• Fraudepreventie

Fraudepreventie

Beter voorkomen dan genezen

Prevention BDO Belgium

Wij stellen al te vaak vast dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op fraude wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan.

Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit specifieke geval zich niet meer kan voordoen, bijvoorbeeld door het ontslag van de fraudeur in kwestie.

Wij zijn echter overtuigd dat fraude preventief dient te worden aangepakt en dat enkel een combinatie van preventieve en detectieve maatregelen voldoende zekerheid kan bieden dat het frauderisico onder controle is. De focus in fraudebestrijding ligt op de preventieve maatregelen.

Onze dienstverlening bestaat hierbij uit assessments, advies bij de implementatie van controlemaatregelen, training en whistleblowingdiensten.


Beoordeling van de frauderisico’s

De deskundigen van BDO zullen uw bedrijf doorlichten op latente risico’s tot fraude aan de hand van uw activiteiten, bestaande fraudeschema’s, de betrokken sector en uw bestaande controlemaatregelen. Daarna zullen zij aanbevelingen doen en actieplannen opstellen om uw bedrijf tot een hoger maturiteitsniveau te tillen.


Implementatie en begeleiding bij implementatie van interne controles

 • Beleid en richtlijnen
  • Een visie en missie zijn in een bedrijf onontbeerlijk, de strategie die hieruit voortvloeit moet duidelijk omschreven zijn en de eraan gekoppelde procedures transparant weergegeven. Wij helpen u met het scheppen van dit kader waarbij onze deskundigen focussen op fraude en fraudebestrijding.
    
 • Code of conduct (Deontologische code)
  • Integriteit is de basisnorm voor elke medewerker en manager, maar ook een van de hoekstenen tot het voorkomen van fraude. Een deontologische code stimuleert integer gedrag en voorkomt daarmee niet-integer gedrag. Wij kunnen u helpen om dit referentiekader op te stellen voor uw organisatie, waarmee u duidelijk afspraken en mogelijke sancties vastlegt.
    
 • Toegangsbeheer en functiescheiding
  • Uit onze ervaring hebben wij geleerd dat veel fraudegevallen te voorkomen zijn door een degelijk toegangsbeheer zowel van buitenaf als van binnenuit, maar ook door een functiescheiding met het bijhorende vierogenprincipe. Wij kunnen u helpen deze essentiële controles in uw bedrijf te implementeren. 
    
 • Reactieplan
  • Organisaties zonder reactieplan kunnen fraudes en misdragingen minder goed ondervangen. Zij zullen op het ogenblik zelfs meer investeren en een grotere schade ondergaan. Het is daarom belangrijk om een dergelijk plan in plaats te hebben waardoor je snel en effectief kan handelen op een forensisch verantwoorde manier. BDO helpt u graag bij het opstellen van zo’n reactieplan.
    

Training over frauderisico

 • Dilemmatraining voor managers
  • Integriteit is de meest belangrijke eigenschap van een goede leider en met de “tone @ the top” in gedachten geldt dat eigenlijk voor iedere manager. Elke dag moeten er beslissing genomen worden. Wij trainen uw management in het ethisch correct nemen van deze beslissingen.
    
 • Algemene frauderisico training
  • Het is belangrijk te begrijpen hoe je als bedrijf fraudepreventie en -bestrijding in zijn geheel aanpakt. BDO kan uw medewerkers opleiden in deze aanpak zodat uw medewerkers hier zelf mee aan de slag kunnen.
    
 • Ad hoc training
  • Onze deskundigen zijn gecertificeerd in fraudebeheer en fraudeonderzoeken en volgen de nieuwigheden op de voet op. Daarom zijn wij perfect geplaatst om uw medewerkers de nieuwste trends en bestaande fraudeschema’s te onderrichten zodat ook u klaar bent om adequaat fraude te voorkomen en er op te reageren. Voorbeelden zijn CEO-fraude, facturatiefraude, identiteitsfraude en interne hacking.


Whistleblowing

Bijna de helft van de fraudes komt aan het licht door een “hotline”. Wettelijk gezien wachten wij in België nog op de Europese wetgeving die in de maak is, maar gelet op de hoge reactiegraad is het raadzaam om een anoniem klokkenluidersysteem te implementeren waarbij medewerkers, klanten en partners fraude of misdragingen kunnen signaleren op een laagdrempelige manier en wanneer de feiten mogelijks nog een kleine omvang hebben. BDO kan u helpen met het implementeren van een dergelijk anoniem systeem in uw bedrijf of wij kunnen het als een dienst aanbieden buiten uw bedrijf wat de perceptie van objectiviteit sterk verhoogt.