• Een website van BDO_BE
  • Select language: NL FR EN 
  • Berekeningstool

Voordeel alle aard bedrijfswagen

Inkomstenjaar:

2017 2018 2019

Cataloguswaarde (incl. BTW & opties, excl. kortingen & verminderingen):

CO2 uitstoot (g/km) (1):

Brandstoftype (2):

Leeftijd van de wagen (in maanden) (3):

Persoonlijke bijdrage (per jaar):

Statuut:

Gebruik woon-werkverkeer toegelaten (8):

Brandstofkosten (geheel of gedeeltelijk) ten laste genomen door werkgever (9):

 
Werknemer/bedrijfsleider Maandbasis Jaarbasis
Voordeel alle aard exclusief persoonlijke bijdrage (4) 0 0
Eigen bijdrage 0 0
Voordeel alle aard inclusief persoonlijke bijdrage 0 0
Bedrijfsvoorheffing (5) 0 0
Werkgever    
Solidariteitsbijdrage (6)   0
Verworpen uitgave   0
Vennootschapsbelasting op verworpen uitgave (7)   0

 

Deze berekening is slechts een indicatie. Voor een exacte berekening of meer informatie over deze regeling, neemt u best contact op met:

Meer info over de berekening van het voordeel alle aard op bedrijfswagens

Voetnoten:

(1) Indien het inschrijvingsbewijs de CO2-uitstoot niet vermeldt en de uitstoot ook niet gekend is bij de DIV, wordt een forfaitair CO2-uitstootgehalte gehanteerd: 205 g/km voor voertuigen op benzine, aardgas of LPG en 195 g/km voor voertuigen op diesel.
Indien het om een elektrische wagen gaat , bedraagt de CO2-uitstoot 0 g/km.
Opgelet, vanaf 2020 moet voor zogenaamde 'valse hybrides' aangekocht/geleased vanaf 1/01/2018 gekeken worden naar de CO2-uitstoot van het overeenstemmende model met enkel een verbrandingsmotor. Als er geen overeenstemmend model met enkel een klassieke aandrijving bestaat, moet de C02-uitstoot van de hybride wagen vermenigvuldigd worden met 2,5.
Een hybride wagen wordt als een 'valse hybride' beschouwd wanneer de accucapaciteit minder dan 0,5 kWh per 100kg wagengewicht of de uitstoot meer dan 50 g CO2/km bedraagt. De criteria om het overeenstemmende model te bepalen, zijn op heden nog niet bekend.
(2) Voor een hybride wagen moet men kijken naar het type brandstof dat naast elektriciteit gebruikt wordt: diesel of benzine?
Indien het een hybride wagen betreft, moet dus niet ‘elektrisch’ worden aangeduid maar wel het type brandstof.
(3) Een begonnen maand telt voor een volledige maand.
(4) In principe dient het maandelijkse voordeel alle aard voor het privé gebruik van een firmawagen berekend worden op basis van het aantal kalenderdagen van de betrokken maand en is het maandelijkse voordeel dus niet gelijk aan het voordeel op jaarbasis gedeeld door 12.
(5) Voor de raming van bedrijfsvoorheffing werd uitgegaan van een "worst case scenario" en werd een afzonderlijk tarief van 53,50% weerhouden. De bedrijfsvoorheffing die werkelijk van toepassing is op het voordeel alle aard hangt echter af van de belastbare maandbezoldiging van de belastingplichtige.
(6) Enkel verschuldigd indien Belgische sociale zekerheid van toepassing is.
(7) Maximum tarief van 29,58 % (voor 2017 en vroegere jaren: 33,99%) toegepast, kan eventueel lager zijn indien de vennootschap onderworpen is aan de verlaagde tarieven van de vennootschapsbelasting.
(8) Woon-werkverkeer veronderstelt dat er een vaste plaats van tewerkstelling is. Dit betekent dat de werknemer minimum 40 dagen per kalenderjaar naar een vaste werkplaats rijdt. Indien er geen vaste werkplaats is, kan de werknemer geen aanspraak maken op de vrijstelling van 410 EUR voor woon-werkverkeer (400 EUR per jaar voor 2018 en 390 EUR per jaar voor 2017).
(9) Met ingang van 1 januari 2017 wordt een eventuele persoonlijke bijdrage vanwege de werknemer/bedrijfsleider niet langer in mindering gebracht voor de berekening van de verworpen uitgave. Daarnaast wordt het percentage van het voordeel alle aard dat in verworpen uitgave moet worden genomen, verhoogd van 17% tot 40% wanneer de brandstofkosten (geheel of gedeeltelijk) ten laste worden genomen door de werkgever via tankkaart of door terugbetaling via onkostennota's.
 
Disclaimer:

De berekeningsprogramma’s zijn gebaseerd op de ter zake geldende wetgeving. De volledigheid en accuraatheid van de gebruikte informatie kan evenwel niet worden gegarandeerd, niettegenstaande onze permanente zorg en aandacht bij het samenstellen van de berekeningsprogramma’s. Geen van de vennootschappen die deel uitmaken van de groep BDO, noch haar partners, werknemers of belanghebbenden kunnen daarom aansprakelijk worden gesteld voor fouten of vergetelheden in de berekeningen, noch voor de resultaten of gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie of enige actie die door de gebruiker wordt ondernomen vertrouwende op de informatie verkregen uit dit berekeningsprogramma, zelfs onder voorbehoud van enig advies rond de mogelijke nadelige gevolgen. De gebruiker is bijgevolg onder elke omstandigheid zelf verantwoordelijk voor de eventuele voor hem nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de resultaten bekomen uit de berekeningsprogramma’s. In deze applicatie vindt u diverse links naar andere websites. De groep BDO draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop deze websites omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwijzen hiervoor naar het privacybeleid, de disclaimer, copy right notice, en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. Het voordeel alle aard dient normaal op maandbasis te worden berekend en dit op basis van het aantal kalenderdagen van de betrokken maand. Bij wijze van vereenvoudiging bedraagt het maandelijks voordeel van alle aard in de berekeningstool het jaarlijks voordeel van alle aard gedeeld door twaalf maanden. Laatste bijwerking: januari 2019