• Een website van BDO_BE
  • Select language: NL FR EN 
  • Berekeningstool

Voordeel alle aard bedrijfswagen

Inkomstenjaar:

2021 2022 2023

Cataloguswaarde (incl. BTW & opties, excl. kortingen & verminderingen):

CO2-uitstoot (g/km) (1):

Brandstoftype (2):

Leeftijd van de wagen (in maanden) (3):

Persoonlijke bijdrage (per jaar):

Statuut:

Gebruik woon-werkverkeer toegelaten (7):

Brandstofkosten (geheel of gedeeltelijk) ten laste genomen door werkgever (8):

Auto's gekocht, gehuurd of geleased vanaf 1 juli 2023? (9):


Werknemer/bedrijfsleider Maandbasis Jaarbasis
Voordeel alle aard exclusief persoonlijke bijdrage 0 0
Eigen bijdrage 0 0
Voordeel alle aard inclusief persoonlijke bijdrage 0 0
Bedrijfsvoorheffing (4) 0 0
Werkgever    
Solidariteitsbijdrage (5)   0
Verworpen uitgave   0
Vennootschapsbelasting op verworpen uitgave (6)   0

 

Deze berekening is slechts een indicatie. Voor een exacte berekening of meer informatie over deze regeling, neemt u best contact op met:

Meer info over de berekening van het voordeel alle aard op bedrijfswagens

Voetnoten:

(1) Indien het inschrijvingsbewijs de CO2-uitstoot niet vermeldt en de uitstoot ook niet gekend is bij de DIV, wordt een forfaitair CO2-uitstootgehalte gehanteerd: 205 g/km voor voertuigen op benzine, aardgas of LPG en 195 g/km voor voertuigen op diesel.
Indien het om een elektrische wagen gaat, bedraagt de CO2-uitstoot 0 g/km.
Opgelet vanaf 2020 moet voor zogenaamde 'valse hybrides' aangekocht/geleased vanaf 1/1/2018 gekeken worden naar de CO2 uitstoot van het overeenstemmende model met enkel een verbrandingsmotor. Als er geen overeenstemmend model met enkel een klassieke aandrijving bestaat, moet de C02-uitstoot van de hybride wagen worden vermenigvuldigd met 2,5.
I.v.m. welke CO2-uitstoot die moet worden gehanteerd (NEDC/WLTP), zie Meer info over de berekening van het voordeel alle aard op bedrijfswagens.
(2) Voor een hybride wagen moet men kijken naar het type brandstof dat naast elektriciteit gebruikt wordt: diesel of benzine. Indien het een hybride wagen betreft, moet dus niet 'elektrisch' worden aangeduid maar wel het type brandstof.
(3) Een begonnen maand telt voor een volledige maand.
(4) Voor de raming van bedrijfsvoorheffing werd uitgegaan van een "worst case scenario" en werd een afzonderlijk tarief van 53,50% weerhouden. De bedrijfsvoorheffing die werkelijk van toepassing is op het voordeel alle aard hangt echter af van de belastbare maandbezoldiging van de belastingplichtige.
(5) Enkel verschuldigd indien Belgische sociale zekerheid van toepassing is. Om de vergroening van het bedrijfswagenpark te versnellen, wordt de solidariteitsbijdrage vanaf 1 juli 2023 vermenigvuldigd met een bepaalde factor: 2,25 (2023). Deze verhoging is niet van toepassing op auto's gekocht, gehuurd of geleased vóór 1 juli 2023. 
(6) Maximum tarief van 25 % (29,58% voor 2019 en 2018) toegepast, kan eventueel lager zijn indien de vennootschap onderworpen is aan de verlaagde tarieven van de vennootschapsbelasting.
(7) Woon-werkverkeer veronderstelt dat er een vaste plaats van tewerkstelling is. Dit betekent dat de werknemer minimum 40 dagen per kalenderjaar naar een vaste werkplaats rijdt. Indien er geen vaste werkplaats is, kan de werknemer geen aanspraak maken op de vrijstelling van 470 EUR per jaar voor woon-werkverkeer (430 EUR/jaar voor 2022, 420 EUR/jaar voor 2021 en 410 EUR/jaar voor 2020 en 2019).
(8) Met ingang van 1 januari 2017 wordt een eventuele persoonlijke bijdrage vanwege de werknemer/bedrijfsleider niet langer in mindering gebracht voor de berekening van de verworpen uitgave. Daarnaast wordt het percentage van het voordeel alle aard dat in verworpen uitgave moet worden genomen, verhoogd van 17% tot 40% wanneer de brandstofkosten (geheel of gedeeltelijk) ten laste worden genomen door de werkgever, dan wel via tankkaart of terugbetaling via expense nota's.
(9) Voor wagens gekocht, gehuurd of geleased vanaf 1 juli 2023 wordt de solidariteitsbijdrage vermenigvuldigd met een factor bepaald op 2,25. Deze verhoging wordt maandelijks berekend en in verhouding tot het aantal meegerekende maanden na deze datum. Merk op dat de bovenstaande berekening uitgaat van de aanschaf van het voertuig op 01 juli 2023 (voor vergelijkingsdoeleinden nemen we een heel jaar mee tegen het nieuwe tarief).

 

 
Disclaimer:

De berekeningsprogramma’s zijn gebaseerd op de ter zake geldende wetgeving. De volledigheid en accuraatheid van de gebruikte informatie kan evenwel niet worden gegarandeerd, niettegenstaande onze permanente zorg en aandacht bij het samenstellen van de berekeningsprogramma’s. Geen van de vennootschappen die deel uitmaken van de groep BDO, noch haar partners, werknemers of belanghebbenden kunnen daarom aansprakelijk worden gesteld voor fouten of vergetelheden in de berekeningen, noch voor de resultaten of gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie of enige actie die door de gebruiker wordt ondernomen vertrouwende op de informatie verkregen uit dit berekeningsprogramma, zelfs onder voorbehoud van enig advies rond de mogelijke nadelige gevolgen. De gebruiker is bijgevolg onder elke omstandigheid zelf verantwoordelijk voor de eventuele voor hem nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de resultaten bekomen uit de berekeningsprogramma’s. In deze applicatie vindt u diverse links naar andere websites. De groep BDO draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop deze websites omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwijzen hiervoor naar het privacybeleid, de disclaimer, copy right notice, en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. Het voordeel alle aard dient normaal op maandbasis te worden berekend en dit op basis van het aantal kalenderdagen van de betrokken maand. Bij wijze van vereenvoudiging bedraagt het maandelijks voordeel van alle aard in de berekeningstool het jaarlijks voordeel van alle aard gedeeld door twaalf maanden. Laatste bijwerking: januari 2023