• DE FEDERALE REGERING ‘MICHEL I’: FISCALE EN SOCIALE BEGROTINGSMAATREGELEN

DE FEDERALE REGERING ‘MICHEL I’: FISCALE EN SOCIALE BEGROTINGSMAATREGELEN

28 december 2014

Op 7 oktober 2014 is de nieuwe federale regering gevormd met als nieuwe premier Charles Michel. Deze regering (‘Michel I’) wil een herstelregering zijn die de begroting in evenwicht wil brengen tegen 2018 door ¾ besparingen te doen en ¼ nieuwe inkomsten te creëren. In grote lijnen moet de begroting in evenwicht komen door een indexsprong, een zogenaamde ‘tax shift’ waarbij belastingen op arbeid verschuiven naar andere inkomsten en aan aantal nieuwe belastingen en sociale maatregelen.

De eerste maatregelen worden ingevoerd met de programmawet van 19 december 2014 (B.S. 29.12.2014).

Onderstaand vindt u, op basis van de beschikbare informatie, een overzicht van de belangrijkste fiscale en sociale maatregelen uit het regeerakkoord.

PERSONENBELASTING

 • Geen index voor bepaalde vrijstellingen en belastingverminderingen
 • Hoger forfait voor beroepskosten
 • Doorkijktaks
 • Dalende heffing op extra legale pensioenen

VENNOOTSCHAPSBELASTING

 • Hervorming stelsel van de verworpen uitgaven
 • Harmonisatie van de begrippen kosten en uitgaven in de btw en inkomstenbelastingen
 • Onderwerping intercommunales aan de vennootschapsbelasting
 • Pestbelastingen wordt teruggeschroefd
  • Maatregelen voor de liquidatiebonus
  • Geheimecommissielonenaanslag 
 • Verhoogde vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing met een jaar uitgesteld

INDIRECTE BELASTINGEN

 • Maatregelen in de btw
 • Andere indirecte belastingen

ANDERE AANGEKONDIGDE FISCALE MAATREGELEN

De regering overweegt nog enkele andere fiscale maatregelen, die nog verder uitgewerkt moeten worden:

 • Versterking van de fiscale werkbonus
 • Uitbreiding van de aftrek voor octrooi-inkomsten naar inkomsten uit softwarelicenties
 • Omzetting van de algemene vrijstelling van bedrijfsvoorheffing (1%) naar een extra vermindering van het basistarief van de werkgeversbijdragen
 • Een ‘carry back’-regeling van fiscale verliezen voor de landbouwsector
 • Stroomlijning van het ‘loonbegrip’ voor fiscale en sociaalrechtelijke doeleinden
 • Beperking van de vangnetbepaling voor de belasting der niet-inwoners
 • Harmonisatie van de fiscale procedure
 • Verdere digitalisatie van de communicatie tussen de belastingplichtige en de Administratie
 • Digitale raadpleging van de (para)fiscale inhoudingsplicht
 • Modernisering van de griffierechten
 • Verdere uitbouw van de fraudebestrijding. 

SOCIALE MAATREGELEN

 • Werkgeversbijdragen dalen
 • Tijdskrediet: gelijkstelling privé-, overheids- en non-profitsector
 • Pensioenhervormingen
 • Banenplan
 • Overuren in de horeca

CONTACT

Voor bijkomende vragen over de impact van deze maatregelen kunt u steeds contact opnemen met uw vertrouwde BDO-contactpersoon of een email verzenden naar [email protected].

 

Bezoek onze website regelmatig voor meer updates!