• ROERENDE VOORHEFFING VOOR BUITENLANDSE INVESTEERDERS WELDRA VERLAAGD TOT 1,69%

ROERENDE VOORHEFFING VOOR BUITENLANDSE INVESTEERDERS WELDRA VERLAAGD TOT 1,69%

24 november 2015

Terwijl de tax shift het standaardtarief van de roerende voorheffing optrekt tot 27% vanaf 1 januari 2016, geeft een ander wetsontwerp (nog niet ingediend) aanleiding tot een verlaagde roerende voorheffing van 1,69% voor bepaalde buitenlandse investeerders-vennootschappen. Aanleiding hiertoe is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Tate & Lyle (C-384/11 “Tate & Lyle Investments Ltd. tegen de Belgische staat”). België wordt in deze zaak veroordeeld voor schending van het vrij verkeer van kapitaal. De concrete voorwaarden om gebruik te maken van de verlaagde roerende voorheffing zijn nog niet bekend.

Het huidige roerende voorheffing beleid

België kent meerdere regels om de roerende voorheffing op participaties te bepalen.

Principe. Het principe luidt dat dividenduitkeringen door een Belgische vennootschap onderworpen zijn aan 25% roerende voorheffing ongeacht of deze aan een natuurlijke persoon of een vennootschap worden uitgekeerd.

Mits een participatie van 10% die wordt aangehouden voor een minimumperiode van 1 jaar geldt een vrijstelling van roerende voorheffing wanneer de aandeelhouder:

  • een Belgische vennootschap is;
  • een EU-vennootschap is; of
  • een vennootschap is in een land dat met België een dubbelbelastingovereenkomst heeft afgesloten dat in een clausule tot uitwisseling van informatie voorziet

De roerende voorheffing is verrekenbaar en terugbetaalbaar voor Belgische vennootschappen.

Wat als deelneming minder dan 10% bedraagt?

Wanneer de deelneming minder dan 10% bedraagt, verandert de situatie.

Is de aandeelhouder een Belgische vennootschap, dan moet roerende voorheffing worden betaald, maar kan de aandeelhouder de betaalde roerende voorheffing volledig verrekenen in de aangifte vennootschapsbelasting, of in voorkomend geval zelfs laten terugbetalen.

Mits de aanschaffingswaarde van de deelneming minsten 2,5 miljoen EUR bedraagt, kunnen Belgische moedervennootschappen onder het stelsel van de DBI-aftrek (aftrek definitief belaste inkomsten) 95% van het ontvangen bruto dividend in aftrek brengen van de belastbare winst. De niet terugbetaalbare belasting bedraagt hierdoor concreet 1,69% (i.e. 5%x 33,99%).

Maar buitenlandse vennootschappen-aandeelhouders kunnen de betaalde roerende voorheffing niet recupereren in België. De betaalde roerende voorheffing vormt voor hen een eindbelasting.

België reeds veroordeeld wegens schending vrijheid van kapitaalverkeer (Tate&Lyle)

België werd in 2012 in de zaak “Tate & Lyle” door het Hof van Justitie van de Europese Unie veroordeeld voor een schending van de vrijheid van kapitaal.

Het Europees Hof oordeelde dat België buitenlandse vennootschappen zwaarder belast dan binnenlandse vennootschappen op basis van het Belgisch intern recht en dat dit in strijd is met het vrij verkeer van kapitaal. Wij geven hierbij mee dat de Europese vrijheid van kapitaal niet enkel geldt tussen Europese landen maar dat deze ook tussen een Europees land en een derde land van toepassing is.

Deze uitspraak heeft directe werking. Buitenlandse vennootschappen kunnen daarom de te veel betaalde roerende voorheffing terugvragen gedurende de laatste 5 jaar mits aan een aantal voorwaarden voldaan is (Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc 26/2013) dd. 28.06.2013).

Verlaagde roerende voorheffing om discriminatie tussen Belgische en buitenlandse aandeelhouders weg te werken

Maar nu komt ook de federale regering over de brug met een wetsontwerp (nog niet neergelegd) die een verlaagde roerende voorheffing van 1,69% invoert op dividenden die een Belgische vennootschap uitkeert aan buitenlandse aandeelhouders met een participatie van minder dan 10% maar met een investeringswaarde van meer dan 2,5 miljoen Euro. Hierdoor is de belastingdruk tussen binnenlandse en buitenlandse moedervennootschappen hetzelfde. Deze wijziging is ook mede ingegeven door de fusie van AB Inbev – SAB Miller.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gebruikelijke BDO contactpersoon of een e-mail verzenden naar [email protected].