• De nieuwe fiscale en sociale regularisatie

De nieuwe fiscale en sociale regularisatie

Bruno Orban , Senior Manager |

03 augustus 2016

Het was al een hele tijd aangekondigd (zie het nieuwsbericht van 17 december 2015), maar nu is de nieuwe procedure van permanente fiscale en sociale regularisatie (‘EBA quater’) in werking getreden op 1 augustus 2016.

Nieuwe kans om niet aangegeven inkomsten of sommen te regulariseren

Belgische belastingplichtigen hebben aldus een nieuwe kans om niet aangegeven beroeps-, roerende, onroerende inkomsten en diverse inkomsten alsnog te regulariseren. Voor sommen en waarden die aan de successie- of registratierechten onderworpen zijn (bvb. verkooprechten, schenkingsrechten) zal een regularisatie slechts mogelijk zijn mits hiervoor een samenwerkingsakkoord wordt afgesloten tussen de federale staat en de drie gewesten of wanneer een gewestelijk decreet hierin voorziet.

Het prijskaartje van deze EBA quater kan als volgt worden samengevat:

  • voor niet verjaarde inkomsten en kapitalen (de fiscale verjaring is 7 jaar voor inkomsten en 10 voor erfenissen) moet de belastingplichtige de belasting voldoen die normaal gezien verschuldigd was indien de inkomsten waren aangegeven, verhoogd met een boete van 20% op deze inkomsten;
  • op niet verjaarde btw-handelingen moet de oorspronkelijk verschuldigde belasting worden voldaan, verhoogd met 20% van deze inkomsten. Een uitzondering geldt voor de gevallen waarin al een fiscale regularisatie loopt op de beroepsinkomsten onderworpen aan de inkomstenbelastingen;
  • inkomsten en kapitalen die wel verjaard zijn, worden onderworpen aan een heffing, tenzij de belastingplichtige aan de hand van schriftelijk bewijsstukken de wettige oorsprong van het vermogen kan aantonen. Als de belastingplichtige niet kan aantonen dat de inkomsten of kapitalen geen dubieuze oorsprong hebben, zal hij een heffing van 36% op het kapitaal ondergaan, ongeacht of het kapitaal wordt aangehouden onder de vorm van een levensverzekering, een buitenlandse rekening of een juridische constructie (trust, stichting, offshore vennootschap…);
  • zelfstandigen kunnen een regularisatie van sociale bijdragen aanvragen. De heffing komt overeen met 15% van de beroepsinkomsten, maar zal geen recht op sociale prestaties geven.

Deze percentages gaan vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2020 progressief omhoog:

 

Regularisatie van sociale bijdragen

Regularisatie van inkomsten, sommen en btw-handelingnen

Regularisatie van fiscaal verjaarde kapitalen

1.08.2016

15%

20%

36%

1.01.2017

17%

22%

37%

1.01.2018

18%

23%

38%

1.01.2019

19%

24%

39%

1.01.2020

20%

25%

40%

Buitengewone procedure

Aangezien het om een buitengewone procedure gaat, is de regularisatieheffing definitief en zonder beroep. Een administratieve of gerechtelijke beroepsprocedure is bijgevolg niet toegestaan. Bovendien is geen enkele verrekening met de heffing mogelijk zijn (noch met voorheffingen, voorafbetalingen, of woonstaatheffing) en wordt er geen rekening gehouden worden met eventuele belastingverminderingen of –kredieten.

Belangrijk te weten is dat de bewijslast wordt omgekeerd: het is aan de aangever om in het kader van de regularisatieaanvraag aan de hand van schriftelijke bewijsstukken aan te tonen wat de aard van de belasting (inkomstenbelasting, btw, registratierechten, etc.) is, de aard van de inkomsten (onroerende inkomsten, inkomsten uit kapitalen en roerende goederen, etc.), alsook de periode waarop de inkomsten, sommen, btw-handelingen en fiscaal verjaarde kapitalen betrekking hebben.

Fiscale, sociale en strafrechtelijke immuniteit

Net zoals bij de vorige regularisatiestelsels, genieten de belastingplichtigen van een fiscale, sociale en strafrechtelijke immuniteit op de aangegeven inkomsten en het aangegeven vermogen. Op fiscaal vlak kunnen de geregulariseerde inkomsten niet meer aan belastingen worden onderworpen, noch aan belastingverhogingen, boetes en nalatigheidsinteresten. Hetzelfde geldt voor de sociale bijdragen van zelfstandigen. Op strafrechtelijk vlak wordt de belastingplichtige aangever vrijgesteld van juridische vervolging voor inbreuken tegen fiscale of sociale fraude.

De regularisatie zal echter niet mogelijk zijn wanneer:

  • de inkomsten, sommen, btw-handelingen of geregulariseerde kapitalen voortkomen uit onwettige activiteiten of witwasoperaties;
  • de aangever vóór de regularisatieaanvraag op de hoogte gebracht werd van lopende onderzoeksdaden door een Belgische juridische dienst, een Belgische fiscale administratie, een sociale zekerheidsinstelling of Belgische sociale inspectiedienst of FOD Economie;
  • de aangever al een regularisatieaanvraag volgens de nieuwe procedure heeft aangevraagd.