Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.
 • Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief

Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief

06 juli 2016

De Programmawet van 1 juli 2016 (B.S. 4 juli 2016) voert de lang aangekondigde transfer pricing documentatieverplichting in. Deze rapporteringsverplichting treedt inwerking vanaf aanslagjaar 2017. Hierbij een kleine vooruitblik van wat multinationale ondernemingen te wachten staat.

BEPS ligt aan de basis

Het BEPS actieplan van de OESO om belastingerosie en winstverschuivingen (BEPS - Base Erosion and Profit Shifting) tegen te gaan, richt zich in Actiepunt 13 op een grotere transparantie van multinationale ondernemingen. Zij zouden op consistente wijze informatie moeten aanleveren die fiscale overheden toelaten om transfer pricing risicoanalyses uit te voeren.

Actiepunt 13 van het BEPS actieplan stelt hiervoor een drieledige rapportering voorop om verrekenprijzen te documenteren. Dit veronderstelt dat multinationale ondernemingen een ‘landenrapport’ (country-by-country report) samenstellen, alsook een ‘groepsdossier’ (Master file) en een ‘lokaal dossier (Local file). Deze maatregelen hebben tot doel meer transparantie te creëren en ondernemingen te stimuleren om agressieve belastingschema’s opnieuw te bekijken en indien nodig te ontmantelen. Dit zou ervoor moeten zorgen dat het evenwicht tussen grote multinationals en KMOs wordt hersteld.

Zoals vele andere landen heeft België maatregelen uitgewerkt die BEPS Actiepunt 13 implementeren in de Belgische wetgeving (Programmawet van 1 juli 2016) .

Landenrapport

Het landenrapport is een formulier dat een overzicht geeft van de verdeling van de algehele inkomsten, de winsten, de betaalde inkomstenbelastingen, de verschuldigde inkomstenbelastingen en enkele andere economische indicatoren, alsook een overzicht van de voornaamste activiteiten van de groepsentiteiten.

De doelgroep voor deze wetgeving zijn ondernemingen met een geconsolideerde bruto omzet van meer dan 750 miljoen EUR, die verplicht worden om een landenrapport over te maken aan de Belgische belastingadministratie binnen 12 maanden na de afsluiting van de geconsolideerde jaarrekening van de groep.

Het groeps- en lokaal dossier

België voert eveneens de verplichting in tot opmaak van een ‘groepsdossier’ en een ‘lokaal dossier’ voor elke Belgische vennootschap of vaste inrichting (van een multinational) die voldoet aan tenminste één van de volgende criteria (te beoordelen op basis van de individuele jaarrekening van de Belgische entiteit - vennootschap of vaste inrichting - voor het voorgaande boekjaar):

 • Het totaal van 50 miljoen EUR aan bedrijfs- en financiële opbrengsten, met uitzondering van niet-recurrente opbrengsten
 • Een balanstotaal van 1 miljard EUR
 • Een jaarlijkse gemiddeld personeelsbestand van 100 voltijds equivalenten.

Het groepsdossier

Het groepsdossier focust vooral op kwalitatieve data en omvat een overzicht van de multinationale groep, inclusief:

 • de aard van de bedrijfsactiviteiten
 • een beschrijving van de waardecreatie van de groepsentiteiten
 • de immateriële vaste activa
 • de intra-groep financiële verrichtingen
 • de algehele verrekenprijspolitiek
 • de geconsolideerde financiële en fiscale positie van de multinational
 • de wereldwijde allocatie van inkomsten en economische activiteiten
 • de herstructureringen
 • een lijst en beschrijving van unilaterale APAs en rulings die betrekking hebben op de allocatie van inkomsten

Het groepsdossier moet eveneens worden ingediend bij de Belgische belastingadministratie binnen 12 maanden na de afsluiting van de rapporteringsperiode van de groep. Meer informatie over de aangifte modaliteiten wordt nog verder omschreven in een nog uit te brengen Koninklijk Besluit.

Het lokaal dossier

Het lokaal dossier (XML-formulier - informatie verkregen op basis van een eerste inzage van het ontwerp) bevat kwantitatieve data en bestaat uit twee delen:

 1. Een algemeen deel waarin informatie opgenomen is over de lokale entiteit, inclusief de management en organisatiestructuur, de activiteiten, concurrenten en andere kerngegevens;
 2. Een gedetailleerd inlichtingenformulier met een verrekenprijsanalyse van de verrichtingen tussen de lokale entiteit en de buitenlandse entiteiten van de multinationale groep (de relevante financiële informatie van deze verrichtingen, de vergelijkbaarheidsstudie en de selectie en de toepassing van de meest aangewezen verrekenprijsmethode). Dit gedetailleerde inlichtingenformulier moet enkel ingevuld worden wanneer voor ten minste één van de bedrijfseenheden binnen de Belgische groepsentiteit de drempelwaarde van een totaal van 1 miljoen euro aan grensoverschrijdende transacties met groepsentiteiten werd overschreden in het laatste afgesloten boekjaar (voor elke bedrijfseenheid die de drempelwaarde overschrijdt)

Het lokaal dossier wordt elektronisch ingediend, samen met de Belgische belastingaangifte.

Het lokaal dossier wijkt inhoudelijk af van het model dat de OESO vooropstelt. Het XML formulier omvat voornamelijk cijfermatige informatie. Een overzicht van de industrie, gedetailleerde informatie over de onderneming en producten en de functionele analyse worden niet gevraagd in het lokaal dossier. Concreet betekent dit dat naast het invullen van het XML formulier, het aan te raden is om een lokaal dossier op te maken conform de OESO-richtlijnen.  Samenvattend komt het erop neer dat de informatie die wordt opgevraagd niet substantieel verschillend is van de informatie die nu al moet worden bezorgd aan de belastingadministratie bij een verrekenprijscontrole. De formaat voor het aanleveren van informatie is echter consistenter en laat de belastingadministratie toe om dossiers voor een verrekenprijscontrole makkelijker te selecteren en informatie te verkrijgen.

Taal

De rapporten mogen in het Engels opgemaakt worden. Tijdens een fiscale controle mag echter een vertaling opgevraagd worden in één van de officiële talen. 

Sancties

De geviseerde entiteiten die niet voldoen aan de rapporterings- en aangifteverplichtingen, worden onderworpen aan een administratieve boete, variërend tussen 1.250 EUR - 25.000 EUR.

Datum inwerkingtreding

De rapporteringsverplichtingen treden  voor MNE groepen in werking vanaf aanslagjaar 2017 i.e. met boekjaar dat start op 1 januari 2016 of daarna.

Enkele bedenkingen

Er worden heel wat vragen gesteld rond de confidentialiteit van de landenrapportering en het al dan niet publiek maken van de informatie die hierin wordt opgenomen. Verder lijkt het groepsdossier zich voornamelijk te focussen op kwalitatieve data en het lokaal dossier op de kwantitatieve data.

Bedrijven die geen formele rapporteringsverplichtingen hebben worden nog steeds aangeraden om hun toegepaste verrekenprijspolitiek te documenteren. Het is immers niet zo dat bedrijven die onder de drempelwaardes vallen, zich niet meer aan een verrekenprijscontrole kunnen verwachten. Bovendien is het belangrijk na te gaan welke drempelwaardes andere landen vooropstellen inzake de verplichtte transfer pricing documentatie. Zo kan het immers zijn dat de Belgische entiteiten van een groep op basis van de enkelvoudige jaarrekening geen verplichting hebben om transfer pricing documentatie op te maken maar dat een Nederlandse dochtervennootschap op basis van de Nederlandse drempelwaarde (Documentatieverplichtingen gelden in Nederland voor een multinationale groep die wereldwijd tenminste 50 miljoen EUR aan geconsolideerde groepsopbrengsten heeft) wel transfer pricing documentatie moet opmaken, ook voor haar Belgische moeder.

Contact

Voor vragen over transfer pricing kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke BDO contactpersoon, of met: