• België ondertekent multilateraal verdrag dat de dubbelbelastingverdragen wijzigt

België ondertekent multilateraal verdrag dat de dubbelbelastingverdragen wijzigt

21 augustus 2017

Overheden lopen op vandaag nog steeds aanzienlijke bedragen vennootschapsbelasting mis omwille van agressieve internationale fiscale planningstechnieken.

Steeds meer landen zijn zich bewust van het belang om winsten te belasten waar substantiële economische activiteiten winsten genereren en waarde wordt gecreëerd.

De OESO werkte hiervoor in oktober 2015 al een BEPS-actieplan uit dat de uitholling van belastingrondslagen en kunstmatige winstverschuivingen moet tegen gaan. De meest frappante actiepunten uit het finale rapport zijn o.m. actiepunt 2 over de hybride mismatches, actiepunt 6 over misbruik van verdragen, actiepunt 7 over het artificieel vermijden van vaste inrichtingen en actiepunt 14 over een dispuutresolutie.

Op 7 juni 2017 hebben 68 landen op de zetel van de OESO in Parijs het “Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS”  of kortweg “MLI” ondertekend. Uit een update van de OESO op 17 augustus 2017 blijkt dat inmiddels nog 3 landen het verdrag ondertekend hebben en 6 andere landen hun intentie tot ondertekening te kennen gegeven hebben.

 

Bestaande belastingverdragen in lijn brengen met BEPS

Om dit BEPS-actieplan te implementeren is een gecoördineerd instrument nodig om alle actiepunten in multilaterale context op een snelle, efficiënte en consistente wijze te implementeren.

Sommige van de BEPS-maatregelen kunnen immers enkel bereikt worden door een aanpassing van de dubbelbelastingverdragen. Daarom voorziet de OESO in actiepunt 15 het zogenaamde ‘Multilateraal verdrag ter aanpassing van de dubbelbelastingverdragen’ of MLI (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS).

Aan de hand van dit MLI kunnen de betrokken landen hun bestaande belastingverdragen in lijn brengen met BEPS-actiepunten.  Het MLI biedt de mogelijkheid aan de deelnemende landen om op gesynchroniseerde manier wijzigingen aan te brengen aan de bestaande dubbelbelastingverdragen. Dit is veel efficiënter dan wanneer elk land afzonderlijk zijn dubbelbelastingverdrag met andere landen zou moeten onderhandelen, wat zeer tijdrovend is.

 

Minimum standards

Het MLI bevat een aantal maatregelen (‘minimum standards’) die de verdragslanden verplicht moeten invoeren omdat ze volgens de OESO minimaal nodig zijn om belastingontwijking op een effectieve wijze te bestrijden:

  • regels ter bestrijding van verdragsmisbruik
  • een procedure voor onderling overleg.

Het MLI laat wel enige keuzevrijheid in de wijze waarop deze ‘minimum standards’ worden ingevoerd (zie infra).

Daarnaast bevat het MLI een reeks maatregelen, zoals de bepalingen over het artificieel vermijden van een vaste inrichting, waarvoor de toetredende landen de mogelijkheid hebben om deze geheel of gedeeltelijk niet toe te passen in de bilaterale dubbelbelastingverdragen die ze gesloten hebben met andere landen.

 

Geen automatische aanpassing van de dubbelbelastingverdragen

Elk land dat het verdrag ondertekent moet ook bepalen op welke dubbelbelastingverdragen het MLI van toepassing zal zijn.

Het MLI dat België nu mee ondertekent verandert niets aan de bestaande dubbelbelastingverdragen, maar vult deze aan.  Deze aanvulling heeft pas uitwerking in een dubbelbelastingverdrag wanneer het MLI ook door het andere verdragsland werd ondertekend en op de lijst werd gezet van de verdragen die door dit multilaterale verdrag gewijzigd worden.

De keuzes die België maakt in het Multilateraal verdrag leiden niet automatisch tot aanpassing van de bestaande te Belgische belastingverdragen. Daarvoor blijft overeenstemming tussen de verdragspartners de basis: alleen als beide verdragspartners dezelfde concrete aanpassing via het multilaterale verdrag accepteren, wijzigt deze de werking van het betreffende belastingverdrag.

 

België wijzigt 98 dubbelbelastingverdragen

België kiest ervoor om 98 dubbelbelastingverdragen te wijzigen. Bepaalde dubbelbelastingverdragen, zoals met Duitsland, zijn niet in de lijst opgenomen. Sommige andere dubbelbelastingverdragen worden wel geselecteerd, hoewel men weet dat het andere verdragsland het MLI niet zal ondertekenen (zoals bvb. de Verenigde Staten van Amerika).

Opmerkelijk is dat België ter uitvoering van de maatregelen tegen verdragsmisbruik (één van  mimimum standards) kiest voor de Principal Purpose Test (PPT) en voor niet de Limitation On Benefit Test (LOB test) zoals reeds vervat in het Belgisch-Amerikaans dubbelbelastingverdrag.

De Principal Purpose Test heeft als gevolg dat verdragsvoordelen kunnen worden geweigerd als redelijkerwijs valt te concluderen dat het verkrijgen van dit voordeel één van de voornaamste doelen is van de structuur of de transactie  waar de belastingplichtige voor kiest. Het verdragsvoordeel wordt wel toegekend als dit in overeenstemming is met het doel en de strekking van de desbetreffende verdragsbepaling.

 

Ratificatieproces

Het MLI heeft pas uitwerking wanneer vijf landen het verdrag geratificeerd hebben.  Het verdrag zal voor België van toepassing zijn nadat de verschillende parlementen in België het verdrag ratificeren.

In relatie met een ander verdragsland is het MLI slechts van toepassing als:

  • het andere verdragsland het verdrag met België op de lijst heeft gezet van de verdragen die door dit multilaterale verdrag gewijzigd worden;
  • het andere verdragsland het MLI geratificeerd heeft; en
  • in zoverre er overeenstemming bestaat tussen de gekozen opties.

 

Inwerkingtreding

Tussen twee landen treedt het MLI in werking vanaf de eerste dag volgend op een periode van drie maanden nadat het laatste van beide landen het verdrag geratificeerd heeft.

Te rekenen vanaf de inwerkingtreding van het MLI wordt in het dubbelbelastingverdrag tussen twee landen een onderscheid gemaakt tussen:

  • Bepalingen i.v.m. bronheffing (roerende voorheffing): treden ten vroegste in werking op 1 januari van het volgende jaar;
  • Bepalingen i.v.m. alle andere belastingen: treden in werking vanaf het belastbare tijdperk dat 6 maanden later begint.

Landen kunnen wel onderling afspreken om hier van af te wijken.

 

Impact op uw buitenlandse transacties?

Door het MLI zullen de meeste dubbelbelastingverdragen wijzigingen ondergaan. Dit kan een belangrijke impact hebben op uw buitenlandse transacties of de structurering van uw investeringen in het buitenland.

 

Contact

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke BDO-contactpersoon of met het BDO International Corporate Tax team: