• Europa bereikt een akkoord over strengere regels bij detachering!

Europa bereikt een akkoord over strengere regels bij detachering!

26 oktober 2017

De huidige reglementering laat toe dat werkgevers hun werknemers naar andere EU-landen kunnen detacheren. Ze moeten hierbij slechts een harde kern van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van het tijdelijke werkland eerbiedigen. Deze ‘harde kern’ kan vrij beperkt geïnterpreteerd worden. Bovendien blijft de gedetacheerde werknemer onder de huidige regeling gedurende een periode van maximaal 24 maanden onder de sociale zekerheid van zijn thuisland vallen.

Deze regels kunnen aanleiding geven tot misbruiken en kunnen aanzien worden als oneerlijke concurrentie voor ‘duurdere’ lokale werknemers.

Om deze sociale dumping te bestrijden bereikten de Europese ministers van Werk en Sociale Zaken nu maandag 23 oktober 2017 een compromis over een aanscherping van de regels voor detachering.

 

Gelijk loon voor gelijk werk

Het akkoord gaat uit van het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek vanaf de eerste dag. Gedetacheerde werknemers zullen in gans de Europese Unie recht hebben op dezelfde verloning als lokale werknemers. Niet alleen de minimumlonen, maar ook sectorale vergoedingen zoals een eindejaarspremie en andere bijkomende vergoedingen zullen in de toekomst ook aan deze werknemers moeten worden toegekend.

Wat onveranderd blijft is de regel dat de sociale zekerheidsbijdragen in principe in het thuisland verschuldigd zijn (op basis van het A1-formulier). Het toezicht hierop zal echter in sterk aangescherpt worden.

 

Duur detachering

Verder stuurde de Franse president Macron aan op een inkorting van de maximale duur van de detachering tot 12 maanden. Vele lidstaten waren nochtans voorstander van een langere maximale duurtijd. Daarom voorziet het akkoord in een compromis waarbij bedrijven, in sectoren waar vaker sprake is van een langere detachering, de termijn kunnen optrekken tot maximum 18 maanden. Zulke verlenging is evenwel slechts mogelijk indien deze gemeld en voldoende gemotiveerd wordt.

 

Transportsector

Een delicate kwestie blijft in welke mate deze regels ook van toepassing zullen zijn op de transportsector. De EU bereikte wat dit betreft nog geen compromis. Het is dus voorlopig nog even afwachten op eventuele afwijkende regels voor de transportsector. 

Tijdens de onderhandelingen werden de tegenstellingen tussen Oost en West-Europa opnieuw meer dan eens pijnlijk duidelijk. De Oost-Europese landen willen immers niet inboeten aan het competitieve voordeel dat zij momenteel hebben ten aanzien van de West-Europese landen die betere arbeidsvoorwaarden hanteren. Er stemden enkele Oost-Europese landen tegen, maar uiteindelijk werd het akkoord gesloten bij gekwalificeerde meerderheid.

Het akkoord zal overigens nog niet onmiddellijk voelbaar zijn, gezien er nog onderhandelingen zullen volgen met het Europees Parlement. Om aan de Oost-Europese landen tegemoet te komen kwamen de EU-lidstaten overeen dat ze nog vier jaar de tijd zullen hebben om de nieuwe richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. 

 

Contact

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij ons team Employment Tax & Legal Services - Legal: