• Europese Commissie introduceert hervorming van het Europese btw-stelsel

Europese Commissie introduceert hervorming van het Europese btw-stelsel

Katrien Kegels, Partner |

18 oktober 2017

Op 4 oktober 2017 stelde de Europese Commissie een ingrijpende hervorming van het Europese btw-stelsel voor. De Commissie wil zo een nieuwe definitieve eengemaakte btw-ruimte voor de EU invoeren. De voornaamste doelstelling daarbij is om het btw-stelsel eenvoudiger en fraudebestendig te maken.

Het voorstel omvat een aantal fundamentele beginselen voor het nieuwe (definitieve) btw-stelsel voor grensoverschrijdende handel. Daarnaast introduceert de Commissie ook het begrip “Certified Taxable Person” en stuurt zij aan op de implementatie van vier “Quick Fixes” op korte termijn (2019).

Fundamentele beginselen

Dit zijn de pijlers van het nieuwe btw-stelsel.

Fraudebestrijding

Er zal btw van het land van bestemming worden geheven op grensoverschrijdende leveringen van goederen binnen de EU in een B2B-situatie. Bijgevolg wordt de vrijstelling voor intracommunautaire leveringen afgeschaft.

One stop shop

De implementatie van een “one stop shop” voor bedrijven die grensoverschrijdende goederenleveringen verrichten binnen de EU moet het voor die bedrijven eenvoudiger maken om hun administratieve btw-verplichtingen te voldoen. Ondernemers zullen via één portaalsite aangiften en betalingen kunnen doen in hun eigen taal en volgens dezelfde regels en administratieve modellen als in hun land van vestiging. De lidstaten zullen vervolgens de btw direct aan elkaar afdragen, net zoals nu al geldt voor de langs elektronische weg verrichte diensten (via de Mini One Stop Shop).

Grotere samenhang

Door een verschuiving naar het ‘bestemmingsbeginsel’, worden grensoverschrijdende leveringen belast in het land van aankomst van het vervoer, in plaats van in het land van vertrek.

Minder bureaucratie

De factureringsregels vereenvoudigen. Facturen moeten worden uitgereikt in overeenstemming met de geldende regels van het land van vestiging, ook indien ze betrekking hebben op grensoverschrijdende handelingen. Bovendien komt de verplichting tot indiening van een intracommunautaire opgave te vervallen.

 

Het begrip “Certified Taxable Person”

Wanneer btw-plichtigen aan bepaalde criteria voldoen, kunnen zij in hun lidstaat van vestiging een certificaat aanvragen waarmee zij binnen de gehele Europese Unie beschouwd worden als een “betrouwbare btw-plichtige” (“Certified Taxable Person”). Eenmaal gecertificeerd kunnen deze btw-plichtigen genieten van vereenvoudigde procedures om aangifte in te dienen en grensoverschrijdende btw te betalen.

 

Quick Fixes

In afwachting van een akkoord over het definitieve btw-stelsel en de implementatie ervan, stelt de Europese Commissie eveneens een aantal korte termijn maatregelen voor om het huidige btw-systeem te verbeteren. De EU-Lidstaten worden verwacht deze “Quick Fixes” tegen 2019 te implementeren.

Vereenvoudiging van btw-regels

Lidstaten moeten hun btw-regels vereenvoudigen voor btw-plichtigen die in een andere EU-lidstaat een goederenvoorraad aanhouden om de goederen vervolgens in die EU-lidstaat rechtstreeks aan klanten te verkopen (call-off stock). De toepassing van deze vereenvoudigingsmaatregel is beperkt tot ‘Certified Taxable Persons’. Zij zijn niet langer verplicht om zich in de desbetreffende EU-lidstaat te registreren wanneer zij daar goederen in voorraad houden.

Kettingverkopen met een grensoverschrijdend karakter

Lidstaten worden verzocht om maatregelen te nemen ter vereenvoudiging van de toewijzing van het transport in geval van kettingverkopen met een grensoverschrijdend karakter. Ook deze vereenvoudiging kan alleen worden toegepast door Certified Taxable Persons.

Vereenvoudiging bewijs goederentransport tussen twee Lidstaten

Het bewijs van transport van de goederen tussen twee EU-lidstaten in geval van vrijgestelde intracommunautaire leveringen (alleen voor Certified Taxable Persons) moeten eveneens vereenvoudigen.

Geldig btw-identificatienummer als materiële voorwaarde vrijstelling intracommunautaire leveringen

De Lidstaten worden gevraagd maatregelen in te voeren ter verduidelijking dat het voorleggen van een geldig btw-identificatienummer van de afnemer, dat werd toegekend door een andere EU-lidstaat en geregistreerd is in de Europese VIES-databank, een materiële voorwaarde is voor toepassing van de vrijstelling voor intracommunautaire leveringen.

 

Praktische gevolgen

De uiteindelijke gevolgen van de invoering van het nieuwe btw-stelsel kunnen pas worden beoordeeld wanneer de gedetailleerde voorstellen gekend zijn.

Maar we kunnen wel al enkele belangrijke bedenkingen maken.

De Quick Fixes vormen een belangrijke stap richting een uniform vereenvoudigd btw-stelsel. Vanuit een Belgisch btw-perspectief zijn de gevolgen van deze maatregelen eerder beperkt. Er bestaan immers al vereenvoudigingsregels voor consignatie- en call-off voorraad. Daarnaast werd medio 2016 het bestemmingsdocument ingevoerd als vereenvoudigingsmaatregel voor de bewijsvoering inzake intracommunautaire leveringen. De eigenlijke toepassing ervan zal in toepassing van het voorstel van de Commissie wel beperkt worden tot enkel de “Certified Taxable Persons”.

Het is momenteel nog niet voldoende duidelijk wat juist verstaan moet worden onder ‘Certified Taxable Person” en welke verplichtingen voldaan moeten worden om deze status te verkrijgen. Maar aangezien dit begrip cruciaal is voor de toepassing van de voorgestelde ‘Quick Fixes’, wordt dit begrip hopelijk snel verder toegelicht.

Het voorstel van de Commissie is zeer ambitieus. De vraag stelt zich toch of het mogelijk zal zijn om de visie van de verschillende Lidstaten samen te brengen tot één unanieme beslissing.

 

Wordt vervolgd…

Het voorstel wordt voorgelegd aan het Europese Parlement en de Raad van Ministers. De implementatie van het nieuwe btw-stelsel vereist een unanieme goedkeuring door alle Lidstaten.

Na de principiële goedkeuring zal de Europese Commissie werken aan een gedetailleerd voorstel om de btw-richtlijn op technisch niveau te wijzigen. Dit wetgevend voorstel zou in het voorjaar van 2018 klaar moeten zijn. De uiteindelijke invoering van het nieuwe btw-stelsel is voorzien voor 2022.

 

Contact

Voor bijkomende vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het btw-team of een e-mail verzenden naar [email protected]: