• Werkbaar en wendbaar werk

Werkbaar en wendbaar werk

28 maart 2017

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar op 15 maart 2017 werd de Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk gepubliceerd in het Belgisch Staatblad. Het doel van de wet is het moderniseren van het arbeidsrecht. In huidige maatschappij is nu eenmaal meer nood aan flexibiliteit voor werkgevers en tegelijk nood aan meer grip voor werknemers op de balans tussen werk en privé.

De nieuwe wet treedt retroactief in werking op 1 februari 2017. Dit geldt echter dit niet voor alle maatregelen. Een kort overzicht.

Maatregelen die rechtstreeks van toepassing zijn

 • Flexibele arbeidsregeling: de referentieperiode waarin de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur moet worden gerespecteerd bedraagt nu standaard één kalenderjaar, dan wel 12 opeenvolgende maanden.
 • Vrijwillige overuren: werknemers kunnen ingaan op het aanbod van de werkgever om vrijwillig overuren te presteren, met een maximum van 100 overuren per kalenderjaar (kan bij een algemeen verbindend verklaarde cao verhoogd worden tot 360 uren).
 • Verhoging interne overurengrens: de werknemer kan nu standaard 143 uren overwerken vooraleer verplichte inhaalrust op te nemen. Bij een algemeen verbindend verklaarde cao kan die grens zelfs nog worden verhoogd.
 • Investering in opleidingen: de interprofessionele doelstelling van 1,9% van de loonmassa wordt omgezet in een interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen opleiding per voltijds equivalent per jaar. Voorlopig geldt een gemiddelde van 2 dagen en wordt een groeipad uitgetekend om het gemiddelde van 5 dagen te bereiken.
 • Occasioneel telewerk: een wettelijk kader wordt uitgewerkt voor occasioneel telewerk dat werknemers toelaat bij een aantal onvoorziene omstandigheden voor telewerk te kiezen.

Maatregelen die eerst geactiveerd moeten worden op sectoraal niveau

 • Uitbreiding van het plus-minusconto: de bedoeling van het plus-minusconto is variatie toe te laten in het uurrooster op basis van cyclische fluctuaties. Deze mogelijkheid die reeds bestaat in de automobielsector wordt uitgebreid tot heel de privésector.
 • Uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: de mogelijkheid bestaat dat uitzendbureaus arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur kunnen afsluiten met uitzendkrachten. Het blijft wel dat uitzendarbeid zelf maar mogelijk is voor de uitvoering van de toegelaten tijdelijke arbeid.
 • Loopbaansparen: het stelsel van loopbaansparen laat toe dat dat de werknemer tijd spaart om later tijdens de duur van zijn dienstbetrekking als vakantie op te nemen.
 • Schenking van conventioneel verlof: de mogelijkheid om conventionele verlofdagen te schenken aan de werknemer die alle verlofstelsel heeft uitgeput en die een ernstig ziek kind heeft dat jonger is dan 21 jaar.

Hervorming en uitbreiding van bestaande maatregelen

 • Hervorming van de werkgeversgroepering: zo wordt o.a. de ministeriële toelating om te functioneren als werkgeversgroepering vereenvoudigd, omvat het bepalingen om uit te maken tot welk paritair comité de groepering behoort, …
 • Vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid: een aantal aspecten van de deeltijdse arbeid worden vereenvoudigd en gemoderniseerd met het oog op de verlichting van de administratieve lasten voor de werkgevers. Dit zal in werking treden op 1 oktober 2017.
 • Glijdende uurroosters: een wettelijk kader wordt ingevoerd waarin de werknemer zelf het begin en het einde van zijn prestaties bepaalt, mits naleving van bepaalde grenzen. Werkgevers die reeds gebruik maken van dergelijke regeling zijn verplicht dit te formaliseren bij cao dan wel bij arbeidsreglement en dit tegen uiterlijk 30 juni 2017.
 • Uitbreiding palliatief verlof en tijdskrediet: het palliatief verlof wordt uitgebreid met één maand en het tijdskrediet met zorgmotief wordt verlengd van 48 naar 51 maanden.
 • E-commerce: De mogelijkheid om nachtarbeid te verrichten wordt uitgebreid tot het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunde diensten verbonden aan de elektronische handel.

De Wet werkbaar en wendbaar werken omvat dan ook zeer belangrijke wijzigen binnen het arbeidsrecht.