• Bent u klaar voor een transfer pricing controle?

Bent u klaar voor een transfer pricing controle?

Tine Slaedts , Partner |

22 maart 2018

Net zoals vorig jaar stuurt de transfer pricing cel van de Federale Overheidsdienst Financiën een aantal bedrijven een vraag om inlichtingen toe.

Dit jaar gaat de Administratie anders te werk. Ze heeft 50 groepen geselecteerd, waarvan bepaalde entiteiten gecontroleerd zullen worden door de cel verrekenprijzen en bepaalde andere entiteiten van dezelfde groep door het ‘Centrum Beheer en Gespecialiseerde Controles’.

Informatie over andere Belgische groepsentiteiten

Tijdens deze controle kan de belastinginspecteur ook vragen stellen over andere Belgische groepsentiteiten die tot dezelfde groep behoren, zonder hiervoor een afzonderlijke vraag om inlichtingen uit te vaardigen.

Naast deze vraag om inlichtingen gaat de cel verrekenprijzen door met het selecteren van dossiers en/of het assisteren van inspecteurs die vennootschapsbelastingcontroles uitvoeren waarin potentiële transfer pricing vraagstukken aanwezig zijn.

 

Wijzigingen ten aanzien van vorig jaar

In de vraag om inlichtingen zelf merken wij enkele veranderingen op ten aanzien van vorig jaar:

  1. Ingeval u een pre-audit vergadering wenst te houden om bijkomende toelichting te verkrijgen, bedraagt de reactietermijn van de Administratie momenteel 10 in plaats van 20 dagen.
  2. De vraag om inlichtingen bevat een overzicht van de andere groepsentiteiten die gecontroleerd worden, met vermelding van welke entiteiten gecontroleerd zullen worden door het Centrum GO Beheer en Gespecialiseerde Controles en welke entiteiten door de transfer pricing cel
  3. Bij vraag 3 werd een bijkomende vraag toegevoegd: Beschikken de Belgische entiteiten over één of meerdere vaste inrichtingen voor btw-doeleinden?
  4. Een bijkomende vraag: 6) Een beschrijving van het driehoeksverkeer in de btw-materie
  5. Vraag 8.b. – naast de vereiste financiële informatie over de verkopen, de bruto marge en de bedrijfswinst, moeten nu ook de kost van de verkochte goederen en de operationele kosten worden vermeld.
  6. Vraag 21 – de entiteit die verantwoordelijk is voor de centrale aankopen/procurement moet worden vermeld. De manier van werken moet worden toegelicht en worden gedocumenteerd met onderliggende contracten.
  7. Vraag 26 – informeert naar welke entiteit verantwoordelijk is voor ‘factoring’. De manier van werking moet worden toegelicht en worden gedocumenteerd met onderliggende contracten.
  8. Titel XI. Documentatie verrekenprijzen bevat een voetnoot met de vermelding dat indien u reeds omwille van de Programmawet van 1/7/2016 (BS 4/7/2016) gehouden bent tot aanvullende rapporteringsverplichtingen inzake verrekenprijzen, u desgevallend mag verwijzen naar deze documenten (landenrapport, groepsdossier en lokaal dossier).

 

Toenemend aantal transfer pricing controleurs

Wij vernemen verder ook dat het aantal transfer pricing controleurs aanzienlijk zal toenemen, en ook de BBI kondigde al aan meer focus te leggen op transfer pricing.

Zo werd de cel verrekenprijzen in 2017 uitgebreid van 3 controleurs in 2004 naar 27. Daarbij komen dan nog de lokale controleurs, die in bepaalde centra ‘Grote Ondernemingen’ 100% van hun tijd spenderen aan transfer pricing controles.

De dossiers worden vaak geselecteerd aan de hand van de ‘MANTRA’ software, een risicoanalysesoftware ontwikkeld door de Administratie.

Noteer ook dat zelfs ondernemingen die op basis van het lokaal dossier, de Master File of het landenrapport niet voldoen aan de gestelde criteria voor de omvang van de vennootschap toch geregeld onderworpen kunnen worden aan een transfer pricing controle.

 

Transfer pricing controle is een lange procedure

Wij merken op dat een transfer pricing controle een relatief lang proces is (gemiddeld 18 maanden) en vaak eindigt met onderhandelingen die leiden tot een akkoord.

De meeste transfer pricing aanpassingen brengen een economische dubbelbelasting met zich: belasting van een zelfde inkomen bij twee vennootschappen van de groep, die zich vaak in verschillende landen bevinden. Wanneer er internationale instrumenten bestaan om deze dubbele belasting tegen te gaan (bvb. arbitrage procedures voorzien in internationale overeenkomsten, of het Arbitrageverdrag in intra-Europese context), is het proces vaak lang en kostelijk. Met uitzondering van de toepassing van het Arbitrageverdrag, is er bovendien geen enkele garantie dat de Lidstaten effectief een dubbele belasting kunnen wegwerken.

De cel verrekenprijzen alsook de lokale transfer pricing controleurs hebben een zeer goede kennis van de transfer pricing reglementering en spreken regelmatig op internationale conferenties.

Dit model van vraag om inlichtingen verstrekt u een overzicht van de informatie die gevraagd zal worden naar aanleiding van een transfer pricing controle.

Bent u klaar voor een transfer pricing controle?

 

Contact

Voor bijkomende vragen of assistentie bij het vervullen van deze formaliteiten kunt u terecht bij het BDO Transfer Pricing Team: