• De winstpremie – een nieuwe (para)fiscaal gunstige premie vanaf 2018!

De winstpremie – een nieuwe (para)fiscaal gunstige premie vanaf 2018!

22 januari 2018

Vanaf 2018 kunnen ondernemingen een winstpremie toekennen aan hun werknemers, waarbij de mogelijkheden ruimer zijn dan de huidige premies of bonussen.

De regering Michel I besliste om deze gunstmaatregel in te voeren naar aanleiding van haar zomerakkoord. Er bestaat evenwel nog geen officiële wettekst.

Welk bonussysteem is in deze context het meest interessant?

Premie

Indien de werkgever aan een werknemer een bonus toekent, kost dit voor de werkgever veel meer in verhouding tot hetgeen de werknemer hier netto aan overhoudt. Zowel werkgever als werknemer betalen hierop sociale zekerheidsbijdragen. Ten aanzien van de belastingen is deze bonus onderhevig aan een exceptionele bedrijfsvoorheffing. Bovendien komt de bonus mee in aanmerking voor de berekening van vakantiegeld en moet hij opgenomen worden in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding. 

 

Bonus cao 90

Als alternatief kennen we sinds 2008 de “bonusplannen” in uitvoering van de cao 90. Op basis hiervan kan een (para)fiscaal gunstige bonus toegekend worden aan alle werknemers of groep(en) van werknemers indien de vooropgestelde doelstellingen behaald werden. Het bedrag dat maximaal per jaar toegekend kan worden, bedraagt 3.313 EUR (bedrag 2018).

De werkgever betaalt bovenop het bruto bedrag van deze bonus een solidariteitsbijdrage gelijk aan 33%. Voor de werknemer geldt een RSZ-inhouding gelijk aan 13,07%. De bonus is op fiscaal vlak gunstig voor de werknemer (geen enkele belasting) en voor de werkgever (100% aftrekbaar). Bovendien komen die bonussen niet in aanmerking voor de berekening van het vakantiegeld en de opzeggingsvergoeding.

De bonus cao 90 is dus financieel veel interessanter dan de ‘gewone’ bonus. Keerzijde van de medaille is wel dat de bonus collectief is en de invoering ervan onderhevig is aan vrij veel administratieve rompslomp. 

De bonusplannen cao 90 blijven behouden, maar vanaf 2018 wordt een nieuwe bonus ‘winstpremie’ in het leven geroepen. 

 

Nieuwe ‘winstpremie’

Maximumbedrag

In het kader van het zomerakkoord van juli 2017 heeft de regering besloten om de mogelijkheid te bieden aan werkgevers om tot 30% van hun loonmassa (bedrag van bruto bezoldigingen dat door de werkgever aan de loontrekkers wordt gestort) tegen een gunsttarief toe te kennen, onder de vorm van winstdeling. Hiermee wordt dus een nieuwe (para)fiscaal gunstige bonus ingevoerd waarvan het maximale toegelaten bedrag een stuk (ongeveer 5 keer) hoger ligt dan de bonus cao 90.

Sociale zekerheid

De werkgever zal vrijgesteld worden van sociale bijdragen op deze bonussen aangezien ze niet als loon beschouwd worden. De werknemer is wel een solidariteitsbijdrage van 13,07 verschuldigd.  

Belastingen

De premie wordt vrijgesteld van de personenbelasting aangezien het om een systeem van winstdeling gaat. De winstpremie is wel onderworpen aan een bevrijdende belasting van 7%. De winstpremie is niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting bij de werkgever. Er moet bijgevolg rekening gehouden worden met een vennootschapsbelasting van 29,58% (bedrag aanslagjaar 2019).

Toekenningsmodaliteiten

Zoals de bonus cao 90 is ook de winstpremie een collectieve bonus. De premie moet aan alle werknemers toegekend worden en kan niet gekoppeld worden aan individuele prestaties.

De premie zal kunnen overeenkomen met een vast bedrag of een percentage van het loon van de werknemer.

In tegenstelling tot wat cao 90 voorziet, is er geen sprake meer van collectief te behalen doelstellingen. Het enige criterium zal het bedrag van de winst zijn.

De invoeringsprocedure van de winstpremie is veel eenvoudiger. Meestal zal een loutere informatieverstrekking voldoende zijn. Indien de toekenning van de premie verschillend is naargelang de categorie van de werknemer, zal sociaal overleg noodzakelijk zijn.

Deze premie zal niet in rekening worden genomen in de berekening van de loonnorm, net zoals de bonus cao 90. De premie wordt niet aanzien als loon, wat maakt dat hij niet moet worden opgenomen in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding of het vakantiegeld.

Vergelijking

    Bonus als loon Bonus CAO 90bis Winstpremie
Kostprijs bonus   2.660,00 2.660,00 2.591,60
Vennootschapsbelasting 29,28%    

591,60

RSZ 33% 660,00 660,00  
Bruto bonus   2.000,00 2.000,00 2.000,00
RSZ 13.07% 261,40 261,40 261,40
Belastbaar   1.738,60 1.738,60 1.738,60

Personenbelasting

(progressief tarief)

53,55% 930,15 -  
Belastingen 7,00%   - 121,70
Netto bonus   808,45 1.738,60 1.616,90
         

RENDEMENT

 

30,39%

65,36%

62,39%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwerkingtreding

De winstpremie is in werking getreden sinds 1 januari 2018 en kan voor de eerste keer worden uitgekeerd op basis van de winst van het boekjaar met afsluitdatum ten vroegste op 30 september 2017

 

Contact

Voor vragen over alternatieve bezoldigingen die aan uw personeel toegekend kunnen worden, waaronder o.m. de bonusplannen cao 90, kunt u terecht bij ons team Employment Tax & Legal Services:

Loading...