• Terbeschikkingstelling woning door vennootschap aan bedrijfsleider voorlopig terug voordeliger

Terbeschikkingstelling woning door vennootschap aan bedrijfsleider voorlopig terug voordeliger

08 mei 2018

Update 17.05.2018

De gratis terbeschikkingstelling van een woning door de vennootschap aan haar bedrijfsleider wordt nu weer voordeliger.

Principes

Wanneer de vennootschap gratis een woning aan haar bedrijfsleider ter beschikking stelt, ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de bedrijfsleider.

De belastingadministratie aanvaardt dat dit voordeel alle aard forfaitair wordt bepaald en maakt een onderscheid tussen de terbeschikkingstelling van een woning door een natuurlijke persoon of door een rechtspersoon.

Bij een terbeschikkingstelling door een rechtspersoon ligt het voordeel van alle aard echter veel hoger omdat de forfaitaire berekening van het voordeel van alle aard vermenigvuldigd wordt met een waarde van 1,25 of 3,8 naargelang het KI lager of hoger is dan 745 EUR. Dit in tegenstelling tot de terbeschikkingstelling van een gratis woning door een natuurlijke persoon, waarbij deze verhoging niet van toepassing is.

Het Hof van Beroep van Gent en van Antwerpen hebben in het verleden al geoordeeld dat dit onderscheid aanleiding geeft tot discriminatie.

 

Administratie schaaft standpunt bij

In een antwoord op een parlementaire vraag liet Minister van Financiën Johan Van Overtveldt weten dat dit onderscheid geschrapt wordt. Het voordeel alle aard voor de terbeschikkingstelling van een woning wordt op dit moment steeds berekend op basis van 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen. Dit werd inmiddels bevestigd aan de hand van een circulaire (2018/C/57).

Een definitieve aanpassing van de regelgeving volgt nog.

 

Correctie

Vennootschappen die voor het inkomstenjaar 2017 bij de uitkering van een minimumbezoldiging aan hun bedrijfsleider toch al rekening hebben gehouden met een voordeel alle aard voor een woning, berekend met de verhoogde factor van 1,25/3,8, riskeren geen aanspraak meer te kunnen maken op het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting, wanneer niet langer voldaan is aan de vereiste van de minimumbezoldiging.

Bij de resultaatverdeling van dit boekjaar kan overwogen worden om een tantième toe te kennen aan deze bedrijfsleider om zo toch te voldoen aan de minimumbezoldigingsregel.

In de circulaire licht de Administratie ook toe dat zij voor lopende bezwaarschriften en de daaruit voortvloeiende rechtsprocedures akkoord kan gaan met bovenstaande berekening van het voordeel alle aard, ongeacht de persoon die het onroerend goed ter beschikking stelt.

Vragen tot ontheffing van ambtswege van aanslagen die worden ingediend na het verstrijken van de bezwaartermijn, alsook de daaruit voortvloeiende procedures zullen daarentegen worden afgewezen, omdat een wijziging in de jurisprudentie niet aanzien wordt als een nieuw gegeven, wat een van de voorwaarden is voor het verkrijgen van een ambtshalve ontheffing.