• UBO-register: aandeelhouders niet langer anoniem

UBO-register: aandeelhouders niet langer anoniem

04 september 2018

Het KB van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register voert verregaande informatieverplichtingen in voor vennootschappen, (I)VZW’s, … met betrekking tot de identiteit van hun uiteindelijke begunstigden

UBO register

Het UBO-register is een gecentraliseerde databank van natuurlijke personen die eigenaar zijn van of zeggenschap uitoefenen over vennootschappen, trusts, (I)VZW’s, stichtingen en juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts of fiducieën.

Het doel van het UBO-register is inzicht te krijgen in de eigendomsstructuren van voormelde juridische entiteiten om op efficiëntere wijze de strijd aan te gaan tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 

Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Een Koninklijk Besluit (K.B. 30.07.2018, B.S. 14.08.2018) bepaalt nu welke informatie moet worden meegedeeld, wie toegang heeft tot het UBO-register en welke sancties gelden bij niet-naleving. Vennootschappen, trusts, VZW’s, stichtingen en structuren vergelijkbaar met fiducieën en trusts dragen daardoor voortaan een grotere verantwoordelijkheid als informatieplichtigen.

De informatieplichtigen beschikken echter slechts over een termijn van één maand na de inwerkingtreding van het KB om de vereiste informatie over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden aan te leveren.

Het KB treedt in werking op 31 oktober 2018 en het bestuursorgaan moet de hierna vermelde informatie uiterlijk op 30 november 2018 voor de eerste keer meedelen. De informatie moet minstens jaarlijks worden bijgewerkt en wijzigingen moeten door het bestuursorgaan binnen de maand worden doorgegeven nadat de betreffende de uiteindelijke begunstigde gekend of gewijzigd is.

Het is daarom belangrijk dat vennootschappen en VZW’s zich tijdig voorbereiden om alle noodzakelijke informatie over hun uiteindelijke begunstigden te verzamelen (wie, welke categorie, mee te delen informatie…). Bij vennootschappen en VZW’s waar er regelmatig wijzigingen optreden van de uiteindelijke begunstigden is het ook aangewezen om een interne procedure te voorzien die ervoor zorgt dat de wijzigingen tijdig (binnen de maand) aan het UBO-register kunnen worden meegedeeld.

 

Contact

Onze experten van BDO legal staan u graag bij in de analyse van de verplichtingen die voor u voortvloeien uit het UBO-register en de voorbereiding van de mededeling van de verplichte informatie, zodat u tijdig in orde bent met alle formaliteiten. U kunt met hen contact opnemen per e-mail: Legal@bdo.be