• De sociale verkiezingen 2020 komen er aan

Start van de procedure met dag "X-60" in december 2019

09 december 2019

De volgende sociale verkiezingen vinden plaats in mei 2020.

De procedure is onderworpen aan talrijke termijnen en formaliteiten die in acht moeten worden genomen. De procedure gaat officieel van start op "X-60"-dag in december 2019. De dag X-60 loopt tussen 13 en 26 december, afhankelijk van de datum in mei 2020 (tussen 11 en 24 mei) die de betrokken ondernemingen selecteren om de verkiezingen te organiseren.

 

Wat houdt de eerste stap in?

Op dag "X-60" maakt de werkgever de onderstaande informatie bekend via een mededeling.

1.         De technische bedrijfseenheid of -eenheden (TBE)

De procedure moet worden georganiseerd op het niveau van de TBE en niet noodzakelijk op het niveau van de juridische entiteit (nv, bv, vzw…).

Hierdoor kunnen zich drie situaties voordoen: de TBE en de juridische entiteit vallen samen, de juridische entiteit bestaat uit meerdere TBE's, of meerdere juridische entiteiten vormen samen één TBE. De van toepassing zijnde situatie zal worden bepaald aan de hand van de concrete omstandigheden.

De vereiste onafhankelijkheid wordt beoordeeld op basis van economische en sociale criteria. In geval van twijfel prevaleren sociale criteria boven economische criteria. Aan de hand van economische criteria wordt nagegaan of een vestiging een zekere onafhankelijkheid heeft ten aanzien van de onderneming als rechtspersoon. Dit is het geval wanneer de verschillende vestigingen een eigen boekhouding hebben, hun eigen activiteiten ontwikkelen of een gedifferentieerd marketingbeleid voeren...

Het doel van de sociale criteria is te bepalen of de werknemers van een vestiging een mensenkring vormen die kan worden onderscheiden van  die van de andere vestigingen. Dit is onder meer het geval wanneer de taal verschillend is, de locaties ver van elkaar verwijderd zijn, er een eigen personeelsbeleid wordt gevoerd...

 

2.         Leidinggevend personeel

Uit de categorie leidinggevend personeel kiest de werkgever de werkgeversafgevaardigden. Zij zullen de werkgever vertegenwoordigen in de CPBW/OR (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk / Ondernemingsraad).

De eerste communicatie bevat:

 • de exacte naam van de functies van het leidinggevend personeel;
 • een korte beschrijving van de inhoud van deze functies;
 • de namen van de personen die deze functies momenteel bekleden.

Het leidinggevend personeel bestaat uit twee niveaus:

 • de personen die belast zijn het dagelijks bestuur van de onderneming;
 • personeelsleden die rechtstreeks ondergeschikt zijn aan bovenstaande personen, mits zij ook opdrachten van dagelijks bestuur vervullen.

Dit is het 1ste en 2de niveau van de hiërarchie of het organigram.

 

3.         Het kaderpersoneel

Deze informatie is enkel van belang voor ondernemingen met ten minste 100 werknemers en die verplicht zijn een ondernemingsraad op te richten. Binnen deze ondernemingen moeten de kaderleden vertegenwoordigd zijn in de ondernemingsraad wanneer er tenminste 15 kaderleden zijn.

Tijdens de eerste communicatie is het noodzakelijk om te communiceren over:

 • de exacte naam van de functies van het kaderpersoneel;
 • de namen van de personen die deze functies momenteel bekleden.

Onder deze noemer vallen werknemers die:

 • geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel;
 • hogere functie uitoefenen:
 • hetzij door een bepaalde delegatie van bevoegdheden van de werkgever, met inbegrip van het recht van initiatief en gezag over een deel van het personeel;
 • hetzij door diensten te verlenen die door hun aard en behoeften een zekere autonomie bevatten die een recht van initiatief met zich meebrengt;
 • in het bezit zijn van een diploma van een specifiek niveau (hoger onderwijs) of een gelijkwaardige beroepservaring hebben.

 

4.         Het aantal personeelsleden per categorie

In deze mededeling moet ook het aantal personeelsleden binnen de volgende categorieën worden vermeld:

 • aantal werknemers;
 • aantal medewerkers (inclusief leidinggevenden en managers);
 • aantal jonge werknemers (= werknemers jonger dan 25 jaar op de dag van de verkiezingen).

 

5.        Bepaling van dag "X" en dag "Y"

Ten slotte kondigt de werkgever de voorgestelde verkiezingsdatum (dag "Y") en de datum aan waarop de aankondiging van de verkiezingsdatum zal worden bekendgemaakt (dag "X").

 

Volgende stappen

Vanaf dag “X-60” moeten ondernemingen een aantal voorbereidingen treffen:

Tussen "X-60" en "X-35"

Van 13-26 december (afhankelijk van de datum van de verkiezingen) tot 7-20 januari (afhankelijk van de datum van de verkiezingen)

De werkgever raadpleegt de OR/ CPBW over de op dag "X-60" verstrekte informatie:

 • het niveau waarop de OR/CPBW is vastgesteld;
 • de functies en de lijst van het leidinggevend personeel;
 • de functies en de lijst van het kaderpersoneel (in OR)

Dag "X-35"

Tussen 7 en 20 januari (afhankelijk van de datum van de verkiezingen)   

 

In geval de op dag "X-60" meegedeelde informatie wordt betwist, mededeling van de beslissing van de werkgever hierover

Dag "X-30"

Tussen 12 en 25 januari (afhankelijk van de datum van de verkiezingen)   

 

Begin van de beschermingstermijn tegen ontslag van kandidaten bij sociale verkiezingen

Elektronisch stemming

Op dag "X", tussen 11 en 24 februari (afhankelijk van de verkiezingsdatum)

 

De werkgever en de OR/CPBW kunnen kiezen voor elektronisch stemmen

 

De beslissing wordt vermeld in het bericht dat op dag "X" wordt gepubliceerd. Het moet daarom van tevoren worden genomen

 

Op dag "X" in februari 2020 (tussen 11 en 24 februari, afhankelijk van de datum van de in mei 2020 vastgestelde verkiezingen) vindt de volgende stap plaats, waarbij ondernemingen opnieuw belangrijke mededelingen moeten doen. Deze komen op tijd en stond aan bod in een volgend nieuwsbericht.

 

Lees meer: Sociale verkiezingen 2020 – Bent u er klaar voor?

 

Contact

Heeft u vragen over de sociale verkiezingen of wenst u onze assistentie? Neem contact op met uw gebruikelijke BDO-contactpersoon of met een van onze experten van het Social Legal team: