• Fiscale consolidatie

Fiscale consolidatie

30 januari 2019

Vanaf het aanslagjaar 2020, verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2019, kunnen bepaalde verbonden ondernemingen in België een beperkte vorm van fiscale consolidatie toepassen. Het systeem staat ook bekend als een systeem van ‘groepsbijdragen’. Dit systeem laat toe om effectief winsten en verliezen van groepsvennootschappen met elkaar te compenseren.

De voorwaarden zijn echter erg strikt, en de werking ervan complex. Wij zetten een en ander voor u op een rij.

Voorwaarden

Concreet kan er geconsolideerd worden tussen:

  • Een moedervennootschap en een dochtervennootschap, op voorwaarde dat er tussen beide een rechtstreekse deelneming is van minstens 90%;
  • Zustervennootschappen, op voorwaarde dat zij onder een gemeenschappelijke moeder staan die minstens voor 90% participeert in deze vennootschappen;
  • EER vennootschappen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, op voorwaarde dat het gaat om definitieve verliezen;
  • Belgische vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen, die zelf aan de voorwaarden voldoen.

Het valt onmiddellijk op dat het moet gaan om een rechtstreekse deelneming in het kapitaal van minstens 90%. Onrechtstreekse deelnemingen zijn dus expliciet uitgesloten.

Bovendien moet de rechtstreekse deelneming al 5 jaar bestaan. De berekening van deze vijfjarige termijn is een complexe aangelegenheid, maar komt er in het kort op neer dat om te bepalen of men op vandaag in aanmerking komt voor de consolidatie, volgende stappen moet volgen:

  1. Bepalen van het kalenderjaar vanaf wanneer teruggerekend moet worden, waarbij kalenderjaar gelijk is aan aanslagjaar. Voor ondernemingen die afsluiten op 31.12, heeft huidig boekjaar betrekking op aanslagjaar 2020, en dus kalenderjaar 2020.
  2. 4 jaar terugrekenen vanaf 01/01 van het kalenderjaar: 01/01/2016

Vennootschappen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen vanaf aanslagjaar 2020 consolideren als ze op  1 januari 2016 verbonden waren. Let op: het is noodzakelijk dat deze verbondenheid 5 jaar blijft bestaan. Er zal bijgevolg ook een beoordeling nodig zijn op 01/01/2021. Voldoen de vennootschappen op dat moment niet meer aan de voorwaarden, maar werd de consolidatie voor aanslagjaar 2020 wel al toegepast, dan zal er retroactief een correctie moeten gebeuren van de reeds toegepaste consolidatie. Waakzaamheid is dus geboden.

 

Uitgesloten entiteiten

Bepaalde vennootschappen worden expliciet uitgesloten van de deelname aan de consolidatie. Het betreft onder andere vennootschappen die een onroerend goed, of een zakelijk recht op een onroerend goed ter beschikking stellen aan een natuurlijk persoon-bestuurder, beleggingsvennootschappen, zeescheepvaartvennootschappen en diamanthandelaars.

 

Werking van de consolidatie

Indien aan de voorwaarden voldaan is, kan een winstgevende vennootschap (een deel van) zijn winst overdragen aan een verlieslatende vennootschap. Enkel de verliezen van het boekjaar zelf kunnen benut worden.

Heeft een vennootschap A een verlies van -200, en vennootschap B een winst van 200, dan kan B haar winst overdragen aan A. A wordt in dit geval belast op 0, en zal niet kunnen beschikken over fiscaal overgedragen verliezen. B wordt evenmin belast.

Bovenstaand voorbeeld illustreert dat de consolidatie een onmiddellijk cash flow voordeel oplevert.

Voor het gebruik van haar verliezen zal vennootschap B een vergoeding moeten betalen aan A, gelijk aan het belastingvoordeel dat B realiseert doordat zij over de verliezen van A kon beschikken (in het voorbeeld: 200 x 29,58%). De betaling van deze vergoeding heeft fiscaal geen enkele impact.

De fiscale wetgever heeft een belangrijke grendel op de toepassing van de consolidatie ingevoerd. De groepsbijdrage die aan een bepaalde vennootschap overgedragen wordt, mag hoger zijn dan het verlies van deze vennootschap. Maar in dat geval zal het gedeelte van de groepsbijdrage dat dit verlies te boven gaat, een minimaal belastbare basis vormen in hoofde van de vennootschap die de groepsbijdrage ontvangt.

 

Formaliteiten

Per groepsbijdrage die gedaan wordt, of anders gezegd, per consolidatie die toegepast wordt, moet een zogenaamde groepsbijdrageovereenkomst opgesteld worden. In deze overeenkomst moet het bedrag van de bijdrage opgenomen worden.

Deze overeenkomst wordt toegevoegd aan de aangifte vennootschapsbelasting. Een model van deze overeenkomst wordt nog bij Koninklijk Besluit vastgesteld.

 

Contact

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Contacteer een van onze experten via Tax@bdo.be.