• Fiscale maatregelen van de jobsdeal - krachtlijnen

Fiscale maatregelen van de jobsdeal - krachtlijnen

Nancy Slegers, Partner |

06 mei 2019

In de zomer van 2018 sloot de federale regering een akkoord rond de zogenaamde ‘jobsdeal’ met als doel een positieve stimulans teweeg te brengen op het vlak van de tewerkstelling binnen België. Deze jobsdeal bevat zowel een sociaal als een fiscaal luik. Het Kamer keurde dit fiscale luik goed in maart 2019 en dit resulteerde in de wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (B.S. 5 april 2019). Hierna lichten we de belangrijkste krachtlijnen van deze fiscale wetgeving toe.

Belastingvrijstelling voor gewestelijke opleidingspremies

De opleidingspremies die de gewesten of de Duitstalige gemeenschap vanaf 1 januari 2019 toekennen aan uitkeringsgerechtigde werklozen, komen in aanmerking voor een belastingvrijstelling ten belope van een maximumbedrag van 220 EUR (geïndexeerd bedrag AJ 2020: 350 EUR). Deze vrijstelling geldt voor opleidingen die worden gevolgd met het oog op de tewerkstelling in een knelpuntberoep en met succes worden afgerond.

Een opleiding wordt eveneens geacht succesvol afgerond te zijn indien:

  • De opleiding vroegtijdig wordt beëindigd om aan de slag te gaan in een knelpuntberoep
  • Indien bij een modulaire opleiding slechts één of meerdere modules met succes werden behaald.

 

Loonkostvermindering systeemvaart

Vanaf 1 januari 2019 breidt de gedeeltelijke vrijstelling voor doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die geldt voor ploegen- en nachtarbeid uit naar ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor de binnenscheepvaart (met uitzondering van de sleepdienstactiviteiten). Dit op voorwaarde dat het gaat om werken onder het regime van de  systeemvaart. Onder dit ploegensysteem hebben de werknemers evenveel rust- als werkdagen en bedraagt de periode aan boord niet meer dan 30 opeenvolgende dagen.

De vrijstelling voor doorstorting van de bedrijfsvoorheffing geldt enkel:

  • Voor werknemers aan wie een ploegenpremie van 22,8% van het basisloon wordt toegekend in de maand waarin het voordeel wordt gevraagd, en
  • indien deze werknemers minstens een derde van hun werktijd in het regime van de systeemvaart tewerkgesteld zijn.

Verder is het van belang dat de werkgever samen met de aangifte bedrijfsvoorheffing een verklaring op eer indient waarin hij bevestigt dat hij voldoet aan de zogenaamde ‘de-minimis’ regeling. In deze verklaring bevestigt de werkgever dat de onderneming gedurende het huidige en de twee voorgaande jaren niet meer dan 200.000 EUR aan steunmaatregelen heeft ontvangen.

De vrijstelling bedraagt 22,8% van de bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt van het totale periodieke brutoloon inclusief ploegenpremies toegekend of betaald aan de werknemers die voldoen aan de vrijstellingsvoorwaarden.

De vrijstelling kan ook gelden voor uitzendkrachten van erkende uitzendkantoren die ter beschikking gesteld worden aan ondernemingen die voldoen aan de vrijstellingsvoorwaarden.

 

Stijging aantal overuren met fiscaal voordeel  

Tot voor kort kon een werknemer onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering verkrijgen voor maximum 130 overuren die hij presteerde. Voor hetzelfde aantal overuren kon de werkgever een gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing verkrijgen. Met de jobsdeal wordt het maximum aantal overuren dat in aanmerking komt voor bovenstaande fiscale voordelen opgetrokken van 130 naar 180 uren. Deze stijging geldt voorlopig slechts voor de bezoldigingen die worden toegekend in de periode van 1 januari 2019 tot met 31 december 2020, maar wordt mogelijk nog voor onbepaalde duur verlengd. 

 

Compenserende toeslag op startersloon voor jongeren

Werkgevers die jongeren van 18 t.e.m. 20 jaar zonder werkervaring aanwerven met een startbaanovereenkomst kunnen onder bepaalde voorwaarden het minimumbrutoloon met een bepaald percentage (6%, 12% of 18%)verlagen. Eén van de voorwaarden bestond uit het toekennen van een forfaitaire toeslag aan deze jongeren. Met de jobsdeal wordt de forfaitaire toeslag vervangen door een netto compenserende toeslag (vrij van belasting en sociale zekerheid), die ervoor moet zorgen dat Hiermee het verschil dat bestaat tussen het nettoloon vóór toepassing van de vermindering en het nettoloon na de vermindering gecompenseerd wordt.

 

Wijziging belastingvermindering voor pensioenen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen

De jobsdeal wijzigt ten slotte de berekening van de belastingvermindering op pensioenen en vervangingsinkomsten. De wetswijziging maakt hiermee een einde aan de ‘pensioenval’ en zorgt ervoor dat een verhoging van de pensioeninkomsten ook steeds een bijkomend netto voordeel zal opleveren. Daarnaast zal ook de belastingplichtige die naast zijn pensioen iets extra bijverdient niet langer het recht op de belastingvermindering verliezen en wordt hiermee tegemoet gekomen aan de zogenaamde ‘activiteitsval’.   

 

Contact

Bij vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij uw gebruikelijke BDO-contactpersoon of bij een van onze experten van het International Mobility Services team: