• Na het fiscale luik nu ook het sociale luik van de jobsdeal gepubliceerd!

Na het fiscale luik nu ook het sociale luik van de jobsdeal gepubliceerd!

06 mei 2019

Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen en houden. Dat was de inzet van de jobsdeal die de federale regering in de zomer van 2018 heeft gesloten. Om de deal alsnog gestemd te krijgen, hebben de oude coalitiepartners, ondanks de val van de regering eind vorig jaar, opnieuw de krachten gebundeld. Ze hebben 2 aparte wetsvoorstellen, één voor het fiscale en één voor het sociale luik, opgemaakt en voorgelegd aan het Parlement. Beide teksten zijn ondertussen goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen binnen het sociale luik.

Outplacement

De mogelijkheid tot outplacement wordt uitgebreid. Zo zal een werknemer die wordt ontslagen omwille van medische overmacht ook in aanmerking komen voor outplacement. Omdat deze vorm van beëindiging van de arbeidsovereenkomst juridisch niet werd beschouwd als een ontslag, was dit tot op heden niet mogelijk.

Belangrijk hierbij is dat de medische overmacht enkel kan worden ingeroepen na het doorlopen van het re-integratietraject.

 

Inschrijving als werkzoekende

In de hoop de vele vacatures sneller ingevuld te krijgen, zullen ontslagen werknemers zich voortaan sneller moeten inschrijven als werkzoekende. Binnen de maand na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst moeten zij zich aanmelden bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst. Wanneer de werkgever en de werknemer overeenkomen dat de werknemer tijdens de opzeggingstermijn vrijgesteld is van prestaties, zal de verplichting vroeger ingaan. In dat geval moet de inschrijving gebeuren binnen de maand na het akkoord inzake de vrijstelling van prestaties. De werkgever moet de werknemer schriftelijk op de hoogte brengen van deze verplichting.

 

Versoepeling scholingsbeding

Het scholingsbeding werd al versoepeld voor  de knelpuntberoepen. Met de jobsdeal gaat de wetgever nog een stapje verder. Zo is het scholingsbeding voortaan ook mogelijk wanneer de vorming aansluit bij een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven uit te oefenen.

 

Startersloon voor jongeren

Om het aantrekkelijk te maken om jongeren van 18, 19 en 20 jaar aan te werven, mag het brutoloon van deze werknemers sinds 1 maart 2019 onder bepaalde voorwaarden verminderd worden met een bepaald percentage. Omdat de jongere zelf geen nadeel mag ondervinden van deze maatregel, zal hij/zij een netto premie ontvangen die het verschil compenseert. Deze premie wordt niet onderworpen aan RSZ of belastingen.

 

Oudere werknemers aan het werk

Om oudere werknemers te stimuleren om te blijven werken zijn 2 maatregelen genomen. Enerzijds wordt de loopbaanvoorwaarde om SWT te kunnen opnemen verhoogd naar respectievelijk 41 jaar voor mannen en 35 jaar voor vrouwen. Anderzijds zullen werknemers die ervoor kiezen om na hun 65ste te blijven werken, ook kunnen genieten van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij ziekte gedurende een periode van 6 maanden.

 

Degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen

Het meest besproken onderdeel van de jobsdeal, m.n. de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, is niet opgenomen in de behandelde wetsvoorstellen. Gelet op de gevoelige aard van de materie, heeft de wetgever er bewust voor gekozen dit niet te laten behandelen door een regering in lopende zaken.

Wel hebben verschillende partijen al laten weten dat ze in de toekomst voor deze maatregel zullen blijven ijveren.

 

Contact

Voor vragen in verband met de sociale maatregelen van de jobsdeal kunt u terecht bij uw gebruikelijke BDO-contactpersoon of bij een van onze experten van het Social Legal team: