• Nieuw Wetboek van Vennootschappen en verenigingen is een feit

Nieuw Wetboek van Vennootschappen en verenigingen is een feit

01 maart 2019

Het Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) werd gisteren door de Plenaire Vergadering van de Kamer goedgekeurd. Wij geven u graag de timing én belangrijkste krachtlijnen mee.

Timing

Het WVV treedt in werking op 1 mei 2019 en zal vanaf dan van toepassing zijn op alle nieuw op te richten vennootschappen, stichtingen en verenigingen.

Bestaande vennootschappen, stichtingen en verenigingen moeten hun statuten in lijn brengen met het hervormde vennootschapsrecht bij een eerstvolgende statutenwijziging en uiterlijk op 1 januari 2024.

Deze bestaande vennootschappen, stichtingen en verenigingen kunnen evenwel vanaf 1 mei 2019 vrijwillig opteren voor het nieuwe wetboek mits een statutenwijziging.

Vanaf 1 januari 2020 zijn sowieso de dwingende wetsbepalingen van de nieuwe regeling én aanvullende bepalingen waarvan niet in de statuten wordt afgeweken, van toepassing.

Tot slot, moeten vennootschappen waarvan de rechtsvorm wordt afgeschaft (Comm. VA, CVOA, LV en ESV) zich omzetten in een andere rechtsvorm vóór 1 januari 2024.

Vereenvoudiging

Vennootschappen, verenigingen en stichtingen zijn geïntegreerd in één wetboek.

Ook het aantal vennootschapsvormen wordt herleid tot 7: maatschap, VOF, CommV, BV, CV, NV en S(C)E. De CV wordt voorbehouden aan vennootschappen met coöperatief gedachtengoed en Beroepsverenigingen dienen zich om te vormen tot verenigingen.

Flexibilisering

De BVBA maakt plaats voor de BV, een besloten vennootschap zonder kapitaalsvereiste en de rechtsvorm bij uitstek.  Beide BV en NV kunnen worden opgericht met slechts 1 aandeelhouder en 1 bestuurder. Bovendien kunnen beide NV en BV aandelen met meervoudig stemrecht uitgeven.

Voorts wordt het bestuur gemoderniseerd en bestuurdersaansprakelijkheid wettelijk beperkt in functie van de grootte van de vennootschap.

Bovendien geldt er een grote statutaire vrijheid naast de wettelijke default-regeling die zal gelden wanneer geen eigen regeling wordt uitgewerkt.

Aanpassing aan Europese evoluties

België kiest voor de statutaire zetelleer. Het WVV is van toepassing op alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen met statutaire zetel in België.

Een Belgische vennootschap kan haar activiteiten naar het buitenland verhuizen en toch aan Belgisch recht onderworpen blijven.

Opportuniteiten

Het kan voor uw vennootschap, vereniging of stichting interessant zijn om gebruik te maken van de opt-in regeling en reeds van bij aanvang onder het toepassingsgebied van het WVV te komen.

Voor de opportuniteiten van het nieuwe WVV, lees meer in deze flyer

Onze Juridische Adviseurs houden zich graag beschikbaar om u bij te staan in de analyse en eventuele aanpassing van uw statuten dan wel de keuze van een nieuwe rechtsvorm.

Bezoek ook regelmatig onze website waar wij u verder informeren over de hervormingen van het vennootschapsrecht (www.bdo.be) of stuur een mail met uw vragen naar [email protected] .