• Nieuwigheden in de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2019

Nieuwigheden in de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2019

11 april 2019

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft onlangs het formulier van de belastingaangifte personenbelasting voor de inkomsten van 2018 (fiscaal jaar 2019) online ter beschikking gesteld.

Net als vorig jaar bestaat er een verschillende versie van de belastingaangifte personenbelasting voor de inwoners van het Brusselse Gewest (814 codes), het Waalse Gewest (833 codes) en het Vlaamse Gewest (829 codes).

We geven u een korte beschrijving van de nieuwe of gewijzigde codes in het formulier.

 

BELASTINGAANGIFTE PERSONENBELASTING – DEEL

Vergoeding van reiskosten van huis naar werkplek – Kader IV – Code 1254 (2254)

De code 254 houdt nu rekening met de mobiliteitsvergoeding. De wet “cash for car” is op 1 januari 2018 in werking getreden en biedt de werknemer de mogelijkheid om die in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding.

Deze vergoeding zal in de belastingaangifte vermeld moeten worden.

Het bedrag van de belastingvrijstelling van maximaal 400,00 EUR voor 2019 moet onder de code 1255 (2255) van de aangifte worden opgenomen.

 

Roerende voorheffing op dividenden die vrijgesteld zijn van inkomstenbelasting – Kader VII – Code 1437 (2437)

Sinds het belastingjaar 2019 zijn de eerste 640,00 EUR aan dividenden, die een natuurlijke persoon ontvangt, vrijgesteld van roerende voorheffing.

De belastingplichtige ontvangt een teruggave van de toerekenbare belasting die is ingehouden via de nieuwe code 1437 (2437) van zijn belastingaangifte. Zo zal de belastingbetaler bijvoorbeeld een bedrag van 192,00 EUR aangeven, voor een dividend dat aan 30% wordt belast.

 

Premies en bonussen voor een aanvullend pensioen voor zelfstandigen – Kader X – Code 1342 (2342)

Zelfstandigen hebben voortaan recht op een nieuwe vorm van aanvullend pensioen : pensioenovereenkomst voor zelfstandigen.

De belastingbetaler meldt zijn uitgaven in de nieuwe code 1342 (2342) om van een belastingvermindering van 30% van de werkelijk betaalde kosten (onder voorbehoud van de regel van 80%) te genieten.

 

Betalingen in verband met pensioensparen – Kader X – Code 1361 (2361)

Onder code 1361 (2361) moet de belastingbetaler de kosten aangeven die in verband staan met zijn pensioensparen, zowel voor de traditionele regeling (met een plafond van 980,00 EUR dat recht geeft op een belastingvermindering van 30%) als voor de nieuwe regeling (met een plafond van EUR 1.260,00 dat recht geeft op een belastingvermindering van 25%) gekozen heeft.

 

Betalingen die recht geven op een belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van groeibedrijven – Kader X – Code 1334 (2334)

Vanaf het belastingjaar 2019 wordt de “Tax Shelter” voor startende ondernemingen uitgebreid naar groeiende ondernemingen (KMO’s met een minimum van 10 voltijdsequivalenten (VTE) en waarvan de omzet gemiddeld met 10% gestegen is per belastingjaar of wanneer het aantal VTE’s met een minimum van 10% per belastingjaar gestegen is).

Onder bepaalde voorwaarden kan de belastingplichtige, die inschrijft op nieuwe aandelen bij een kapitaalverhoging tussen het 5de en het 10de jaar sinds de oprichting van het groeiende bedrijf, van een belastingvermindering van 25% genieten.

De belastingbetaler moet het geïnvesteerd bedrag dat recht geeft op belastingvoordelen onder de nieuwe code 1334 (2334) van zijn belastingaangifte vermelden.

 

Verliezen op aandelen geregistreerd naar aanleiding van de totale verdeling van het eigen vermogen van een Private Privak – Kader X – Code 1329 (2329)

De nieuwe code 1329 (2329) heeft betrekking op kapitaalverliezen op aandelen geregistreerd naar aanleiding van de totale verdeling van de privéaandelen van een Private Privak.

De minwaarde wordt uitgedrukt als : “het positieve verschil tussen het vrijgemaakte kapitaal op de participaties en de door de belastingplichtige ontvangen bedragen tijdens de vereffening van de Privak, vermeerderd met de eerder door de belastingplichtige ontvangen dividenden”.

De belastingvermindering bedraagt ​​25% van het betreffende kapitaalverlies, met een maximum van 25.000,00 EUR per jaar.

 

Fiscale vermindering van uitgaven in verband met een adoptieprocedure – Kader X – Code 1341

Code 1341 heeft betrekking op bepaalde uitgaven die worden gedragen tijdens de adoptie van een kind, en dit zowel voor een nationale als voor een internationale adoptie, wanneer de adoptie plaatsvindt via een erkend adoptiebureau.

De belastingvermindering bedraagt ​​20% van deze uitgaven, met een maximum van 6.150,00 EUR (geïndexeerd bedrag).

 

Bedrijfsvoorheffing op inkomsten die voortvloeien uit activiteiten die een samenwerkende economie betreffen – Kader XIII – Code 1461 (2461)

Onder Code 1461 (2461) moet de belastingplichtige het bedrag aangeven van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op inkomsten uit diensten geleverd in het kader van een samenwerkende economie (bijvoorbeeld: Airbnb, Uber, enz.).

Hij zal dus de belasting die op die vrijgestelde bedragen werd geheven terug kunnen krijgen.

Deze bedrijfsvoorheffing was in principe 10% van het brutobedrag maar werd onder bepaalde voorwaarden verlaagd tot 2% van dit bedrag.

 

Effectenrekening – Kader XIV – Code 1072 (2072)

De belastingplichtige moet het vak voor code 1072 (2072) aanvinken als hij (van 10.03.2018 tot 31.12.2018) een effectenrekening heeft aangehouden, waarvan de gemiddelde cumulatieve waarde van beleggingen groter is dan of gelijk is aan een minimumbedrag van 500.000,00 EUR. In dit geval wordt de belastingplichtige belast tegen 0,15% van de waarde van de effectenrekening.

 

BELASTINGAANGIFTE PERSONENBELASTING – DEEL 2

Winst uit diensten geleverd in het kader van een samenwerkende economie of uit occasionele diensten tussen burgers en vergoeding voor associatieve werkzaamheden – Kader XVI – Codes 1460 (2460) en 1248 (2248)

De belastingplichtige moet in zijn belastingaangifte de winsten vermelden die het resultaat zijn van diensten die aan derden worden verleend in het kader van een samenwerkende economie, of van occasionele diensten tussen burgers, en de vergoedingen voor verenigingswerk.

Onder bepaalde voorwaarden zal de belastingbetaler kunnen genieten van een vrijstelling van deze inkomsten tot 6.130,00 EUR. Boven dit bedrag zal op alle ontvangen inkomsten een progressieve belasting toegepast worden.

Het brutobedrag moet vermeld worden onder de code 1460 (2460) en het bedrag van de uitgaven die daar in verband mee staan onder de code 1248 (2248).

Hoewel vrijgesteld, moeten deze inkomsten door de belastingplichtige worden ingevuld in zijn belastingaangifte en zullen vermeld worden in zijn aanslagbiljet.

 

Meerwaarden bij stopzetting : afzonderlijke belasting van 10% - Kader XXII – Code 1686 (2686)

Code 1686 (2686) bepaalt nu dat meerwaarden bij het beëindigen van een activiteit die immateriële, materiële of financiële activa en ook andere activa betreffen, afzonderlijk kunnen worden belast tegen 10%, dit in geval van beëindiging van de activiteit vanaf de leeftijd van 60 jaar, van gedwongen stopzetting of van overlijden.

Verduidelijking : de meerwaarden op immateriële vaste activa kunnen bij stopzetting niet van het gunstige tarief van 10% genieten in het geval dat ze de limiet van de gemiddelde nettowinsten van de laatste vier jaar vóór de stopzetting overschrijden.

 

Indieningstermijn

Deze nieuwigheden met betrekking tot de publicatie van de belastingaangifte voor de inkomsten in 2018 (fiscaal jaar 2019) zullen regelmatig worden bijgewerkt op de website van BDO.

Op het ogenblik dat de belastingadministratie de data vrijgeeft, brengen we u op de hoogte van de opgelegde deadlines voor het indienen van de belastingaangifte.

In dit verband herinneren u eraan dat er drie verschillende deadlines bestaan, meestal :

  • Papieren versie van de belastingaangifte : eind juni ;
  • Indienen via Taks-on-web site : half juli ;
  • Indienen via een gemachtigde : eind oktober.

 

Contact

Onze experten staan u graag bij als u vragen heeft over uw aangifte personenbelasting:

 

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon binnen BDO om de gevolgen te bespreken die deze nieuwe maatregelen op uw persoonlijke situatie zullen hebben.