• Ook België overweegt belasting van Digitale Reuzen

Ook België overweegt belasting van Digitale Reuzen

Olivier Michiels , Senior Manager |

30 januari 2019

De billijke en efficiënte belastingheffing van de zogenaamde 'Digitale Reuzen' (Google, Facebook, Apple en Amazon of afgekort de 'GAFA’s') blijft de politieke agenda’s beheersen.

Zowel de OESO als de EU erkennen dat de internationale fiscale regels niet langer aangepast zijn aan de realiteit van de hedendaagse digitale economie. De Digitale Reuzen maken via hun digitale diensten winsten waarbij minder fysieke aanwezigheid is vereist en gebruikersbijdragen en immateriële activa een belangrijke rol spelen. Hierdoor ontstaat er een discrepantie tussen de plaats waar de winsten worden gerealiseerd en de plaats waar deze winsten worden belast en ontsnappen zij aan een billijke en efficiënte belastingheffing.

Aanpassing fiscale regels aan hedendaagse digitale economie

Een allesomvattende oplossing vinden, blijkt echter zeer moeilijk. De OESO verwacht ten vroegste in 2020 een definitief voorstel. Op EU niveau zit de discussie al een tijdje in een impasse wegens uiteenlopende belangen van diverse landen en de vereiste unanimiteit voor goedkeuring van de voorstellen. Hoofdzakelijk zij die de Europese hoofdkwartieren van de Digitale Reuzen huisvesten zijn tegen.

Deze impasse heeft een aantal landen (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje) ertoe genoopt om zelf initiatief te nemen.

Ook België is recent op de kar gesprongen. In de Kamer werden op 23 januari 2019 twee wetsontwerpen ingediend die een adequate en efficiënte belastingheffing van de 'Digitale Reuzen' in België beogen. 

Wij lichten de krijtlijnen graag kort toe.

 

De voorlopige belasting van de belangrijkste digitale diensten

Het eerste wetsvoorstel beoogt op Belgisch niveau een voorlopige belasting in te voeren op de belangrijkste digitale diensten van de 'Digitale Reuzen' die op dit ogenblik aan enige belastingheffing in de EU ontkomen.

De Digitale Dienstenbelasting ('DDB') betreft een voorlopige belastingheffing van 3% op de inkomsten uit drie belangrijke diensten indien de grootste waarde ervan wordt gecreëerd door toedoen van gebruikers:

  1. Het online plaatsen van reclameboodschappen gericht op de gebruikers van een platform;
  2. De verkoop van over gebruikers verzamelde data; en
  3. Het aanbieden van digitale platformen die interactie tussen de gebruikers en leveringen van goederen en diensten tussen gebruikers vergemakkelijken.

De DDB beoogt hoofdzakelijk de Digitale Reuzen. De belasting viseert immers ondernemingen met totale wereldwijde inkomsten hoger dan 750 000 000 EUR en totale belastbare inkomsten in de EU van meer dan 50 000 000 EUR.

Een onderneming is de DDB verschuldigd in België wanneer de gebruiker zich in België bevindt op moment van de belastbare dienst (lokalisatie aan de hand van het IP-adres).

 

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting op vlak van digitale activiteiten

Het tweede wetsvoorstel voorziet een uitbreiding van het begrip 'Belgische inrichting' naar een 'aanmerkelijke digitale aanwezigheid'. Deze ontstaat wanneer een onderneming in België aan één of meer van de volgende criteria voldoet:

  1. de inkomsten uit de levering van digitale diensten aan gebruikers in een rechtsgebied zijn hoger dan 7 miljoen EUR gedurende een boekjaar;
  2. het aantal gebruikers in een lidstaat is hoger dan 100.000 gedurende een boekjaar;
  3. het aantal zakelijke overeenkomsten voor de levering van digitale diensten dat wordt gesloten door gebruikers is hoger dan 3.000.

Analoog als bij de tijdelijke belastingheffing, wordt de locatie van een gebruiker geïdentificeerd aan de hand van het IP-adres van zijn toestel.

 

Inwerkingtreding

Beide wetsvoorstellen treden in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt. Gelet op de huidige politieke impasse, met name de regering in lopende zaken en de nabije federale verkiezingen in mei 2019, is het twijfelachtig dat deze wetsontwerpen nog in de huidige legislatuur zullen worden goedgekeurd. Voorlopig werd er geen melding gemaakt van een retroactieve toepassing bij inwerkingtreding.

In elk geval volgt BDO dit op en houden wij u verder op de hoogte.

 

Contact

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Contacteer een van onze experten via Tax@bdo.be.