• Sectorakkoord Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden - PC 200

Sectorakkoord Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden – PC 200

23 juli 2019

Binnen het paritair comité 200 werd in juni een ontwerp van sectorakkoord gesloten dat o.m. voorziet in een koopkrachtverhoging van 1,1% en een verplichte fietsvergoeding. Dit akkoord kadert in het Interprofessioneel loonakkoord (IPA) dat in februari werd afgesloten door de sociale partners voor de periode 2019-2020. Hieronder de wijzigingen die voor uw payroll van belang zijn.

Koopkracht

Vanaf 1 september 2019 verhogen zowel de sectorale minimumlonen, als de reële bruto maandlonen van de bedienden die onder PC 200 vallen met 1,1%.

Deze verplichting geldt niet indien u als werkgever een alternatief, gelijkwaardig voordeel toekent. Dit alternatief gelijkwaardig voordeel kan worden toegekend in de vorm van maaltijdcheques, premies, ecocheques, … Ook een éénmalige premie die wordt toegekend in de periode 2019-2020 kan worden aangerekend op de bruto loonsverhoging van 1,1 %, op voorwaarde dat er vanaf 1 januari 2021 een recurrent voordeel wordt toegekend.

Jaarlijkse loonsverhogingen die automatisch voortvloeien uit de toepassing van de loonbarema’s op ondernemings- of sectoraal vlak en gebaseerd op anciënniteit of beroepservaring worden hierbij niet in aanmerking genomen. Andere loonsverhogingen toegekend binnen de onderneming kunnen mogelijks wel in aanmerking worden genomen.

De loonsverhoging of het toegekende voordeel zal per bediende worden aangerekend voor de totale loonkost, m.n. bruto + werkgeversbijdrage RSZ.

Deze loonsverhoging van 1,1% is niet van toepassing op de bedienden indien de onderneming zowel arbeiders als bedienden in dienst heeft, waarbij de arbeiders aangesloten zijn bij een sectoraal aanvullend pensioen voor arbeiders en de bedienden geen of een minder gunstige aanvullende pensioenregeling genieten.

Voor deze werknemers wordt de verhoging toegekend in de vorm van een tijdelijke jaarpremie te storten in het aanvullend pensioen voor bedienden. Dit kadert in de verplichting om de sectorale aanvullende pensioenen van arbeiders en bedienden te harmoniseren.

Indien u de loonsverhoging van 1,1% wilt omzetten naar een alternatief gelijkwaardig voordeel moet, in geval van aanwezigheid van een syndicale afvaardiging binnen de onderneming, voor eind september een bedrijfsakkoord worden gesloten. Indien geen syndicale afvaardiging aanwezig is, is het voldoende dat de werkgever zijn bedienden schriftelijk en individueel informeert over de toepassing van het gelijkwaardig voordeel.

Gelieve ons een seintje te geven indien u meent dat u reeds een alternatief gelijkwaardig voordeel heeft toegekend of wanneer u het voornemen heeft dit te doen.  Dan zorgen wij voor de correctie omzetting van de loonsverhoging naar het alternatief.

 

Mobiliteit

Vanaf 1 juli 2020 geldt bovendien een verplichting om de fietsvergoeding toe te kennen aan alle werknemers die (een deel van) hun woon-werkverkeer afleggen met de fiets.

Deze werknemers zullen recht hebben op een vergoeding van 10 eurocent per afgelegde kilometer. Deze vergoeding wordt beperkt tot een traject van 40 km heen en terug, wat neerkomt op een maximale verplichte vergoeding van 4 EUR per dag. U mag uiteraard ook vrijwillig de maximale kilometervergoeding ten belope van 24 eurocent per kilometer toekennen zonder beperking in aantal kilometers.

Verder raden de sociale partners bedrijven aan om, in het kader van hun mobiliteitsbeleid, ernstig na te denken over de invoering van het mobiliteitsbudget. Via deze weg kan je als onderneming je CO2-uitstoot op een budget neutrale manier verminderen. Uiteraard kunnen onze adviseurs u begeleiden bij de invoering van dit mobiliteitsbudget, zowel op juridisch vlak als bij de technologische implementatie.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gebruikelijke BDO-contactpersoon of bij een van onze experten van het Social Legal team: