• Vlaams regeerakkoord met beperkte fiscale maatregelen

Vlaams regeerakkoord met beperkte fiscale maatregelen

30 september 2019

De nieuwe Vlaamse regering heeft op 30 september 2019 een regeerakkoord bereikt. Deze regering wil inzetten op een begrotingsevenwicht tegen 2021, met een Vlaamse belastinghervorming zonder toename van de globale belastingdruk.

 

Uitdoven geïntegreerde woonbonus en verlaagde registratierechten

Zoals de startnota van Bart De Wever (NVA) eerder dit jaar al aangaf, wil de Vlaamse regering de bestaande woonbonus vanaf 1 januari 2020 laten uitdoven. Wie een woning aankoopt, kan momenteel met de geïntegreerde woonbonus 40 procent van de uitgaven voor de hypothecaire lening tot 1.520 EUR via de belastingbrief recupereren. Dit komt neer op 608 EUR per jaar (1.520 x 40%). Als uw woning ook uw enige woning is op het ogenblik dat u de hypothecaire lening aangaat, kunt u bovendien gedurende 10 jaar genieten van de verhoging van dit basistarief met 760 EUR.

Als compensatie voor de afschaffing van de woonbonus zullen de registratierechten op de aankoop van de eerste woning dalen van 7% naar 6%. Bij een ingrijpende energetische renovatie kan het tarief zakken van 6% naar 5%. Wie niet een eerste woning aankoopt, blijft 10% registratierechten betalen, ook al wordt dit de eigen woning.

Opgelet, de aankoop van een nieuwe woning kan onder bepaalde voorwaarden volledig onderworpen zijn aan de btw (zowel het terrein als de woning). In dat geval kan geen gebruik gemaakt worden van de verlaagde registratierechten.

 

Niet-geregistreerde schenkingen

De Vlaamse regering wil de registratie van schenkingen aanmoedigen door de zogenaamde ‘verdachte periode’ te verlengen van 3 naar 4 jaar. De registratie van een schenking van roerende goederen is in bepaalde gevallen niet wettelijk verplicht. Maar als u de schenking niet laat registreren, moet de begiftigde toch nog erfbelasting betalen op de geschonken goederen indien de schenker overlijdt binnen 3 jaar na de schenking. Deze periode wordt nu opgetrokken naar 4 jaar.

 

Vriendenerfenis

Voor wie geen nakomelingen of echtgeno(o)t(e) heeft, kan de erfbelasting hoog oplopen. De Vlaamse regering wil nu voorzien dat de erflater goederen tot een waarde van 12.500 EUR kan nalaten aan een vriend of ver familielid aan het tarief dat geldt voor erfgenamen in de rechte lijn.

 

Duo-legaten

Met een duo-legaat kunt u uw erfenis toewijzen aan een goed doel dat zich ertoe verbindt een deel van de erfenis door te schuiven naar een ver familielid of vriend. Deze non-profitorganisatie betaalt dan alle verschuldigde erfbelasting. Aangezien de non-profitorganisatie minder belastingen betaalt op het ontvangen legaat dan de verre erfgenamen, kan op deze manier een belastingbesparing worden gerealiseerd.

In de regeling van duo-legaten wil de regering enerzijds het zuiver altruïstisch element herstellen en dit anderzijds versterken met een tariefverlaging.

 

Verkeersfiscaliteit

De belastingdruk op voertuigen neemt niet toe. In de plaats zullen voertuigen vanaf 2021 onderworpen zijn aan de nieuwe Europese verbruiks- en emissietest (WLTP). Vervuilende wagens worden daardoor duurder en milieuvriendelijke wagens goedkoper.

 

Fiscaal voordeel dienstencheques daalt

Dienstencheques worden fiscaal minder voordelig. De terugbetaling via de aangifte in de personenbelasting zal beperkt worden tot 1,8 EUR per dienstencheque. Momenteel is dat nog 2,7 EUR. Als gevolg hiervan daalt het maximum fiscale voordeel van 440,1 EUR naar 293,4 EUR.

 

Gewestelijk belastingkrediet voor rechtspersonen

Het gewestelijk belastingkrediet voor rechtspersonen in de onroerende voorheffing wordt beperkt vanaf aanslagjaar 2020 tot het deel van materieel en outillage. Investeringen in nieuw materieel en outillage blijft vrijgesteld van onroerende voorheffing.

 

Jobbonus

Mensen met een laag loon krijgen onder de noemer 'jobbonus' een financiële stimulans van 50 EUR per maand, die het verschil moet vergroten tussen werken en niet-werken.

 

Contact

BDO volgt de ontwikkelingen van de nieuwe Vlaamse regering nauw op. U kunt de updates volgen in dit nieuwsbericht.

Heeft u vragen over de impact van deze maatregelen op uw situatie? Mail naar [email protected] of neem contact op met uw gebruikelijke contactpersoon bij BDO.