• Voordeel alle aard gratis terbeschikkingstelling woning: nieuwe formule

Voordeel alle aard gratis terbeschikkingstelling woning: nieuwe formule

Nicolas Stockmans, Partner |

07 januari 2019

Zoals al enige tijd verwacht, past een recent KB de regels aan voor de forfaitaire berekening van het voordeel alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van (delen van) een woning nadat de rechtspraak in dit verband eerder al oordeelde dat de oude waarderingsregels discriminerend waren.

 

Oude regeling

Wanneer de vennootschap gratis een woning aan haar bedrijfsleider ter beschikking stelt, ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de bedrijfsleider.

De belastingadministratie aanvaardt dat dit voordeel alle aard forfaitair wordt bepaald, maar maakte in het verleden een onderscheid tussen de terbeschikkingstelling van een woning door een natuurlijke persoon of door een rechtspersoon.

Bij een terbeschikkingstelling door een rechtspersoon lag het voordeel van alle aard echter veel hoger omdat de forfaitaire berekening van het voordeel vermenigvuldigd werd met een waarde van 1,25 of 3,8,  naargelang het kadastraal inkomen lager of hoger is dan 745 EUR. Dit in tegenstelling tot de terbeschikkingstelling van een gratis woning door een natuurlijke persoon, waarbij deze verhoging niet van toepassing was.

Het Hof van Beroep van Gent en van Antwerpen hebben in het verleden al geoordeeld dat dit onderscheid aanleiding geeft tot discriminatie.

 

Administratie schaafde in 2018 standpunt al bij

In een antwoord op een parlementaire vraag liet de Minister van Financiën daarom vorig jaar weten dat dit onderscheid geschrapt wordt. In afwachting van een definitieve regeling werd het voordeel alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning berekend op basis van 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen. Deze regeling werd nadien ook bevestigd aan de hand van een circulaire (2018/C/57).

 

Nieuwe formule

Vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuwe formule voor de forfaitaire berekening van het voordeel alle aard. Ongeacht of het voordeel toegekend wordt door een natuurlijke of een rechtspersoon wordt het bepaald als volgt: geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 2. In het geval van een onbebouwd onroerend goed blijft de oude formule gelden: geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/90. Het onderscheid tussen de regeling voor woningen met een kadastraal inkomen van meer of minder dan 745 EUR werd eveneens afgeschaft.

 

Inwerkingtreding

De nieuwe regeling treedt in werking voor voordelen betaald of toegekend vanaf 1 januari 2019. Voor de inkomstenjaren 2017 en 2018 wordt het voordeel alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning daarom berekend door het geïndexeerd kadastraal inkomen te vermenigvuldigen met 100/60.

 

Correctie

Vennootschappen die voor het inkomstenjaar 2018 bij de uitkering van een minimumbezoldiging aan hun bedrijfsleider toch al rekening hebben gehouden met een voordeel alle aard voor een woning, berekend met de verhoogde factor van 1,25/3,8, riskeren geen aanspraak meer te kunnen maken op het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting, wanneer niet langer voldaan is aan de vereiste van de minimumbezoldiging.

Bij de resultaatverdeling van dat boekjaar kan overwogen worden om een tantième toe te kennen aan deze bedrijfsleider om zo toch te voldoen aan de minimumbezoldigingsregel.

In de circulaire licht de Administratie ook toe dat zij voor lopende bezwaarschriften en de daaruit voortvloeiende rechtsprocedures akkoord kan gaan met bovenstaande berekening van het voordeel alle aard, ongeacht de persoon die het onroerend goed ter beschikking stelt.

Vragen tot ontheffing van ambtswege van aanslagen die worden ingediend na het verstrijken van de bezwaartermijn, alsook de daaruit voortvloeiende procedures zullen daarentegen worden afgewezen, omdat een wijziging in de jurisprudentie niet aanzien wordt als een nieuw gegeven, wat een van de voorwaarden is voor het verkrijgen van een ambtshalve ontheffing.

 

Contact

Bij vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij uw gebruikelijke BDO-contactpersoon of bij een van onze fiscale experten van het Employment Tax & Legal Services team: