• Binnenkort een nieuwe taks op effectenrekeningen?

Binnenkort een nieuwe taks op effectenrekeningen?

06 november 2020

Na de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de in 2018 ingevoerde taks op effectenrekeningen heeft de regering voorgesteld deze taks te vervangen door een gelijkaardige maatregel. Deze maatregel maakt dus deel uit van de fiscale hervormingen die de nieuwe regering heeft aangekondigd.

In dit verband heeft de Ministerraad onlangs een voorontwerp van wet goedgekeurd om een nieuwe taks op effectenrekeningen in te voeren. Deze nieuwe taks heeft grote overeenkomsten met de eerder vernietigde taks op effectenrekeningen, maar er zijn enkele opmerkelijke verschillen.

Welke effectenrekeningen zijn gedekt?

De nieuwe taks is van toepassing op effectenrekeningen waarop financiële instrumenten met een gemiddelde waarde van meer dan 1.000.000 EUR staan. Alle financiële instrumenten die op een effectenrekening worden gedeponeerd, zijn belastbaar. Banksaldi (liquide middelen) en effecten op naam zijn van het toepassingsgebied uitgesloten.

Merk op dat de hoedanigheid van de houder van de effectenrekening irrelevant is. De belasting is dus zowel door natuurlijke personen als door rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, verenigingen zonder winstoogmerk) verschuldigd. Via een fictiebepaling van fiscale transparantie worden de effectenrekeningen die worden aangehouden door entiteiten die onderworpen zijn aan de Kaaimantaks ook aan deze nieuwe taks onderworpen, alsof deze effectenrekeningen rechtstreeks worden aangehouden door de Belgische oprichters of begunstigden van deze entiteiten. Ten slotte lijkt het erop dat de nieuwe belasting ook van toepassing is op tak 23-levensverzekeringscontracten in de vorm van gepersonaliseerde fondsen.   

 

Hoe wordt de belasting berekend?

De belasting wordt geheven tegen het tarief van 0,15% van de gemiddelde waarde van de effectenrekening, berekend over een periode van 12 maanden (van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar), op voorwaarde dat deze gemiddelde waarde groter is dan 1.000.000 EUR.

De drempel van 1.000.000 EUR wordt voor elke effectenrekening afzonderlijk bepaald, zonder dat het nodig is alle effectenrekeningen van eenzelfde titularis samen te voegen of de waarde van een effectenrekening over meerdere co-titularissen te verdelen. Deze berekeningswijze van de taks kan leiden tot ongerechtvaardigde discriminatie tussen belastingplichtigen. Zo zouden bijvoorbeeld de heer A en mevrouw B aan de belasting worden onderworpen vanwege de effectenrekening die zij aanhouden met een gemiddelde waarde van 1.500.000 EUR, terwijl de belasting niet verschuldigd zou zijn door de heer C, die drie aparte effectenrekeningen heeft met een gemiddelde waarde van 500.000 EUR per effectenrekening.

Er is ook een nieuwe antimisbruikbepaling voorzien om transacties die hoofdzakelijk bedoeld zijn om aan de toepassing van deze nieuwe taks te ontsnappen, zoals de splitsing van een effectenrekening in verschillende effectenrekeningen (onder de drempel van EUR 1.000.000) of de omzetting van gedematerialiseerde financiële instrumenten in effecten op naam, niet-tegenstelbaar te maken aan de fiscus. Bovendien moet de antimisbruikbepaling met terugwerkende kracht van toepassing zijn tot de datum waarop de taks voor het eerst in de media is verschenen (i.e. 30 oktober 2020, overeenkomstig een bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 november 2020), om te voorkomen dat belastingplichtigen zich aan deze wet onttrekken vooraleer deze in werking treedt.

 

Belgische en buitenlandse effectenrekeningen?

De nieuwe taks is van toepassing op effectenrekeningen geopend bij Belgische of buitenlandse financiële instellingen. Bij de opening van de effectenrekening in België is de Belgische financiële instelling verantwoordelijk voor de inning, aangifte en betaling van de taks. Voor buitenlandse effectenrekeningen rusten deze verplichtingen op de Belgische titularis van de effectenrekening, tenzij deze kan aantonen dat de taks werd betaald en aangegeven door de buitenlandse financiële instelling.

 

Belasting van toepassing vanaf 2021?

De eerste referentieperiode die voor de toepassing van de taks in aanmerking wordt genomen, loopt vanaf de dag van de inwerkingtreding van de wet tot en met 30 september 2021. De nieuwe taks op effectenrekeningen zou in principe in 2021 voor het eerst van toepassing moeten zijn.

Het voorontwerp van wet moet echter eerst de wetgevingsprocedure doorlopen en aan de Raad van State worden voorgelegd voor een wettigheidstoetsing. Het is niet uitgesloten dat de Raad van State tal van grieven formuleert, waardoor de minister van Financiën verplicht zou zijn de toepassingsmodaliteiten van deze nieuwe taks ingrijpend te wijzigen.

 

Contact

Heb je vragen bij deze nieuwe maatregel? Neem contact op met een van onze experten: