• Binnenkort toch een nieuwe belasting op effecten ter vervanging van de vernietigde taks op de effectenrekeningen?

Binnenkort toch een nieuwe belasting op effecten ter vervanging van de vernietigde taks op de effectenrekeningen?

21 januari 2020

De wet van 7 februari 2018 voerde een taks in van 0,15% op effectenrekeningen die in werking is getreden op 10 maart 2018. Vanaf het begin is deze taks het voorwerp geweest van veel kritiek omwille van het discriminerende karakter ervan. Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 oktober 2019 heeft de wet tot de invoering van deze taks op de effectenrekeningen dan ook nietig verklaard.

Wetsontwerp voor een nieuwe taks op grote vermogens…

Het lijdt echter geen twijfel dat de wetgever sindsdien beraadt over een nieuwe belasting die gericht blijft op de grote vermogens en die in de plaats zou komen van de vernietigde taks op de effectenrekeningen. Dit werd nu formeel bevestigd! Op 10 januari 2020 is in het Parlement een wetsvoorstel ingediend "tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de taks op effecten".

Dit wetsontwerp beoogt de invoering van een nieuwe belasting van 0,15% die moet worden betaald door natuurlijke personen die in België wonen en die effecten en afgeleide instrumenten bezitten met een waarde van 500.000,00 EUR of meer.

 

… rekening houdend met de opmerkingen van het Grondwettelijk Hof

Op het eerste zicht is deze nieuwe belasting identiek aan de oude taks op de effectenrekeningen. Maar de nieuwe belasting is wel van toepassing op alle soorten financiële instrumenten, ongeacht of deze al dan niet beursgenoteerd zijn, en sluit bepaalde effecten niet langer uit van haar toepassingsgebied.

 

Effecten die niet op een effectenrekening worden aangehouden

Een belangrijke nieuwigheid is dat effecten die niet op een effectenrekening worden aangehouden ook onder deze nieuwe effectentaks zullen vallen. Het gaat daarbij om effecten die in een register van effecten op naam worden gehouden. De uitsluiting van de effecten op naam van het toepassingsgebied van de vroegere taks op de effectenrekeningen vormde één van de redenen voor de nietigverklaring door het Grondwettelijk Hof. Nieuw is ook dat er een vermindering van 750 EUR wordt toegekend in de personenbelasting aan belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de nieuwe taks op effecten. Deze belastingvermindering leidt ertoe dat de eerste schijf van 500.000,00 EUR van belasting wordt vrijgesteld.

 

Grote gelijkenissen met de oude regeling

Bepaalde elementen blijven ongewijzigd ten opzichte van de vroegere belasting, zoals het tarief van 0,15%, de referentieperiode van twaalf opeenvolgende maanden die begint op 1 oktober en eindigt op 30 september, alsook de methoden voor de berekening van de belastinggrondslag.

 

Inwerkingtreding

Deze nieuwe belasting zou vanaf 1 maart 2020 in werking moeten treden.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de evolutie van dit wetsvoorstel.

 

Contact

Heeft u vragen over de nieuwe effectenbelasting? Neem contact op met onze experts: