Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.

Coronasteun voor ondernemingen

Jean Santin , Senior Manager |

29 september 2020

Ondernemingen die in financiële moeilijkheden terecht komen omwille van de verspreiding van het COVID-19 virus, kunnen diverse sociaalrechtelijke en fiscale steunmaatregelen aanvragen. Wij verstrekken u hiervan graag een overzicht.

 

FEDERALE MAATREGELEN

ALGEMEEN

 

SOCIALE MAATREGELEN

 

FISCALE MAATREGELEN - ALGEMEEN

 

FISCALE MAATREGELEN - INKOMSTENBELASTINGEN

 

FISCALE MAATREGELEN - INDIRECTE BELASTINGEN

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR FOD FINANCIËN EN FEBELFIN (KOEPEL VOOR DE BANKSECTOR)

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET VLAAMS GEWEST

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET WAALS GEWEST

 

 

FEDERALE MAATREGELEN

 

ALGEMEEN

 

Welwillendheid bij vertraging overheidsopdrachten

Wat?

 • Geen boetes of sancties voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus

 

 

Digitale ondertekening authentieke akten

Wat?

 • Mogelijkheid tot verlenen digitale (authentieke) volmacht aan vertrouwenspersoon of notariële medewerker die de akte kan ondertekenen
 • Niet meer nodig om zich te verplaatsen naar een notariskantoor voor de ondertekening van akten (koopakte, schenkingsakte, …)
 • Verlenen van volmacht is kosteloos

 

Hoe?

 • De partijen verschijnen voor de notaris via een videoconferentie
 • De partijen identificeren zich en ondertekenen de akte elektronisch aan de hand van een elektronische identiteitskaart of van een digitale itsme ID; het gebruik van het rijksregisternummer is daarbij toegestaan
 • De notaris ondertekent de akte aan de hand van een elektronische identiteitskaart
 • De volmachten worden aan de authentieke aangehecht. Hiervoor maakt de notaris een eensluidend verklaard afschrift op papier op van deze elektronisch ondertekende volmacht

 

 

SOCIALE MAATREGELEN

 

Uitstel van betaling, vermindering of vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Wat?

 • Uitstel
  • voor alle zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep)
  • mogelijk voor voorlopige bijdragen van de 4 kwartalen van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen op 31/03 2020, 30/06/2020, 30/09/2020 en 31/12/2020 en nog niet werden betaald
  • uitstel voor maximum één jaar
  • dubbele garantie
   • vermeerderingen worden kwijtgescholden op moment van effectieve betaling
   • behoud sociale rechten
 • Vermindering
  • voor alle zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep)
  • van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020
  • mogelijk indien het beroepsinkomen lager ligt dan de wettelijke drempels
  • zal automatisch worden verleend bij impact coronavirus op activiteit
  • niveau van vermindering te bepalen in overleg met sociaal verzekeringsfonds, op basis van aangebrachte verduidelijkingen en het concrete dossier (niveau van daling in verkoop/bestellingen, vermindering van het zakencijfer, etc.)
 • Vrijstelling:
  • voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters)
  • kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend
  • kan worden gevraagd voor voorlopige bijdragen van de 4 kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen in 2020
  • geen opbouw pensioenrechten voor de kwartalen waarvoor er een vrijstelling is. Dit kan later (binnen 5 jaar) geregulariseerd worden zodat kwartalen toch in aanmerking komen voor de pensioenberekening.
 • Kwijtschelding verhogingen:
  • voorlopige sociale bijdragen van de eerste  twee kwartalen van 2020 die niet tijdig (voor 31/06/2020) betaald worden, zullen geen aanleiding geven tot verhogingen
  • hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31/03/2020 moeten betaald zijn.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds
 • Uitstel:
  • aanvraag indienen voor 15/09/2020. Om een uitstel te bekomen voor de bijdrage van het vierde kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31/12/2020, moet de aanvraag vóór 15/12/2020 worden ingediend
  • aanvraag moet volgende inlichtingen bevatten: naam, voornaam en woonplaats, naam en zetel bedrijf, ondernemingsnummer, motivering over de moeilijkheden die de aanvrager ondervindt door het coronavirus (minstens een duidelijke verklaring op eer)
 • Vermindering
  • aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds
 • Vrijstelling:
  • via sociaal verzekeringsfonds of online aanvraag 
  • best ook melden via email aan: [email protected]
  • 02/546 60 19
  • aangeraden om sociaal verzekeringsfonds te contacteren om aanvraag te doen
 • Kwijtschelding van verhogingen:
  • gebeurt automatisch, geen aanvraag noodzakelijk
  • aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds
  • meer info: [email protected]
  • 02/546 60 19

Bron: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

 

Vereenvoudiging vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) bij onderbreking activiteit zelfstandige

Wat?

 • Volledige uitkering voor:
  • zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • zelfstandige in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
  • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro;
  • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 6.996,89 euro en 7.330,52 EUR;
  • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 EUR;
  • actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 6.996,89 EUR.
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd in België en geniet geen vervangingsinkomen
 • Ofwel bij verplichte (gedeeltelijke of volledige) sluiting ofwel, indien geen opgelegde verplichte sluiting, bij volledige onderbreking van minstens 7 kalenderdagen naar aanleiding van corona
 • Voor maanden maart tot en met december 2020: ofwel bij verplichte (gedeeltelijke of volledige) sluiting opgelegd door de federale overheid ofwel, indien geen opgelegde verplichte sluiting, bij volledige onderbreking van minstens 7 kalenderdagen naar aanleiding van corona
 • Tijdens de maanden juli tot en met december 2020: ofwel bij  verplichte gedeeltelijke of volledige sluiting opgelegd door de federale overheid, ofwel indien geen opgelegde sluiting door de overheid maar wel gedwongen om zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken omwille van afhankelijkheid van een activiteit die verplicht moet sluiten
 • Voor de maanden juli en augustus 2020: ook mogelijk indien genoodzaakt om als gevolg van de coronacrisis activiteit volledig te onderbreken gedurende een periode van ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen tijdens de betrokken kalendermaand. Men zal een duidelijk oorzakelijk verband moeten kunnen aantonen tussen de onderbreking en COVID-19 aan de hand van objectieve elementen
 • Omvang financiële steun bedraagt bij een volledige uitkering 1.291,69 EUR zonder gezinslast en 1.614,10 EUR met gezinslast (resp. 807,05 EUR en 645,85 EUR bij een gedeeltelijke uitkering).
 • Cumuleerbaar met een bezoldiging die de zelfstandige ontvangt uit de vennootschap en met uitkeringen van RVA voor zelfstandigen in bijberoep die technisch werkloos is in zijn hoofdberoep, federale uitkeringen begrensd tot maximum 1.614 EUR/maand.
 • De federale uitkeringen staan volledig los van de Vlaamse premies. Wie al recht had op de eenmalige (en belastingvrije) Vlaamse compensatiepremie van 1.500 EUR, behoudt deze. Wie technisch werkloos is in zijn hoofdberoep als werknemer, behoudt ook de (eenmalige) Vlaamse energiepremie van 202 EUR
 • Schematisch overzicht sociale steunmaatregelen voor zelfstandigen

 

Hoe aanvragen?

 

 

Heropstart - overbruggingsrecht (relance-uitkering)

Wat?

 • Een apart overbruggingsrecht ter ondersteuning van de zelfstandigen tijdens hun heropstart
 • Voor zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • waarvan de activiteit op 3/05/2020 nog verboden of beperkt was, en
  • waarvan de omzet of bestellingen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar zijn gedaald, en
  • waarvan de activiteit opnieuw opgestart mag worden voor de hele kalendermaand zonder andere beperkingen dan de regels inzake social distancing, en
  • die niet geniet van een andere overbruggingsuitkering voor diezelfde maand
 • Omvang financiële steun bedraagt bij een volledige uitkering 1.291,69 EUR zonder gezinslast en 1.614,10 EUR met gezinslast (resp. 807,05 EUR en 645,85 EUR bij een gedeeltelijke uitkering)
 • Voor de periode 1/06/2020 - 31/10/2020.

 

Hoe aanvragen?

 

 

Uitstel voor werkgevers van betalingen aan de RSZ

Wat?

 • Uitstel van alle door de RSZ geïnde bijdragen en betalingen vanaf 20/03/2020 tot 15/12/2020
 • Automatisch uitstel voor de sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020
 • Check hier of u recht hebt op automatisch uitstel
 • Uitstel na voorafgaande aangifte voor ondernemingen die niet door een verplichte sluiting beoogd zijn, maar die gesloten zijn
  • omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven
  • of omdat ze om andere reden gesloten zijn zoals sluiting klanten of toeleveranciers. De productie en verkoop moet zijn stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enz.
  • uitstel op basis van een verklaring op eer
 • Uitstel na voorafgaande aangifte voor ondernemingen die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien. Zij moeten verklaren dat de coronacrisis voor hun onderneming zal leiden tot
  • een vermindering met ten minste 65 % van de omzet die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangiften bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-wetboek met betrekking tot het tweede kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die resulteert uit dezelfde handelingen die moesten worden opgenomen in de periodieke btw-aangiften met betrekking tot het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020
  • en/of een vermindering van de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020.
 • Voor volgende aan de RSZ verschuldigde bedragen:
  • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen
  • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen
  • het derde voorschot voor het 1e kwartaal
  • het saldo van het 1e kwartaal
  • het debetbericht jaarlijkse vakantie
  • de voorschotten voor het 2e kwartaal
  • het saldo van het 2e kwartaal
 • De verplichting om de RSZ-aangifte binnen de geldende termijnen in te dienen, blijft van kracht.

 

Hoe aanvragen?

 • Automatisch uitstel
 • Sinds 31/07/2020 kan geen verklaring op eer meer worden ingediend
 • De RSZ zal de ex-post-controles uitvoeren.

Bron: https://onss.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen

 

 

Afbetalingsplan betaling sociale werkgeversbijdragen

Wat?

 • Voor werkgevers die personeel tewerkstellen en die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen
 • Minnelijke betalingstermijnen aanvragen voor de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020: hierdoor kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen

 

Hoe aanvragen?

 • Een online aanvraagformulier invullen gericht aan de RSZ 
 • In het verzoek moet ook uitgelegd worden hoe de onderneming door het coronavirus wordt getroffen

Bron: https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/minnelijke-afbetalingsplannen

 

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Wat?

 • Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan tot en met 31/08/2020 beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • Voor ‘ondernemingen die uitzonderlijk hard zijn getroffen door de coronacrisis’ zal alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van de uitbraak van COVID-19 nog steeds worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf 1.09.2020 tot en met 31.12.2020. Een onderneming wordt beschouwd als uitzonderlijk hard getroffen indien zij tijdens Q2 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken of wegens overmacht corona heeft ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen.

 

Hoe aanvragen?

 • Vereenvoudigde formaliteiten voor werknemers en werkgevers
 • Voor de werkgever:
  • 1 unieke elektronische aanvraag ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ met daarin de persoonsgegevens en waarbij “corona” als enige reden wordt opgegeven: In ASR scenario 5 (elektronische aangifte sociaal risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) moet de werkgever de tijdelijke werkloosheid aangeven als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), voor de periode vanaf 13/03/2020. Dit dient zo snel mogelijk te gebeuren (niet wachten tot einde van de maand)
  • Voor de periode van 01/03/2020 tot en met 31/08/2020 geen controlekaarten C3.2A af te leveren
  • Brengt werknemer op individuele of collectieve wijze in kennis ten laatste op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de (verlenging) van de schorsing. Daarin vermeldt de werkgever de periode waarop de kennisgeving betrekking heeft en de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld en, in voorkomend geval, de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer geacht wordt arbeidsprestaties te leveren. Ook bij verhoging van het oorspronkelijk aantal werkloosheidsdagen of verandering van voltijds naar deeltijds stelsel geldt dezelfde informatieplicht
  • Informeert de betrokken werknemer over de mogelijkheid om RVA uitkeringen te verkrijgen
  • Licht de ondernemingsraad of bij gebrek daaraan de vakbondsafvaardiging in van het gebruik van deze maatregel
  • Werkgever die gebruik wil blijven maken van de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid corona van 01/09/2020 tot en met 31/12/2020 moet het ingevulde C106A-corona-HGO-formulier via e-mail bezorgen aan plaatselijk RVA kantoor:
   • En via dit aantonen dat de onderneming ofwel behoort tot een sector die nog geïmpacteerd is door maatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken, bijvoorbeeld omdat bepaalde activiteiten nog niet mogen worden uitgevoerd; ofwel tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken of wegens overmacht corona heeft ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen op het niveau van de juridische entiteit (het ondernemingsnummer)
   • RVA antwoordt binnen 2 weken. Pas na ontvangst van een positief antwoord, kunt kan er van 01/09/2020 tot en met 31/12/2020 (of beperkt tot de duur van de door de minister genomen beperkende maatregel) verder gebruik worden gemaakt van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona
   • Overige modaliteiten van toepassing tot en met 31/08/2020 blijven behouden
 • Voor de werknemer :
  • vereenvoudigd formulier, in te dienen bij de uitbetalingsinstelling (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA).
  • geen toelaatbaarheidsvoorwaarden voor de periode van 01/02/2020 tot en met 31/08/2020
  • van 01/02/2020 tot 31/08/2020: uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 EUR/maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA
  • Vanaf 01/09/2020 tot en met 31/12/2020 blijven dezelfde voorwaarden gelden in geval van werkloosheid wegens overmacht voor ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis
 • Dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona worden gelijkgesteld aan ‘dagen normale werkelijke arbeid’ voor de berekening van de duur van de vakantie en van het vakantiegeld voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020.
 • Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Bron: https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL_20200729.pdf

 

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Wat?

 • Bestaande stelsel van economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden, maar aan versoepelde voorwaarden
 • Voor werkgevers die vanaf 1 september 2020 niet langer aan de voorwaarden voldoen om zich te beroepen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van het coronavirus COVID-19
 • Van 1/09./020-31/12/2020
 • Alle voorwaarden van bestaande stelsel van economische werkloosheid blijven van toepassing, behalve voor wat hier wordt beschreven.
 • Voor arbeiders: bij gebrek aan sectorale bepalingen, mogelijkheid om de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor ten hoogste 8 weken (in plaats van vier weken) volledig te schorsen tot eind 2020. Een regeling van gedeeltelijke arbeid kan tot eind 2020 worden ingevoerd voor een duur van ten hoogste 18 weken (i.p.v. drie maanden).
 • Voor bedienden:
  • Werkgever moet niet voldoen aan de normale preliminaire voorwaarden voor de toegang tot het systeem. Dit betekent dat de criteria om te kunnen worden beschouwd als ‘onderneming in moeilijkheden’ niet van toepassing zijn
  • Wel moet de werkgever kunnen aantonen dat hij in het kwartaal voorafgaand aan de invoering van de economische werkloosheid, een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019
  • De bedienden die in economische werkloosheid worden geplaatst moeten twee vormingsdagen per maand worden aangeboden
  • De vereiste van het bestaan van een cao of ondernemingsplan die in de betaling van een supplement voorziet, blijft in behouden. Er zal in deze tijdelijke periode echter geen afwijking op het supplement kunnen worden aangevraagd. De cao of het ondernemingsplan moet worden neergelegd ter griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.
  • In geval van een ondernemingsplan zal in het plan de omzet- of productiedaling van 10% moeten worden aangetoond en de vormingsdagen voor bedienden worden aangeboden. Het plan zal niet voorafgaandelijk worden voorgelegd aan de Commissie Ondernemingsplannen
  • Het maximum aantal weken wordt verhoogd tot eind 2020. Het maximum van 16 kalenderweken per kalenderjaar (in geval van een volledige schorsing) of 26 kalenderweken per kalenderjaar (in geval van regeling van gedeeltelijke arbeid) wordt verhoogd met 8 weken.

 

Hoe aanvragen?

 • Voor arbeiders: zie website RVA
  • Elektronische mededelingen tijdelijke werkloosheid versturen naar de RVA (voorafgaandelijke mededeling van de voorziene werkloosheid en mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag).
  • Controleformulieren C3.2A afleveren aan de werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld en deze inschrijven in het validatieboek.
  • Eventueel een ASR scenario 2 ‘Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden’ versturen, bijvoorbeeld indien de werknemer voor de eerste keer tijdelijk werkloos stelt of indien de contractuele arbeidsduur wijzigt;
  • Na het einde van elke maand een ASR-scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ versturen.
 • Voor bedienden: zie website RVA 
  • de cao of het ondernemingsplan neerleggen ter griffie van de Directie collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale overheidsdienst Werk, Arbeid en sociaal overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel. Zie website FOD WASO
  • een kopie van het ondernemingsplan overmaken aan de ondernemingsraad of bij gebrek daarvan, aan de vakbondsafvaardiging
  • een formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL aangetekend en per e-mail indienen bij de RVA
  • Ten vroegste 14 dagen na de verzending van het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELS aan de RVA kan een elektronische mededeling “schorsing bedienden” versturen
  • Verder geldt de gewone procedure voor schorsing bedienden wegens werkgebrek, zie website RVA

 

 

Corona-tijdskrediet en landingsbanen

Wat?

 • Voor werknemers die werken bij werkgevers die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden of herstructurering door Minister van Werk
 • Nieuwe vorm van tijdskrediet en landingsbanen die naast het gewone tijdskrediet bestaat
 • Tijdens het corona-tijdskrediet en landingsbaan kent de RVA een onderbrekingsuitkering toe als de werknemer aan alle voorwaarden voldoet
 • Recht voor werknemer vanaf 1 juli 2020 in periode waarin werkgever erkend is als onderneming in moeilijkheden
 • Minimum 1 tot maximum 6 maanden, voor 1/2e of 1/5e
 • Corona landingsbaan voor werknemers van 55 jaar en ouder
 • Erkenning van werkgever als onderneming in moeilijkheden of herstructurering is gebaseerd op dezelfde voorwaarden als voor werkloosheid met bedrijfstoeslag, zonder dat er een CAO vereist is:
  • Een onderneming in moeilijkheden is een “onderneming die in de jaarrekeningen van de laatste twee boekjaren, die de periode voorafgaan voor dewelke de erkenning gevraagd wordt, een verlies boekt uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen, wanneer voor het laatste boekjaar dit verlies het bedrag van de afschrijvingen en de waardevermindering op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa overschrijdt.”
  • Een onderneming in herstructurering is “de onderneming die voldoet aan één van volgende voorwaarden:
   • de onderneming (= de technische bedrijfseenheid, TBE) die een collectief ontslag doorvoert. Elk ontslag dat betrekking heeft op een bepaald aantal werknemers wordt beschouwd als collectief ontslag, namelijk:
    • ten minste 10% van de werknemers in ondernemingen met meer dan 100 werknemers
    • ten minste 10 werknemers in ondernemingen van meer dan 20 werknemers maar minder dan 100 werknemers
    • ten minste 6 werknemers in ondernemingen met meer dan 11 werknemers en minder dan 21 werknemers
    • ten minste de helft van de werknemers in ondernemingen met minder dan 12 werknemers
   • De onderneming dient dit collectief ontslag uit te voeren uiterlijk binnen de 6 maanden die volgen op de datum van erkenning als zijnde een onderneming in herstructurering
  • De onderneming (= de juridische entiteit) die, tijdens het jaar dat de aanvraag voorafgaat, een aantal werkloosheidsdagen gekend heeft, dat ten minste gelijk is aan 20% van het totaal aantal dagen aangegeven voor werklieden aan RSZ. Deze bepaling is enkel van toepassing op de ondernemingen waar ten minste 50% van de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders tewerkgesteld worden
  • De erkenning mag ten vroegste ingaan op 1/03/2020 en ten laatste op 31/12/2020.

 

Hoe aanvragen?

 • Werkgever vraagt erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering aan bij Minister van Werk, volgens procedure beschreven op de website van FOD WASO, zonder verplichting van CAO of ondernemingsplan
 • Werkgever en werknemer vullen formulier C-61 Corona-tijdskrediet in met kopie van de beslissing tot erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. Werknemer verstuurt ondertekend C-61 formulier aangetekend aan RVA ten laatste twee maanden na de start van het corona-tijdskrediet. Dezelfde procedure moet worden gevolgd bij verlenging of hernieuwing
 • Werkgever en werknemer sluiten en bijlage aan de arbeidsovereenkomst met vermelding van de deeltijdse arbeidsregeling ten laatste op de eerste dag van het corona-tijdskrediet

 

 

RSZ doelgroepvermindering bij tijdelijke arbeidsduurvermindering

Wat?

 • Mogelijkheid voor de werkgever om vanaf 1/07/2020 tijdelijk een vermindering van de arbeidsduur toe te passen om de vermindering van activiteit te compenseren en de loonkost te doen dalen zonder te moeten overgaan tot ontslagen
 • Voor werkgevers die een erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering bekomen van Minister van Werk (zie Corona-tijdskrediet en website van FOD WASO, zonder verplichting van CAO of ondernemingsplan)
 • Arbeidsduurvermindering genereert recht voor werkgever op forfaitaire doelgroepvermindering inzake sociale zekerheidsbijdragen indien de wekelijkse voltijdse arbeidsduur verminderd wordt met 1/4e of 1/5e voor alle werknemers of een specifieke groep van werknemers. Het bedrag van de vermindering van sociale zekerheidsbijdragen wordt verhoogd indien de vermindering van de arbeidsduur gepaard gaat met de invoering van de vierdagenweek
 • De voltijdse werknemers die onder toepassing van de vermindering van de arbeidsduur vallen, blijven ‘voltijdse’ werknemers
 • De vermindering van de arbeidsduur impliceert een pro rata afname van het brutoloon en dus een kostenbesparing. De collectieve arbeidsovereenkomst (of arbeidsreglement) moet daarom voorzien in een vorm van looncompensatie. Deze looncompensatie bedraagt minstens 3/4e van het bedrag van de forfaitaire vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen
 • De doelgroepvermindering is een forfaitair bedrag per kwartaal en per betrokken werknemer:
  • 600 € bij vermindering van de arbeidsduur met 1/5e of 1000€ indien er ook een vierdagenweek wordt ingevoerd
  • 750 € bij vermindering van de arbeidsduur met 1/4e of 1150€ indien er ook een vierdagenweek wordt ingevoerd

 

Hoe aanvragen?

 • Afsluiten van een CAO (of arbeidsreglement) met minimale bepalingen, zie website FOD WASO
 • Binnen 1 maand die volgt op de ondertekening van de collectieve arbeidsovereenkomst (of de wijziging van het arbeidsreglement) moet de werkgever een kopie van de collectieve arbeidsovereenkomst (of arbeidsreglement) bezorgen aan het bevoegd directiehoofd van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van FOD WASO
 • Op de driemaandelijkse DmfA-aangiften aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden de betrokken werknemers aangeduid met een specifieke verminderingscode. Ook dienen de data van begin en einde van de arbeidsduurvermindering te worden vermeld alsook de wekelijke arbeidsduur zowel vóór als na de arbeidsduurvermindering.

 

 

Aanvulling door werkgever bij RVA-uitkering tijdelijke werkloosheid

Wat?

 • Aanvullende vergoeding door werkgever bovenop de werkloosheidsuitkeringen die een werknemer ontvangt bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische reden
 • Vrij van sociale zekerheidsbijdragen
 • Voorwaarden:
  • de aanvulling heeft niet tot gevolg dat de werknemer ‘netto’ meer zou ontvangen dan wanneer hij gewerkt had
  • met het ‘netto’ wordt het belastbaar loon bedoeld (bruto - RSZ)
  • werknemers van dezelfde categorie worden gelijk behandeld, door ofwel tot een bepaald percentage van het nettoloon te compenseren of door iedereen een forfaitair bedrag te betalen (mits in acht name van het maximum van de werknemers met het laagste loon)
  • er wordt rekening gehouden met het gemiddelde loon van de voorbije maanden als het gaat om werknemers met een variabel loon
  • er mag alleen rekening gehouden worden met het loon waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, dus geen voordelen zoals maaltijdcheques
 • Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

 

Hoe?

 • Doorgeven aan payroll dienstverlener
 • Eventuele aanvullingen die voor de maand maart werden toegekend maar die te hoog zijn, kunnen gecompenseerd worden door de aanvullingen voor de eerstvolgende maanden te verlagen.

 

 

Schorsing opzeggingstermijn vanaf 22 juni 2020 tijdens periodes van Corona- werkloosheid

Wat?

 • Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt (of beëindigd heeft vanaf 1 maart 2020) met een opzeggingstermijn, zal de opzeggingstermijn vanaf 22 juni 2020 geschorst worden voor periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar aanleiding van de coronamaatregelen (‘Corona-werkloosheid’). De opzeggingstermijn zal dus worden verlengd met deze periodes
 • Elke opzeggingstermijn die aanvangt vanaf 1/03/2020, en die nog niet afgelopen is, valt onder het toepassingsgebied. Opzeggingstermijnen die al aangevat waren voor deze datum zullen dus niet meer worden geschorst tijdens periodes Corona-werkloosheid
 • Opzeggingen gegeven door de werknemer worden ook niet geschorst door periodes van Corona-werkloosheid, ongeacht wanneer de opzeggingstermijn aanvangt.

 

 

Uitstel sociale verkiezingen

 

 

Corona-ouderschapsverlof voor werknemers

Wat?

 • Dit verlof laat werknemers toe om hun arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 of ½ voor hun kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt. Vanaf 1 juli 2020 kunnen alleenstaande ouders en ouders van een kind met een handicap het corona-ouderschapsverlof ook voltijds opnemen, ongeacht of ze voltijds of deeltijds werken
 • In de periode van 1/05/2020 tot en met 30/09/2020
 • De uitkering wordt verhoogd tot 150% voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking
 • Opname in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend
 • Een bijkomend verlof: het corona-ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht van het krediet van het gewone ouderschapsverlof
 • Voor voltijdse werknemers en deeltijdse werknemers, op voorwaarde dat de deeltijdse arbeidsregeling ten minste ¾ bedraagt van een voltijdse betrekking
 • Voor werknemers die ten minste 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de werkgever
 • Mits akkoord van de werkgever
 • Kinderen mogen de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben
 • Ook voor adoptie- en pleegouders
 • Mogelijk om het reeds voorziene gewone ouderschapsverlof of loopbaanonderbreking om te zetten in corona-ouderschapsverlof, met akkoord van de werkgever
 • De (bruto)onderbrekingsuitkeringen liggen hoger dan voor het gewone ouderschapsverlof (25% meer).

 

Hoe aanvragen?

 • 3 dagen op voorhand aanvragen bij de werkgever door middel van een aangetekend schrijven of de overhandiging van een (elektronisch) geschrift waarvan het duplicaat voor ontvangst ondertekend dient te zijn (of via elektronische weg bevestigd) door de werkgever
 • Aanvraagprocedure corona ouderschapsverlof, ten laatste 2 maanden na aanvang van het corona-ouderschapsverlof. 

 

 

Corona-ouderschapsuitkeringen voor zelfstandigen

Wat?

 • Naar analogie met het corona-ouderschapsverlof voor werknemers zijn er tijdelijk ook corona-ouderschapsuitkeringen voor zelfstandigen
 • Kan genomen worden voor de maanden mei, juni, juli, augustus en september 2020
 • De uitkering wordt verhoogd tot 150% voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking
 • Kan uitgekeerd worden aan de zelfstandigen die hun activiteit voortzetten of hervatten in mei en juni, maar die hun werkuren moeten terugschroeven om te zorgen voor één of meerdere kinderen die hoogstens 12 jaar oud zijn in 2020of met een handicap
 • Ook voor adoptie- en pleegouders
 • Voor zelfstandigen in hoofberoep, helpers, meewerkende echtgenoten en student-zelfstandigen, alsook voor zelfstandigen in bijberoep en zij die als zelfstandige actief zijn na de wettelijke pensioenleeftijd, op voorwaarde dat het bedrag van hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gelijk is aan datgene verschuldigd door zelfstandigen in hoofdberoep
 • Uitkering van 532,24 EUR per maand,
  • of 875 EUR per maand voor een eenoudergezin,
  • of 875 EUR/maand voor een eenoudergezin van 1 mei tot en met 30 juni 2020
  • of 1050 EUR/maand voor een eenoudergezin van 1 juli tot 30 september 2020
  • of 638,69 EUR voor de zelfstandige die zorg verleent aan een gehandicapt kind van 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020
 • Kan niet gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen zoals het overbruggingsrecht, een arbeidsongeschiktheidsuitkering …
 • Kan wel gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen uit een ander stelsel dan dat van de zelfstandigen.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag in te dienen bij sociaal verzekeringsfonds
 • Aanvraag moet ten laatste op 30 september 2020 ingediend zijn.

 

 

Studentarbeid tijdens Q2 2020

Wat?

 • De arbeidsuren die door studenten worden gepresteerd tijdens Q2 2020 (april-mei-juni 2020) worden niet aangerekend op het contingent van 475 uren dat jaarlijks door studenten aan voordelig sociaalzekerheidstarief kan worden gepresteerd
 • voor alle sectoren.

 

 

Terbeschikkingstelling van werknemers aan werkgevers uit de kritieke sectoren

Wat?

 • Tijdens Q2 2020 kunnen werkgevers uit om het even welke sector hun vaste werknemers op een soepele manier uitlenen aan werkgevers uit de kritieke sectoren
 • Voor werknemer die reeds vóór 10 april 2020 vast in dienst was bij de eigen werkgever
 • Arbeidsovereenkomst met werkgever blijft behouden
 • Lonen, vergoedingen en voordelen voor de opdracht mogen niet lager zijn dan die welke de werknemers ontvangen die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen
 • Geen voorafgaand akkoord vereist van de vakbondsafvaardiging in de onderneming van de gebruiker, noch van de arbeidsinspectie

 

Hoe?

 • Voorwaarden en duur van de terbeschikkingstelling op voorhand vastleggen in een geschrift ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de werknemer.

 

 

Steun aan OCMW’s

Wat?

 • De OCMW’s krijgen samen 100 mio EUR ter beschikking om de voordelen van bepaalde sociale maatregelen uit te breiden naar kwetsbare mensen ter bestrijding van energiearmoede
 • De OCMW’s ontvangen 10 mio EUR extra steun om de exploitatiekosten gerelateerd aan een extra werklast te dekken.

 

 

Consumptiecheques

Wat?

 • Werkgevers kunnen werknemers éénmalig consumptiecheques toekennen voor een totaal bedrag van maximaal 300 EUR om uit te geven aan horeca, cultuur of sport of in kleinhandelszaken die tijdens de lockdown verplicht langer dan één maand gesloten waren
 • Toekenning is mogelijk tot 31/12/2020
 • Consumptiecheques worden niet als loon beschouwd en vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • de cheque mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies of andere voordelen
  • de toekenning moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op niveau van de sector of onderneming. Bij gebrek aan vakbondsafvaardiging in de onderneming of indien de toekenning betrekking heeft op een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is om een CAO te sluiten, kan de toekenning ook geregeld worden via een individuele overeenkomst
  • de collectieve arbeidsovereenkomst of individuele overeenkomst vermeldt de hoogste nominale waarde van de consumptiecheque (max. 10 EUR/cheque)
  • de cheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd
  • de cheque is op papier of elektronisch door een erkende uitgever
  • de cheque moet enkele verplichte bepalingen vermelden
  • de cheques mogen niet in geld omgeruild worden
  • het totale bedrag van de toegekende cheques is maximaal 300 euro per werknemer
 • De belastingvrijstelling en de aftrekbaarheid van consumptiecheques als beroepskosten zou ook onderhevig zijn aan bovenvermelde voorwaarden. Meer info volgt later nog.
 • Geldigheidsduur van de cheque: 8/06/2020 t.e.m. 7/06/2021
 • De cheques kunnen uitgegeven worden in inrichtingen die behoren tot de horecasector, de culturele sector (die erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd worden door de bevoegde overheid), sportverenigingen (voor wie een federatie erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen bestaat of behoren tot een van de nationale federaties) en kleinhandelszaken die tijdens de lockdown verplicht langer dan één maand gesloten waren en die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbieden aan de consument en voldoen aan de voorwaarden om in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als micro-onderneming te worden beschouwd (gemiddeld jaarlijks personeelsbestand van maximaal 10 werknemers, balanstotaal van maximaal 350.000 euro en jaaromzet van maximaal 700.000 EUR).

 

 

Uitstel betaling vennootschapsbijdrage

Wat?

 • Vennootschappen zijn normaal verplicht om voor 30 juni een jaarlijkse sociale bijdrage te betalen, waarvan het bedrag afhangt van het balanstotaal
 • Dit jaar hebben vennootschappen de tijd tot 31/10/2020
 • De sociale verzekeringsfondsen zullen in die zin de vervaldagberichten niet zoals gewoonlijk in april-mei versturen, maar pas vanaf september.

 

 

FISCALE MAATREGELEN - ALGEMEEN

 

Fiscale stimulans voor schenkingen van computers

Wat?

 • Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie
 • Schenken van computers aan scholen gevestigd in België geven aanleiding tot dezelfde fiscale voordelen als de schenking van medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen
 • Aftrekbaar als beroepskost (personenbelasting/vennootschapsbelasting)
 • Geen ‘abnormaal of goedgunstig voordeel’
 • Vrij van btw
 • Voor particulieren kan een schenking van computers ook in aanmerking komen voor een belastingvermindering van 60% (beperkt tot 20% van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor schenkingen)
 • De in aanmerking te nemen waarde wordt bepaald o.b.v. een aankoopfactuur, met een vermindering van 25% per volledig jaar verstreken vanaf de datum van aankoop, ofwel, bij gebrek aan aankoopfactuur, op een raming van de marktwaarde van de geschonken computer op 29/02/2020
 • De maatregel is van toepassing tot 31/12/2020.

 

 

Steunmaatregelen gericht op het aanmoedigen van investeringen

Wat?

De wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) voorziet in een aantal bijkomende fiscale maatregelen:

 • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing:
  • vrijstelling bedraagt 50% van het verschil tussen enerzijds de bedrijfsvoorheffing voor elke van de maanden juni, juli en augustus 2020 en anderzijds de bedrijfsvoorheffing voor de maand mei 2020. De bedrijfsvoorheffing van de berekeningsbasis is gelijk aan de nog door te storten bedrijfsvoorheffing na toepassing van eventuele andere vrijstellingen
  • op voorwaarde dat er tussen 12/03/2020 en 31/05/2020 gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen een beroep werd gedaan op tijdelijke werkloosheid voor minstens 1 werknemer per dag. Het betreft hier een periode van 30 opeenvolgende dagen, inclusief weekends en feestdagen, tenzij die dagen geen werkdagen zijn in de onderneming.
  • indien werkgever tussen 12/03/2020 en 31/12/2020:
   • geen inkoop van eigen aandelen verricht, noch een kapitaalvermindering doorvoert of dividenden toekent; en
   • geen link heeft met vennootschappen gevestigd in een belastingparadijs of betalingen aan deze vennootschappen verricht (tenzij ze gerechtvaardigd zijn)
 • Een nieuw tax shelter-systeem Covid-19:
  • Belastingvermindering in de personenbelasting voor de verwerving van nieuwe aandelen van kmo’s die ten gevolge van de coronacrisis een omzetdaling van minstens 30% ondervonden in de periode tussen 14/03/2020 tot 30/04/2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019
  • De kmo mag met de ontvangen kapitaalinjecties geen dividenduitkeringen, kapitaalverminderingen, inkoop eigen aandelen of uitgifte van lening verrichten
  • uitgesloten zijn beleggings-, financierings- of thesaurievennootschappen, vastgoedvennootschappen, managementvennootschappen, beursgenoteerde vennootschappen, vennootschappen die band hebben met belastingparadijzen of ondernemingen in moeilijkheden
  • Maximumbedrag van inbreng per vennootschap 250.000 EUR
  • ‘Cumul’ met bestaande tax shelter stelsels is mogelijk
  • Belastingvermindering van 20% en maximaal 100.000 EUR – eventueel saldo is overdraagbaar naar drie volgende belastbare tijdperken
  • Aandelen moeten gedurende minstens 5 jaar behouden blijven
 • Een verhoogde investeringsaftrek (25%):
  • Voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12/3/22020 en 31/12/2020 door kmo’s
  • De investeringsaftrek die niet benut kan worden voor het belastbaar tijdperk waarin de investeringen werden verricht, is overdraagbaar naar het volgend belastbaar tijdperk en gaat daarna verloren
  • Daarnaast werd de overdraagbaarheid van de ‘gewone’ investeringsaftrek voor investeringen verricht in 2019 uitzonderlijk verlengd naar de twee volgende belastbare tijdperken
 • De fiscale aftrekbaarheid van receptiekosten wordt opgetrokken van 50% tot 100% voor kosten gedaan zijn tussen 8/06/2020 en 31/12/2020
 • De opschorting van het btw-voorschot van december 2020:
  • Zowel maand- als kwartaalaangevers dienen geen voorschot te betalen op de btw die verschuldigd is over de handelingen van respectievelijk december 2020 of het vierde kwartaal van 2020 (in principe verschuldigd uiterlijk 24 december 2020)
  • Btw over voormelde periode is pas verschuldigd tegen 20 januari 2021 
 • Belastingvermindering voor giften in de personenbelasting:
  • Een verhoging van 10 tot 20% van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften
  • De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 wordt verhoogd van 45 naar 60% ter ondersteuning van ngo's en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis
 • Invoering van de consumptiecheque:
  • de werkgever kan aan zijn werknemers een cheque geven met een maximale waarde van € 10 per cheque en maximaal € 300 per werknemer
  • de cheque van € 300 is fiscaal aftrekbaar in hoofde van de werkgever en volledig vrijgesteld van inkomstenbelasting en van socialezekerheidsbijdragen
  •  voor meer info, zie hoger: sociale maatregelen - consumptiecheques

 

 

FISCALE MAATREGELEN - INKOMSTENBELASTINGEN

 

Automatisch uitstel betaling (rechts)personen- en vennootschapsbelasting

 • (Rechts)personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners:
  • extra termijn van 2 maanden
  • geldig voor betaling van belastingen, gevestigd vanaf 12/03/2020 voor betaling van belastingen gevestigd voor 12/03/2020, zie hieronder (maatregel i.v.m. afbetalingsplan)
 • geen nalatigheidsinteresten verschuldigd

 

 

Afbetalingsplan (rechts)personen- en vennootschapsbelasting

Wat?

 • Mogelijkheid tot aanvragen afbetalingsplan voor fiscale schulden
 • Bijkomstig aan automatisch uitstel zoals hierboven omschreven (enkel (rechts)personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners)
 • Voor ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen), ongeacht sector, die kunnen aantonen effectief hinder te ondervinden t.g.v. het coronavirus
 • NIET voor ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen
 • Gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • Kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling
 • Schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag per schuld, in te dienen uiterlijk 31/12/2020
 • In te dienen bij ontvangst aanslagbiljet / betaalbericht
 • Per mail of per brief aan één centraal contactpunt : Regionaal Invorderingscentrum (RIC) voor de gemeente van de woonplaats (natuurlijke personen) of de maatschappelijke zetel (rechtspersonen)
 • Via een standaardformulier
 • Antwoord binnen 30 dagen na aanvraag

Bron: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

 

 

Verlenging deadline voor indiening aangifte vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners (vennootschappen)

 • Voor vennootschappen en rechtspersonen die hun aangifte oorspronkelijk uiterlijk 24/09/2020 moesten indienen
 • Automatische verlenging tot 29/10/2020
 • Ondernemingen die hun aangifte indienen vóór 1/10/2020 en gebruik willen maken van de COVID19-reserve (carry back-regeling – zie verder) zullen als eerste behandeld worden en zullen nog in oktober ingekohierd worden zodat ze hun saldo van de voorafbetalingen voor aanslagjaar 2020 in de loop van 2020 nog kunnen terugkrijgen.

 

 

Uitstel DAC6-meldingsplicht

 • Grensoverschrijdende fiscale constructies met potentieel risico op belastingontwijking die plaatsvonden tussen 25/06/2018 en 30/06/2020, moesten normaliter uiterlijk op 31/08/2020 worden gemeld bij de Belgische fiscus. Die zal de informatie delen in een Europese databank, toegankelijk voor alle Europese belastingadministraties.
 • Fiscale constructies die worden opgezet vanaf 1/07/2020 moeten binnen de 30 dagen worden gemeld.
 • De meldingsplicht rust in eerste instantie op BDO (als tussenpersoon-dienstverlener), maar, onder bepaalde omstandigheden, ook op u als belastingplichtige.
 • Vanwege de coronacrisis werd via een administratieve tolerantie een uitstel toegekend van 6 maanden.
 • Voor bijkomende informatie verwijzen wij naar onze newsflash 'Meldingsplicht grensoverschrijdende fiscale constructies vanaf 1 juli 2020' op de BDO-website.

 

 

Wijziging percentages van de voorafbetalingen in de inkomstenbelastingen

Wat?

 • Wet van 29/05/2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie voorziet een verhoging van de bonificatiepercentages voor voorafbetalingen voor het derde en vierde kwartaal 2020. Het uitstel van voorafbetalingen is daardoor minder nadelig
 • Maatregel geldt voor vennootschappen en zelfstandigen met liquiditeitsproblemen
 • Maatregel geldt ook voor voorafbetalingen die betrekking hebben op een belastbaar tijdperk dat afsluit tussen 30/09/2020 en 31/01/2021. In dat geval betreft het de voorafbetalingen voor het 3e en 4e kwartaal van het boekjaar (voor de 10de dag van de 10de maand en voor de 20e dag van de laatste maand)
 • Maatregel geldt niet voor:
  • vennootschappen die in de periode van 12/03 tot en met de laatste dag van het betreffende belastbaar tijdperk
   • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen
   • dividenden betalen of toekennen (ook uitkeringen van liquidatiereserves)
   • een variabele remuneratie betalen aan bepaalde bestuurders, zoals opgelijst in artikel 3:6, § 3, tweede lid, 6° WVV
   • aandeelhouder zijn van of sommen betalen aan vennootschappen gevestigd in belastingparadijzen, vennootschappen getroffen door de CFC-bepalingen en vennootschappen gevestigd in landen die niet voldoen aan de normen qua gegevensuitwisseling
    • tenzij het bewijs geleverd kan worden dat deze betalingen het gevolg zijn van reële en bestaande commerciële relaties op basis van bestaande contracten op de dag van inwerkingtreding van deze bepaling
  • Natuurlijke personen die hierdoor meer bonificatie wegens voorafbetalingen zouden kunnen krijgen
 • De percentages van de vermeerderingen zelf en de vervaldata blijven ongewijzigd.

 

Voorafbetaling Personenbelasting

Vennootschapsbelasting

(geen dividenduitkering)

Vennootschapsbelasting

(wel dividenduitkering)

 VA1 (10/04/2020) 3% 9% 9%
VA2 (10/07/2020) 2,5% 7,5% 7,5%
VA3 (12/10/2020) 2,25% 6,75% 6%
VA4 (21/12/2020) 1,75% 5,25% 4,5%

 

 

Soepelere toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen als gevolg van de crisis door het virus Covid-19

Wat?

 • Circulaire 2020/C/45 d.d. 23/3/2020 bevestigt dat de crisis door het virus Covid-19 een bijzondere omstandigheid is, die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen op ondernemingen die een achterstand hebben bij de betaling van die vorderingen als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de maatregelen die door de federale regering werden genomen

 

Hoe aanvragen/toepassen?

 • De vennootschappen moeten iedere schuldenaar met solvabiliteitsproblemen identificeren en toelichten in de bijlage bij de aangifte vennootschapsbelasting (niet-inwoners) - opgave 204.3 . De beoordeling van het verlies op een vordering moet, zoals gewoonlijk, per schuldenaar gebeuren. Er mag evenwel enige soepelheid worden toegepast bij de beoordeling van de inningsmoeilijkheden bij de vennootschap-schuldenares waarvan de omzet aanzienlijk is afgenomen door de beperkende maatregelen die werden opgelegd door de federale regering

 

 

Tax shelter audiovisuele werken en podiumkunsten: steunmaatregelen

Wat?

 • In het kader van de tax shelter wetgeving moet de producent binnen een bepaalde termijn kwalificerende productie- en exploitatieuitgaven doen.
 • Deze termijn bedraagt 24 maanden voor podiumwerken + animatie (audiovisueel) en 18 maanden voor audiovisuele werken.
 • Beide termijnen worden met 12 maanden verlengd en bedragen respectievelijk:
  • 36 maanden (24 maanden + 12 maanden) voor podiumwerken + animatie (audiovisueel)
  • 30 maanden (18 maanden + 12 maanden) voor audiovisuele werken
 • Het Tax Shelter attest moet uiterlijk op 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend worden afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën
 • De vrijstelling wordt toegekend uiterlijk in het aanslagjaar verbonden met het vijfde belastbaar tijdperk
 • Indien de investeerder het attest niet heeft ontvangen uiterlijk op 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend, wordt de voorheen vrijgestelde winst aangemerkt als winst van het laatste belastbare tijdperk waarin het Tax Shelter attest rechtsgeldig kon worden afgeleverd
 • De investeerder moet de sommen, waartoe hij zich in uitvoering van de raamovereenkomst heeft verbonden, storten binnen de 3 maanden na ondertekening van de raamovereenkomst.
 • Deze termijn kan met 3 maanden worden uitgesteld, voor zover de vervaldag van de oorspronkelijke termijn van 3 maanden na 12/03/2020 valt
 • Als de investeerder na de met 3 maanden verlengde termijn nog steeds niet in staat is de sommen te storten, dan wordt de eerdere tijdelijke vrijstelling een belastbare winst van het eerste belastbaar tijdperk dat eindigt na die verlengde termijn
  • De belastingplichtige moet de cel Tax Shelter hiervan op de hoogte brengen – op die manier kunnen alle administratieve sancties vermeden worden, noch zullen nalatigheidsinteresten van toepassing zijn
  • Bovenstaande kan ook, onder voorwaarden, gelden als er slechts een gedeeltelijke betaling van de sommen kan gebeuren
 • Onder bepaalde voorwaarden kan het werk dat geproduceerd zou worden, in de raamovereenkomst vervangen worden door een ander werk, zonder nadelige fiscale gevolgen (slechts éénmalige wijziging toegestaan)
 • Inzake podiumwerken zijn heel wat voorstellingen uitgesteld. Toch zullen de uitgaven gedaan n.a.v. de voorstellingen die geprogrammeerd waren in de maand na de Première, maar die niet hebben kunnen plaatsvinden, in aanmerking worden genomen als Belgische productie- en exploitatieuitgaven in de maand na de Première. Deze dienen dan wel in de verlengde termijn, zoals hierboven vermeld, gedaan worden.
 • Naast een uitstel voor de uitgaven, komt er een verhoging van de maximale vrijstelling en als gevolg daarvan een verhoging van de maximale investering:
  • voor vennootschappen die uiterlijk op 30 december 2020 afsluiten:
   • maximale vrijstelling: 1.700.000 EUR (i.p.v. 850.000 EUR)
   • maximale investering: 477.528 EUR (1.700.000 euro/356%)
  • voor vennootschappen die afsluiten tussen 31 december 2020 et 31 december 2021:
   • maximale vrijstelling: 2.000.000 EUR (in de plaats van 1.000.000 EUR)
   • maximale investering: 475.059 EUR (2.000.000 euro/421%)

 

Hoe?

 • Om te kunnen genieten van de verlenging van de termijnen voor de productie- en exploitatieuitgaven, moet de producent aantonen dat het in aanmerking komende werk rechtstreekse schade heeft ondervonden als gevolg van de door de federale overheid uitgevaardigde maatregelen in verband met de strijd tegen het coronavirus, i.e. dat deze maatregelen hem belet hebben om de nodige uitgaven te doen binnen de 'normale' termijn.
 • Om te kunnen genieten van het uitstel van betaling van de sommen door de investeerder, moet de investeerder aantonen dat hij door de maatregelen van de federale overheid m.b.t. de COVID-19-pandemie:
  • Ofwel niet over de nodige liquiditeiten beschikte na afloop van de oorspronkelijke termijn van 3 maanden;
  • Ofwel zijn liquiditeiten gebruikt heeft voor de redding en/of heropstart van zijn activiteiten (wat zal blijken uit een belangrijke daling van de liquide middelen volgend op de periode nadat de oorspronkelijke 3 maanden termijn verstreken is)
 • Om te kunnen genieten van de ruimere aanmerking als Belgische productie- en exploitatieuitgaven die gedaan zijn binnen de maand na de Première, dient de productievennootschap aan te tonen dat het uitstel van de voorstellingen voortvloeit uit de beslissing van de federale regering om de schouwspelzalen en de andere voorstellingsruimtes te sluiten.

 

 

Tolerantie voor de nieuwe ‘EBITDA interestaftrekbeperking’

Wat?

 • De nieuwe EBITDA interestaftrekbeperking die in werking getreden is vanaf 1/01/2020 voor leningen aangegaan vanaf 17/06/2016, of leningen die sinds voor die datum bestaan maar sinds die datum fundamentele wijzigingen hebben ondergaan
 • Leningen van voor 17/06/2016 worden dus niet geviseerd door deze interestaftrekbeperking, tenzij zij fundamentele wijzigingen ondergaan hebben sinds 17/06/2016
 • De fiscus bepaalt dat het toestaan van specifieke betalingsmodaliteiten voor leningen die werden afgesloten voor 17/06/2016 niet moet worden beschouwd als een fundamentele wijziging wanneer:
  • de belastingplichtige kan aantonen dat de betalingsproblemen (*) het gevolg zijn van de crisis door Covid-19, en
  • de betalingsmodaliteiten blijken uit een goedgekeurde aanvraag bij een financiële instelling of opgenomen zijn in een aanvullende overeenkomst
 • De ‘oude’ interestaftrekbeperking (thin cap 5:1 regel) blijft gelden voor deze ‘oude’ leningen
 • De specifiek betalingsmodaliteiten waarvan sprake moeten aan die ‘oude’ leningen toegestaan worden voor 30/06/2020 en blijven lopen tot ten laatste 31/12/2020.

(*) Die betalingsproblemen, die voortvloeien uit een algemeen liquiditeits- en solvabiliteitsprobleem, kunnen inzonderheid blijken uit een daling van de omzet of activiteit, de tijdelijke of volledige werkloosheid van het personeel of de tijdelijke sluiting als gevolg van de maatregelen die door de federale regering werden opgelegd in het kader van de bestrijding van Covid-19.

 

 

Vervroegde verliesaftrek - COVID-19-reserve

 • Wet van 23/06/2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie
 • Tijdelijke vrijstelling in de vennootschapsbelasting en Belasting der niet-inwoners/vennootschappen van geheel of deel van resultaat van aanslagjaar 2019 of 2020 (belastbare tijdperken afgesloten tussen 13/03/2019 en 31/07/2020 – dus ook 31/12/2019), ten belope van de verliezen van het volgende belastbare tijdperk
  • De vrijstelling wordt verleend door (fiscaal) een tijdelijke vrijgestelde reserve aan te leggen in het belastbare tijdperk dat afsluit tussen 13/03/2019 en 31/07/2020
  • Op die manier vindt er een carry-back van verliezen plaats
 • Vrijstelling mag niet hoger zijn dan het resultaat van het belastbare tijdperk (dat afsluit tussen 13/03/2019 en 31/07/2020) en niet hoger zijn dan 20 miljoen EUR
  • Er moet gekeken worden naar het resultaat na de eerste bewerking, zonder toepassing van de vrijstelling maar na aftrek van DBI-aftrek en innovatie/octrooi-aftrek
 • Moet niet opgenomen en behouden worden in één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief (onaantastbaarheidsvoorwaarde is niet van toepassing). Wel moet een afzonderlijk formulier (275 COV) aan de aangifte worden toegevoegd
 • De vrijstelling wordt teruggenomen in de aangifte met betrekking tot het daaropvolgende boekjaar, gecorrigeerd voor het tariefverschil (indien van toepassing)
 • Het is de bedoeling dat het bedrag van de vrijstelling en het bedrag van het verlies zo nauw mogelijk bij elkaar aansluiten
 • Te grote afwijking: sanctie in de vorm van een bijzondere aanslag, met een tolerantie van 10% van de werkelijke verliezen
 • Niet mogelijk indien dividenduitkering (inclusief liquidatiebonus en liquidatiereserve), kapitaalvermindering, of eigen aandelen inkopen in de periode van 12/03/2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2021
 • Uitsluiting van bepaalde vennootschappen zoals beleggingsvennootschappen en gereglementeerde vastgoedvennootschappen, ook indien deelneming in of betalingen aan belastingparadijs
 • Evenmin mogelijk voor vennootschappen die al voor de COVID-19-pandemie in moeilijkheden verkeerden
 • Er mag geen voordeel zijn door tariefwijziging over jaren heen (vrijstelling eerst aan hoger tarief, daarna belasting aan lager tarief) – hiervoor vindt er een correctie plaats (zie hoger)

 

 

Vervroegde verliesaftrek - Vrijstelling in de personenbelasting

 • Wet van 23/06/2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie
 • Ten belope van het in 2020 verwachte verlies, kan een deel van de winst of baten van inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) in de personenbelasting worden vrijgesteld:
  • Aanvraag moet gebeuren via een afzonderlijk formulier 276 COV (gezien formulier aangifte PB reeds gepubliceerd is)
   • bedrag van het verwachte verlies gemotiveerd worden
  • Beperkt tot netto-winst (netto-baten) van Belgische oorsprong van 2019; vrijstelling kan dus niet leiden tot een negatief resultaat
 • In inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) wordt de vrijstelling teruggenomen, om op die manier te vermijden dat het verlies tweemaal wordt afgetrokken.
 • Indien geen verlies, of verlies is kleiner dan het vrijgestelde bedrag, dan wordt er een belastingvermeerdering toegepast
  • Deze belastingvermeerdering is afhankelijk van de mate van overschatting van het verlies: hoe hoger de overschatting, hoe hoger het tarief van de belastingvermeerdering
  • De vermeerdering bedraagt maximaal 18%
  • Er is een tolerantie van 10% van de werkelijke verliezen
 • Dit alles komt eigenlijk neer op een vervroegde verliesaftrek
 • Niet te combineren met forfaitaire grondslagen: er moet afgezien worden van het gebruik hiervan wenst men dit toe te passen
 • Dit stelsel staat evenmin open voor ondernemingen die al voor de COVID-19-pandemie in moeilijkheden verkeerden.

 

 

Herstelreserve of wederopbouwreserve

 • In de vennootschapsbelasting en belasting der niet-inwoners/vennootschappen kan voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 een vrijgestelde reserve (‘herstelreserve’ of ‘wederopbouwreserve’) aangelegd worden ten belope van het verlies geleden in 2020
 • Maximum aanleg over alle jaren: bedrijfsverlies van boekjaar 2020, met als absoluut maximum 20 miljoen EUR
  • Maximale aanleg per jaar is het bedrag van de aangroei van de reserves (na aanpassingen in meer en min aan de begintoestand, en voor de aanleg van deze wederopbouwreserve)
 • Dit moet toelaten dat bedrijven hun eigen middelen terug op peil krijgen
 • De vrijgestelde reserve moet op het passief geboekt worden en voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde
 • Eigen vermogen moet in stand gehouden worden (geen inkoop eigen aandelen, kapitaalvermindering of dividenduitkering) + tewerkstellingspeil moet behouden blijven
 • Er mogen geen banden zijn met belastingparadijzen
 • Geheel of gedeeltelijke terugname (belastbaarheid) bij inkoop van eigen aandelen (ten belope van waarde), dividenduitkering (ten belope van uitkering), kapitaalvermindering of verdeling eigen vermogen (ten belope van bedrag) of bij aanzienlijke daling (> 15%) in haar tewerkstelling (in loonkosten).

(Informatie op basis van ontwerpwetgeving)

 

 

Telewerk

 • Mogelijkheid tot forfaitaire thuiswerkvergoeding (kost eigen aan de werkgever): (bureau)vergoeding voor alle medewerkers die regelmatig en structureel thuiswerk verrichten (i.e. minstens 5 werkdagen/maand): tot maximum 126,94 EUR (voor maart 2020) en 129,48 EUR/maand (vanaf 1.04.2020)
  • voor bureaukosten gemaakt voor het thuiskantoor (incl. huur en eventuele afschrijvingen): printer- en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming, onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing, … in de verblijfplaats van de werknemer
  • niet belastbaar bij de werknemers
  • werkgever kan kost aftrekken als beroepskost
  • vrijgesteld van sociale bijdragen
  • werkgever mag de kosten niet al op een andere manier terugbetalen
  • rulingaanvraag mogelijk voor kosten eigen aan de werkgever wanneer u:
   • niet voldoet aan de voorwaarden voor de forfaitaire thuiswerkvergoeding
   • een onderscheid tussen verschillende functiecategorieën wil creëren
   • andere kosten wil vergoeden.
 • Werkgever kan bovendien ook een kostenvergoeding tot 40 EUR/maand toekennen aan werknemers voor het gebruik van:
  • een privé internetaansluiting en -abonnement: maximum 20 EUR
  • een privécomputer: maximum 20 EUR
 • Werkgever kan daarnaast ook materiaal en/of internet- of telefoonabonnement ter beschikking stellen, maar bij privégebruik geldt een voordeel in natura in hoofde van de werknemer
  • PC: 6 EUR/maand of 72 EUR/jaar
  • tablet, gsm, smartphone: 3 EUR/maand of 36 EUR/jaar
  • telefoonabonnement: 4 EUR/maand of 48 EUR/jaar
  • internetverbinding: 5 EUR/maand of 60 EUR/jaar

 

 

Grensoverschrijdende tewerkstelling: overeenkomsten met diverse EU Lidstaten over thuiswerk

Wat?

 • Werknemers die ten gevolge van de COVID-19-pandemie van thuis uit werken, blijven belastbaar in de Staat waar ze voorheen, vóór het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden
 • Deze regeling is van toepassing vanaf 11/03/2020 wat betreft Duitsland, Nederland en Luxemburg, en vanaf 14/03/2020wat betreft Frankrijk. De regeling geldt voor al deze landen na enkele verlengingen tot en met 31/12/2020
 • De overeenkomst met Nederland bevat verder enkele specifieke bepalingen
 • De overeenkomst met Frankrijk geldt niet voor inwoners van Frankrijk die vallen onder het speciaal regime van de grensarbeiders
 • De overeenkomsten kunnen via volgende links geraadpleegd worden:

 

 

Vrijstelling vergoedingen toegekend door gemeenschappen, gewesten, provincies en gemeenten

Wat?

 • Wet van 29/05/2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie
 • Vergoedingen ontvangen in het kader van steunmaatregelen getroffen door de gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten zijn vrijgesteld van inkomstenbelastingen
 • Voorwaarden:
  • het mag niet gaan om een directe of indirecte vergoeding in ruil voor de levering van goederen of het verlenen van diensten
  • uitdrukkelijke bepaling vereist dat deze vergoeding wordt verleend om het hoofd te bieden aan de rechtstreekse of onrechtstreekse economische of sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie
 • de vergoeding wordt betaald of toegekend tussen 15/03/2020 en 31/12/2020
 • In de personenbelasting: de vergoedingen worden vermeld op de berekeningsnota bij het aanslagbiljet personenbelasting van de genieter.
 • Voorbeelden: hinderpremie, compensatiepremie,…

 

Uitzondering

 • Circulaire 2020/C/94 van 8 juli 2020 m.b.t. het belastingstelsel van de financiële uitkeringen verkregen in het kader van het COVID-19
 • Valt niet onder bovenstaande vrijstellingsregeling
 • Het belastingstelsel is afhankelijk van de aard van de onderbroken activiteit in het kader waarvan de zelfstandige die uitkeringen heeft verkregen
 • Het belastingstelsel van die uitkeringen is dus ook afhankelijk van de inkomstencategorie waartoe de inkomsten uit de onderbroken activiteit van de verkrijger behoren
  • winst of baten
  • bezoldigingen van werknemers of van bedrijfsleiders
  • bezoldigingen van meewerkende echtgenoten

 

 

FISCALE MAATREGELEN - INDIRECTE BELASTINGEN

 

Vrijstelling van btw en invoerrechten voor bepaalde medische goederen en beschermingsmiddelen

Wat?

 • De invoer van bepaalde medische goederen en beschermingsmiddelen kan genieten van een vrijstelling van btw en invoerrechten
 • Het gaat om een tijdelijke maatregel voor goederen ingevoerd in België tussen 13/03/2020 en 31/10/2020
 • De invoer van de goederen moet gebeuren door of voor rekening van overheidsinstellingen, ziekenhuizen of andere humanitaire hulporganisaties
 • Een terugbetaling van btw en invoerrechten kan gevraagd worden voor de invoer van goederen die voldoen aan de voorwaarden van de vrijstelling verricht sinds 13 maart 2020

 

Hoe aanvragen?

 • Indien de betrokken instelling nog niet erkend is door de AAD&A, moet voorafgaandelijk een erkenning aangevraagd worden.
 • Een EORI-nummer (nodig voor de invoer van goederen in de Europese Gemeenschap) wordt automatisch toegekend aan de betrokken organisaties
 • Verder geen voorafgaande goedkeuring van de administratie vereist. Het Enig Document moet wel bepaalde vermeldingen bevatten.

 

 

Verlaagd btw-tarief op levering, intracommunautaire verwerving en invoer van beschermingsmiddelen

Wat?

 • Verlaagd btw-tarief van 6% op de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van volgende beschermingsmiddelen:
  • mondmaskers beoogd door de codes NC 4818 90 10 00, 4818 90 90 00, 6307 90 98 10, 6307 90 98 91, 6307 90 98 99 en 9020 00 00 10;
  • hydroalcoholische gels.
 • Tijdelijk: van 04/05/2020 tot en met 31/12/2020.

 

 

Schenking medische hulp- en beschermingsmiddelen vrij van btw

Wat?

 • Wet van 29/05/2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie
 • De schenking van bepaalde medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen geeft geen aanleiding tot een zogenaamde onttrekking van goederen in hoofde van de schenker
 • Betreft enkel medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen voor zorgverleners en patiënten
 • Geneesmiddelen komen niet in aanmerking
 • Voor schenkingen in de periode 1.03.2020 - 1.09.2020 aan overheidsinstellingen, ziekenhuizen, woonzorgcentra en soortgelijke instellingen (bejaardenzorg, kinderopvang invaliden- en mindervalidenzorg), scholen, openbare overheden, humanitaire hulporganisaties 
 • Komen in aanmerking: producenten, verdelers, btw-plichtigen die goederen gebruiken voor economische activiteit, maar ook: btw-plichtigen die de goederen speciaal aankopen om ze te schenken
 • Bepaalde formaliteiten te vervullen.

 

Hoe aanvragen?

 • Geen voorafgaande goedkeuring van de administratie vereist.
 • Er moet wel een document ter vaststelling van de schenking opgemaakt worden.

 

 

Tijdelijke verlaging btw-tarief op sommige restaurant- en cateringdiensten

Wat?

 • Tijdelijk 6% btw op restaurant- en cateringdiensten, incl. verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes,…).
 • Van 8/06/2020 t.e.m. 31/12/2020
 • Alcoholische dranken zijn uitgesloten van de regeling en blijven onderworpen aan 21%btw:
  • bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol
  • andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.
 • Wie een geregistreerd kassasysteem heeft, past best de programmering van het kassasysteem aan. Meer info.

Overzicht:

Beoogde restaurant- en cateringdiensten 6%
Niet-alcoholische dranken, ter plaatse geconsumeerd 6%
Alcoholische dranken 21%

 

Voor wie?

 • Alle permanente of tijdelijke inrichtingen die restaurant- of cateringdiensten verrichten

Bron: Koninklijk besluit van 8 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de btw en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot maatregelen ter ondersteuning van de horeca

 

Decembervoorschot btw 2020

Wat?

Bent u btw-belastingplichtige en dient u kwartaal- of maandaangiften in? 
Dan moet u dit jaar geen decembervoorschot betalen op de btw met betrekking tot uw verrichtingen van:

 • het vierde kwartaal 2020 (als u kwartaalaangiften indient) of
 • de maand december 2020 (als u maandaangiften indient).

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR DE FOD FINANCIEN EN FEBELFIN (KOEPEL VOOR DE BANKSECTOR)

 

Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten

Wat?

 • Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat er gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal verschuldigd zijn. De intresten blijven wel verschuldigd en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020. Deze periode wordt nu verlengd tot 31 december 2020
 • Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel
 • Geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Wie?

Aanvraag kan geschieden door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1. De onderneming/organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis: 

 • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen
 • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid
 • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming

2. De onderneming/organisatie is vast gevestigd in België.

3. De onderneming/organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.

4. De onderneming/organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

 

Welke kredieten?

 • Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:
  • kredieten met een vast aflossingsplan
  • kaskredieten
  • vaste voorschotten
 • Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming/organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

 

Wanneer?

 • Aanvragen tot betalingsuitstel dienen aangevraagd én goedgekeurd te zijn voor 30 september 2020
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen
 • Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. Best is om de bank een week voor de vervaldag van de komende maand te contacteren
 • De bank kan enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten
 • Voor initiële uitstellen die lopen tot uiterlijk 30 september 2020, kan de aanvraag tot verlenging ten vroegste 30 dagen en ten laatste 10 dagen voor de eindvervaldag van het initiële uitstel gebeuren. De aanvrager moet op het moment van de aanvraag voor de verlenging nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van het initiële betalingsuitstel
 • Voor initiële uitstellen die lopen tot 31 oktober 2020 kan de aanvraag voor verlenging ingediend worden tussen 1 september 2020 en 20 september 2020. Sommige banken hanteren ruimere termijnen voor het indienen van de aanvraag, maar de uiterste datum van indiening kan nooit later zijn dan 20 september 2020.

 

 

Overbruggingskrediet (max. 12 maanden en voor kmo's uitbreiding mogelijk tot 36 maanden)

Wat?

 • Voor niet-financiële ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen (met of zonder vennootschap)
 • Maximale looptijdkrediet: niet langer dan 12 maanden. Voor kmo’s (die vaak nood hebben aan langer lopende kredieten) wordt een bijkomende garantieregeling voorzien voor kmo-kredieten met een looptijd tussen 12 en 36 maanden.
 • Voorwaarden:
  • op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hebben
  • op 29 februari 2020 een betalingsachterstand hebben van minder dan 30 dagen
 • Overheidswaarborg voor nieuwe kredieten tussen 22 maart en 31 december 2020. De oorspronkelijke deadline van 30 september 2020 vervalt aldus.
 • Maximale rente voor deze nieuwe kredieten bedraagt max. 1,25% (excl. Fee)
  • fee = 0,25% voor kredieten aan kleine en middelgrote ondernemingen
  • fee = 0,50% voor kredieten aan grote ondernemingen
 • Waarborg is beperkt tot een maximaal kredietbedrag van 50 mio EUR voor een bedrijf (of groep van verbonden bedrijven). Voor een bedrag hoger dan 50 mio EUR is een goedkeuring van de overheid vereist per dossier.

 

Hoe ?

 • Aanvraag in te leiden bij uw bank

Bron: https://www.febelfin.be/nl/de-contactpunten-bij-de-banken-kredietmaatschappijen

 

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET VLAAMS GEWEST

Corona ondersteuningspremie

Wat?

 • Voor alle ondernemingen, ongeacht rechtsvorm , in het Vlaams Gewest die
  • Initieel niet moesten sluiten maar exploitatiebeperkingen hadden en die in de periode van 1/05/2020 tot 31/05/2020 geconfronteerd werden met een omzetdaling van 60% vanwege de coronacrisis
  • Ondernemingen die bij het begin van de coronamaatregelen verplicht werden hun zaak en fysieke locatie te sluiten en in de eerste maand van heropening geconfronteerd werden met een omzetdaling van minstens 60% vanwege de coronacrisis. Ondernemingen dienen hun zaak heropend te hebben binnen de periode van een week na het opheffen van deze verplichte sluiting, of uiterlijk een week na 22.06.2020
 • Referentieperiode is de overeenkomstige maand in 2019  
 • Eenmalige premie van 2.000 EUR bij hoofdberoep  en bijberoep met een beroepsinkomen boven 13.993,78 euro – 1.000 EUR voor bijberoep met een beroepsinkomen in 2019 tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR, én die geen betrekking als loontrekkende uitoefenen die 80% of meer bedraagt
 • Wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is (max. 5 premies in totaal per onderneming)
 • Volgende ondernemingen komen in aanmerking
  • Zelfstandige in hoofdberoep
  • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens 13.993,78 EUR
  • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen 6.996,89 EUR en 3.993,78 EUR en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie)
  • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
  • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
  • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid.
 • Uitgesloten ondernemingen:
  • Holdingvennootschappen, patrimoniumvennootschappen, activiteiten van hoofdkantoren, managementvennootschappen
  • Ondernemingen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is
  • Ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of corona compensatiepremie
  • Ondernemingen in ontbinding, stopzetting, faillissement, vereffening
  • Ondernemingen die op 1/05/2020 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de KBO.

 

Hoe aanvragen?

 • Via de roze knop op de website van Vlaio
 • Zie handleiding
 • Aanvraag kan ingediend worden tot 31/08/2020
 • Per onderneming dien je één aanvraag in, voor de verschillende exploitatiezetels samen
 • Retroactief
 • Ondernemingen die geen aanvraag indienden voor het bekomen van een coronahinderpremie of een corona compensatiepremie, dienen het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervonden door de coronavirusmaatregelen en de omzetdaling omstandig te motiveren in hun aanvraag.

 

 

Coronasubsidie

Wat?

 • Voor alle ondernemingen waarvan de omzet in de maanden augustus en september minstens 60% lager is dan in dezelfde periode van vorig jaar als gevolg van de anti-covid-19-maatregelen en voor ondernemingen die verplicht waren te sluiten binnen de voormelde periode gezien de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29.07.2020 met betrekking tot het covid-19 virus
 • Bedraagt 7,5% van de omzet die in de maanden augustus en september 2019 werd gerealiseerd, tot maximum 15.000 EUR
 • Voor zelfstandigen in hoofd- en bijberoep, vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (niet: publiekrechtelijke vennootschappen), buitenlandse ondernemingen met een vergelijkbaar statuut en verenigingen met een economische activiteit die op 1/08/2020 een actieve exploitatiezetel hadden in het Vlaamse gewest en die onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie, corona compensatiepremie of corona ondersteuningspremie vallen
 • Er bestaat een apart regime voor ondernemingen die in 2019 geen volwaardige omzet realiseerden, zoals starters of ondernemingen die in augustus 2019 in collectieve sluiting gingen
 • Horecazaken en traiteurs met catering kunnen alleen een subsidie van 3.000 EUR of meer krijgen als ze een witte kassa hebben
 • Patrimoniumvennootschappen of ondernemingen die eerder probeerden te frauderen met één van de coronapremies worden uitgesloten
 • Deze subsidie komt bovenop de corona hinderpremie (die tot 19/05/2020 aangevraagd kon worden) wegens verplichte sluiting, de corona compensatiepremie (die tot 30/06/2020 kon worden aangevraagd) voor een grote omzetdaling in de periode van 14/03/2020 tot en met 30/04/2020, en de corona ondersteuningspremie (die tot 31/08/2020 kon worden aangevraagd)voor een grote omzetdaling in mei of tijdens de eerste maand van de doorstartperiode
 • Meer info over de voorwaarden vind je op de website van Vlaio.

 

Hoe aanvragen?

 • Tussen 1/10/2020 - 15/11/2020 bij VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen)
 • Ondernemingen die in augustus en september nog altijd verplicht moeten sluiten als gevolg van de federale coronavirusmaatregelen, kunnen vóór 1.10.2020 een voorschot vragen van maximum 2.000 EUR.

 

 

PMV betalingsuitstel van 3 maanden

 • Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ toegekend vanuit PMV/z moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen. De voorziene domiciliëringen voor terugbetaling van kapitaal en/of intresten worden opgeschort voor alle kredietnemers
 • De opschorting geldt voor drie maanden en zal indien nodig verlengd worden tot zes maanden.
 • De automatische opschorting voor minimum 3 maanden geldt voor alle kredietnemers, ongeacht welke sector
 • Als kredietgever van een winwinlening kan er, ingevolge de coronacrisis, een uitstel van betaling in kapitaal of interesten verleend worden aan de kredietnemer.

Bron: https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

 

 

Crisiswaarborg

Wat?

 • Uitbreiding bestaande waarborgregeling bij Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV/z)
 • Ondernemingen & zelfstandigen kunnen voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen
 • Komt bovenop bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal
 • Bestaande schulden: voor zelfstandigen die hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen, liggende facturen niet kunnen betalen
 • 1.000 leningen van 100.000 EUR kunnen gewaarborgd worden (onder de 75% gewestwaarborg)
 • Tot eind 2020
 • Verplicht aan te tonen dat de financieringsvraag een gevolg is van de coronacrisis

 

Hoe aanvragen?

 • Regeling kan worden aangevraagd bij bank of leasingmaatschappij
 • Regeling wordt op dit moment verder uitgewerkt

Bron: https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding 

 

 

Waarborgcapaciteit van PMV Gigarant wordt opgetrokken

Wat?

 • De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt opgetrokken van de huidige 1,5 miljard EUR naar 3 miljard EUR
 • De COVID-19 waarborg wordt enkel toegekend voor de financiering aan een onderneming die op 31/12/2019 geen onderneming in moeilijkheden was
 • Er wordt gezorgd voor een goede spreiding van het risico tussen de banken en de Vlaamse overheid.

 

Modaliteiten?

 • De termijn bedraagt max. 6 jaar.
 • Voor deze crisis-waarborg wordt de cash te betalen premie, verlaagd in vergelijking met de huidige Gigarant-premie
 • Het bedrag van de COVID-19 gewaarborgde financiering per onderneming wordt tijdelijk beperkt conform de Europese regelgeving:
  • het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of
  • 25% van de totale omzet 2019 of
  • mits een gepaste rechtvaardiging, de liquiditeitsbehoefte voor de komende 18 maanden voor een KMO of voor de komende 12 maanden voor een grote onderneming
 • Dossiers die onder het toepassingsgebied van het federale ‘corona-akkoord’ vallen, worden uitgesloten van de Gigarant-waarborg.

 

 

PMV achtergestelde leningen op 3 jaar aan start- en scale-ups en kmo's

Wat?

 • PMV creëert een financiële buffer op middellange termijn met achtergestelde leningen op 3 jaar. Dit als aanvulling op overbruggingskredieten op heel korte termijn vanuit het federale niveau
 • De focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups, en ook mature bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden komen door de coronacrisis en nood hebben aan financiële versterking om de gevolgen van de coronacrisis bovenop te komen.

 

Voor wie?

 • Voor twee doelgroepen:
  1. start- en scale-ups: (jonge) ondernemingen die in de laatste 3 jaren geen recurrente positieve kasstroom hadden en die vernieuwende producten en/of diensten ontwikkelen of reeds op de markt brengen
  2. kmo’s en zelfstandigen: ondernemingen die vóór de Coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor klassieke bankfinanciering
 • Intrinsiek gezonde en levensvatbare Vlaamse kmo’s in ademnood door Covid-19
 • Bedrijven zonder achterstallen op hun lopende kredieten, belastingen, btw of sociale zekerheidsbijdragen aan het begin van de Coronacrisis
 • Geen onderneming die in moeilijkheden zijn
 • Wat betreft de werkgelegenheid: 
  • onderneming met een effectieve tewerkstelling van minimum 80% van hun totale personeelsbestand op het einde van 2019 (maximaal 20% tijdelijke werkloosheid), of
  • ondernemingen die zich er toe engageren om op zeer korte termijn terug naar een effectieve tewerkstelling van minimum 80% van hun totale personeelsbestand op het einde van 2019 (maximaal 20% tijdelijke werkloosheid) over te gaan, of
  • ondernemingen die minstens 50% van hun totale aantal werknemers uit het systeem van tijdelijke werkloosheid halen en terug aan het werk zetten.
 • Indien er (bancaire) kredieten lopen, moet er een engagement van de bank zijn om aan boord te blijven. Dat moet blijken door de kredieten niet op te zeggen en/of door uitstel van kapitaalaflossingen op lopende financieringen toe te staan. 

 

Modaliteiten

 • Bedrag
  • Minimum: 25.000 EUR
  • Maximum: 2.000.000 EUR
  • Het maximumbedrag wordt beperkt tot het grootste van de volgende bedragen:
   • 100% van de loonkost
   • 12,5% van de omzet
  • Het toegekende krediet moet de financieringsbehoefte van minstens 12 maanden volledig dekken, eventueel gecombineerd met door andere partijen gecommitteerde investeringen
  • Het bedrag kan worden opgetrokken tot 3,5 miljoen EUR als er een bijkomende investeerder of financier optreedt
  • Het maximumbedrag is beperkt tot 100.000 EUR voor de landbouwsector en tot 120.000 EUR voor de visserij en aquacultuur
 • Vorm
  • Achtergesteld krediet
 • Opname
  • Op te nemen in één schijf bij toekenning
 • Looptijd
  • 3 jaar
 • Terugbetaling
  • Voor start-ups & scale-ups: integrale terugbetaling op eindvervaldag (bullet-lening)
  • Voor kmo’s en zelfstandigen:
   • vrijstelling van kapitaalaflossingen tijdens de eerste 24 maanden, vervolgens maandelijks, driemaandelijkse of zesmaandelijkse kapitaalaflossingen
   • integrale terugbetaling op eindvervaldag (bullet-lening) mogelijk mits onderbouwing
 • Interest
  • Voor start-ups en scale-ups: gecombineerde rentevoet
   • Voor de lening tot 800.000 EUR (1ste schijf)
    • een jaarlijkse, uitgestelde interest van 5,00 %, integraal betaalbaar op eindvervaldag
    • een conversierecht dat toelaat om de hoofdsom en de uitstaande interesten van de Corona-lening in het geval van een kapitaalronde of een exit te converteren in aandelen aan discount van 25 % op de aandelenprijs van die kapitaalronde/exit
   • Voor de lening boven 800.000 EUR (2de schijf)
    • een jaarlijkse minimum interest van 6%, integraal betaalbaar op eindvervaldag
  • Voor kmo's en zelfstandigen: vaste rentevoet
   • een jaarlijkse, uitgestelde interest van 4,5 %, integraal betaalbaar op eindvervaldag
 • Waarborgen
  • Geen
 • Combinatie met hinder- en compensatiepremie
  • De achtergestelde lening op drie jaar is onverenigbaar met de hinder- en compensatie-premie. De onverenigbaarheid met één of beide premies geldt voor beide doelgroepen voor wie de lening is bedoeld. Wie na het ontvangen van één of beide premies toch een beroep wil doen op de lening, zal de premie(s) moeten terugbetalen.

 

Hoe aanvragen?

 

 

Aanmoedigingspremie voor werknemers

Wat?

 • De bestaande Vlaamse aanmoedigingspremie is uitgebreid en wordt ook toegekend aan werknemers van ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien
 • De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden
 • De maandelijkse (bruto-)premie voor de werknemer varieert tussen 68 - 172 EUR en kan ten vroegste ingaan op 1/04/2020 en eindigt ten laatste op 31/12/2020
 • Sinds 29/07/2020 kan deze Vlaamse aanmoedigingspremie niet meer gecombineerd worden met de federale looncompensatie in geval van een vermindering van de arbeidsduur met minstens 20%.

 

 

Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting

 • 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting: 
 • Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden).
 • Voor aanslagbiljetten die recent verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend.

Bron: https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst

 

 

Uitstel betaling onroerende voorheffing

Wat?

 • Later uitsturen aanslagbiljetten onroerende voorheffing: vanaf september
 • Inning pas in het najaar (in plaats van in het voorjaar)

 

Hoe aanvragen?

 • Automatisch (zie hoger)

Bron: https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst

 

 

Verlenging termijnen erfbelasting en registratiebelasting

Wat?

 • Algemene termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden
 • Van toepassing op termijnen die aflopen tijdens de verstrengde corona-periode én op termijnen die aflopen binnen de 2 maanden na de verstrengde coronaperiode
 • Gehanteerde referentiedatum als datum einde verstrengde coronamaatregelen: 31.07.2020. Dit komt neer op een algemene termijnverlenging tot en met 30/09/2020.

Bron: https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst

 

 

Flexibiliteit omtrent voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Wat?

 • Mogelijkheid tot verlenging termijnen voor volgende VLAIO-subsidies:
  • Baekeland-mandaten
  • ecologiepremie+
  • ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek
  • innovatiemandaten (IM)
  • onderzoeksproject
  • ontwikkelingsproject
  • strategische ecologiesteun (STRES)
  • strategische Transformatiesteun (STS)
  • thematische ICON-projecten

 

Hoe aanvragen?

 • Contact en overleg rechtstreeks met dossierbehandelaar bij VLAIO

 

 

Subsidies

Wat?

 • Mogelijkheid tot aanvragen bepaalde subsidies (voornamelijk kmo-groeisubsidie) door het Coronavirus
 • Bijvoorbeeld: t.g.v. Coronavirus wordt overwogen een nieuwe strategie uit te rollen, worden nieuwe producten gelanceerd of nieuwe diensten aangeboden, worden nieuwe markten verkend, …
 • Mogelijk ook andere subsidies dan de kmo-groeisubsidie, afhankelijk van de specifieke situatie van iedere onderneming

 

Hoe aanvragen?

 • Volgens de geijkte weg per subsidie

Bron: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/kmo-groeisubsidie-strategisch-adviesaanwerving-bij

 

 

Overige lokale en sectorale steunmaatregelen

 

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft aanvullende maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van de Brusselse economie in het kader van de Coronaviruspandemie:

 

Eenmalige premie 

Eenmalige premie van 4.000 EUR

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen
 • Artikel 6 van de wet van 29 mei 2020 betreffende diverse dringende fiscale maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie voorziet in eenvrijstelling van deze premie.

 

Steunpremie van 2.000 EUR 

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen
 • Artikel 6 van de wet van 29 mei 2020 betreffende diverse dringende fiscale maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie voorziet in eenvrijstelling van deze premie.

 

Onroerende voorheffing

 Wat?

 • Verlenging van de termijn voor de betaling van de onroerende voorheffing met 2 maanden
 • Van toepassing op alle inwoners van het Brussels hoofdstedelijk gewest zonder dat een inkomensdaling als gevolg van de coronaviruscrisis moet worden aangetoond.

 

Hoe?

 • Wanneer u uw aanslagbiljet ontvangt, heeft u 4 maanden de tijd om de onroerende voorheffing te betalen.

 

 

Verlenging van de termijnen voor indiening en betaling van de (federale) registratierechten

Wat?

 • De termijnen voor de neerlegging van aan registratie onderworpen akten zijn (zie artikel 32 in verband met artikel 9 W.Reg.) worden ingevolge een administratieve tolerantie tot 4 maanden verlengd, mits deze termijnen tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 aflopen.
 • De termijnen voor de betaling van de registratierechten (zie artikel 35, lid 5 W. Reg.) zijn bij wijze van administratieve tolerantie met maximaal 4 maanden verlengd, op voorwaarde dat deze periodes verstrijken tussen 16 maart en 30 juni 2020.

 

 

Verlenging van de termijnen voor het indienen van de aangifte en de betaling van de successierechten

Wat?

 • Middels een administratieve tolerantie wordt de termijn voor rectificatie en betaling met vier maanden verlengd, mits de bovengenoemde oorspronkelijke rectificatieperiode van 16 maart tot en met 30 juni 2020 afloopt.

 

 

Verkeers- en wegenbelasting 

Wat? 

 • Verlenging van de periode voor de betaling van de motorrijtuigenbelasting en de wegenbelasting met twee maanden, naast de normale twee maanden. 

 

 

Ondernemingscashflow

Wat?

 • Ondernemingen kunnen overheidsgaranties krijgen (via het Brussels Waarborgfonds) voor bankleningen voor een totaalbedrag van 20 miljoen EUR

 

Hoe?

 • De voorwaarden en modaliteiten moeten nog worden verduidelijkt

 

 

Microkrediet: noodlening 'BRUSOC Recover'

Wat?

 • Noodlening verstrekt door BRUSOC om de spanning op het vlak van cashflow van bedrijven te helpen verminderen en het herstel en de ontwikkeling van de economische activiteiten die door de huidige crisis worden getroffen, opnieuw te bevorderen.

 

Welke bedragen?

 • Maximaal 15.000 EUR
 • In te ruilen over een periode van maximaal 3 jaar
 • Vaste rentevoet van 1,75%.

 

Wie komt in aanmerking?

 • Alle bedrijven die getroffen zijn door de Covid-19-crisis en behoefte hebben aan cashflow:
  • ondernemingen onder de vorm van een natuurlijke persoon: zelfstandige als hoofdactiviteit of als aanvullende activiteit
  • commerciële vennootschappen 

Opgelet, dit is een lening in contanten. Deze lening moet daarom worden toegewezen aan de volgende posten:

 • reconstructie van het werkkapitaal
 • aankoop van voorraden
 • betaling van achterstallige betalingen

Alle financiering van materiële en/of immateriële investeringen is uitgesloten.

 

Voorwaarden

 • Voor bedrijven ouder dan 2 jaar:
  • Voor commerciële bedrijven moet aan ten minste 2 van deze 3 criteria worden voldaan:
   • Groeionderneming tussen 2018 en 2019
   • Positief resultaat op 31.12.2019
   • Positief eigen vermogen
  • Voor ondernemingen onder de vorm van natuurlijke persoon moeten aan de volgende criteria voldoen:
   • De onderneming was winstgevend op 31/12/19
   • Stijgend omzetcijfer tussen 2018 en 2019
 • Voor bedrijven jonger dan 2 jaar: 
  • Indien van toepassing, de laatst gepubliceerde balans (of het aanslagbiljet voor natuurlijke personen)
   • Een recente, door de accountant gecertificeerde boekhoudkundige situatie
   • Het financiële plan zoals opgemaakt bij de oprichting.

 

Uitsluitingscriteria

 • Stopzetten van een lening door een financiële instelling 
 • Fiscale en sociale zekerheidsschulden die meer dan 2 kwartalen voor de Covid-19-crisis verschuldigd zijn, tenzij het (de) afwikkelingsplan(nen) wordt (worden) aanvaard en het bewijs wordt (worden) geleverd dat het (zij) wordt (worden) gerespecteerd.

Garantie: Persoonlijke garantie
Geen dossierkosten

 

Hoe aanvragen?

 • Stuur een e-mail naar het volgende adres: [email protected] U ontvangt dan een link naar een in te vullen formulier.
 • Hieronder vindt u een lijst van de verplichte documenten die u moet opstellen om ze bij het formulier te voegen:
  • Al uw btw-aangiftes 2018, 2019 en 2020
  • Indien van toepassing, de gedetailleerde jaarrekening voor 2017 en 2018 (of het aanslagbiljet voor natuurlijkenpersonen)
  • Een boekhoudkundige situatie op de 31/12/2019, goedgekeurd door de boekhouder
  • Een verklaring op eer met betrekking tot uw belasting-, ONSS- en BTW-schulden;
  • Een verklaring op eer betreffende het ontbreken van een opzegging van een krediet door een financiële instelling vóór 13/03/2020 (als vennootschap) of attest NBB (voor de natuurlijke personen)
  • Als uw bedrijf minder dan twee jaar oud is, het financiële plan dat opgesteld was bij de oprichting van de onderneming
  • Een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart
  • Een kopie van de volledige statuten van de onderneming.

Bron: 1819.brussels

 

 

Subsidies voor geannuleerde of uitgestelde evenementen als gevolg van de Covid-19-pandemie

Wat?

 • Evenementen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die worden geannuleerd, komen in aanmerking voor de subsidie, op voorwaarde dat :
  • de begunstigde verklaart dat de kosten voor deze evenementen en activiteiten zijn gemaakt en dat deze kosten niet kunnen worden geannuleerd
  • de begunstigde niet in aanmerking komt voor andere steun en maatregelen in verband met de Covid-19-crisis, ongeacht of dit federale of regionale steunmaatregelen zijn, of hulp uit privé initiatieven betreft
 • Uitgestelde door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gesubsidieerde evenementen, die later op het jaar zullen plaatsvinden, komen ook in aanmerking, ondanks de wijziging van de datum waarop deze evenementen plaatsvinden.


Hoe?

Crf. Besluit van de Regering van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 26 maart 2020 tot goedkeuring van de storting van de subsidies voor evenementen en activiteiten die worden geannuleerd of uitgesteld wegens de coronaviruspandemie.
 

 

Cashflow van culturele en creatieve ondernemingen

Naast de maatregelen van de Brusselse regering heeft de regering van de Federatie Wallonië-Brussel de noodlening van het St'art investeringsfonds voor de ondernemingscashflow van culturele en creatieve ondernemingen goedgekeurd.

Wat? 

 • Deze noodlening is bestemd voor alle culturele en creatieve ondernemingen actief in sectoren waarvan het hoofddoel bestaat uit het creëren, ontwikkelen, produceren, reproduceren, promoten, verspreiden en/of op de markt brengen van goederen, diensten en activiteiten met een culturele, artistieke en/of historische dimensie.
 • Deze lening zou beschikbaar zijn voor een periode van 6 maanden (eventueel te verlengen met 6 bijkomende maanden) voor een bedrag van 20.000 tot 100.000 EUR tegen een vast tarief van 2%.
 • Men voorziet ook in de mogelijkheid om op verzoek van de betrokken ondernemingen uitstel van betaling te verlenen voor uitstaande leningen (rente en kapitaal).

 

Hoe?

 • Meer informatie over de noodlening vindt u op Start-invest.be
 • Wat het uitstel van betaling betreft: de maatregel zal worden ingevoerd vanaf 31 maart 2020. Elke verlenging van het uitstel of elk verzoek om een uitstel van meer dan een maand zal per geval worden behandeld.

 

 

Toewijzen van een speciale opdracht aan Finance&Invest.brussels

Wat?

 • mogelijkheid om een lening tegen verlaagd tarief toe te kennen aan belangrijke leveranciers in de horecasector, waardoor zij een verlengde betalingstermijn kunnen aanbieden aan de ondernemingen actief in de horecasector
 • mogelijkheid om een lening toe te kennen tegen verlaagd tarief voor horecavestigingen met meer dan 50 werknemers

 

 

Uitstel voor de terugbetaling van leningen verstrekt door Finance&Invest.brussels

Wat?

 • Er wordt uitstel toegekend, desgevallend case per case bekeken, op de terugbetaling van de hoofdsom van leningen die door Finance&Invest.brussels werden toegekend aan ondernemingen in de getroffen sectoren

 

 

Versnelde behandeling, vastlegging en goedkeuring van steun voor economische expansie

Wat?

 • Steunaanvraagdossiers die door Brussel Economie en Tewerkstelling worden behandeld

 

Wie?

 • Betreft de sectoren horeca, toerisme, evenementen en cultuur

 

 

Verhoging van de financiering van het Centrum voor ondernemingen in moeilijkheden (CED) 

Wat?

 • Verhoging van de financiering van de CED om de steun aan bedrijven in moeilijkheden te versterken

 

 

Oproep tot solidariteit

 • De regering verzoekt alle overheden, administraties, instellingen van openbaar belang en gemeenten om solidaire maatregelen te nemen met de getroffen handelaars en de te betalen huurgelden uit te stellen

 

 

In de sociale economie en voor dienstencheques

 • De sociaal economische ondernemingen, die normaal gesproken zijn uitgesloten van economische steun, kunnen beroep doen op alle maatregelen die zijn genomen om de Brusselse economie te ondersteunen in het licht van de Covid-19-crisis
 • Binnen een geharmoniseerd federaal kader wordt de betaling van de gewestelijke interventie van 14,60 EUR/uur aan dienstenchequebedrijven gehandhaafd, ongeacht of deze prestaties al dan niet wordt geleverd. Hierdoor kunnen de salarissen van de huishoudhulpen worden betaald. Als voorwaarde geldt dat de betrokken ondernemingen geen aanvraag indienen voor economische werkloosheid. Aan deze maatregel wordt 20 miljoen EUR besteed. Dit is alleen mogelijk als de federale regering ermee instemt de sociale bijdragen voor deze sector af te schaffen.

 

 

Buitenlandse handel

 • hub.brussels is verantwoordelijk voor de regelmatige opvolging van de impact van Covid-19 op de Brusselse economie en in het bijzonder op de risicovolle sectoren. Er wordt nauw samengewerkt met particuliere actoren. Na de annulering van de missies in het buitenland (grote beurzen, missies in risicogebieden), neemt hub.brussels individueel contact op met de ondernemingen om de technische details duidelijk uit toe te lichten (informatie over de annulering, uitleg over de manier waarop de vergoeding van hun kosten kan worden georganiseerd, enz.

 

 

In Brussel: imago, sport, gelijke kansen en sociale cohesie

Ter ondersteuning van de verenigings- en evenementsector, het toerisme, de cultuur en de sport in Brussel:

 • Promotie “Image de Bruxelles” voor evenementen die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden van 1 maart tot en met 30 april 2020:
  • voor evenementen die tot later in 2020 worden uitgesteld, blijft de subsidie zonder wijziging van het toegekende bedrag toegekend;
  • voor geannuleerde evenementen staat de Brusselse regering het gebruik van deze subsidie toe om de facturen te vereffenen voor de reeds gemaakte kosten van het evenement die niet kunnen worden geannuleerd

 

 • In de sport, gelijke kansen en sociale samenhang:
  • in geval van volledige annulering en indien er niet-terugvorderbare kosten zijn gemaakt, moet de subsidie niet worden terugbetaald
  • in geval van uitstel tot een latere datum zal het niet nodig zijn een nieuwe subsidieaanvraagprocedure te starten en zal de analyse van de bewijsstukken worden versoepeld

 

 

Schorsing van LEZ boetes

 • Wijziging van de ingangsdatum voor het verzenden van boetes in de lage-emissiezone (oorspronkelijk gepland vanaf 1 april 2020)
 • Tijdelijke opschorting van de verzending van boetes voor de betrokken voertuigen sinds 2018. De inwerkingtreding van de boetes wordt daarom uitgesteld tot de eerste dag van de maand die volgt op het einde van de maatregelen die de federale overheid in verband met de Covid-19-pandemie heeft genomen.

 

 

Informatieverstrekking

 

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET WAALS GEWEST

 

Informatieverstrekking 

 • Het telefoonnummer 1890 zal het unieke nummer vormen voor Waalse bedrijven en zelfstandigen die vragen hebben over de epidemie, gerelateerd aan de Waalse bedrijvigheden.
 • Dit telefoonnummer is toegankelijk van 8 tot 19 uur.
 • Website: https://www.1890.be/

Voor fiscale aangelegenheden:

 • Gespecialiseerd callcenter: 081 33 00 01 OF
 • U kan ook een e-mail sturen naar [email protected] of bellen met het dichtstbijzijnde “Espace Wallonie” kantoor om een telefonische afspraak te maken: een belastingspecialist neemt dan contact met u op om uw aanvraag te behandelen.

 

 

Ondernemingscashflow

Bedrijven die als gevolg van het coronavirus cashflowproblemen ondervinden, kunnen in overleg met de banksector steun krijgen in de vorm van een bankgarantie of -lening:

SOWALFIN

Wat?

 • Toekenning van 50% garanties op bestaande kredietlijnen die door banken zijn toegekend zonder initiële SOWALFIN garantie, met een maximale verbintenis van 500.000 EUR
 • Toekenning van 75% garanties op verhogingen van bestaande kredietlijnen (Banken - Investeringen)
 • Toekenning van 75% garanties op nieuwe kortetermijnkredietlijnen (Banken - Investeringen)

 

Hoe?

Om te kunnen genieten van een tussenkomst van SOWALFIN moet uw onderneming aan de volgende criteria voldoen:

 • een KMO zijn in de zin van de door de Europese Unie vastgestelde definitie;
  • voldoen aan de onafhankelijkheidseis
  • gevestigd zijn in Wallonië
  • actief zijn in een sector
  • niet in financiële moeilijkheden verkeren in de zin van de door de Europese Unie vastgestelde definitie
  • uw financiële instelling moet worden erkend/gecertificeerd door Sowalfin
 • Als u aan deze voorwaarden voldoet: neem contact op met uw bank en vraag om steun aan te vragen bij Sowalfin. Uw bank zal contact opnemen met Sowalfin.

 

SOGEPA

Sogepa helpt bedrijven in moeilijkheden (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, enz.).

Wat?

SOGEPA wil volgende maatregelen invoeren:

 • toekenning van leningen die vergelijkbaar zijn met de leningen die door banken worden verstrekt om te voldoen aan de zeer kortetermijn cashflowbehoeften van ondernemingen: SOGEPA/ Wallonie Santé zal het aandeel van de banken die bedrijven ondersteunen, verdubbelen
 • versterking van de overheidsgaranties op bankleningen met 75%
 • beschikbaarstelling van een bedrag van 100 miljoen EUR :
  • om de garanties die SOWALFIN automatisch toekent (aan gezonde bedrijven vóór de crisis) aan te vullen om garanties tot 2,5 miljoen EUR per begunstigde te bereiken
  • voor ondernemingen in moeilijkheden: 75% garantie van maximaal 2,5 miljoen euro per begunstigde
 • lening van maximaal 200.000 EUR om te voldoen aan de dringende cashflowbehoeften van ondernemingen, zonder particuliere tegenhanger, met een aflossingsvrije periode van 1 jaar en een vaste rentevoet van 2% (van SOGEPA en Wallonie Santé)

 

Hoe?

 • Als uw onderneming al door SOGEPA wordt ondersteund, neem dan contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor uw dossier
 • Indien uw onderneming een bankgarantie wenst aan te vragen bij Sogepa, wordt de aanvraag verstuurd door uw bank, die uw aanvraag rechtstreeks zal opnemen met Sogepa
 • Voor alle andere verzoeken kunt u contact opnemen met Sogepa

 

SRIW

Wat?

 • Er wordt voorgesteld om in de volgende gevallen automatisch een garantie van 75% te verlenen (met een globaal maximum van 1.500.000 euro per begunstigde):
  • op bestaande kortetermijnkredietlijnen die door de banken zonder een garantie van het Waalse Gewest zijn toegekend, zodat deze middelen ter beschikking blijven van de ondernemingen die door de Covid-crisis zijn getroffen
  • op kortetermijnverhogingen die aan bedrijven worden toegekend om hen door deze crisisperiode heen te helpen. Bovendien zou de toekenning van uitstel van betaling op leningen op middellange termijn kunnen worden beschouwd als een verhoging van de kredietlijnen op korte termijn
 • Aandelenbeleggingen en leningen :
  • wekelijks overleg tussen de regering en de banken over aandelen en mogelijke maatregelen die aan beide zijden moeten worden genomen

 

Hoe?

 • Om uw aanvraag in te dienen, neemt u contact op met de SRIW
 • Let op: de door de SRIW gesteunde projecten omvatten aanvragen voor meer dan 1 miljoen EUR

 

 

"Ricochet"-lening (aangekondigde maatregel) 

Wat? 

 • Een "ricochet"-lening van maximaal 45.000 EUR tegen een zeer gunstig tarief. 
 • Bestemd voor bedrijven en zelfstandigen die behoefte hebben aan cashflow 
 • Geniet van een kapitaalfranchise van maximaal 6 maanden 
 • Door de aanpassing en versterking van het SOWALFIN "automatisch gemengd product": 
  • een garantie van SOWALFIN van maximaal 75% op de beoogde banklening van maximaal 30.000 EUR
  • met een SOWALFIN achtergestelde lening van maximaal 15.000 EUR tegen 0% rente. 

 

Hoe aanvragen? 

 • Door contact op te nemen met uw bank 

 

 

"Coup de Pouce"-lening

Wat?

 • Nieuw type lening "Coup de Pouce" ingevoerd door de Waalse regering:
  • stelt particulieren in staat om geld te lenen aan Waalse bedrijven en zelfstandigen, om hun activiteiten te financieren
  • in ruil daarvoor krijgen zij een belastingvoordeel in de vorm van een jaarlijks belastingkrediet van 4% gedurende de eerste vier jaar.
 • De nieuwe maatregel loopt tot eind 2022
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een achtergestelde lening van SOWALFIN samen met de "Coup de Pouce" lening.

 

Hoe aanvragen?

 

 

Nultariefkrediet voor de betaling van huur

Wat?

 • De 'Société wallonne de credit social' verleent een nultariefkrediet aan de aanvrager die in het Waalse Gewest woont en minstens 18 jaar oud is (of aan de ontvoogde minderjarige) en die getroffen is door de COVID-19-crisis om de betaling van zijn huur voor een periode van maximaal 6 maanden te dekken
 • De kredietaanvraag kan tot 31.12.2020 (verlenging van de termijn die tot 30.06.2020 liep) worden aangevraagd.

 

Hoe?

 

 

Steun voorzien door SOGEPA

Wat?

 • SOGEPA zal bedrijven die hierom verzoeken bijstaan voor meer specifieke problemen die verband houden met hun sector.

 

 

Versoepelingen in regionale procedures

Wat?

 • De SPW Economie zal de termijnen versoepelen voor ondernemingen die een verbintenis aangegaan zijn met het Waals Gewest (doelstelling op het gebied van werkgelegenheid, termijn voor de terugbetaling van de steun, ...)
 • Indien de impact van het coronavirus op de activiteiten van de onderneming moet worden aangetoond, zal elke situatie per geval worden onderzocht

 

Hoe?

 • Voor meer informatie: neem contact op met de SPW-afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer van de desbetreffende premie

 

 

Subsidies aan ondernemingen

 

Eenmalige forfaitaire premie van 5.000 EUR

 • De termijn om deze premie aan te vragen is inmiddels verstreken
 • Artikel 6 van de wet van 29 mei 2020 betreffende diverse dringende fiscale maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie voorziet in eenvrijstelling van deze premie.

 

Nieuwe eenmalige forfaitaire vergoeding van 2.500 EUR

 • De termijn om deze premie aan te vragen is inmiddels verstreken
 • Opgelet: ondernemingen die de steun hebben aangevraagd, kunnen voor haar boekjaar 2020 geen dividend op aandelen uitkeren (via het aanvraagformulier)
 • Artikel 6 van de wet van 29 mei 2020 betreffende diverse dringende fiscale maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie voorziet in eenvrijstelling van deze premie.

 

Eenmalige forfaitaire vergoeding van 3.500 EUR

Wat?

Vergoeding voor micro-ondernemingen of kleine ondernemingen die nog steeds gesloten zijn, hun activiteiten hebben gestaakt of waarvan de activiteit zeer beperkt is, vanwege de covid-19-crisis, in de volgende sectoren:

 • Discotheken, dansen en dergelijke
 • bioscopen
 • Organisatie van beurzen en congressen
 • Beheer van theaters, concertzalen en dergelijke
 • Kermisactiviteiten
 • Lichaamsverzorging
 • Stedelijk en voorstedelijk personenvervoer
 • Overig personenvervoer over land
 • Vakantiewoningen, appartementen en gemeubileerde vakantieverblijven - B&B's
 • Onderdak en andere kortetermijnaccommodatie-Cateringdiensten
 • Fotografische activiteiten
 • Beursstandontwerpen
 • Verhuur van serviesgoed, bestek, glaswerk, keukengerei, elektrische en huishoudelijke apparaten
 • Tentenverhuur
 • Reisbureaus, touroperators, boekingsdiensten
 • Creatieve, artistieke en entertainmentactiviteiten.

 

Hoe?

 • De modaliteiten voor het indienen van de claim zullen later door de minister van Economie worden meegedeeld
 • Het platform is nog niet beschikbaar.

 

Advies aan bedrijven in moeilijkheden

Wat?

 • De "Entreprise en rebond"-regeling: biedt expertise en advies op juridisch, financieel en economisch gebied aan ondernemingen en zelfstandigen die in moeilijkheden verkeren

 

Hoe?

 

 

Verlenging van de termijnen voor indiening en betaling van de (federale) registratierechten

Wat?

 • De termijnen voor de neerlegging van aan registratie onderworpen akten zijn (zie artikel 32 in verband met artikel 9 W.Reg.) worden ingevolge een administratieve tolerantie tot 4 maanden verlengd, mits deze termijnen tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 aflopen.
 • De termijnen voor de betaling van de registratierechten (zie artikel 35, lid 5 W. Reg.) worden bij wijze van administratieve tolerantie met maximaal 4 maanden verlengd, op voorwaarde dat deze periodes verstrijken tussen 16 maart en 30 juni 2020.

 

 

Verlenging van de termijnen voor het indienen van de aangifte en de betaling van de successierechten

Wat?

 • Middels een administratieve tolerantie wordt de termijn voor rectificatie en betaling met vier maanden verlengd, mits de bovengenoemde oorspronkelijke rectificatieperiode van 16 maart tot en met 30 juni 2020 afloopt.

 

 

Belasting op automatische ontspanningstoestellen

Wat?

 • Om de ondernemingen die deze belasting verschuldigd zijn, voornamelijk actief in de horecasector, te ondersteunen, heeft de Waalse regering besloten deze belasting te verlagen met 1/12e per maand of voor het deel van een maand vanaf de verplichte sluiting.
 • Deze vermindering wordt ook toegekend wanneer de installatie van het apparaat al gepland was, maar het apparaat nog niet effectief is geïnstalleerd: vermindering van maximaal 1/12 per maand of voor het deel van een maand, te rekenen vanaf het moment van de oorspronkelijk geplande installatie, terwijl de onderneming waarin het apparaat moet worden geïnstalleerd inmiddels verplicht moest sluiten.

 

Hoe?

 • Op verzoek van de schuldenaar