Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.

Coronasteun voor ondernemingen

Jean Santin , Senior Manager |

07 april 2020

Ondernemingen die in financiële moeilijkheden terecht komen omwille van de verspreiding van het COVID-19 virus, kunnen diverse sociaalrechtelijke en fiscale steunmaatregelen aanvragen. Wij verstrekken u hiervan graag een overzicht.

 

FEDERALE MAATREGELEN

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR FOD FINANCIËN EN FEBELFIN (KOEPEL VOOR DE BANKSECTOR)

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET VLAAMS GEWEST

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET WAALS GEWEST

 

 

FEDERALE MAATREGELEN

 

Uitstel van betaling, vermindering of vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Wat?

 • Voor zelfstandigen in hoofdberoep of hun meewerkende partner
 • Uitstel, vermindering of vrijstelling van betaling voorlopige bijdragen
  • Uitstel
   • mogelijk voor eerste twee kwartalen van 2020
   • uitstel voor één jaar
   • dubbele garantie
    • vermeerderingen worden kwijtgescholden op moment van effectieve betaling
    • behoud sociale rechten
  • Vermindering
   • Van voorlopige bijdragen
   • mogelijk indien hun beroepsinkomen lager ligt dan de wettelijke drempels
   • zal automatisch verleend worden bij impact coronavirus op activiteit
   • niveau van vermindering te bepalen in overleg met sociaal verzekeringsfonds, op basis van aangebrachte verduidelijkingen en het concrete dossier (niveau van daling in verkoop/bestellingen, vermindering van het zakencijfer, etc)
  • Vrijstelling:
   • kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend
   • kan worden gevraagd voor voorlopige bijdragen of voor bijdragesupplement dat verschuldigd is na regularisatie van het beroepsinkomen

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds
 • Uitstel
  • Aanvraag doen voor 31/03/2020 om uitstel te krijgen voor eerste én tweede kwartaal van 2020
  • Aanvraag doen voor 15/06/2020 om uitstel te krijgen voor tweede kwartaal van 2020
  • Aanvraag moet volgende inlichtingen bevatten: naam, voornaam en woonplaats, naam en zetel bedrijf, ondernemingsnummer
 • Vermindering
  • aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds
 • Vrijstelling
  • Kwijtschelding van verhogingen:
  • Vrijstelling van bijdragen:
  • Aangeraden om sociaal verzekeringsfonds te contacteren om aanvraag te doen

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

 

Vereenvoudiging vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) bij onderbreking activiteit zelfstandige

Wat?

 • Voor zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en
 • Voor zelfstandige in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
 • Op voorwaarde dat zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd is in België en geen vervangingsinkomen geniet.
 • Ofwel bij verplichte sluiting ofwel bij onderbreking van minstens 7 dagen naar aanleiding van corona
 • Voor maanden maart en april 2020
 • Omvang financiële steun bedraagt  1.291,69 EUR zonder gezinslast en €1.614,10 EUR met gezinslast.
 • Cumuleerbaar met een bezoldiging die de zelfstandige ontvangt uit de vennootschap.

 

Hoe aanvragen?

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

 

 

Uitstel voor werkgevers van betalingen aan de RSZ

Wat?

 • Uitstel van alle door de RSZ geïnde bijdragen en betalingen vanaf 20 maart 2020 tot 15 december 2020
 • Automatisch uitstel voor de sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020
 • Check hier of u recht hebt op automatisch uitstel
 • Uitstel na voorafgaande aangifte voor ondernemingen die niet door een verplichte sluiting beoogd zijn, maar die gesloten zijn
  • omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven
  • of omdat ze om andere reden gesloten zijn zoals sluiting klanten of toeleveranciers. De productie en verkoop moet zijn stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enzovoort.
  • uitstel op basis van een verklaring op eer

 

Hoe aanvragen?

 

 

Afbetalingsplan betaling sociale werkgeversbijdragen

Wat?

 • Voor werkgevers die personeel tewerkstellen en die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen
 • Minnelijke betalingstermijnen aanvragen voor de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020: hierdoor kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen

 

Hoe aanvragen?

 • Een online aanvraagformulier invullen gericht aan de RSZ 
 • In het verzoek moet ook uitgelegd worden hoe de onderneming door het coronavirus wordt getroffen

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/afbetalingsplan-sociale-werkgeversbijdragen-coronavirus

 

 

Tijdelijke werkloosheid

Wat?

Op 20 maart werd beslist dat alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, beschouwd kan worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

 

Hoe aanvragen?

 • Vereenvoudigde formaliteiten voor werknemers en werkgevers
 • Voor de werkgever:
  • 1 unieke elektronische aanvraag ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ met daarin de persoonsgegevens en waarbij “corona” als enige reden wordt opgegeven: In ASR scenario 5 (elektronische aangifte sociaal risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) moet de werkgever de tijdelijke werkloosheid aangeven als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), voor de periode vanaf 13/03/2020. Dit dient zo snel mogelijk te gebeuren (niet wachten tot einde van de maand)
  • Voor de periode van 01/03/2020 tot en met 30/06/2020 geen controlekaarten C3.2A  af te leveren
 • Voor de werknemer :
  • vereenvoudigd formulier, in te dienen bij de uitbetalingsinstelling (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA).
  • geen toelaatbaarheidsvoorwaarden voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020
  • van 01/02/2020 tot 30/06/2020: uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 EUR/maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.
 • Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL.pdf 

 

 

Aanvulling door werkgever bij RVA-uitkering tijdelijke werkloosheid

Wat?

 • Aanvullende vergoeding door werkgever bovenop de werkloosheidsuitkeringen die een werknemer ontvangt bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische reden.
 • Vrij van sociale zekerheidsbijdragen
 • Voorwaarden:
  • de aanvulling heeft niet tot gevolg dat de werknemer ‘netto’ meer zou ontvangen dan wanneer hij gewerkt had;
  • met het ‘netto’ wordt het belastbaar loon bedoeld (bruto – RSZ);
  • werknemers van dezelfde categorie worden gelijk behandeld, door ofwel tot een bepaald percentage van het nettoloon te compenseren of door iedereen een forfaitair bedrag te betalen (mits in acht name van het maximum van de werknemers met het laagste loon);
  • er wordt rekening gehouden met het gemiddelde loon van de voorbije maanden als het gaat om werknemers met een variabel loon;
  • er mag alleen rekening gehouden worden met het loon waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, dus geen voordelen zoals maaltijdcheques;

 

Hoe?

 • Doorgeven aan payroll dienstverlener
 • Eventuele aanvullingen die voor de maand

 

 

Uitstel sociale verkiezingen

 • De sociale verkiezingen zullen niet doorgaan in mei 2020. De procedure wordt vanaf dag X+36 stilgelegd (‘bevroren’) en dat de voortgang van alle procedurestappen die na X+35 vallen wordt uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. Lees meer.

 

 

Uitstel indiening aangiften vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en BNI-vennootschappen met limietdatum 16/03/2020 t.e.m. 30/04/2020

Wat?

 • Uitstel tot 30/04/2020 voor het indienen van de aangiften vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en BNI-vennootschappen
 • Voor aangiften met uiterste indieningsdatum van 16/03/2020 t.e.m. 30/04/2020

 

Hoe aanvragen?

 • Uitstel wordt automatisch verleend

 

 

Uitstel indiening btw-aangiften

Wat?

 • Uitstel voor indiening periodieke btw-aangiften:
  • Aangifte m.b.t. februari 2020: uitstel tot 06/04/2020 (i.p.v. 20/03/2020) - opgelet: uiterste indieiningsdatum is 3/04/2020 indien u een versnelde teruggave van uw btw-tegoed wenst.
  • Aangifte m.b.t. maart 2020: uitstel tot 07/05//2020 (i.p.v. 20/04/2020)
  • Aangifte m.b.t. eerste kwartaal 2020: uitstel tot 07/05/2020 (i.p.v. 20/04/2020)
 • Uitstel voor indiening intracommunautaire opgaven:
  • Opgave m.b.t. februari 2020: uitstel tot 06/04/2020
  • Opgave m.b.t. maart 2020: uitstel tot 07/05/2020
  • Opgave m.b.t. eerste kwartaal 2020: uitstel tot 07/05/2020
 • Uitstel voor indiening jaarlijkse klantenlisting:Tot 30/04/2020 (i.p.v. 31/03/2020)

 

Hoe aanvragen?

 • Uitstel wordt automatisch verleend

 

 

Versnelde teruggave btw-tegoed m.b.t. de maandaangifte van februari 2020

Wat?

 • Versnelde teruggave btw-krediet m.b.t. tot de btw-maandaangifte van februari 2020 op rekening-courant
 • Voor alle maandindieners die van deze versnelde teruggaaf willen genieten: starters, vergunninghouders ‘maandelijkse teruggave’ en alle anderen – ook zij die geen vergunning hebben en die niet als starter beschouwd worden
 • Specifieke voorwaarden:
  • Indiening btw-aangifte februari 2020 tegen ten laatste 3 april 2020
  • via Intervat
  • Aankruising vakje  ‘Aanvraag terugbetaling’! (mogelijkheid tot indiening van verbeterende aangifte tot en met 3 april)
 • Alle andere basisvoorwaarden blijven van toepassing
  • minimumbedrag btw-tegoed: 245 EUR
  • alle aangiften over het lopende kalenderjaar moeten ingediend zijn
  • de administratie kent uw rekeningnummer voor btw-teruggaven
  • er mag geen verzet tegen deze terugbetaling bestaan (t.g.v. een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering)

 

Hoe aanvragen?

 • Versnelde teruggave van het btw-tegoed op rekening-courant (met datum van uitwerking 31.03.2020)
 • Uiterlijk op 30 april 2020
 • Opgelet: tegoed kan eventueel wel nog het voorwerp uitmaken van een inhouding of aanwending op een andere openstaande schuld en van een ‘verificatie btw-tegoed’.

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/bijkomende-steunmaatregelen-coronacrisis-btw-teruggaven-maandaangiften

 

 

Automatisch uitstel betaling bedrijfsvoorheffing, btw, (rechts)personen- en vennootschapsbelasting

Wat?

 • Automatische toekenning van uitstel voor de betaling van diverse fiscale schulden
 • Btw:
  • Betaling m.b.t. aangifte februari 2020: uitstel tot 20/05/2020
  • Betaling m.b.t. aangifte maart 2020: uitstel tot 20/06/2020
  • Betaling m.b.t. aangifte eerste kwartaal 2020: uitstel tot 20/06/2020
 • Bedrijfsvoorheffing:
  • Betaling m.b.t. aangifte februari 2020: uitstel tot 13/05/2020
  • Betaling m.b.t. aangifte maart 2020: uitstel tot 15/06/2020
  • Betaling m.b.t. aangifte eerste kwartaal 2020: uitstel tot 15/06/2020
 • (Rechts)personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners:
  • Extra termijn van 2 maanden
  • Geldig voor betaling van belastingen, gevestigd vanaf 12/03/2020
   • Voor betaling van belastingen gevestigd voor 12/03/2020, zie hieronder (maatregel i.v.m. afbetalingsplan)
  • Geen nalatigheidsinteresten verschuldigd

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

 

 

Afbetalingsplan bedrijfsvoorheffing, btw, (rechts)personen- en vennootschapsbelasting

Wat?

 • Mogelijkheid tot aanvragen afbetalingsplan voor fiscale schulden
 • Bijkomstig aan automatisch uitstel zoals hierboven omschreven
 • Voor ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen), ongeacht sector, die kunnen aantonen effectief hinder te ondervinden t.g.v. het coronavirus
 • NIET voor ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen
 • Gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • Kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling
 • Schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag per schuld, in te dienen uiterlijk 30/06/2020
 • In te dienen bij ontvangst aanslagbiljet / betaalbericht
 • Per mail of per brief aan één centraal contactpunt : Regionaal Invorderingscentrum (RIC) voor de gemeente van de woonplaats (natuurlijke personen) of de maatschappelijke zetel (rechtspersonen)
 • Via een standaardformulier
 • Antwoord binnen 30 dagen na aanvraag

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

 

 

Telewerk

 • Aanmoediging thuiswerken door de overheid
 • Werkgever kan materiaal en/of internet- of telefoonabonnement ter beschikking stellen
  • Bij privégebruik: voordeel in natura in hoofde van de werknemer
   • PC: 6 EUR/maand of 72 EUR/jaar
   • Tablet, gsm, smartphone: 3 EUR/maand of 36 EUR/jaar
   • Telefoonabonnement: 4 EUR/maand of 48 EUR/jaar
   • Internetverbinding: 5 EUR/maand of 60 EUR/jaar
  • Werkgever kan tussenkomen in kosten werknemer voor telewerk (bvb aanschaf PC en internetabonnement)
   • Voordelige forfait voor RSZ doeleinden
   • Fiscaal voordelige toekenning van kosten eigen aan de werkgever (bvb voor gebruik bureau) mogelijk
 • Tijdelijke spoedprocedure voor de aanvraag van een voorafgaande beslissing in fiscale zaken, waarbij de Dienst Voorafgaande Beslissingen zich uitspreekt over de fiscale aanvaardbaarheid van de toekenning van een kostenforfait voor thuiswerk aan werknemers
  • Enkel geldig voor de periode van de corona crisis (niet verder gedefinieerd)
  • Zelfde vergoeding voor alle medewerkers die verplicht zijn tot thuiswerk: tot maximum 126,94 EUR/maand
  • Voorafgaande beslissing geldt enkel voor fiscale behandeling
  • Vergoeding tot voormeld maximum is vrijgesteld van sociale bijdragen en niet belastbaar bij de werknemers
  • Aanvraag: https://www.ruling.be/nl/nieuws/aanvraag-thuiswerk-covid-19

 

 

Welwillendheid bij vertraging overheidsopdrachten

Wat?

 • Geen boetes of sancties voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus

 

Hoe aanvragen?

 • Regeling wordt op dit moment verder uitgewerkt

 

 

Soepelere toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen als gevolg van de crisis door het virus Covid-19

Wat?

 • Circulaire 2020/C/45 d.d. 23/3/2020 bevestigt dat de crisis door het virus Covid-19 een bijzondere omstandigheid is, die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen op ondernemingen die een achterstand hebben bij de betaling van die vorderingen als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de maatregelen die door de federale regering werden genomen

 

Hoe aanvragen/toepassen?

 • De vennootschappen zullen iedere schuldenaar met solvabiliteitsproblemen moeten identificeren en toelichten in de bijlage bij de aangifte vennootschapsbbelasting (niet-inwoners) - opgave 204.3 . De beoordeling van het verlies op een vordering zal, zoals gewoonlijk, per schuldenaar moeten gebeuren. Er mag evenwel enige soepelheid worden toegepast bij de beoordeling van de inningsmoeilijkheden bij de vennootschap-schuldenares waarvan de omzet aanzienlijk is afgenomen door de beperkende maatregelen die werden opgelegd door de federale regering

 

 

Uitstel uitgaven tax shelter audiovisuele werken en podiumkunsten

Wat?

 • In het kader van de tax shelter wetgeving moet de producent binnen een bepaalde termijn kwalificerende productie- en exploitatieuitgaven doen.
 • Deze termijn bedraagt 24 maanden voor podiumwerken + animatie (audiovisueel) en 18 maanden voor audiovisuele werken.
 • Beide termijnen worden met 6 maanden verlengd en bedragen respectievelijk:
  • 30 maanden (24 maanden + 6 maanden) voor podiumwerken + animatie (audiovisueel)
  • 24 maanden (18 maanden + 6 manden) voor audiovisuele werken

 

Hoe?

 • Om te kunnen genieten van de maatregel, is het noodzakelijk dat de producent aantoont dat hij rechtstreekse schade heeft ondervonden als gevolg van de door de overheid uitgevaardigde maatregelen in verband met de strijd tegen het coronavirus, i.e. dat deze maatregelen hem belet hebben om de nodige uitgaven te doen binnen de “normale” termijn.

 

 

Wijziging percentages van de voorafbetalingen in de inkomstenbelastingen

Wat?

 • Voorstel van de ministerraad tot verhoging voordelen voorafbetaling van derde (12.10.2020) en vierde vervaldag (21.12.2020). Het uitstel van voorafbetalingen is daardoor minder nadelig
 • Maatregel geldt voor vennootschappen en zelfstandigen met liquiditeitsproblemen
 • De maatregel geldt niet voor:
  • vennootschappen die
   • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen
   • dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020
  • vennootschappen met een gebroken boekjaar
  • natuurlijke personen die hierdoor meer bonificatie wegens voorafbetalingen zouden kunnen krijgen
 • De percentages van de vermeerderingen zelf en de vervaldata blijven ongewijzigd.

 

Voorafbetaling Personenbelasting

Vennootschapsbelasting

(geen dividenduitkering)

Vennootschapsbelasting

(wel dividenduitkering)

 VA1 (10.04.2020) 3% 9% 9%
VA2 (10.07.2020) 2,5% 7,5% 7,5%
VA3 (12.10.2020) 2,25% 6,75% 6%
VA4 (21.12.2020) 1,75% 5,25% 4,5%

 

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR DE FOD FINANCIEN EN FEBELFIN (KOEPEL VOOR DE BANKSECTOR)

 

Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten

Wat?

 • Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat er gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal verschuldigd zijn. De intresten blijven wel verschuldigd.
 • Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel (zal maximaal 6 maanden langer zijn).
 • Geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

 

Wie?

Aanvraag kan geschieden door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

 1. de onderneming/organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis: 
  • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen
  • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid
  • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming
 2. de onderneming/organisatie is vast gevestigd in België.
 3. de onderneming/organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.
 4. de onderneming/organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

 

Welke kredieten?

 • Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:
  • kredieten met een vast aflossingsplan
  • kaskredieten
  • vaste voorschotten
 • Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming/organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

 

Wanneer?

 • Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.
 • Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.
 • Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. Best is om de bank een week voor de vervaldag van de komende maand te contacteren.
 • De bank kan enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten.

 

 

Overbruggingskrediet (max. 12 maanden)

Wat?

 • Voor niet-financiële ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen (met of zonder vennootschap)
 • Maximale looptijdkrediet: niet langer dan 12 maanden
 • Voorwaarden:
  • Op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hebben
  • Op 29 februari 2020 een betalingsachterstand hebben van minder dan 30 dagen
 • Overheidswaarborg voor nieuwe kredieten tussen 22 maart en 30 september 2020
 • Maximale rente voor deze nieuwe kredieten bedraagt max. 1,25% (excl. Fee)
  • Fee= 0,25% voor kredieten aan kleine en middelgrote ondernemingen
  • Fee= 0,50% voor kredieten aan grote ondernemingen
 • Waarborg is beperkt tot een maximaal kredietbedrag van 50 mio € voor een bedrijf (of groep van verbonden bedrijven). Voor een bedrag hoger dan 50 mio € is een goedkeuring van de overheid vereist per dossier.

 

Hoe ?

 • Aanvraag in te leiden bij uw bank.

https://www.febelfin.be/nl/de-contactpunten-bij-de-banken-kredietmaatschappijen

 

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET VLAAMS GEWEST

 

Hinderpremie in geval van verplichte sluiting

Wat?

 • Voor alle ondernemingen, ongeacht rechtsvorm, in het Vlaams Gewest
 • Wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is
 • Bedragen gelden per vestiging maar beperkt tot max. 5 premies per onderneming
 • Getroffen door verplichte volledige sluiting:
  • eenmalige premie van 4.000 EUR
  • vanaf dag 21: 160 EUR per dag
 • Getroffen door verplichte sluiting in het weekend:
  • eenmalige premie van 2.000 EUR
  • vanaf dag 21: vergoeding van 160 EUR per dag
 • Horeca sector: verplicht sluiten van de eetruimte is voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als nog afhaaldienst georganiseerd wordt
 • Kan gecombineerd worden met overbruggingsrecht als zelfstandige
 • Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

 

Hoe aanvragen?

 

 

Compensatiepremie

Wat?

 • Voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten
 • Getroffen door omzetverlies van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020)
 • Eenmalige premie van 3.000 EUR voor zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep
 • Eenmalige premie van 1.500 EUR voor zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer
 • Maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn
 • Ook mogelijk voor vzw’s, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is

 

Hoe aanvragen?

 • Via online webapplicatie op site VLAIO

 

 

Crisiswaarborg

Wat?

 • Uitbreiding bestaande waarborgregeling bij Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV/z)
 • Ondernemingen & zelfstandigen kunnen voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen
 • Komt bovenop bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal
 • Bestaande schulden: voor zelfstandigen die hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen, liggende facturen niet kunnen betalen
 • 1.000 leningen van 100.000 EUR kunnen gewaarborgd worden (onder de 75% gewestwaarborg)
 • Tot eind 2020
 • Verplicht aan te tonen dat de financieringsvraag een gevolg is van de coronacrisis

 

Hoe aanvragen?

 • Regeling kan worden aangevraagd bij bank of leasingmaatschappij
 • Regeling wordt op dit moment verder uitgewerkt

https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding 

 

 

Waarborgcapaciteit van PMV Gigarant wordt opgetrokken

Wat?

 • De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt opgetrokken van de huidige 1,5 miljard EUR naar 3 miljard EUR.
 • De COVID-19 waarborg wordt enkel toegekend voor de financiering aan een onderneming die op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden was.
 • Er wordt gezorgd voor een goede spreiding van het risico tussen de banken en de Vlaamse overheid.

 

Modaliteiten?

 • De termijn bedraagt max. 6 jaar.
 • Voor deze crisis-waarborg wordt de cash te betalen premie, verlaagd in vergelijking met de huidige Gigarant-premie.
 • Het bedrag van de COVID-19 gewaarborgde financiering per onderneming wordt tijdelijk beperkt conform de Europese regelgeving:
  • het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of
  • 25% van de totale omzet 2019 of
  • mits een gepaste rechtvaardiging, de liquiditeitsbehoefte voor de komende 18 maanden voor een KMO of voor de komende 12 maanden voor een grote onderneming
 • Dossiers die onder het toepassingsgebied van het federale ‘corona-akkoord’ vallen, worden uitgesloten van de Gigarant-waarborg.

 

 

Achtergestelde leningen aan start-up bedrjven en scale-ups

Wat?

 • PMV heeft een budget van 250 mio EUR beschikbaar gesteld om achtergestelde leningen te verstrekken aan start-up bedrijven en scale-ups die hun toekomst voorbereiden en nood hebben aan kapitaal.
 • Met deze maatregelen wordt invulling gegeven aan de nood die vastgesteld is om financieringsinstrumenten aan te bieden die een financiële buffer op middellange termijn creëren.

 

Modaliteiten?

 • PMV zal achtergestelde leningen verstrekken op een termijn van 3 jaar aan een verlaagde rentevoet.

 

Voor wie?

 • Voor KMO’s waarbij de focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups die hun toekomst voorbereiden en nood hebben aan kapitaal.
 • Bedrijven die voor de corona crisis al problemen hadden, worden uitgesloten.
 • Enkel gezonde bedrijven komen in aanmerking die terug actief zijn en die met meer dan 80% van hun personeel aan het werk zijn.

 

 

Uitstel betaling onroerende voorheffing

Wat?

 • Later uitsturen aanslagbiljetten onroerende voorheffing: vanaf september
 • Inning pas in het najaar (in plaats van in het voorjaar)

 

Hoe aanvragen?

Automatisch (zie hoger)

 

 

Flexibiliteit omtrent voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Wat?

 • Mogelijkheid tot verlenging termijnen voor volgende VLAIO-subsidies:
  • Baekeland-mandaten
  • Ecologiepremie+
  • ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek
  • Innovatiemandaten (IM)
  • Onderzoeksproject
  • Ontwikkelingsproject
  • Strategische ecologiesteun (STRES)
  • Strategische Transformatiesteun (STS)
  • Thematische ICON-projecten

 

Hoe aanvragen?

Contact en overleg rechtstreeks met dossierbehandelaar bij VLAIO

 

 

Subsidies

Wat?

 • Mogelijkheid tot aanvragen bepaalde subsidies door het Coronavirus
 • Gaat om volgende subsidies:
  • KMO-groeisubsidie

 

Hoe aanvragen?

 • Volgens de geijkte weg per subsidie

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/kmo-groeisubsidie-strategisch-adviesaanwerving-bij

 

 

Steunmaatregelen toerisme

Wat?

 • Budget van 5 miljoen EUR voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme
 • Toerisme Vlaanderen zal geen pacht innen bij jeugdherbergen

 

Hoe aanvragen?

 • Wordt uitgewerkt door Toerisme Vlaanderen

https://www.toerismevlaanderen.be/nieuws/coronavirus-concrete-steunmaatregelen-voor-toeristische-sector

 

 

Steden en gemeenten

Extra steunmaatregelen voor volgende steden en gemeenten:

 • Gent
 • Kortrijk

 

 

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft aanvullende maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van de Brusselse economie in het kader van de Coronaviruspandemie:

 

Eenmalige premie 

Wat?

 • Een eenmalige premie van 4.000 EUR voor winkels en vestigingen die gesloten zijn op grond van artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, met inbegrip van afhaalrestaurants en hotels, die minder dan 50 voltijdse equivalenten tewerkstellen (per onderneming en niet per vestiging) en die actief zijn in een van de sectoren die zijn opgenomen in de bijlage bij het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 maart 2020 op basis van de NACE-btw-codes die op 18 maart 2020 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn geregistreerd.
 • Opmerking: de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan de bijlage wijzigen in functie van de evolutie van de maatregelen genomen in het kader van de coronaviruscrisis.
 • Premie van toepassing per vestiging die actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met een maximum van vijf vestigingseenheden in totaal.
 • Beoogde NACE-codes waarnaar: https://1819.brussels/sites/default/files/inline-files/Arrete_ministeriel_du_23_mars_2020%20covid-19%20%28003%29.pdf

 

Hoe?

 • U moet uw aanvraag online - uiterlijk op 18 mei 2020 - indienen bij Brussels Economie et Emploi (EEB), via het formulier dat het EEB binnenkort op haar website beschikbaar zal stellen.
 • Als u wenst geïnformeerd te worden wanneer dit formulier beschikbaar is, kan u uw e-mailadres achterlaten door op de volgende link te klikken: https://www.flexmail.eu/f-13fb2f4cad6773c1
 • U moet 2 documenten aan de aanvraag toevoegen:
  • de laatst ingediende btw-aangifte (kwartaal of maandaangifte);
  • een bankattest met betrekking tot de bedrijfsrekening: dit attest moet de naam van de bank, de naam van de onderneming en haar contactgegevens en het rekeningnummer van de onderneming vermelden. Bij sommige banken kunt u dit attest online aanvragen. Opgelet: het is niet mogelijk om een rekeningafschrift te bezorgen in plaats van een bankattest omdat het te vaak onleesbaar is.
 • U mag slechts één aanvraag per onderneming indienen voor maximaal 5 Brusselse vestigingseenheden (die bij de ECB zijn geregistreerd).
 • Uw onderneming kan slechts maximaal 200.000 EUR aan "de minimis"-steun ontvangen tijdens het lopende en de twee voorgaande boekjaren, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013.

 

Wanneer mag u een reactie verwachten?

 • Brussels Economie et Emploi (EEB) zal u binnen de drie maanden na ontvangst van de aanvraag op de hoogte brengen van het besluit om steun te verlenen.
 • De minister kan de termijn voor een besluit verlengen als de beschikbare financiële middelen zijn uitgeput.
 • Als de beschikbare budgetten zijn uitgeput, worden de aanvragen gerangschikt op basis van het tijdstip van ontvangst van het verzoek om steun.

 

 

Onroerende voorheffing

 Wat?

 • Verlenging van de termijn voor de betaling van de onroerende voorheffing met 2 maanden
 • Van toepassing op alle inwoners van het Brussels hoofdstedelijk gewest zonder dat een inkomensdaling als gevolg van de coronaviruscrisis moet worden aangetoond.

 

Hoe?

 • Wanneer u uw aanslagbiljet ontvangt, heeft u 4 maanden de tijd om de onroerende voorheffing te betalen.

 

 

Stadsbelasting

Wat?

 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ziet af van deze belasting voor het eerste semester van het jaar 2020

 

 

Ondernemingscashflow

Wat?

 • Ondernemingen kunnen overheidsgaranties krijgen (via het Brussels Waarborgfonds) voor bankleningen voor een totaalbedrag van 20 miljoen EUR

 

Hoe?

 • De voorwaarden en modaliteiten moeten nog worden verduidelijkt

 

 

Cashflow van culturele en creatieve ondernemingen

Naast de maatregelen van de Brusselse regering heeft de regering van de Federatie Wallonië-Brussel de noodlening van het St'art investeringsfonds voor de ondernemingscashflow van culturele en creatieve ondernemingen goedgekeurd.

Wat? 

 • Deze noodlening is bestemd voor alle culturele en creatieve ondernemingen actief in sectoren waarvan het hoofddoel bestaat uit het creëren, ontwikkelen, produceren, reproduceren, promoten, verspreiden en/of op de markt brengen van goederen, diensten en activiteiten met een culturele, artistieke en/of historische dimensie.
 • Deze lening zou beschikbaar zijn voor een periode van 6 maanden (eventueel te verlengen met 6 bijkomende maanden) voor een bedrag van 20.000 tot 100.000 EUR tegen een vast tarief van 2%.
 • Men voorziet ook in de mogelijkheid om op verzoek van de betrokken ondernemingen uitstel van betaling te verlenen voor uitstaande leningen (rente en kapitaal).

 

Hoe?

 • Meer informatie over de noodlening vindt u op: http://www.start-invest.be/-Pret-tresorerie-d-urgence-?lang=fr
 • Wat het uitstel van betaling betreft: de maatregel zal worden ingevoerd vanaf 31 maart 2020. Elke verlenging van het uitstel of elk verzoek om een uitstel van meer dan een maand zal per geval worden behandeld.

 

 

Toewijzen van een speciale opdracht aan Finance&Invest.brussels

Wat?

 • mogelijkheid om een lening tegen verlaagd tarief toe te kennen aan belangrijke leveranciers in de horecasector, waardoor zij een verlengde betalingstermijn kunnen aanbieden aan de ondernemingen actief in de horecasector
 • mogelijkheid om een lening toe te kennen tegen verlaagd tarief voor horecavestigingen met meer dan 50 werknemers

 

 

Uitstel voor de terugbetaling van leningen verstrekt door Finance&Invest.brussels

Wat?

 • Er wordt uitstel toegekend, desgevallend case per case bekeken, op de terugbetaling van de hoofdsom van leningen die door Finance&Invest.brussels werden toegekend aan ondernemingen in de getroffen sectoren

 

 

Versnelde behandeling, vastlegging en goedkeuring van steun voor economische expansie

Wat?

 • Steunaanvraagdossiers die door Brussel Economie en Tewerkstelling worden behandeld

 

Wie?

 • Betreft de sectoren horeca, toerisme, evenementen en cultuur

 

 

Verhoging van de financiering van het Centrum voor ondernemingen in moeilijkheden (CED) 

Wat?

 • Verhoging van de financiering van de CED om de steun aan bedrijven in moeilijkheden te versterken

 

 

Oproep tot solidariteit

 • De regering verzoekt alle overheden, administraties, instellingen van openbaar belang en gemeenten om solidaire maatregelen te nemen met de getroffen handelaars en de te betalen huurgelden uit te stellen

 

 

In de sociale economie en voor dienstencheques

 • De sociaal economische ondernemingen, die normaal gesproken zijn uitgesloten van economische steun, kunnen beroep doen op alle maatregelen die zijn genomen om de Brusselse economie te ondersteunen in het licht van de Covid-19-crisis
 • Binnen een geharmoniseerd federaal kader wordt de betaling van de gewestelijke interventie van 14,60 EUR/uur aan dienstenchequebedrijven gehandhaafd, ongeacht of deze prestaties al dan niet wordt geleverd. Hierdoor kunnen de salarissen van de huishoudhulpen worden betaald. Als voorwaarde geldt dat de betrokken ondernemingen geen aanvraag indienen voor economische werkloosheid. Aan deze maatregel wordt 20 miljoen EUR besteed. Dit is alleen mogelijk als de federale regering ermee instemt de sociale bijdragen voor deze sector af te schaffen.

 

 

Buitenlandse handel

 • hub.brussels is verantwoordelijk voor de regelmatige opvolging van de impact van Covid-19 op de Brusselse economie en in het bijzonder op de risicovolle sectoren. Er wordt nauw samengewerkt met particuliere actoren. Na de annulering van de missies in het buitenland (grote beurzen, missies in risicogebieden), neemt hub.brussels individueel contact op met de ondernemingen om de technische details duidelijk uit toe te lichten (informatie over de annulering, uitleg over de manier waarop de vergoeding van hun kosten kan worden georganiseerd, enz.

 

 

In Brussel: imago, sport, gelijke kansen en sociale cohesie

Ter ondersteuning van de verenigings- en evenementsector, het toerisme, de cultuur en de sport in Brussel:

 • Promotie “Image de Bruxelles” voor evenementen die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden van 1 maart tot en met 30 april 2020:
  • voor evenementen die tot later in 2020 worden uitgesteld, blijft de subsidie zonder wijziging van het toegekende bedrag toegekend;
  • voor geannuleerde evenementen staat de Brusselse regering het gebruik van deze subsidie toe om de facturen te vereffenen voor de reeds gemaakte kosten van het evenement die niet kunnen worden geannuleerd

 

 • In de sport, gelijke kansen en sociale samenhang:
  • in geval van volledige annulering en indien er niet-terugvorderbare kosten zijn gemaakt, moet de subsidie niet worden terugbetaald
  • in geval van uitstel tot een latere datum zal het niet nodig zijn een nieuwe subsidieaanvraagprocedure te starten en zal de analyse van de bewijsstukken worden versoepeld

 

 

Schorsing van LEZ boetes

 • Wijziging van de ingangsdatum voor het verzenden van boetes in de lage-emissiezone (oorspronkelijk gepland vanaf 1 april 2020)
 • Tijdelijke opschorting van de verzending van boetes voor de betrokken voertuigen sinds 2018. De inwerkingtreding van de boetes wordt daarom uitgesteld tot de eerste dag van de maand die volgt op het einde van de maatregelen die de federale overheid in verband met de Covid-19-pandemie heeft genomen.

 

Deze maatregelen vormen een aanvulling op de maatregelen die de regering op 4 maart 2020 heeft aangekondigd, namelijk:

 

De oprichting van een Task Force

 • Samenbrengen van de leden van de Raad voor de uitgebreide economische strategie op visit.brussels

 

 

Informatieverstrekking

 

 

Oprichting van een website http://www.coronavirus.brussels

 • Tweetalige website met de laatste informatie over de uitbraak van het Covid-19 coronavirus.

(Bron: 1819, Brusselse regering)

 

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET WAALS GEWEST

Op initiatief van de Minister van Economie werd een taskforce opgericht om Waalse bedrijven die moeilijkheden ondervinden omwille van het uitbreken van het coronavirus in België en de rest van de wereld te informeren, helpen en bij te staan. Deze taskforce bestaat uit de SPW Économie-Emploi-Recherche, AWEX, SOGEPA, SOWALFIN, SRIW, UWE, UCM, SNI, CGT, WBT en een aantal vakbonden (FGTB, CSC, CGSLB). De taskforce komt één keer per week bij elkaar, of sneller indien nodig, om de situatie van onze bedrijven nauwlettend in de gaten te houden.

Er werd besloten om volgende maatregelen te nemen:

 

Informatieverstrekking   

 • Het telefoonnummer 1890 zal het unieke nummer vormen voor Waalse bedrijven en zelfstandigen die vragen hebben over de epidemie, gerelateerd aan de Waalse bedrijvigheden.
 • Dit telefoonnummer is toegankelijk van 8 tot 19 uur.
 • Website: https://www.1890.be/

Voor fiscale aangelegenheden:

 • Gespecialiseerd callcenter: 081 33 00 01 OF
 • U kan ook een e-mail sturen naar [email protected] of bellen met het dichtstbijzijnde “Espace Wallonie” kantoor om een telefonische afspraak te maken: een belastingspecialist neemt dan contact met u op om uw aanvraag te behandelen.

 

 

Ondernemingscashflow

De Waalse regering heeft besloten dat de Waalse financiële instrumenten in hun geheel (SRIW, SOGEPA, SOWALFIN) een algemene bevriezing van de uitstaande leningen zullen toestaan tot eind maart 2020. Deze bevriezing kan worden verlengd tot eind april 2020.

Bovendien kunnen bedrijven die als gevolg van het coronavirus cashflowproblemen ondervinden, in overleg met de banksector steun krijgen in de vorm van een bankgarantie of -lening:

SOWALFIN

Wat?

 • Toekenning van 50% garanties op bestaande kredietlijnen die door banken zijn toegekend zonder initiële SOWALFIN garantie, met een maximale verbintenis van 500.000 EUR
 • Toekenning van 75% garanties op verhogingen van bestaande kredietlijnen (Banken - Investeringen)
 • Toekenning van 75% garanties op nieuwe kortetermijnkredietlijnen (Banken - Investeringen)

 

Hoe?

Om te kunnen genieten van een tussenkomst van SOWALFIN moet uw onderneming aan de volgende criteria voldoen:

 • een KMO zijn in de zin van de door de Europese Unie vastgestelde definitie;
  • voldoen aan de onafhankelijkheidseis
  • gevestigd zijn in Wallonië
  • actief zijn in een sector
  • niet in financiële moeilijkheden verkeren in de zin van de door de Europese Unie vastgestelde definitie
  • uw financiële instelling moet worden erkend/gecertificeerd door Sowalfin
 • Als u aan deze voorwaarden voldoet: neem contact op met uw bank en vraag om steun aan te vragen bij Sowalfin. Uw bank zal contact opnemen met Sowalfin.

 

SOGEPA

Sogepa helpt bedrijven in moeilijkheden (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, enz.).

Wat?

SOGEPA wil volgende maatregelen invoeren:

 • toekenning van leningen die vergelijkbaar zijn met de leningen die door banken worden verstrekt om te voldoen aan de zeer kortetermijn cashflowbehoeften van ondernemingen: SOGEPA/ Wallonie Santé zal het aandeel van de banken die bedrijven ondersteunen, verdubbelen
 • versterking van de overheidsgaranties op bankleningen met 75%
 • beschikbaarstelling van een bedrag van 100 miljoen EUR :
  • om de garanties die SOWALFIN automatisch toekent (aan gezonde bedrijven vóór de crisis) aan te vullen om garanties tot 2,5 miljoen EUR per begunstigde te bereiken
  • voor ondernemingen in moeilijkheden: 75% garantie van maximaal 2,5 miljoen euro per begunstigde
 • lening van maximaal 200.000 EUR om te voldoen aan de dringende cashflowbehoeften van ondernemingen, zonder particuliere tegenhanger, met een aflossingsvrije periode van 1 jaar en een vaste rentevoet van 2% (van SOGEPA en Wallonie Santé)

 

Hoe?

 • Als uw onderneming al door SOGEPA wordt ondersteund, neem dan contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor uw dossier
 • Indien uw onderneming een bankgarantie wenst aan te vragen bij Sogepa, wordt de aanvraag verstuurd door uw bank, die uw aanvraag rechtstreeks zal opnemen met Sogepa
 • Voor alle andere verzoeken kunt u contact opnemen met Sogepa

 

SRIW

Wat?

 • Er wordt voorgesteld om in de volgende gevallen automatisch een garantie van 75% te verlenen (met een globaal maximum van 1.500.000 euro per begunstigde):
  • op bestaande kortetermijnkredietlijnen die door de banken zonder een garantie van het Waalse Gewest zijn toegekend, zodat deze middelen ter beschikking blijven van de ondernemingen die door de Covid-crisis zijn getroffen
  • op kortetermijnverhogingen die aan bedrijven worden toegekend om hen door deze crisisperiode heen te helpen. Bovendien zou de toekenning van uitstel van betaling op leningen op middellange termijn kunnen worden beschouwd als een verhoging van de kredietlijnen op korte termijn
 • Aandelenbeleggingen en leningen :
  • Wekelijks overleg tussen de regering en de banken over aandelen en mogelijke maatregelen die aan beide zijden moeten worden genomen

 

Hoe?

 • Om uw aanvraag in te dienen, neemt u contact op met de SRIW
 • Let op: de door de SRIW gesteunde projecten omvatten aanvragen voor meer dan 1 miljoen EUR

 

 

Steun voorzien door SOGEPA

Wat?

 • SOGEPA zal bedrijven die hierom verzoeken bijstaan voor meer specifieke problemen die verband houden met hun sector.

 

 

Versoepelingen in regionale procedures

Wat?

 • De SPW Economie zal de termijnen versoepelen voor ondernemingen die een verbintenis aangegaan zijn met het Waals Gewest (doelstelling op het gebied van werkgelegenheid, termijn voor de terugbetaling van de steun, ...)
 • Indien de impact van het coronavirus op de activiteiten van de onderneming moet worden aangetoond, zal elke situatie per geval worden onderzocht

 

Hoe?

 • Voor meer informatie: neem contact op met de SPW-afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer van de desbetreffende premie

 

 

Subsidies aan ondernemingen

Wat?

De Waalse regering kent een eenmalige forfaitaire premie van 5.000 EUR toe aan elke onderneming en elke zelfstandige die gedwongen wordt te sluiten of zijn activiteiten stop te zetten als gevolg van maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.

 

Voorwaarden:

 • een kleine of micro-onderneming zijn (rekening houdend met het criterium van onafhankelijkheid)
 • in staat zijn om een activiteit te kunnen bewijzen vóór 12 maart 2020
 • sociale zekerheidsbijdragen hebben betaald in 2018
 • voor starters en bedrijven die na 2018 zijn opgericht, aantonen dat zij in het 4e kwartaal van 2019 bijdragen hebben betaald of inkomsten hebben die de betaling van sociale bijdragen rechtvaardigen (individueel onderzoek van deze dossiers)
 • een activiteit uitvoeren in Wallonië
 • actief zijn in een van de sectoren die in aanmerking komen:
  • catering (NACE-code 56)
  • logies (NACE-code 55)
  • reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten (NACE-code 79)
  • detailhandel (NACE-code 47 - exclusief 47.20 en 47.73). Code 47.62 komt in aanmerking, behalve voor krantenwinkels)
  • persoonlijke diensten (NACE-code 96)
  • andere sectoren :
   • exploitanten van autobussen (NACE-code 49390)
   • toeristische attracties (artikel 110 d van het Waalse Wetboek voor Toerisme)
   • kermisartiesten (NACE-code 93211)
   • carwash (NACE-code 45206)
   • rijscholen (NACE-code 85531)
   • sector evenementen (gedeeltelijk) (NACE-codes 8230, 74.109, 90.023, 77392, 77293)

 

Hoe?

 • De aanvraag moet op dit platform worden ingediend: https://indemnitecovid.wallonie.be/#/
 • Opgelet: ondernemingen die in aanmerking komen hebben 60 dagen de tijd om de aanvraag in te dienen, te rekenen vanaf de sluiting van hun onderneming of de stopzetting van hun activiteit.
 • Hier vindt u de toelichting voor de invoering van een dossier, stap voor stap uitgelegd: https://indemnitecovid.wallonie.be/#/comment
 • Let op: Als u de voorwaarden accepteert, vereist het systeem dat u zich officieel identificeert via eID of itsme
 • De eerste daadwerkelijke betalingen zullen in april plaatsvinden

 

 

Advies aan bedrijven in moeilijkheden

Wat?

 • De "Entreprise en rebond"-regeling: biedt expertise en advies op juridisch, financieel en economisch gebied aan ondernemingen en zelfstandigen die in moeilijkheden verkeren

 

Hoe?

 

 

Fiscale attesten voor investeringen in milieuvriendelijk onderzoek en ontwikkeling

Wat?

 • De termijn voor het indienen van aanvraagformulieren voor de toekenning van een certificaat van verhoogde belastingaftrek voor investeringen ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en geavanceerde technologieën die geen gevolgen hebben voor het milieu of die tot doel hebben de negatieve gevolgen voor het milieu tot een minimum te herleiden, wordt verschoven van 31 maart 2020 naar 20 april 2020.

 

Hoe?

 • Per uitzondering is het mogelijk om ingevulde en ondertekende aanvragen per e-mail te bezorgen aan het volgende emailadres: [email protected]
 • Let op: als de bijlagen bij het formulier (te) groot zijn, wordt u verzocht deze als gecomprimeerd bestand te versturen of via een link te bezorgen die het mogelijk maakt om de bijlagen te downloaden.
 • Om te voldoen aan de huidige regelgeving zal het echter ook noodzakelijk zijn om de aanvraag zo snel mogelijk per aangetekende zending in te dienen.

 

 

Registratierechten

Wat?

 • Het registratierecht in geval van omzetting van een hypotheekmandaat in een hypotheek dat bij akte is vastgesteld vóór de inwerkingtreding van het besluit van de Waalse regering nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke schorsing van bepaalde fiscale bepalingen, wordt verlaagd tot 0%.
 • De periode van 2 jaar bedoeld in artikel 212 van het Wetboek van Registratie, Hypotheek en Griffierechten wordt opgeschort vanaf 18 maart 2020 (terugbetaling van 3/5 van de registratierechten die zijn betaald bij de aankoop van het onroerend goed in geval van wederverkoop van het onroerend goed binnen 2 jaar).

 

 

Belasting op automatische ontspanningstoestellen

Wat?

 • Om de ondernemingen die deze belasting verschuldigd zijn, voornamelijk actief in de horecasector, te ondersteunen, heeft de Waalse regering besloten deze belasting te verlagen met 1/12e per maand of voor het deel van een maand vanaf de verplichte sluiting.
 • Deze vermindering wordt ook toegekend wanneer de installatie van het apparaat al gepland was, maar het apparaat nog niet effectief is geïnstalleerd: vermindering van maximaal 1/12 per maand of voor het deel van een maand, te rekenen vanaf het moment van de oorspronkelijk geplande installatie, terwijl de onderneming waarin het apparaat moet worden geïnstalleerd inmiddels verplicht moest sluiten.

 

Hoe?

 • Op verzoek van de schuldenaar

 

 

Water- en elektriciteitsfacturen

Wat?

 • Voor Waalse bedrijven die problemen ondervinden om hun waterfactuur op tijd te betalen, kan de betaling worden gespreid op eenvoudig verzoek bij de Waalse Watermaatschappij (SWDE)