Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.

Coronasteun voor ondernemingen

Jean Santin , Senior Manager |

18 mei 2020

Ondernemingen die in financiële moeilijkheden terecht komen omwille van de verspreiding van het COVID-19 virus, kunnen diverse sociaalrechtelijke en fiscale steunmaatregelen aanvragen. Wij verstrekken u hiervan graag een overzicht.

 

FEDERALE MAATREGELEN

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR FOD FINANCIËN EN FEBELFIN (KOEPEL VOOR DE BANKSECTOR)

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET VLAAMS GEWEST

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET WAALS GEWEST

 

 

FEDERALE MAATREGELEN

 

Uitstel van betaling, vermindering of vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Wat?

 • Uitstel
  • voor alle zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep)
  • mogelijk voor voorlopige bijdragen van eerste twee kwartalen van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen op 31 maart 2020, 30 juni 2020 en 30 september 2020 en nog niet werden betaald
  • uitstel voor maximum één jaar
  • dubbele garantie
   • vermeerderingen worden kwijtgescholden op moment van effectieve betaling
   • behoud sociale rechten
 • Vermindering
  • voor alle zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep)
  • van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020
  • mogelijk indien het beroepsinkomen lager ligt dan de wettelijke drempels
  • zal automatisch worden verleend bij impact coronavirus op activiteit
  • niveau van vermindering te bepalen in overleg met sociaal verzekeringsfonds, op basis van aangebrachte verduidelijkingen en het concrete dossier (niveau van daling in verkoop/bestellingen, vermindering van het zakencijfer, etc.)
 • Vrijstelling:
  • voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters)
  • kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend
  • kan worden gevraagd voor voorlopige bijdragen van eerste twee kwartalen 2020 en de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen op 31 maart 2020, 30 juni 2020 en 30 september 2020 (opgevorderd in het tweede kwartaal van 2020).
  • geen opbouw pensioenrechten voor de kwartalen waarvoor er een vrijstelling is. Dit kan later (binnen 5 jaar) geregulariseerd worden zodat kwartalen toch in aanmerking komen voor de pensioenberekening.
 • Kwijtschelding verhogingen:
  • voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 die niet tijdig (voor 31 maart 2020) betaald worden, zullen geen aanleiding geven tot verhogingen
  • hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 moeten betaald zijn.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds
 • Uitstel:
  • aanvraag indienen voor 15/06/2020
  • aanvraag moet volgende inlichtingen bevatten: naam, voornaam en woonplaats, naam en zetel bedrijf, ondernemingsnummer, motivering over de moeilijkheden die de aanvrager ondervindt door het coronavirus (minstens een duidelijke verklaring op eer)
 • Vermindering
  • aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds
 • Vrijstelling:
  • via sociaal verzekeringsfonds of online aanvraag 
  • best ook melden via email aan: [email protected]
  • 02/546 60 19
  • aangeraden om sociaal verzekeringsfonds te contacteren om aanvraag te doen
 • Kwijtschelding van verhogingen:
  • gebeurt automatisch, geen aanvraag noodzakelijk
  • meer info: [email protected]
  • 02/546 60 19

Bron: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

 

Vereenvoudiging vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) bij onderbreking activiteit zelfstandige

Wat?

 • Volledige uitkering voor:
  • zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • zelfstandige in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
  • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro;
  • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 6.996,89 euro en 7.330,52 EUR;
  • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro;
  • actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 6.996,89 euro.
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd n België en geniet geen vervangingsinkomen
 • Ofwel bij verplichte (gedeeltelijke of volledige) sluiting ofwel, indien geen opgelegde verplichte sluiting,  bij volledige onderbreking van minstens 7 kalenderdagen naar aanleiding van corona
 • Voor maanden maart, april en mei 2020
 • Omvang financiële steun bedraagt bij een volledige uitkering 1.291,69 EUR zonder gezinslast en 1.614,10 EUR met gezinslast (resp. 807,05 EUR en 645,85 EUR bij een gedeeltelijke uitkering).
 • Cumuleerbaar met een bezoldiging die de zelfstandige ontvangt uit de vennootschap en met  uitkeringen van RVA voor zelfstandigen in bijberoep die technisch werkloos is in zijn hoofdberoep, federale uitkeringen begrensd tot maximum 1.614 EUR/maand.
 • De federale uitkeringen staan volledig los van de Vlaamse premies. Wie al recht had op de eenmalige (en belastingvrije) Vlaamse compensatiepremie van 1.500 EUR, behoudt deze. Wie technisch werkloos is in zijn hoofdberoep als werknemer, behoudt ook de (eenmalige) Vlaamse energiepremie van 202 EUR. 

Overzicht van sociale premie waar de zelfstandige recht op heeft

 

Hoe aanvragen?

Bron: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

 

Uitstel voor werkgevers van betalingen aan de RSZ

Wat?

 • Uitstel van alle door de RSZ geïnde bijdragen en betalingen vanaf 20 maart 2020 tot 15 december 2020
 • Automatisch uitstel voor de sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020
 • Check hier of u recht hebt op automatisch uitstel
 • Uitstel na voorafgaande aangifte voor ondernemingen die niet door een verplichte sluiting beoogd zijn, maar die gesloten zijn
  • omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven
  • of omdat ze om andere reden gesloten zijn zoals sluiting klanten of toeleveranciers. De productie en verkoop moet zijn stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enz.
  • uitstel op basis van een verklaring op eer
 • Uitstel na voorafgaande aangifte voor ondernemingen die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien. Zij moeten verklaren dat de coronacrisis voor hun onderneming zal leiden tot
  • een vermindering met ten minste 65 % van de omzet die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangiften bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-wetboek met betrekking tot het tweede kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die resulteert uit dezelfde handelingen die moesten worden opgenomen in de periodieke btw-aangiften met betrekking tot het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020
  • en/of een vermindering van de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020.
 • Voor volgende aan de RSZ verschuldigde bedragen:
  • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen
  • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen
  • het derde voorschot voor het 1e kwartaal
  • het saldo van het 1e kwartaal
  • het debetbericht jaarlijkse vakantie
  • de voorschotten voor het 2e kwartaal
  • het saldo van het 2e kwartaal
 • De verplichting om de RSZ-aangifte binnen de geldende termijnen in te dienen, blijft van kracht.

 

Hoe aanvragen?

Bron: https://onss.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen

 

Afbetalingsplan betaling sociale werkgeversbijdragen

Wat?

 • Voor werkgevers die personeel tewerkstellen en die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen
 • Minnelijke betalingstermijnen aanvragen voor de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020: hierdoor kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen

 

Hoe aanvragen?

 • Een online aanvraagformulier invullen gericht aan de RSZ 
 • In het verzoek moet ook uitgelegd worden hoe de onderneming door het coronavirus wordt getroffen

Bron: https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/minnelijke-afbetalingsplannen

 

 

Tijdelijke werkloosheid

Wat?

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan tot 30 juni 2020 beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

 

Hoe aanvragen?

 • Vereenvoudigde formaliteiten voor werknemers en werkgevers
 • Voor de werkgever:
  • 1 unieke elektronische aanvraag ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ met daarin de persoonsgegevens en waarbij “corona” als enige reden wordt opgegeven: In ASR scenario 5 (elektronische aangifte sociaal risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) moet de werkgever de tijdelijke werkloosheid aangeven als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), voor de periode vanaf 13/03/2020. Dit dient zo snel mogelijk te gebeuren (niet wachten tot einde van de maand)
  • Voor de periode van 01/03/2020 tot en met 30/06/2020 geen controlekaarten C3.2A  af te leveren
 • Voor de werknemer :
  • vereenvoudigd formulier, in te dienen bij de uitbetalingsinstelling (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA).
  • geen toelaatbaarheidsvoorwaarden voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020
  • van 01/02/2020 tot 30/06/2020: uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 EUR/maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.
 • Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL.pdf 

 

 

Aanvulling door werkgever bij RVA-uitkering tijdelijke werkloosheid

Wat?

 • Aanvullende vergoeding door werkgever bovenop de werkloosheidsuitkeringen die een werknemer ontvangt bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische reden.
 • Vrij van sociale zekerheidsbijdragen
 • Voorwaarden:
  • de aanvulling heeft niet tot gevolg dat de werknemer ‘netto’ meer zou ontvangen dan wanneer hij gewerkt had;
  • met het ‘netto’ wordt het belastbaar loon bedoeld (bruto – RSZ);
  • werknemers van dezelfde categorie worden gelijk behandeld, door ofwel tot een bepaald percentage van het nettoloon te compenseren of door iedereen een forfaitair bedrag te betalen (mits in acht name van het maximum van de werknemers met het laagste loon);
  • er wordt rekening gehouden met het gemiddelde loon van de voorbije maanden als het gaat om werknemers met een variabel loon;
  • er mag alleen rekening gehouden worden met het loon waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, dus geen voordelen zoals maaltijdcheques;
 • Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

 

Hoe?

 • Doorgeven aan payroll dienstverlener
 • Eventuele aanvullingen die voor de maand

 

 

Uitstel sociale verkiezingen

 

 

Corona-ouderschapsverlof*

Wat?

 • Dit verlof laat werknemers toe om hun arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 of ½ voor hun kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt
 • In de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020
 • Opname in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend
 • Een bijkomend verlof: het corona-ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht van het krediet van het gewone ouderschapsverlof
 • Voor voltijdse werknemers en deeltijdse werknemers, op voorwaarde dat de deeltijdse arbeidsregeling ten minste ¾ bedraagt van een voltijdse betrekking
 • Voor werknemers die ten minste 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de werkgever
 • Mits akkoord van de werkgever
 • Kinderen mogen de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben
 • Ook voor adoptie- en pleegouders
 • Mogelijk om het reeds voorziene gewone ouderschapsverlof of loopbaanonderbreking om te zetten in corona-ouderschapsverlof, met akkoord van de werkgever
 • De (bruto)onderbrekingsuitkeringen liggen hoger dan voor het gewone ouderschapsverlof (25% meer)

 

Hoe aanvragen?

 • 3 dagen op voorhand aanvragen bij de werkgever door middel van een aangetekend schrijven of de overhandiging van een (elektronisch) geschrift waarvan het duplicaat voor ontvangst ondertekend dient te zijn (of via elektronische weg bevestigd) door de werkgever
 • Onderbrekingsvergoeding aanvragen bij RVA, ten laatste 2 maanden na aanvang van het corona-ouderschapsverlof.  

 

 

Studentarbeid tijdens Q2 2020

Wat?

 • De arbeidsuren die door studenten worden gepresteerd tijdens Q2 2020 (april-mei-juni 2020) worden niet aangerekend op het contingent van 475 uren dat jaarlijks door studenten aan voordelig sociaalzekerheidstarief kan worden gepresteerd
 • voor alle sectoren

 

 

Terbeschikkingstelling van werknemers aan werkgevers uit de kritieke sectoren

Wat?

 • Tijdens Q2 2020 kunnen werkgevers uit om het even welke sector hun vaste werknemers op een soepele manier uitlenen aan werkgevers uit de kritieke sectoren
 • Voor werknemer die reeds vóór 10 april 2020 vast in dienst was bij de eigen werkgever
 • Arbeidsovereenkomst met werkgever blijft behouden
 • Lonen, vergoedingen en voordelen voor de opdracht mogen niet lager zijn dan die welke de werknemers ontvangen die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen
 • Geen voorafgaand akkoord vereist van de vakbondsafvaardiging in de onderneming van de gebruiker, noch van de arbeidsinspectie

 

Hoe?

 • Voorwaarden en duur van de terbeschikkingstelling op voorhand vastleggen in een geschrift ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de werknemer.

 

 

Uitstel indiening aangiften vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en BNI-vennootschappen met limietdatum 16/03/2020 t.e.m. 30/04/2020

Wat?

 • Uitstel tot 30/04/2020 voor het indienen van de aangiften vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en BNI-vennootschappen
 • Voor aangiften met uiterste indieningsdatum van 16/03/2020 t.e.m. 30/04/2020

 

Hoe aanvragen?

 • Uitstel wordt automatisch verleend

 

 

Uitstel indiening btw-aangiften

Wat?

 • Uitstel voor indiening periodieke btw-aangiften:
  • aangifte m.b.t. februari 2020: uitstel tot 06/04/2020 (i.p.v. 20/03/2020) - opgelet: uiterste indieiningsdatum is 3/04/2020 indien u een versnelde teruggave van uw btw-tegoed wenst.
  • aangifte m.b.t. maart 2020: uitstel tot 07/05//2020 (i.p.v. 20/04/2020). Als u recht heeft op een teruggave voor een tegoed uit de aangifte van de maand maart 2020, moet u uw aangifte echter uiterlijk op 3 mei 2020 indienen. Deze teruggave kan dan binnen de normale termijn worden uitgevoerd.(Bron: FOD Financiën: Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus)
  • Aangifte m.b.t. eerste kwartaal 2020: uitstel tot 07/05/2020 (i.p.v. 20/04/2020)
  • Aangifte m.b.t. maand april 2020: uitstel tot 05/06/2020. Starters en indieners met een vergunning maandelijkse teruggave kunnen hun btw versneld terugkrijgen (ten laatste op 24.05.2020 i.p.v. 20.05.2020) mits ze hun aangifte tijdig indienen . Er is echter geen versnelde btw-teruggave voor gewone maandaangevers m.b.t. de aangifte van april 2020 (Bron: FOD Financiën: Richtlijnen voor de btw-maandaangifte van april 2020)
 • Uitstel voor indiening intracommunautaire opgaven:
  • opgave m.b.t. februari 2020: uitstel tot 06/04/2020
  • opgave m.b.t. maart 2020: uitstel tot 07/05/2020
  • opgave m.b.t. eerste kwartaal 2020: uitstel tot 07/05/2020
  • opgave m.b.t. april 2020: uitstel tot 5/06/2020
 • Uitstel voor indiening jaarlijkse klantenlisting:tot 30/04/2020 (i.p.v. 31/03/2020)

 

Hoe aanvragen?

 • Uitstel wordt automatisch verleend

 

 

Versnelde teruggave btw-tegoed m.b.t. de maandaangifte van februari 2020

Wat?

 • Versnelde teruggave btw-krediet m.b.t. de btw-maandaangifte van februari 2020 op rekening-courant
 • Voor alle maandindieners die van deze versnelde teruggaaf willen genieten: starters, vergunninghouders ‘maandelijkse teruggave’ en alle anderen – ook zij die geen vergunning hebben en die niet als starter beschouwd worden
 • Specifieke voorwaarden:
  • indiening btw-aangifte februari 2020 tegen ten laatste 3 april 2020
  • via Intervat
  • aankruising vakje  ‘Aanvraag terugbetaling’! (mogelijkheid tot indiening van verbeterende aangifte tot en met 3 april)
 • Alle andere basisvoorwaarden blijven van toepassing
  • minimumbedrag btw-tegoed: 245 EUR
  • alle aangiften over het lopende kalenderjaar moeten ingediend zijn
  • de administratie kent uw rekeningnummer voor btw-teruggaven
  • er mag geen verzet tegen deze terugbetaling bestaan (t.g.v. een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering)

 

Hoe aanvragen?

 • Versnelde teruggave van het btw-tegoed op rekening-courant (met datum van uitwerking 31.03.2020)
 • Uiterlijk op 30 april 2020
 • Opgelet: tegoed kan eventueel wel nog het voorwerp uitmaken van een inhouding of aanwending op een andere openstaande schuld en van een ‘verificatie btw-tegoed’.

Bron: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/bijkomende-steunmaatregelen-coronacrisis-btw-teruggaven-maandaangiften

 

 

Automatisch uitstel betaling bedrijfsvoorheffing, btw, (rechts)personen- en vennootschapsbelasting

Wat?

 • Automatische toekenning van uitstel voor de betaling van diverse fiscale schulden
 • Btw:
  • betaling m.b.t. aangifte februari 2020: uitstel tot 20/05/2020
  • betaling m.b.t. aangifte maart 2020: uitstel tot 20/06/2020
  • betaling m.b.t. aangifte eerste kwartaal 2020: uitstel tot 20/06/2020
  • betaling m.b.t. aangifte april 2020: uitstel tot 20/07/2020
 • Bedrijfsvoorheffing:
  • betaling m.b.t. aangifte februari 2020: uitstel tot 13/05/2020
  • betaling m.b.t. aangifte maart 2020: uitstel tot 15/06/2020
  • betaling m.b.t. aangifte eerste kwartaal 2020: uitstel tot 15/06/2020
  • betaling m.b.t. aangifte april 2020: uitstel tot 15/07/2020
 • (Rechts)personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners:
  • extra termijn van 2 maanden
  • geldig voor betaling van belastingen, gevestigd vanaf 12/03/2020
   • Voor betaling van belastingen gevestigd voor 12/03/2020, zie hieronder (maatregel i.v.m. afbetalingsplan)
  • geen nalatigheidsinteresten verschuldigd

Bron: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen-btw-bedrijfsvoorheffing-uitstel

 

 

Afbetalingsplan bedrijfsvoorheffing, btw, (rechts)personen- en vennootschapsbelasting

Wat?

 • Mogelijkheid tot aanvragen afbetalingsplan voor fiscale schulden
 • Bijkomstig aan automatisch uitstel zoals hierboven omschreven
 • Voor ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen), ongeacht sector, die kunnen aantonen effectief hinder te ondervinden t.g.v. het coronavirus
 • NIET voor ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen
 • Gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • Kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling
 • Schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag per schuld, in te dienen uiterlijk 30/06/2020
 • In te dienen bij ontvangst aanslagbiljet / betaalbericht
 • Per mail of per brief aan één centraal contactpunt : Regionaal Invorderingscentrum (RIC) voor de gemeente van de woonplaats (natuurlijke personen) of de maatschappelijke zetel (rechtspersonen)
 • Via een standaardformulier
 • Antwoord binnen 30 dagen na aanvraag

Bron: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

 

 

Telewerk

 • Aanmoediging thuiswerken door de overheid
 • Werkgever kan materiaal en/of internet- of telefoonabonnement ter beschikking stellen:
  • bij privégebruik: voordeel in natura in hoofde van de werknemer
   • PC: 6 EUR/maand of 72 EUR/jaar
   • tablet, gsm, smartphone: 3 EUR/maand of 36 EUR/jaar
   • telefoonabonnement: 4 EUR/maand of 48 EUR/jaar
   • internetverbinding: 5 EUR/maand of 60 EUR/jaar
  • werkgever kan tussenkomen in kosten werknemer voor telewerk (bvb aanschaf PC en internetabonnement):
   • voordelige forfait voor RSZ doeleinden
   • fiscaal voordelige toekenning van kosten eigen aan de werkgever (bvb voor gebruik bureau) mogelijk
 • Tijdelijke spoedprocedure voor de aanvraag van een voorafgaande beslissing in fiscale zaken, waarbij de Dienst Voorafgaande Beslissingen zich uitspreekt over de fiscale aanvaardbaarheid van de toekenning van een kostenforfait voor thuiswerk aan werknemers
  • enkel geldig voor de periode van de corona crisis (niet verder gedefinieerd)
  • zelfde (bureau)vergoeding voor alle medewerkers die verplicht zijn tot thuiswerk: tot maximum 129,48 EUR/maand
  • de werkgever kan daarbovenop ook een kostenvergoeding tot 40 EUR/maand toekennen aan werknemers voor het gebruik van:
   • een privé internetaansluiting en -abonnement: maximum 20 EUR
   • een privécomputer: maximum 20 EUR
  • geen cumul mogelijk met bestaande onkostenvergoedingen voor bureaukosten
  • voorafgaande beslissing geldt enkel voor fiscale behandeling
  • vergoeding tot voormeld maximum is vrijgesteld van sociale bijdragen en niet belastbaar bij de werknemers
  • aanvraag: https://www.ruling.be/nl/nieuws/aanvraag-thuiswerk-covid-19

 

 

Welwillendheid bij vertraging overheidsopdrachten

Wat?

 • Geen boetes of sancties voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus

 

Hoe aanvragen?

 • Regeling wordt op dit moment verder uitgewerkt

 

 

Soepelere toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen als gevolg van de crisis door het virus Covid-19

Wat?

 • Circulaire 2020/C/45 d.d. 23/3/2020 bevestigt dat de crisis door het virus Covid-19 een bijzondere omstandigheid is, die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen op ondernemingen die een achterstand hebben bij de betaling van die vorderingen als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de maatregelen die door de federale regering werden genomen

 

Hoe aanvragen/toepassen?

 • De vennootschappen moeten iedere schuldenaar met solvabiliteitsproblemen identificeren en toelichten in de bijlage bij de aangifte vennootschapsbelasting (niet-inwoners) - opgave 204.3 . De beoordeling van het verlies op een vordering moet, zoals gewoonlijk, per schuldenaar gebeuren. Er mag evenwel enige soepelheid worden toegepast bij de beoordeling van de inningsmoeilijkheden bij de vennootschap-schuldenares waarvan de omzet aanzienlijk is afgenomen door de beperkende maatregelen die werden opgelegd door de federale regering

 

 

Uitstel uitgaven tax shelter audiovisuele werken en podiumkunsten

Wat?

 • In het kader van de tax shelter wetgeving moet de producent binnen een bepaalde termijn kwalificerende productie- en exploitatieuitgaven doen.
 • Deze termijn bedraagt 24 maanden voor podiumwerken + animatie (audiovisueel) en 18 maanden voor audiovisuele werken.
 • Beide termijnen worden met 12 maanden verlengd en bedragen respectievelijk:
  • 36 maanden (24 maanden + 12 maanden) voor podiumwerken + animatie (audiovisueel)
  • 30 maanden (18 maanden + 12 maanden) voor audiovisuele werken
 • Het Tax Shelter attest moet uiterlijk op 31  december van het vijfde jaar volgend op het jaar waarin  de raamovereenkomst wordt getekend worden afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën
 • De vrijstelling wordt toegekend uiterlijk in het aanslagjaar verbonden met het vijfde belastbaar tijdperk
 • Indien de investeerder het attest niet heeft ontvangen uiterlijk op 30 juni van het vijfde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend, wordt de voorheen vrijgestelde winst aangemerkt als winst van het laatste belastbare tijdperk  waarin het Tax Shelter attest rechtsgeldig kon worden afgeleverd.

 

Hoe?

 • Om te kunnen genieten van de maatregel, is het noodzakelijk dat de producent aantoont dat hij rechtstreekse schade heeft ondervonden als gevolg van de door de overheid uitgevaardigde maatregelen in verband met de strijd tegen het coronavirus, i.e. dat deze maatregelen hem belet hebben om de nodige uitgaven te doen binnen de 'normale' termijn.

 

 

Wijziging percentages van de voorafbetalingen in de inkomstenbelastingen

Wat?

 • Wetsontwerp tot verhoging voordelen voorafbetaling van derde (12.10.2020) en vierde vervaldag (21.12.2020). Het uitstel van voorafbetalingen is daardoor minder nadelig
 • Maatregel geldt voor vennootschappen en zelfstandigen met liquiditeitsproblemen
 • Maatregel geldt ook voor voorafbetalingen die betrekking hebben op een belastbaar tijdperk dat afsluit tussen 30.09.2020 en 31.01.2021. In dat geval betreft het de voorafbetalingen voor het 3e en 4e kwartaal van het boekjaar (voor de 10de dag van de 10de maand en voor de 20e dag van de laatste maand)
 • Maatregel geldt niet voor:
  • vennootschappen die
   • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen
   • dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 (ook uitkeringen van liquidatiereserves)
   • een variabele remuneratie betalen aan bepaalde bestuurders, zoals opgelijst in artikel 3:6, § 3, tweede lid, 6° WVV
   • in de periode van 12 maart tot en met 31 december 2020 aandeelhouder zijn van of sommen betalen aan vennootschappen gevestigd in belastingparadijzen, vennootschappen getroffen door de CFC-bepalingen en vennootschappen gevestigd in landen die niet voldoen aan de normen qua gegevensuitwisseling
    • tenzij het bewijs geleverd kan worden dat deze betalingen het gevolg zijn van reële en bestaande commerciële relaties op basis van bestaande contracten op de dag van inwerkingtreding van deze bepaling
 • Natuurlijke personen die hierdoor meer bonificatie wegens voorafbetalingen zouden kunnen krijgen
 • De percentages van de vermeerderingen zelf en de vervaldata blijven ongewijzigd.

 

Voorafbetaling Personenbelasting

Vennootschapsbelasting

(geen dividenduitkering)

Vennootschapsbelasting

(wel dividenduitkering)

 VA1 (10.04.2020) 3% 9% 9%
VA2 (10.07.2020) 2,5% 7,5% 7,5%
VA3 (12.10.2020) 2,25% 6,75% 6%
VA4 (21.12.2020) 1,75% 5,25% 4,5%

 

 

Fiscale stimulans voor schenkingen van medisch materiaal

Schenking medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen vrij van btw

Wat?

 • De schenking van bepaalde medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen geeft geen aanleiding tot een zogenaamde onttrekking van goederen in hoofde van de schenker
  • Betreft enkel medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen voor zorgverleners en patiënten
  • Geneesmiddelen komen niet in aanmerking
 • Voor schenking aan overheidsinstellingen, ziekenhuizen, woonzorgcentra en soortgelijke instellingen (bejaardenzorg, kinderopvang invaliden- en mindervalidenzorg), scholen, openbare overheden, humanitaire hulporganisaties 
 • Komen in aanmerking: producenten, verdelers, btw-plichtigen die goederen gebruiken voor economische activiteit, maar ook: btw-plichtigen die de goederen speciaal aankopen om ze te schenken
 • Bepaalde formaliteiten te vervullen.

 

Hoe aanvragen?

 • Geen voorafgaande goedkeuring van de administratie vereist.
 • Er moet wel een document ter vaststelling van de schenking opgemaakt worden.

 

Schenken van medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen is fiscaal aftrekbaar in de vennootschapsbelasting en personenbelasting

Wat?

 • Geen toepassing van de regeling ‘abnormale of goedgunstige voordelen’
 • Enkel mits naleving hoger geschetste btw-regeling
 • Voorwaarden voor fiscale kostenaftrek worden geacht voldaan te zijn.

 

Belastingvermindering voor schenkingen door particulieren in de personenbelasting

Wat?

 • Voor giften in natura aan ziekenhuizen, OCMW’s, het Rode Kruis van België, …
 • Schenkingen van medische materialen of producten die nuttig zijn in de strijd tegen de COVID-19-pandemie
 • Belastingvermindering van 45% voor gift van minstens 40 EUR
 • Waardering van geschonken goederen o.b.v. aankoopfactuur van het geschonken materiaal ofwel, bij gebrek aan aankoopfactuur, op basis van forfaitair vastgestelde waarden.

De maatregelen m.b.t. de medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen gelden van 01/03/2020 tot 31/07/2020.

 

 

Fiscale stimulans voor schenkingen van computers

Wat?

 • Schenken van computers aan scholen gevestigd in België geven aanleiding tot dezelfde fiscale voordelen als de schenking van medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen
 • Aftrekbaar als beroepskost (personenbelasting/vennootschapsbelasting)
 • Geen ‘abnormaal of goedgunstig voordeel’
 • Vrij van btw
 • Voor particulieren kan een schenking van computers ook in aanmerking komen voor een belastingvermindering van 45%
 • De in aanmerking te nemen waarde wordt bepaald o.b.v. een aankoopfactuur, met een vermindering van 25% per volledig jaar verstreken vanaf de datum van aankoop, ofwel, bij gebrek aan aankoopfactuur, op een raming van de marktwaarde van de geschonken computer op 29/02/2020.

 

 

Vrijstelling vergoedingen toegekend door gemeenschappen, gewesten, provincies en gemeenten

Wat?

 • Vergoedingen ontvangen in het kader van steunmaatregelen getroffen door de gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten zijn vrijgesteld van inkomstenbelastingen
 • Voorwaarden:
  • Het mag niet gaan om een directe of indirecte vergoeding in ruil voor de levering van goederen of het verlenen van diensten
  • Uitdrukkelijke bepaling vereist dat deze vergoeding wordt verleend om het hoofd te bieden aan de rechtstreekse of onrechtstreekse economische of sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie
  • De vergoeding wordt betaald of toegekend tussen 15/03/2020 en 31/12/2020
 • In de personenbelasting: de vergoedingen worden vermeld op de berekeningsnota bij het aanslagbiljet personenbelasting van de genieter.

 

 

Vrijstelling van btw en invoerrechten voor bepaalde medische goederen en beschermingsmiddelen

Wat?

 • De invoer van bepaalde medische goederen en beschermingsmiddelen kan genieten van een vrijstelling van btw en invoerrechten.
 • Het gaat om een tijdelijke maatregel voor goederen ingevoerd in België tussen 13 maart en 31 juli 2020.
 • De invoer van de goederen moet gebeuren door of voor rekening van overheidsinstellingen, ziekenhuizen of andere humanitaire hulporganisaties.
 • Een terugbetaling van btw en invoerrechten kan gevraagd worden voor de invoer van goederen die voldoen aan de voorwaarden van de vrijstelling verricht sinds 13 maart 2020.

 

Hoe aanvragen?

 • Indien de betrokken instelling nog niet erkend is door de AAD&A, moet voorafgaandelijk een erkenning aangevraagd worden.
 • Een EORI-nummer (nodig voor de invoer van goederen in de Europese Gemeenschap) wordt automatisch toegekend aan de betrokken organisaties
 • Verder geen voorafgaande goedkeuring van de administratie vereist. Het Enig Document moet wel bepaalde vermeldingen bevatten.

 

 

Verlaagd btw-tarief op levering, intracommunautaire verwerving en invoer van beschermingsmiddelen

Wat?

 • Verlaagd btw-tarief van 6% op de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van volgende beschermingsmiddelen:
  • mondmaskers beoogd door de codes NC 4818 90 10 00, 4818 90 90 00, 6307 90 98 10, 6307 90 98 91, 6307 90 98 99 en 9020 00 00 10;
  • hydroalcoholische gels.
 • Tijdelijk: van 04/05/2020 tot en met 31/12/2020

 

 

Tolerantie voor de nieuwe ‘EBITDA interestaftrekbeperking’

Wat?

 • De nieuwe EBITDA interestaftrekbeperking die in werking getreden is vanaf 1 januari 2020 voor leningen aangegaan vanaf 17.06.2016, of leningen die sinds voor die datum bestaan maar sinds die datum fundamentele wijzigingen hebben ondergaan
 • Leningen van voor 17.06.2016 worden dus niet geviseerd door deze interestaftrekbeperking, tenzij zij fundamentele wijzigingen ondergaan hebben sinds 17.06.2016
 • De fiscus bepaalt dat het toestaan van specifieke betalingsmodaliteiten voor leningen die werden afgesloten voor 17.06.2016 niet moet worden beschouwd als een fundamentele wijziging wanneer:
  • de belastingplichtige kan aantonen dat de betalingsproblemen (*) het gevolg zijn van de crisis door Covid-19, en
  • de betalingsmodaliteiten blijken uit een goedgekeurde aanvraag bij een financiële instelling of opgenomen zijn in een aanvullende overeenkomst
 • De ‘oude’ interestaftrekbeperking (thin cap 5:1 regel) blijft gelden voor deze ‘oude’ leningen
 • De specifiek betalingsmodaliteiten waarvan sprake moeten aan die ‘oude’ leningen toegestaan worden voor 30.06.2020 en blijven lopen tot ten laatste 31.12.2020

(*) Die betalingsproblemen, die voortvloeien uit een algemeen liquiditeits- en solvabiliteitsprobleem, kunnen inzonderheid blijken uit een daling van de omzet of activiteit, de tijdelijke of volledige werkloosheid van het personeel of de tijdelijke sluiting als gevolg van de maatregelen die door de federale regering werden opgelegd in het kader van de bestrijding van Covid-19.

 

 

Digitale ondertekening authentieke akten

Wat?

 • Mogelijkheid tot verlenen digitale (authentieke) volmacht aan vertrouwenspersoon of notariële medewerker die de akte kan ondertekenen
 • Niet meer nodig om zich te verplaatsen naar een notariskantoor voor de ondertekening van akten (koopakte, schenkingsakte, …)
 • Verlenen van volmacht is kosteloos

 

Hoe?

 • De partijen verschijnen voor de notaris via een videoconferentie
 • De partijen identificeren zich en ondertekenen de akte elektronisch aan de hand van een elektronische identiteitskaart of van een digitale itsme ID; het gebruik van het rijksregisternummer is daarbij toegestaan
 • De notaris ondertekent de akte aan de hand van een elektronische identiteitskaart
 • De volmachten worden aan de authentieke aangehecht. Hiervoor maakt de notaris een eensluidend verklaard afschrift op papier op van deze elektronisch ondertekende volmacht

 

 

Grensoverschrijdende tewerkstelling: overeenkomsten met Nederland, Duitsland en Frankrijk over thuiswerk

Wat?

 • Werknemers die ten gevolge van de COVID-19-pandemie van thuis uit werken, blijven belastbaar in de Staat waar ze voorheen, vóór het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden
 • Deze regeling is van toepassing vanaf 11/03/2020 tot en met 31/05/2020 2020 wat betreft Duitsland en Nederland, en vanaf 14/03/2020 tot en met 30/06/2020 wat betreft Frankrijk
 • De overeenkomst met Nederland bevat verder enkele specifieke bepalingen
 • De overeenkomst met Frankrijk geldt niet voor inwoners van Frankrijk die vallen onder het speciaal regime van de grensarbeiders
 • De overeenkomsten kunnen via volgende links geraadpleegd worden:

 

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR DE FOD FINANCIEN EN FEBELFIN (KOEPEL VOOR DE BANKSECTOR)

 

Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten

Wat?

 • Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat er gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal verschuldigd zijn. De intresten blijven wel verschuldigd.
 • Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel (zal maximaal 6 maanden langer zijn).
 • Geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

 

Wie?

Aanvraag kan geschieden door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

 1. de onderneming/organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis: 
  • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen
  • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid
  • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming
 2. de onderneming/organisatie is vast gevestigd in België.
 3. de onderneming/organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.
 4. de onderneming/organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

 

Welke kredieten?

 • Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:
  • kredieten met een vast aflossingsplan
  • kaskredieten
  • vaste voorschotten
 • Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming/organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

 

Wanneer?

 • Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.
 • Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.
 • Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. Best is om de bank een week voor de vervaldag van de komende maand te contacteren.
 • De bank kan enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten.

 

 

Overbruggingskrediet (max. 12 maanden)

Wat?

 • Voor niet-financiële ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen (met of zonder vennootschap)
 • Maximale looptijdkrediet: niet langer dan 12 maanden
 • Voorwaarden:
  • op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hebben
  • op 29 februari 2020 een betalingsachterstand hebben van minder dan 30 dagen
 • Overheidswaarborg voor nieuwe kredieten tussen 22 maart en 30 september 2020
 • Maximale rente voor deze nieuwe kredieten bedraagt max. 1,25% (excl. Fee)
  • fee= 0,25% voor kredieten aan kleine en middelgrote ondernemingen
  • fee= 0,50% voor kredieten aan grote ondernemingen
 • Waarborg is beperkt tot een maximaal kredietbedrag van 50 mio EUR voor een bedrijf (of groep van verbonden bedrijven). Voor een bedrag hoger dan 50 mio EUR is een goedkeuring van de overheid vereist per dossier.

 

Hoe ?

 • Aanvraag in te leiden bij uw bank.

Bron: https://www.febelfin.be/nl/de-contactpunten-bij-de-banken-kredietmaatschappijen

 

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET VLAAMS GEWEST

 

Hinderpremie in geval van verplichte sluiting

Wat?

 • Voor alle ondernemingen, ongeacht rechtsvorm, in het Vlaams Gewest
 • Wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is
 • Bedragen gelden per vestiging maar beperkt tot max. 5 premies per onderneming
 • Getroffen door verplichte volledige sluiting:
  • eenmalige premie van 4.000 EUR
  • vanaf dag 21: 160 EUR per dag
 • Getroffen door verplichte sluiting in het weekend:
  • eenmalige premie van 2.000 EUR
  • vanaf dag 21: vergoeding van 160 EUR per dag
 • Ook bij verplichte sluiting van de fysieke inrichting, indien men online blijft (of begint te) verkopen
 • Horeca sector: verplicht sluiten van de eetruimte is voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als nog afhaaldienst georganiseerd wordt
 • Kan gecombineerd worden met overbruggingsrecht als zelfstandige
 • Vrijgesteld van inkomstenbelasting

 

Hoe aanvragen?

 

 

Compensatiepremie

Wat?

 • Voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten
 • Getroffen door omzetverlies van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (referentieperiode is 15 maart 2020 tot en met 30 april 2020). Voor starters moet de 60% omzetdaling bepaald worden aan de hand van het neergelegd financieel plan
 • Eenmalige compensatiepremie van 3.000 EUR voor zowel vennootschappen, zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep (zie evenwel hieronder)
 • Zelfstandigen in bijberoep:
  • inkomen >13.993,78 EUR: premie van 3.000 EUR
  • inkomen tussen € 6.996,89 en € 13.993,78: premie van 1.500 EUR
  • de compensatiepremie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten (dan geldt de voorwaarde m.b.t. 60% omzetdaling niet), maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer
 • Maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn
 • Kan niet gecombineerd worden met de hinderpremie
 • De premie is vrijgesteld van belastingen, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting
 • Bepaalde ondernemingen komen niet in aanmerking:
  • ondernemingen in ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening
  • holdings en patrimoniumvennootschappen
  • vennootschappen zonder één voltijdsequivalent werkende vennoot of personeelslid
  • vzw’s zonder één voltijds tewerkgesteld personeelslid
  • ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die de compensatiepremie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen

 

Hoe aanvragen?

 

 

PMV betalingsuitstel van 3 maanden

 • Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ toegekend vanuit PMV/z moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen. De voorziene domiciliëringen voor terugbetaling van kapitaal en/of intresten worden opgeschort voor alle kredietnemers
 • De opschorting geldt voor drie maanden en zal indien nodig verlengd worden tot zes maanden.
 • De automatische opschorting voor minimum 3 maanden geldt voor alle kredietnemers, ongeacht welke sector
 • Als kredietgever van een winwinlening  kan er, ingevolge de coronacrisis, een uitstel van betaling in kapitaal of interesten verleend worden aan de kredietnemer.

Bron: https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

 

 

Crisiswaarborg

Wat?

 • Uitbreiding bestaande waarborgregeling bij Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV/z)
 • Ondernemingen & zelfstandigen kunnen voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen
 • Komt bovenop bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal
 • Bestaande schulden: voor zelfstandigen die hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen, liggende facturen niet kunnen betalen
 • 1.000 leningen van 100.000 EUR kunnen gewaarborgd worden (onder de 75% gewestwaarborg)
 • Tot eind 2020
 • Verplicht aan te tonen dat de financieringsvraag een gevolg is van de coronacrisis

 

Hoe aanvragen?

 • Regeling kan worden aangevraagd bij bank of leasingmaatschappij
 • Regeling wordt op dit moment verder uitgewerkt

Bron: https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding 

 

 

Waarborgcapaciteit van PMV Gigarant wordt opgetrokken

Wat?

 • De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt opgetrokken van de huidige 1,5 miljard EUR naar 3 miljard EUR.
 • De COVID-19 waarborg wordt enkel toegekend voor de financiering aan een onderneming die op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden was.
 • Er wordt gezorgd voor een goede spreiding van het risico tussen de banken en de Vlaamse overheid.

 

Modaliteiten?

 • De termijn bedraagt max. 6 jaar.
 • Voor deze crisis-waarborg wordt de cash te betalen premie, verlaagd in vergelijking met de huidige Gigarant-premie.
 • Het bedrag van de COVID-19 gewaarborgde financiering per onderneming wordt tijdelijk beperkt conform de Europese regelgeving:
  • het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of
  • 25% van de totale omzet 2019 of
  • mits een gepaste rechtvaardiging, de liquiditeitsbehoefte voor de komende 18 maanden voor een KMO of voor de komende 12 maanden voor een grote onderneming
 • Dossiers die onder het toepassingsgebied van het federale ‘corona-akkoord’ vallen, worden uitgesloten van de Gigarant-waarborg.

 

 

PMV achtergestelde leningen op 3 jaar aan start- en scale-ups en kmo's

Wat?

 • PMV creëert een financiële buffer op middellange termijn met achtergestelde leningen op 3 jaar. Dit als aanvulling op overbruggingskredieten op heel korte termijn vanuit het federale niveau.
 • De focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups, en ook mature bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden komen door de coronacrisis en nood hebben aan financiële versterking om de gevolgen van de coronacrisis bovenop te komen.

 

Voor wie?

 • Voor twee doelgroepen:
  1. start- en scale-ups: (jonge) ondernemingen die in de laatste 3 jaren geen recurrente positieve kasstroom hadden en die vernieuwende producten en/of diensten ontwikkelen of reeds op de markt brengen
  2. kmo’s en zelfstandigen: ondernemingen die vóór de Coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor klassieke bankfinanciering.
 • Intrinsiek gezonde en levensvatbare Vlaamse kmo’s in ademnood door Covid-19
 • Bedrijven zonder achterstallen op hun lopende kredieten, belastingen, btw of sociale zekerheidsbijdragen aan het begin van de Coronacrisis
 • Geen onderneming die in moeilijkheden zijn
 • Wat betreft de werkgelegenheid: 
  • onderneming met een effectieve tewerkstelling van minimum 80% van hun totale personeelsbestand op het einde van 2019 (maximaal 20% tijdelijke werkloosheid), of
  • ondernemingen die zich er toe engageren om op zeer korte termijn terug naar een effectieve tewerkstelling van minimum 80% van hun totale personeelsbestand op het einde van 2019 (maximaal 20% tijdelijke werkloosheid) over te gaan, of
  • ondernemingen die minstens 50% van hun totale aantal werknemers uit het systeem van tijdelijke werkloosheid halen en terug aan het werk zetten.
 • Indien er (bancaire) kredieten lopen, moet er een engagement van de bank zijn om aan boord te blijven. Dat moet blijken door de kredieten niet op te zeggen en/of door uitstel van kapitaalaflossingen op lopende financieringen toe te staan. 

 

Modaliteiten

 • Bedrag
  • Minimum: 25.000 EUR
  • Maximum: 2.000.000 EUR
  • Het maximumbedrag wordt beperkt tot het grootste van de volgende bedragen:
   • 100% van de loonkost
   • 12,5% van de omzet
  • Het toegekende krediet moet de financieringsbehoefte van minstens 12 maanden volledig dekken, eventueel gecombineerd met door andere partijen gecommitteerde investeringen
  • Het bedrag kan worden opgetrokken tot 3,5 miljoen EUR als er een bijkomende investeerder of financier optreedt
  • Het maximumbedrag is beperkt tot 100.000 EUR voor de landbouwsector en tot 120.000 EUR voor de visserij en aquacultuur
 • Vorm
  • Achtergesteld krediet
 • Opname
  • Op te nemen in één schijf bij toekenning
 • Looptijd
  • 3 jaar
 • Terugbetaling
  • Voor start-ups & scale-ups: integrale terugbetaling op eindvervaldag (bullet-lening)
  • Voor kmo’s en zelfstandigen:     
   • vrijstelling van kapitaalaflossingen tijdens de eerste 24 maanden, vervolgens maandelijks, driemaandelijkse of zesmaandelijkse kapitaalaflossingen
   • integrale terugbetaling op eindvervaldag (bullet-lening) mogelijk mits onderbouwing
 • Interest
  • Voor start-ups en scale-ups: gecombineerde rentevoet
   • Voor de lening tot 800.000 EUR (1ste schijf)
    • een jaarlijkse, uitgestelde interest van 5,00 %, integraal betaalbaar op eindvervaldag
    • een conversierecht dat toelaat om de hoofdsom en de uitstaande interesten van de Corona-lening in het geval van een kapitaalronde of een exit te converteren in aandelen aan discount van 25 % op de aandelenprijs van die kapitaalronde/exit
   • Voor de lening boven 800.000 EUR (2de schijf)
    • een jaarlijkse minimum interest van 6%, integraal betaalbaar op eindvervaldag
  • Voor kmo's en zelfstandigen: vaste rentevoet
   • een jaarlijkse, uitgestelde interest van 4,5 %, integraal betaalbaar op eindvervaldag
 • Waarborgen
  • Geen
 • Combinatie met hinder- en compensatiepremie
  • De achtergestelde lening op drie jaar is onverenigbaar met de hinder- en compensatie-premie. De onverenigbaarheid met één of beide premies geldt voor beide doelgroepen voor wie de lening is bedoeld. Wie na het ontvangen van één of beide premies toch een beroep wil doen op de lening, zal de premie(s) moeten terugbetalen.

 

Hoe aanvragen?

 

 

Aanmoedigingspremie voor werknemers

Wat?

 • Voor werknemers van ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien
 • De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden.
 • De maandelijkse (bruto-)premie voor de werknemer varieert tussen 68 -172 EUR en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020.

Bron: www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector

 

 

Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting

 • 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting: 
 • Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden).
 • Voor aanslagbiljetten die recent verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend.

Bron: https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst

 

 

Uitstel betaling onroerende voorheffing

Wat?

 • Later uitsturen aanslagbiljetten onroerende voorheffing: vanaf september
 • Inning pas in het najaar (in plaats van in het voorjaar)

 

Hoe aanvragen?

 • Automatisch (zie hoger)

Bron: https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst

 

 

Verlenging termijnen erfbelasting en registratiebelasting

Wat?

 • Algemene termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden
 • Van toepassing op termijnen die aflopen tijdens de verstrengde corona-periode én op termijnen die aflopen binnen de 2 maanden na de verstrengde coronaperiode
 • Voorlopig algemene termijnverlenging tot 3 juli 2020.
 • Meer info en voorbeelden beschikbaar op de website van de Vlaamse Belastingdienst: https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst

 

 

Flexibiliteit omtrent voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Wat?

 • Mogelijkheid tot verlenging termijnen voor volgende VLAIO-subsidies:
  • Baekeland-mandaten
  • ecologiepremie+
  • ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek
  • innovatiemandaten (IM)
  • onderzoeksproject
  • ontwikkelingsproject
  • strategische ecologiesteun (STRES)
  • strategische Transformatiesteun (STS)
  • thematische ICON-projecten

 

Hoe aanvragen?

 • Contact en overleg rechtstreeks met dossierbehandelaar bij VLAIO

 

 

Subsidies

Wat?

 • Mogelijkheid tot aanvragen bepaalde subsidies (voornamelijk kmo-groeisubsidie) door het Coronavirus
 • Bijvoorbeeld: t.g.v. Coronavirus wordt overwogen een nieuwe strategie uit te rollen, worden nieuwe producten gelanceerd of nieuwe diensten aangeboden, worden nieuwe markten verkend, …
 • Mogelijk ook andere subsidies dan de kmo-groeisubsidie, afhankelijk van de specifieke situatie van iedere onderneming

 

Hoe aanvragen?

 • Volgens de geijkte weg per subsidie

Bron: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/kmo-groeisubsidie-strategisch-adviesaanwerving-bij

 

 

Steunmaatregelen toerisme

Wat?

 • Budget van 5 miljoen EUR voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme
 • Toerisme Vlaanderen zal geen pacht innen bij jeugdherbergen

 

Hoe aanvragen?

 • Wordt uitgewerkt door Toerisme Vlaanderen

Bron: https://www.toerismevlaanderen.be/nieuws/coronavirus-concrete-steunmaatregelen-voor-toeristische-sector

 

 

Steden en gemeenten

Extra steunmaatregelen voor volgende steden en gemeenten:

 • Antwerpen
 • Brugge
 • Gent
 • Geraardsbergen
 • Halle
 • Hasselt
 • Kalmthout
 • Kortrijk
 • Lier
 • Oostende
 • Scherpenheuvel-Zichem
 • Tongeren
 • Zandhoven

Bron: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirus-door-steden-en-gemeenten

 

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft aanvullende maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van de Brusselse economie in het kader van de Coronaviruspandemie:

 

Eenmalige premie 

Wat?

 • Een eenmalige premie van 4.000 EUR voor winkels en vestigingen die gesloten zijn op grond van artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, met inbegrip van afhaalrestaurants en hotels, die minder dan 50 voltijdse equivalenten tewerkstellen (per onderneming en niet per vestiging) en die actief zijn in een van de sectoren die zijn opgenomen in de bijlage bij het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 maart 2020 op basis van de NACE-btw-codes die op 18 maart 2020 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn geregistreerd.
 • Opmerking: de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan de bijlage wijzigen in functie van de evolutie van de maatregelen genomen in het kader van de coronaviruscrisis.
 • Premie van toepassing per vestiging die actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met een maximum van vijf vestigingseenheden in totaal.
 • Beoogde NACE-codes waarnaar: https://1819.brussels/sites/default/files/inline-files/Arrete_ministeriel_du_23_mars_2020%20covid-19%20%28003%29.pdf

 

Hoe?

 • U moet uw aanvraag online - uiterlijk op 18 mei 2020 - indienen bij Brussels Economie et Emploi (EEB), via het formulier dat het EEB binnenkort op haar website beschikbaar zal stellen.
 • Als u wenst geïnformeerd te worden wanneer dit formulier beschikbaar is, kan u uw e-mailadres achterlaten door op de volgende link te klikken: https://www.flexmail.eu/f-13fb2f4cad6773c1
 • U moet 2 documenten aan de aanvraag toevoegen:
  • de laatst ingediende btw-aangifte (kwartaal of maandaangifte);
  • een bankattest met betrekking tot de bedrijfsrekening: dit attest moet de naam van de bank, de naam van de onderneming en haar contactgegevens en het rekeningnummer van de onderneming vermelden. Bij sommige banken kunt u dit attest online aanvragen. Opgelet: het is niet mogelijk om een rekeningafschrift te bezorgen in plaats van een bankattest omdat het te vaak onleesbaar is.
 • U mag slechts één aanvraag per onderneming indienen voor maximaal 5 Brusselse vestigingseenheden (die bij de ECB zijn geregistreerd).
 • Uw onderneming kan slechts maximaal 200.000 EUR aan "de minimis"-steun ontvangen tijdens het lopende en de twee voorgaande boekjaren, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013.

 

Wanneer mag u een reactie verwachten?

 • Brussels Economie et Emploi (EEB) zal u binnen de drie maanden na ontvangst van de aanvraag op de hoogte brengen van het besluit om steun te verlenen.
 • De minister kan de termijn voor een besluit verlengen als de beschikbare financiële middelen zijn uitgeput.
 • Als de beschikbare budgetten zijn uitgeput, worden de aanvragen gerangschikt op basis van het tijdstip van ontvangst van het verzoek om steun.

 

Aangekondigde maatregelen   

 • De toekenning van de eenmalige premie moet worden uitgebreid naar bepaalde sectoren:  
  • verhuurders van videocassettes en -schijven (NACE 77.220) 
  • carwash (NACE 45.206), boekhandelaars (NACE 47.620) 
  • immobiliënkantoren (NACE 68.311) 
 • Compenserende premie van 2.000 EUR (in principe belastingvrij) ter ondersteuning van ondernemers en micro-ondernemingen (tussen 0 en 5 VTE) die te maken hebben met een aanzienlijke daling van de activiteit als gevolg van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 te bestrijden. 

 

Onroerende voorheffing

 Wat?

 • Verlenging van de termijn voor de betaling van de onroerende voorheffing met 2 maanden
 • Van toepassing op alle inwoners van het Brussels hoofdstedelijk gewest zonder dat een inkomensdaling als gevolg van de coronaviruscrisis moet worden aangetoond.

 

Hoe?

 • Wanneer u uw aanslagbiljet ontvangt, heeft u 4 maanden de tijd om de onroerende voorheffing te betalen.

 

 

Stadsbelasting

Wat?

 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ziet af van deze belasting voor het eerste semester van het jaar 2020

 

 

Verkeers- en wegenbelasting 

Wat? 

 • Verlenging van de periode voor de betaling van de motorrijtuigenbelasting en de wegenbelasting met twee maanden, naast de normale twee maanden. 

 

 

Ondernemingscashflow

Wat?

 • Ondernemingen kunnen overheidsgaranties krijgen (via het Brussels Waarborgfonds) voor bankleningen voor een totaalbedrag van 20 miljoen EUR

 

Hoe?

 • De voorwaarden en modaliteiten moeten nog worden verduidelijkt

 

 

Cashflow van culturele en creatieve ondernemingen

Naast de maatregelen van de Brusselse regering heeft de regering van de Federatie Wallonië-Brussel de noodlening van het St'art investeringsfonds voor de ondernemingscashflow van culturele en creatieve ondernemingen goedgekeurd.

Wat? 

 • Deze noodlening is bestemd voor alle culturele en creatieve ondernemingen actief in sectoren waarvan het hoofddoel bestaat uit het creëren, ontwikkelen, produceren, reproduceren, promoten, verspreiden en/of op de markt brengen van goederen, diensten en activiteiten met een culturele, artistieke en/of historische dimensie.
 • Deze lening zou beschikbaar zijn voor een periode van 6 maanden (eventueel te verlengen met 6 bijkomende maanden) voor een bedrag van 20.000 tot 100.000 EUR tegen een vast tarief van 2%.
 • Men voorziet ook in de mogelijkheid om op verzoek van de betrokken ondernemingen uitstel van betaling te verlenen voor uitstaande leningen (rente en kapitaal).

 

Hoe?

 • Meer informatie over de noodlening vindt u op Start-invest.be
 • Wat het uitstel van betaling betreft: de maatregel zal worden ingevoerd vanaf 31 maart 2020. Elke verlenging van het uitstel of elk verzoek om een uitstel van meer dan een maand zal per geval worden behandeld.

 

 

Toewijzen van een speciale opdracht aan Finance&Invest.brussels

Wat?

 • mogelijkheid om een lening tegen verlaagd tarief toe te kennen aan belangrijke leveranciers in de horecasector, waardoor zij een verlengde betalingstermijn kunnen aanbieden aan de ondernemingen actief in de horecasector
 • mogelijkheid om een lening toe te kennen tegen verlaagd tarief voor horecavestigingen met meer dan 50 werknemers

 

 

Uitstel voor de terugbetaling van leningen verstrekt door Finance&Invest.brussels

Wat?

 • Er wordt uitstel toegekend, desgevallend case per case bekeken, op de terugbetaling van de hoofdsom van leningen die door Finance&Invest.brussels werden toegekend aan ondernemingen in de getroffen sectoren

 

 

Versnelde behandeling, vastlegging en goedkeuring van steun voor economische expansie

Wat?

 • Steunaanvraagdossiers die door Brussel Economie en Tewerkstelling worden behandeld

 

Wie?

 • Betreft de sectoren horeca, toerisme, evenementen en cultuur

 

 

Verhoging van de financiering van het Centrum voor ondernemingen in moeilijkheden (CED) 

Wat?

 • Verhoging van de financiering van de CED om de steun aan bedrijven in moeilijkheden te versterken

 

 

Oproep tot solidariteit

 • De regering verzoekt alle overheden, administraties, instellingen van openbaar belang en gemeenten om solidaire maatregelen te nemen met de getroffen handelaars en de te betalen huurgelden uit te stellen

 

 

In de sociale economie en voor dienstencheques

 • De sociaal economische ondernemingen, die normaal gesproken zijn uitgesloten van economische steun, kunnen beroep doen op alle maatregelen die zijn genomen om de Brusselse economie te ondersteunen in het licht van de Covid-19-crisis
 • Binnen een geharmoniseerd federaal kader wordt de betaling van de gewestelijke interventie van 14,60 EUR/uur aan dienstenchequebedrijven gehandhaafd, ongeacht of deze prestaties al dan niet wordt geleverd. Hierdoor kunnen de salarissen van de huishoudhulpen worden betaald. Als voorwaarde geldt dat de betrokken ondernemingen geen aanvraag indienen voor economische werkloosheid. Aan deze maatregel wordt 20 miljoen EUR besteed. Dit is alleen mogelijk als de federale regering ermee instemt de sociale bijdragen voor deze sector af te schaffen.

 

 

Buitenlandse handel

 • hub.brussels is verantwoordelijk voor de regelmatige opvolging van de impact van Covid-19 op de Brusselse economie en in het bijzonder op de risicovolle sectoren. Er wordt nauw samengewerkt met particuliere actoren. Na de annulering van de missies in het buitenland (grote beurzen, missies in risicogebieden), neemt hub.brussels individueel contact op met de ondernemingen om de technische details duidelijk uit toe te lichten (informatie over de annulering, uitleg over de manier waarop de vergoeding van hun kosten kan worden georganiseerd, enz.

 

 

In Brussel: imago, sport, gelijke kansen en sociale cohesie

Ter ondersteuning van de verenigings- en evenementsector, het toerisme, de cultuur en de sport in Brussel:

 • Promotie “Image de Bruxelles” voor evenementen die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden van 1 maart tot en met 30 april 2020:
  • voor evenementen die tot later in 2020 worden uitgesteld, blijft de subsidie zonder wijziging van het toegekende bedrag toegekend;
  • voor geannuleerde evenementen staat de Brusselse regering het gebruik van deze subsidie toe om de facturen te vereffenen voor de reeds gemaakte kosten van het evenement die niet kunnen worden geannuleerd

 

 • In de sport, gelijke kansen en sociale samenhang:
  • in geval van volledige annulering en indien er niet-terugvorderbare kosten zijn gemaakt, moet de subsidie niet worden terugbetaald
  • in geval van uitstel tot een latere datum zal het niet nodig zijn een nieuwe subsidieaanvraagprocedure te starten en zal de analyse van de bewijsstukken worden versoepeld

 

 

Schorsing van LEZ boetes

 • Wijziging van de ingangsdatum voor het verzenden van boetes in de lage-emissiezone (oorspronkelijk gepland vanaf 1 april 2020)
 • Tijdelijke opschorting van de verzending van boetes voor de betrokken voertuigen sinds 2018. De inwerkingtreding van de boetes wordt daarom uitgesteld tot de eerste dag van de maand die volgt op het einde van de maatregelen die de federale overheid in verband met de Covid-19-pandemie heeft genomen.

 

Deze maatregelen vormen een aanvulling op de maatregelen die de regering op 4 maart 2020 heeft aangekondigd, namelijk:

 

De oprichting van een Task Force

 • Samenbrengen van de leden van de Raad voor de uitgebreide economische strategie op visit.brussels

 

 

Informatieverstrekking

 

 

Oprichting van een website http://www.coronavirus.brussels

 • Tweetalige website met de laatste informatie over de uitbraak van het Covid-19 coronavirus.

(Bron: 1819, Brusselse regering)

 

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET WAALS GEWEST

Op initiatief van de Minister van Economie werd een taskforce opgericht om Waalse bedrijven die moeilijkheden ondervinden omwille van het uitbreken van het coronavirus in België en de rest van de wereld te informeren, helpen en bij te staan. Deze taskforce bestaat uit de SPW Économie-Emploi-Recherche, AWEX, SOGEPA, SOWALFIN, SRIW, UWE, UCM, SNI, CGT, WBT en een aantal vakbonden (FGTB, CSC, CGSLB). De taskforce komt één keer per week bij elkaar, of sneller indien nodig, om de situatie van onze bedrijven nauwlettend in de gaten te houden.

Er werd besloten om volgende maatregelen te nemen:

 

Informatieverstrekking   

 • Het telefoonnummer 1890 zal het unieke nummer vormen voor Waalse bedrijven en zelfstandigen die vragen hebben over de epidemie, gerelateerd aan de Waalse bedrijvigheden.
 • Dit telefoonnummer is toegankelijk van 8 tot 19 uur.
 • Website: https://www.1890.be/

Voor fiscale aangelegenheden:

 • Gespecialiseerd callcenter: 081 33 00 01 OF
 • U kan ook een e-mail sturen naar [email protected] of bellen met het dichtstbijzijnde “Espace Wallonie” kantoor om een telefonische afspraak te maken: een belastingspecialist neemt dan contact met u op om uw aanvraag te behandelen.

 

 

Ondernemingscashflow

De Waalse regering heeft besloten dat de Waalse financiële instrumenten in hun geheel (SRIW, SOGEPA, SOWALFIN) een algemene bevriezing van de uitstaande leningen zullen toestaan tot eind maart 2020. Deze bevriezing kan worden verlengd tot eind april 2020.

Bovendien kunnen bedrijven die als gevolg van het coronavirus cashflowproblemen ondervinden, in overleg met de banksector steun krijgen in de vorm van een bankgarantie of -lening:

SOWALFIN

Wat?

 • Toekenning van 50% garanties op bestaande kredietlijnen die door banken zijn toegekend zonder initiële SOWALFIN garantie, met een maximale verbintenis van 500.000 EUR
 • Toekenning van 75% garanties op verhogingen van bestaande kredietlijnen (Banken - Investeringen)
 • Toekenning van 75% garanties op nieuwe kortetermijnkredietlijnen (Banken - Investeringen)

 

Hoe?

Om te kunnen genieten van een tussenkomst van SOWALFIN moet uw onderneming aan de volgende criteria voldoen:

 • een KMO zijn in de zin van de door de Europese Unie vastgestelde definitie;
  • voldoen aan de onafhankelijkheidseis
  • gevestigd zijn in Wallonië
  • actief zijn in een sector
  • niet in financiële moeilijkheden verkeren in de zin van de door de Europese Unie vastgestelde definitie
  • uw financiële instelling moet worden erkend/gecertificeerd door Sowalfin
 • Als u aan deze voorwaarden voldoet: neem contact op met uw bank en vraag om steun aan te vragen bij Sowalfin. Uw bank zal contact opnemen met Sowalfin.

 

SOGEPA

Sogepa helpt bedrijven in moeilijkheden (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, enz.).

Wat?

SOGEPA wil volgende maatregelen invoeren:

 • toekenning van leningen die vergelijkbaar zijn met de leningen die door banken worden verstrekt om te voldoen aan de zeer kortetermijn cashflowbehoeften van ondernemingen: SOGEPA/ Wallonie Santé zal het aandeel van de banken die bedrijven ondersteunen, verdubbelen
 • versterking van de overheidsgaranties op bankleningen met 75%
 • beschikbaarstelling van een bedrag van 100 miljoen EUR :
  • om de garanties die SOWALFIN automatisch toekent (aan gezonde bedrijven vóór de crisis) aan te vullen om garanties tot 2,5 miljoen EUR per begunstigde te bereiken
  • voor ondernemingen in moeilijkheden: 75% garantie van maximaal 2,5 miljoen euro per begunstigde
 • lening van maximaal 200.000 EUR om te voldoen aan de dringende cashflowbehoeften van ondernemingen, zonder particuliere tegenhanger, met een aflossingsvrije periode van 1 jaar en een vaste rentevoet van 2% (van SOGEPA en Wallonie Santé)

 

Hoe?

 • Als uw onderneming al door SOGEPA wordt ondersteund, neem dan contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor uw dossier
 • Indien uw onderneming een bankgarantie wenst aan te vragen bij Sogepa, wordt de aanvraag verstuurd door uw bank, die uw aanvraag rechtstreeks zal opnemen met Sogepa
 • Voor alle andere verzoeken kunt u contact opnemen met Sogepa

 

SRIW

Wat?

 • Er wordt voorgesteld om in de volgende gevallen automatisch een garantie van 75% te verlenen (met een globaal maximum van 1.500.000 euro per begunstigde):
  • op bestaande kortetermijnkredietlijnen die door de banken zonder een garantie van het Waalse Gewest zijn toegekend, zodat deze middelen ter beschikking blijven van de ondernemingen die door de Covid-crisis zijn getroffen
  • op kortetermijnverhogingen die aan bedrijven worden toegekend om hen door deze crisisperiode heen te helpen. Bovendien zou de toekenning van uitstel van betaling op leningen op middellange termijn kunnen worden beschouwd als een verhoging van de kredietlijnen op korte termijn
 • Aandelenbeleggingen en leningen :
  • wekelijks overleg tussen de regering en de banken over aandelen en mogelijke maatregelen die aan beide zijden moeten worden genomen

 

Hoe?

 • Om uw aanvraag in te dienen, neemt u contact op met de SRIW
 • Let op: de door de SRIW gesteunde projecten omvatten aanvragen voor meer dan 1 miljoen EUR

 

 

"Ricochet"-lening (aangekondigde maatregel) 

Wat? 

 • Een "ricochet"-lening van maximaal 45.000 EUR tegen een zeer gunstig tarief. 
 • Bestemd voor bedrijven en zelfstandigen die behoefte hebben aan cashflow  
 • Geniet van een kapitaalfranchise van maximaal 6 maanden 
 • Door de aanpassing en versterking van het SOWALFIN "automatisch gemengd product": 
  • een garantie van SOWALFIN van maximaal 75% op de beoogde banklening van maximaal 30.000 EUR
  • met een SOWALFIN achtergestelde lening van maximaal 15.000 EUR tegen 0% rente. 
 • Kan niet worden gecumuleerd met de twee Waalse compensatiemechanismen! 

 

Hoe aanvragen? 

 • Door contact op te nemen met uw bank 

 

 

Steun voorzien door SOGEPA

Wat?

 • SOGEPA zal bedrijven die hierom verzoeken bijstaan voor meer specifieke problemen die verband houden met hun sector.

 

 

Versoepelingen in regionale procedures

Wat?

 • De SPW Economie zal de termijnen versoepelen voor ondernemingen die een verbintenis aangegaan zijn met het Waals Gewest (doelstelling op het gebied van werkgelegenheid, termijn voor de terugbetaling van de steun, ...)
 • Indien de impact van het coronavirus op de activiteiten van de onderneming moet worden aangetoond, zal elke situatie per geval worden onderzocht

 

Hoe?

 • Voor meer informatie: neem contact op met de SPW-afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer van de desbetreffende premie

 

 

Subsidies aan ondernemingen

Wat?

De Waalse regering kent een eenmalige forfaitaire premie van 5.000 EUR toe aan elke onderneming en elke zelfstandige die gedwongen wordt te sluiten of zijn activiteiten stop te zetten als gevolg van maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.

 

Voorwaarden:

 • een kleine of micro-onderneming zijn (rekening houdend met het criterium van onafhankelijkheid)
 • in staat zijn om een activiteit te kunnen bewijzen vóór 12 maart 2020
 • sociale zekerheidsbijdragen hebben betaald in 2018
 • voor starters en bedrijven die na 2018 zijn opgericht, aantonen dat zij in het 4e kwartaal van 2019 bijdragen hebben betaald of inkomsten hebben die de betaling van sociale bijdragen rechtvaardigen (individueel onderzoek van deze dossiers)
 • een activiteit uitvoeren in Wallonië
 • actief zijn in een van de sectoren die in aanmerking komen:
  • catering (NACE-code 56)
  • logies (NACE-code 55)
  • reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten (NACE-code 79)
  • detailhandel (NACE-code 47 - exclusief 47.20 en 47.73). Code 47.62 komt in aanmerking, behalve voor krantenwinkels)
  • persoonlijke diensten (NACE-code 96)
  • andere sectoren :
   • exploitanten van autobussen (NACE-code 49390)
   • toeristische attracties (artikel 110 d van het Waalse Wetboek voor Toerisme)
   • kermisartiesten (NACE-code 93211)
   • carwash (NACE-code 45206)
   • rijscholen (NACE-code 85531)
   • sector evenementen (gedeeltelijk) (NACE-codes 8230, 74.109, 90.023, 77392, 77293)

 

Hoe?

 • De aanvraag moet op dit online platform worden ingediend
 • Opgelet: ondernemingen die in aanmerking komen hebben 60 dagen de tijd om de aanvraag in te dienen, te rekenen vanaf de sluiting van hun onderneming of de stopzetting van hun activiteit.
 • Hier vindt u de toelichting voor de invoering van een dossier, stap voor stap uitgelegd
 • Let op: Als u de voorwaarden accepteert, vereist het systeem dat u zich officieel identificeert via eID of itsme
 • De eerste daadwerkelijke betalingen zullen in april plaatsvinden

 

Aangekondigde maatregelen 

 • Uitbreiding van de forfaitaire vergoeding voor een aantal nieuwe sectoren : 
  • groot- en kleinhandel en reparatie van auto's en motorfietsen                                     
  • kunst, entertainment en recreatie (sportzalen, sport- en vrijetijdsactiviteiten)
  • bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
  • bioscopen. 
 • Nieuwe eenmalige forfaitaire vergoeding van 2.500 EUR (in principe belastingvrij) : 
  • voor zelfstandigen en bedrijven die hun activiteit in maart en april 2020 substantieel hebben moeten onderbreken, en 
  • voor wie er in de maanden maart of april volledige overbruggingsrechten heeft genoten. 

 

Advies aan bedrijven in moeilijkheden

Wat?

 • De "Entreprise en rebond"-regeling: biedt expertise en advies op juridisch, financieel en economisch gebied aan ondernemingen en zelfstandigen die in moeilijkheden verkeren

 

Hoe?

 

 

Fiscale attesten voor investeringen in milieuvriendelijk onderzoek en ontwikkeling

Wat?

 • De termijn voor het indienen van aanvraagformulieren voor de toekenning van een certificaat van verhoogde belastingaftrek voor investeringen ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en geavanceerde technologieën die geen gevolgen hebben voor het milieu of die tot doel hebben de negatieve gevolgen voor het milieu tot een minimum te herleiden, wordt verschoven van 31 maart 2020 naar 20 april 2020.

 

Hoe?

 • Per uitzondering is het mogelijk om ingevulde en ondertekende aanvragen per e-mail te bezorgen aan het volgende emailadres: [email protected]
 • Let op: als de bijlagen bij het formulier (te) groot zijn, wordt u verzocht deze als gecomprimeerd bestand te versturen of via een link te bezorgen die het mogelijk maakt om de bijlagen te downloaden.
 • Om te voldoen aan de huidige regelgeving zal het echter ook noodzakelijk zijn om de aanvraag zo snel mogelijk per aangetekende zending in te dienen.

 

 

Registratierechten

Wat?

 • Het registratierecht in geval van omzetting van een hypotheekmandaat in een hypotheek dat bij akte is vastgesteld vóór de inwerkingtreding van het besluit van de Waalse regering nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke schorsing van bepaalde fiscale bepalingen, wordt verlaagd tot 0%.
 • De periode van 2 jaar bedoeld in artikel 212 van het Wetboek van Registratie, Hypotheek en Griffierechten wordt opgeschort vanaf 18 maart 2020 (terugbetaling van 3/5 van de registratierechten die zijn betaald bij de aankoop van het onroerend goed in geval van wederverkoop van het onroerend goed binnen 2 jaar).

 

 

Belasting op automatische ontspanningstoestellen

Wat?

 • Om de ondernemingen die deze belasting verschuldigd zijn, voornamelijk actief in de horecasector, te ondersteunen, heeft de Waalse regering besloten deze belasting te verlagen met 1/12e per maand of voor het deel van een maand vanaf de verplichte sluiting.
 • Deze vermindering wordt ook toegekend wanneer de installatie van het apparaat al gepland was, maar het apparaat nog niet effectief is geïnstalleerd: vermindering van maximaal 1/12 per maand of voor het deel van een maand, te rekenen vanaf het moment van de oorspronkelijk geplande installatie, terwijl de onderneming waarin het apparaat moet worden geïnstalleerd inmiddels verplicht moest sluiten.

 

Hoe?

 • Op verzoek van de schuldenaar

 

 

Water- en elektriciteitsfacturen

Wat?

 • Voor Waalse bedrijven die problemen ondervinden om hun waterfactuur op tijd te betalen, kan de betaling worden gespreid op eenvoudig verzoek bij de Waalse Watermaatschappij (SWDE)