• Coronasteunmaatregel ‘wederopbouwreserve’ goedgekeurd in parlement

Coronasteunmaatregel ‘wederopbouwreserve’ goedgekeurd in parlement

18 november 2020

Op 12 november 2020 werd het wetsontwerp houdende de invoering van de wederopbouwreserve voor vennootschappen goedgekeurd.

De wederopbouwreserve is bedoeld om vennootschappen te ondersteunen bij het geleidelijk herstel van hun solvabiliteitspositie in de periode na de coronacrisis.

Tijdelijke vrijgestelde reserve

Concreet betekent dat belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting en belasting der niet-inwoners/vennootschappen voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 een vrijgestelde reserve (‘herstelreserve’ of ‘wederopbouwreserve’) kunnen aanleggen ten belope van het verlies geleden in 2020 ten gevolge van de COVID-19-crisis. Zo kunnen toekomstige winsten (voorlopig) fiscaal worden vrijgesteld.

 

Maximumbedrag

Het maximumbedrag van deze wederopbouwreserve is in principe beperkt tot het bedrijfsverlies van het boekjaar op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020, met als maximum 20 miljoen EUR.

 

Eigen middelen van de vennootschap terug op peil brengen

Het doel van de maatregel is de eigen middelen van vennootschappen, getroffen tijdens de coronacrisis, terug op peil te brengen. De maatregel is daarom niet van toepassing indien in de periode van 12 maart 2020 tot de indiening van de aangifte waarin de wederopbouwreserve wordt aangelegd een kapitaalvermindering, dividenduitkering of inkoop eigen aandelen plaatsvindt.

 

Onaantastbaarheidsvoorwaarde

Om misbruik te voorkomen moet de vrijgestelde reserve op het passief geboekt worden en voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde.

In de daaropvolgende belastbare tijdperken moeten zowel het eigen vermogen als het tewerkstellingspeil behouden blijven. Is dit niet het geval, dan moet de wederopbouwreserve in het desbetreffend belastbaar tijdperk (gedeeltelijk) te worden teruggenomen.

 

Uitgesloten vennootschappen

Vennootschappen die banden hebben met belastingparadijzen worden uitgesloten van deze steunmaatregelen.

 

Contact

Heb je vragen over de wederopbouwreserve? Neem dan gerust contact op met een van onze Tax experten via [email protected] of met je gebruikelijke BDO-contactpersoon.