• Nieuwe taks op effectenrekeningen in België

Nieuwe taks op effectenrekeningen in België

20 december 2020

Na de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de in 2018 ingevoerde taks op effectenrekeningen heeft de regering voorgesteld deze taks te vervangen door een vergelijkbare belasting. De nieuwe taks op effectenrekeningen zou in principe in 2021 voor het eerst van toepassing moeten zijn. 

Het voorontwerp van wet moet echter nog de wetgevingsprocedure doorlopen en aan de Raad van State 
worden voorgelegd voor een wettigheidstoetsing. 

De nieuwe taks wordt van toepassing op effectenrekeningen waarop financiële instrumenten met 
een gemiddelde waarde van meer dan 1.000.000 EUR staan. Alle financiële instrumenten die op een 
effectenrekening worden gedeponeerd, zijn belastbaar. Banksaldi (liquide middelen) en effecten op naam zijn van het toepassingsgebied uitgesloten.

De hoedanigheid van de houder van de effectenrekening  is irrelevant. De belasting is dus zowel door natuurlijke personen als door rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, verenigingen zonder winstoogmerk) verschuldigd. Via een fictiebepaling van fiscale transparantie worden de effectenrekeningen die worden aangehouden door entiteiten die onderworpen zijn aan de Kaaimantaks ook aan deze nieuwe taks onderworpen. 

Hoe wordt de belasting berekend?

De belasting wordt geheven tegen het tarief van 0,15% van de gemiddelde waarde van de effectenrekening, berekend over een periode van 12 maanden (van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar), op voorwaarde dat deze gemiddelde waarde groter is dan 1.000.000 EUR.

De drempel van 1.000.000 EUR wordt voor elke effectenrekening afzonderlijk bepaald, zonder dat het 
nodig is om alle effectenrekeningen van eenzelfde titularis samen te voegen of de waarde van een effectenrekening over meerdere co-titularissen te verdelen. 

Er is ook een nieuwe antimisbruikbepaling voorzien om transacties te viseren die hoofdzakelijk bedoeld zijn om aan de toepassing van deze nieuwe taks te ontsnappen, zoals de splitsing van een effectenrekening in verschillende effectenrekeningen (onder de drempel van 1.000.000 EUR).

Belgische en buitenlandse effectenrekeningen

De nieuwe taks is van toepassing op effectenrekeningen geopend bij Belgische of buitenlandse financiële 
instellingen. Bij de opening van de effectenrekening in België is de Belgische financiële instelling verantwoordelijk voor de inning, aangifte en betaling van de taks. Voor buitenlandse effectenrekeningen rusten deze verplichtingen op de Belgische titularis van de effectenrekening, tenzij deze kan aantonen dat de taks werd betaald en aangegeven door de buitenlandse financiële instelling.