• Sociale maatregelen uit het federale regeerakkoord van 29.09.2020

Sociale maatregelen uit het federale regeerakkoord van 29.09.2020

07 oktober 2020

België heeft een nieuwe federale regering en daar hoort een nieuw federaal regeerakkoord bij.

Om ons land herop te bouwen na de COVID-19-crisis zal de nieuwe federale regering een prioriteit maken van het creëren van jobs. Met de intentie om de tewerkstellingsgraad tegen 2030 op te trekken naar 80%, zou werken meer dan ooit beloond moeten worden. De regering meent immers dat een kwaliteitsvolle job de beste sociale bescherming biedt en een belangrijke bron van emancipatie is.

Hierbij vindt u een samenvatting van de sociale maatregelen uit het federale regeerakkoord van 29 september 2020.

'Work-life balance' in tijden van corona

Als alternatief voor het corona ouderschapsverlof zullen ouders van schoolgaande kinderen, kinderen in crèches en kinderen met een handicap in een voorziening recht hebben op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op basis van een specifiek quarantaine attest, wanneer zij enkel thuis kunnen worden opgevangen omwille van COVID-19. Dit attest dient om deze ouders toegang te geven tot het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19.

De coronacrisis heeft tot een massaal gebruik van thuiswerk geleid, waardoor de arbeidstijd in veel gevallen ook volledig anders werd georganiseerd. Bij werkgevers en werknemers leeft een sterke vraag om deze manier van werken verder te kunnen zetten. De regering zal daarom, in overleg met de sociale partners, de voorwaarden vastleggen waarbinnen afwijkingen op de standaard arbeidsduur en arbeidstijd kunnen worden ingevoerd voor ondernemingen met een syndicale delegatie of die sociale verkiezingen organiseren en dit terwijl de bescherming van de werknemers wordt gewaarborgd en met respect voor de wetgeving betreffende arbeidstijd.

De verschillende verlofstelsels voor ouders zullen hervormd en geoptimaliseerd worden zodat er een evenwichtigere verdeling mogelijk wordt tussen mannen en vrouwen bij de opvang van en de zorg voor kinderen. Het geboorteverlof zal bijvoorbeeld stapsgewijs uitgebreid worden van 10 naar 20 dagen.

 

Stimuleren van tewerkstelling en ondernemerschap

De procedures voor re-integratie zullen worden vereenvoudigd en gestroomlijnd zodat meer werknemers (sneller) een re-integratietraject kunnen starten en succesvol beëindigen.

De regering zal werkgevers en werknemers aansporen om langere perioden van tijdelijke werkloosheid aan te wenden om opleiding te volgen.

Er zal een individuele opleidingsrekening ingevoerd worden, die gedurende de volledige loopbaan gebruikt kan worden. Het is de bedoeling ervoor te zorgen dat elke VTE gemiddeld recht heeft op vijf opleidingsdagen (of het aantal uren dat daarmee overeenstemt) per jaar. De regering heeft als ambitie om voor het einde van de legislatuur voor elke werknemer tot een individueel recht op opleiding te komen. Bedrijven met minder dan 10 werknemers en bedrijven met minder dan 20 werknemers blijven mutatis mutandis onder de systemen van uitzonderingen of afwijkingen vallen.

De vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de aanwerving van de eerste werknemer zal worden verlengd na 2020.

Om de koopkracht van de werkende mens te verhogen zullen fiscale en parafiscale maatregelen genomen worden, wat eveneens zal zorgen voor de verdere verlaging van de lasten op arbeid. Tegelijk kondigt de regering een geleidelijke verschuiving plaats van alternatieve verloningsvormen naar de verloning in geld.

Er zal worden bekeken hoe werknemers die in structurele tijdelijke werkloosheid terechtkomen, tijdelijk bij een andere werkgever kunnen werken.

 

Mobiliteit

Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasgasvrij zijn. De regering zal een kader uitwerken waarbij werknemers die geen aanspraak maken op een bedrijfswagen een mobiliteitsbudget toegekend kunnen krijgen door hun werkgever. Op die manier worden duurzame mobiliteitsalternatieven (openbaar vervoer, fietsen, broeikasgasneutrale auto’s, enz.) gestimuleerd.

 

Sociale zekerheid

De regering zou de huidige verschillen tussen de verschillende stelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren naar elkaar doen toegroeien, met respect voor verworven rechten. Tegen eind 2021 zullen de nodige maatregelen uitgewerkt worden.

De strijd tegen sociale dumping en sociale fraude zal opgevoerd worden.

 

Pensioen

Het minimumpensioen van zowel werknemers als zelfstandigen wordt geleidelijk opgetrokken naar 1500 EUR netto per maand voor een volledige loopbaan van 45 jaar. In geval van een onvolledige loopbaan wordt dit bedrag pro rata verminderd met het verschil tussen 45 jaar en de loopbaan.

Er zullen maatregelen worden genomen over eindeloopbaanregeling (o.m. deeltijds pensioen), teneinde de effectieve loopbaanduur van de werknemers op te trekken.

Dankzij een pensioenbonus zullen mensen die langer werken ook meer pensioen opbouwen. Je begint deze bonus op te bouwen van zodra je voldoet aan de voorwaarden voor de opname van een vervroegd pensioen.

De sociale partners moeten bekijken hoe elke werknemer gedekt kan worden door een aanvullend pensioenplan met een bijdrage van minstens 3% van het brutoloon.

 

Contact

Heb je vragen over de aankomende sociale maatregelen uit het nieuwe regeerakkoord? Neem contact op met een van onze Social Legal experten.