Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.
  • Sociale verkiezingen 2020 – belangrijke punten om dag X goed voor te bereiden

Sociale verkiezingen 2020 – belangrijke punten om dag X goed voor te bereiden

10 februari 2020

Intussen is dag X-35 achter de rug en hebben de contouren van de komende sociale verkiezingen vorm gekregen door het omschrijven van de TBE(‘s) waarbinnen sociale verkiezingen moeten worden georganiseerd, en de aanduiding van de leidinggevende functies en functies van het kaderpersoneel.

De volgende belangrijke datum op de kalender is dag X. Afhankelijk van de datum die de onderneming gekozen heeft voor de verkiezingen zal dag X vallen in de periode van 11 tot 24 februari 2020, hetzij exact 90 dagen voorafgaand aan de verkiezingsdatum, dag Y.

Bij dit sleutelmoment moet opnieuw bepaalde informatie aan de werknemers meegedeeld worden door de Ondernemingsraad (OR), het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) of, bij gebreke daaraan, door de werkgever zelf.

De mededeling van deze informatie vergt een zekere voorbereiding door de werkgever. Hieronder vindt u enkele tips en aanbevelingen om deze belangrijke stap zo goed mogelijk voor te bereiden.

 

Datum en uurregeling van de verkiezing

De datum en de uurregeling van de verkiezingen vastgesteld door de werkgever in samenspraak met de OR of het CPBW. Indien deze organen nog niet bestaan, neemt de werkgever deze beslissing. De datum en de uurregeling van de verkiezingen moeten zo worden vastgesteld dat, in principe, elke werknemer kan stemmen gedurende zijn of haar normale werkuren.

 

Het aantal mandaten en hun verdeling

Aantal mandaten

Het aantal leden waaruit de werknemersafvaardiging bestaat, hangt af van het aantal werknemers dat door de werkgever wordt tewerkgesteld met een arbeids- of leerorvereenkomst op dag X (met inbegrip van het leidinggevend personeel met een arbeidsovereenkomst).

Naast het vast personeel van de onderneming moet ook rekening gehouden worden met alle uitzendkrachten die er op dag X worden tewerkgesteld.

Afhankelijk van het aantal tewerkgestelde werknemers zal het aantal mandaten als volgt bepaald worden:

 

Aantal werknemers op dag X

Aantal effectieve leden

Tot 100

4

Van 101 tot 500

6

Van 501 tot 1.000

8

Van 1.001 tot 2.000

10

Van 2.001 tot 3.000

12

Van 3.001 tot 4.000

14

Van 4.001 tot 5.000

16

Van 5.001 tot 6.000

18

Van 6.001 tot 8.000

18

Meer dan 8.000

22

Bovendien moeten er evenveel plaatsvervangende leden als effectieve leden zijn.

Bij een afzonderlijke vertegenwoordiging van de kaderleden kunnen er tot twee bijkomende mandaten bij komen, afhankelijk van het aantal kaderleden dat in de onderneming tewerkgesteld is en het totaal aantal werknemers.

 

Verdeling van de mandaten

Eens het aantal mandaten bepaald is, moeten deze verdeeld worden over de verschillende categorieën van werknemers, namelijk de arbeiders, bedienden, jonge werknemers (indien er meer dan 25 zijn op dag X) en kaderleden (indien meer dan 15 op dag X en enkel voor de OR).

/!\ Hoewel de uitzendkrachten in aanmerking moeten worden genomen om het aantal mandaten te bepalen waarop de werknemersafvaardiging recht heeft, worden zij daarentegen niet opgenomen in de berekening die dient voor de verdeling van de mandaten.

 

De voorlopige kiezerslijsten of de plaats waar ze kunnen worden geraadpleegd

Algemeen

De voorlopige kiezerslijsten moeten de namen bevatten van alle werknemers van de onderneming die op de datum van de verkiezingen stemrecht zullen hebben. Het is hierbij dan ook van essentieel belang om op dag X over de juiste personeelsgegevens te beschikken.

De kiezerslijsten zijn van bijzonder belang omdat zij voor de betrokken werknemers de hoedanigheid van kiezer vaststellen. Indien een werknemer met stemrecht niet vermeld staat op de kiezerslijsten, kan hij op de dag van de stemming niet worden toegelaten om zijn stem uit te brengen. Omgekeerd zal een werknemer die op de lijsten staat maar geen stemrecht heeft, kunnen deelnemen aan de stemming zonder dat de voorzitter van het stembureau zich hiertegen kan verzetten.

Ingeschreven werknemers kunnen enkel stemmen voor de categorie waartoe ze behoren. Deze regel geldt ook voor uitzendkrachten die in de onderneming zijn tewerkgesteld. Voor het CPBW worden de kaderleden ingeschreven op de lijst van de bedienden. Ze worden ingeschreven op een specifieke lijst voor de OR, voor zover ze met meer dan 15 zijn op dag X.

 

Kiesvoorwaarden

I. Voor de vaste werknemers

Een vaste werknemer zal stemrecht hebben indien hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Aangeworven zijn met een arbeids- of leerovereenkomst;
  2. Geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel;
  3. Een anciënniteit van minstens 3 maanden hebben, hetzij in de juridische entiteit, hetzij in de TBE wanneer die bestaat uit meerdere juridische entiteiten.

 

II. Voor de uitzendkrachten

Dit jaar heeft de wetgever de uitzendkrachten ook toegelaten te stemmen bij de gebruiker waar ze tewerkgesteld zijn, voor zover ze cumulatief aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

  • Gedurende 3 ononderbroken maanden of, bij gebrek daaraan, gedurende in totaal 65 dagen gewerkt hebben tussen 1 augustus 2019 en dag X;
  • 26 dagen gewerkt hebben tussen dag X en dag X+77.

Tot slot moet worden opgemerkt dat enkel de hoedanigheid van kiezer wordt toegekend aan de uitzendkrachten. Deze laatsten kunnen zich niet kandidaat stellen bij de gebruiker.

 

Lijst van de leden van het leidinggevend personeel

Op dag X wordt de lijst van het leidinggevend personeel meegedeeld aan de werknemers, met vermelding van de benaming en de inhoud van de functies. De werkgever heeft ook de mogelijkheid om enkel mee te delen waar deze lijst kan worden geraadpleegd.

Op X-35 werd beslist welke functies het leidinggevend personeel uitoefende. De lijst van personen die deze functies uitoefenen was slechts indicatief.

Men moet erop letten dat de personen vermeld als li van het leidinggevend personeel niet op de kiezerslijsten opgenomen worden.

 

De lijst van de kaderleden (enkel voor de OR)

Op dag X moet ook de lijst van de personen met een kaderfunctie meegedeeld worden. Zoals bij de lijst van de leden van het leidinggevend personeel heeft de werkgever ook de mogelijkheid om enkel mee te delen waar deze lijst kan geraadpleegd worden.

 

De persoon of dienst die verantwoordelijk is voor de verzending van de oproepingsbrieven

De aangeduide persoon of dienst zal belast worden met het bezorgen van de oproepingen van de onderneming, ten laatste op Y-10.

 

Beslissing om elektronisch te stemmen

De OR, het CPBW of, bij ontstentenis, de werkgever samen met de vakbondsafvaardiging, neemt de beslissing om de elektronische stemming te organiseren. Is er geen vakbondsafvaardiging, dan kan de elektronische stemming dus niet plaatsvinden.

Ook voor de sociale verkiezingen van 2020 heeft de wetgever een aantal wijzigingen doorgevoerd.

De beslissing om de verkiezingen elektronisch te organiseren, wordt genomen bij meerderheid zoals bepaald in het huishoudelijk reglement van het betrokken overlegorgaan. Indien het huishoudelijk reglement hierover niets vermeldt, dan zal de stemming unaniem moeten zijn om de beslissing geldig te nemen.

Bovendien wijzen we op de mogelijkheid om elektronisch te stemmen vanaf de ‘gebruikelijke werkpost’. Deze laatste moet worden vastgelegd in het akkoord over de elektronische stemming.

 

Contact

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met uw gebruikelijke BDO-contactpersoon of met een van onze experten van het Social Legal team: