• Vivaldi regering: regeerakkoord vanuit fiscaal perspectief

Vivaldi regering: regeerakkoord vanuit fiscaal perspectief

07 oktober 2020

De nieuwe federale regering wil het land uit een zware economische en sociale crisis loodsen aan de hand van een herstel- en investeringsplan van 4,7 miljard Euro. Om de economie een sterke impuls te geven, moeten jobs gecreëerd in een kader waarin werken en ondernemen loont, maar ook solidariteit moet helpen opbouwen.

Dit wordt deels gerealiseerd door het bijschaven van fiscale maatregelen.

 

COVID-19: tijdelijke ondersteunende maatregelen

Voor de geldende steunmaatregelen die de COVID-19-crisis het hoofd moeten bieden, wordt in functie van de evolutie van de pandemie geval per geval bekeken of deze maatregelen verlengd of gewijzigd worden.

Er wordt ook in een exit scenario voorzien waarbij deze steunmaatregelen geleidelijk worden afgebouwd en eventueel worden vervangen door een economisch relanceplan in samenwerking met de deelstaten.

Ondernemingen die actief zijn in belastingparadijzen zonder een rechtmatige financiële of economische behoefte te kunnen aantonen, worden alleszins uitgesloten van de steun- en relancemaatregelen

 

Interfederaal relance- en transitieplan

Wederopbouwreserve

Om de solvabiliteit en liquiditeit van bedrijven verder te versterken zullen ondernemingen voor de belastbare tijdperken verbonden aan de aanslagjaren 2022 t.e.m. 2024 een deel van hun winst kunnen vrijstellen door deze winst te boeken op een vrijgestelde wederopbouwreserve. Zo kunnen toekomstige winsten fiscaal voordelig in de vennootschap gehouden worden mits aan enkele voorwaarden voldaan wordt:

 • Tewerkstellingsvoorwaarde: het tewerkstellingspeil moet minstens behouden blijven. Bij daling van de loonmassa zou het verleende fiscale voordeel proportioneel afnemen.
 • Behoud eigen vermogen: de wederopbouwreserve wordt belastbaar op het moment dat er een kapitaalvermindering, dividenduitkering of liquidatie plaatsvindt
 • Uitgesloten vennootschappen: vennootschappen die rechtstreekse deelnemingen aanhouden in belastingparadijzen of die betalingen verrichten die niet economisch of financieel kunnen worden verantwoord.

 

Verhoogde investeringsaftrek: verlenging met 2 jaar

Om productieve investeringen te stimuleren wil de regering de verhoogde investeringsaftrek (25%) met 2 jaar verlengen. De huidige investeringscriteria zullen worden geëvalueerd en mogelijks worden bijgestuurd.

 

Sociaal woningbeleid: 6% btw-tarief in het hele land

Het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van gebouwen dat momenteel in welbepaalde stedelijke gebieden geldt, wordt (tijdelijk?) uitgebreid tot het hele Belgische grondgebied.

 

Internationalisering kmo’s

Douane moet een cruciale schakel vormen in het logistiek en economisch gebeuren. Hiervoor wil de regering werken aan een verdere modernisering van de douanewetgeving.

 

Hervorming fiscaliteit

De regering wil een brede fiscale hervorming doorvoeren om het belastingstelsel de moderniseren, vereenvoudigen, meer rechtvaardig en meer neutraal te maken. Deze hervorming zal steunen op enkele principes:

 • Verdere verlaging van de lasten op arbeid, zowel voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen
 • Verschuiving van de fiscale druk, maar de totale fiscale druk zal niet toenemen
 • Vereenvoudiging van de personenbelasting met uitdovingsscenario voor bepaalde aftrekposten, belastingverminderingen en uitzonderingsregimes.

 

Geen meerwaardetaks, geen effectentaks, wel een ‘miljonairstaks’

Er komt geen meerwaardebelasting en ook geen effectentaks. De regering onderhandelde wel over een ‘bijdrage van de grote vermogens’. Deze ‘miljonairstaks’ zou een bronbelasting op grote financiële transacties worden (dus geen vermogenswinstbelasting) die zich richt op mensen met een vermogen van meer dan 1 miljoen Euro.

 

Gezinsfiscaliteit

De regering wil maatregelen nemen om de gezinsfiscaliteit te verlichten om een betere combinatie werk, gezin en zorg voor oudere, inwonende familieleden toe te laten en dit aan de hand van onder meer:

 • Belastingvermindering voor kinderoppas
 • Toeslag op de belastingvrije som voor (groot)ouders en broers/zussen te laste, ouder dan 65 jaar.

 

Hervorming van het fiscaal statuut van de beroepssporter

Beroepssporters en sportclubs zullen een eerlijke fiscale bijdrage moeten leveren, afhankelijk van de ‘draagkracht’ van de sport.

 

Fiscale regularisatie

De mogelijkheid tot fiscale regularisatie van niet aangegeven inkomsten en kapitalen wordt stopgezet per 31 december 2023.

 

Bijdrage aan hervormingen in internationale belastingregels

België wil een constructieve en proactieve rol spelen in de hervorming van internationale belastingregels. In het kader van de zogenaamde “GloBE proposal” die een internationale minimumbelasting beoogt, is België er een voorstander van dat de belasting van de winst van een multinational in ieder afzonderlijk land onderworpen moet zijn aan een minimumbelasting, zonder uitzondering voor bepaalde belastingregimes.

België wil ook het voortouw nemen in het ontwikkelen van een digitale taxatie op internationaal niveau. Bij uitblijven van een internationaal akkoord, zal België zelf een ‘digital services tax’ invoeren tegen 2023. Deze digitale taxatie beoogt het belasten van zogenaamde ‘Digitale Reuzen’ (Google, Apple, Facebook, Amazon, … afgekort de 'GAFA’s') die digitale diensten winsten genereren die momenteel moeilijk te belasten zijn omwille van het feit dat deze ondernemingen een geringe fysieke aanwezigheid hebben in de landen ze operationeel zijn.

Verder staat de nieuwe regering achter de herziening van de ‘Code of Conduct’ en beoogt zij een verruiming van de definitie ‘schadelijke belastingpraktijken’.

Ook in het kader van een Europese fiscale harmonisatie zal België meewerken aan een aantal samenwerkingsprojecten:

 • Harmonisatie van het systeem van herziening van de btw;
 • Verkleining van de zogenaamde ‘VAT Gap’, de btw-kloof tussen wat de overheid zou moeten ontvangen en wat de overheid werkelijk int
 • Invoering van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (de FTT)
 • Invoering van multidisciplinaire onderzoeksteams (de zogenaamde “MOTEM’s”) die moeten zorgen voor een effectievere aanpak van grensoverschrijdende fraude
 • Maatregelen op het vlak van transparantie en preventie lijken het bankgeheim op losse schroeven te zetten: er is sprake van een verplichting om de banksaldi van Belgische rekeningnummers te melden aan het CAP (het Centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België). Bij het onderzoek van een individueel dossier met een of meer aanwijzingen van belastingontduiking kan he CAP bevraagd worden. Dit zal eveneens het geval zijn wanneer er in het kader van datamining door de fiscus een of meer aanwijzingen van belastingontduiking of tekenen en indiciën zijn;
 • De zogenaamde ‘Kaasroute’ wordt gesloten door buitenlandse notariële akten van Belgische rijksinwoners te onderwerpen aan een verplichte registratie met betaling van de Belgische schenkbelasting als gevolg.

 

Groene fiscaliteit

De federale regering ondersteunt de Europese klimaatambities en zal onderzoeken hoe de Belgische fiscaliteit klimaat- en milieuvriendelijker kan worden gemaakt, vertrekkende vanuit het principe dat de vervuiler betaalt. Het gebruik van fossiele brandstoffen fiscaal zal zoveel mogelijk worden ontmoedigd. Op Europees en internationaal niveau wil de regering meewerken aan de herziening van de huidige belastingvrijstelling op kerosine.

Men wil echter ook op een niet-bestraffende manier bijdragen aan de klimaatuitdagingen door onder meer een kader uit te werken waarbij werknemers die geen aanspraak maken op een bedrijfswagen door hun werkgever een mobiliteitsbudget toegekend kunnen krijgen.

 

Akkoord tussen regeringspartijen, nog geen wetgeving

Al deze voorstellen zijn het resultaat van een akkoord tussen de regeringspartijen. Ze moeten nog in concrete wetteksten omgezet worden waardoor er mogelijk nog aanpassingen zullen worden doorgevoerd. BDO volgt dit nauwgezet op en zal op regelmatige basis informeren over de stand van zaken.

 

Contact

Heb je vragen over de fiscale maatregelen uit het regeerakkoord? Neem contact op met een van onze fiscale experten via [email protected] of met je gebruikelijke BDO-contactpersoon.