Coronasteun voor ondernemingen (update)

Natalie Bastiaens, Partner |
Jean Santin, Senior Manager |
Stijn Rasschaert, Partner |
Jan Oosterlinck, Partner |

28 september 2021

Ondernemingen die in financiële moeilijkheden terecht komen omwille van de verspreiding van het COVID-19 virus, kunnen diverse sociaalrechtelijke en fiscale steunmaatregelen aanvragen. Wij verstrekken u hiervan graag een overzicht.

 

FEDERALE MAATREGELEN

ALGEMEEN

 

SOCIALE MAATREGELEN

 

FISCALE MAATREGELEN - ALGEMEEN

 • Steunmaatregelen gericht op het aanmoedigen van investeringen (update 18.02.2021)
  • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing (update 18.02.2021) (afgelopen steunmaatregel)
  • Fiscale vrijstelling voor opleidingen
  • Nieuw tax shelter systeem COVID-19 (update 3.05.2021)
  • Verhoogde investeringsaftrek (25%) (update 11 .01.2021)
  • Fiscale aftrekbaarheid van receptiekosten: opgetrokken naar 100%
  • Belastingvermindering voor giften in de personenbelasting
  • Consumptiecheque

 

FISCALE MAATREGELEN - INKOMSTENBELASTINGEN

 

FISCALE MAATREGELEN - INDIRECTE BELASTINGEN

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR FOD FINANCIËN EN FEBELFIN (KOEPEL VOOR DE BANKSECTOR)

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR DE VLAAMSE REGERING

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 • Informatieverstrekking
 • Steun aan ondernemingen (update 14.09.2021)
  • Premie voor zogenaamde 'niet-essentiële' sectoren 
  • Premie voor contactberoepen van 1.500 EUR
  • Eenmalige premie van 4.000 EUR
  • Compensatiepremie van 2.000 EUR 
  • Premie voor gesloten Brusselse bars, cafés en restaurants
  • Premie ter ondersteuning van de hotelsector
  • Premie voor de evenementensector
  • Premie voor de culturele en creatieve sector
  • Premie voor exploitanten van taxidiensten en diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur
  • Premie voor culturele en creatieve organisaties zonder winstoogmerk
  • Corona-premie voor zwaar getroffen zelfstandigen 
  • Relancepremie (voortzetting van de Tetra- en Tetra +-premies)
  • Premie voor toeristische accommodatie (voortzetting van de Tetra- en Tetra +-premies)
  • Aanwervingspremie (PHOENIX.BRUSSEL)
 • Financiële maatregelen (update 14.09.2021)
  • Handelshuurlening
  • Proxi-lening
  • Lening van Finance&Invest.Brussel
  • Oxygen-lening (BRUSOC)
  • RECOVER-lening (BRUSOC)

De steunmaatregelen uitgevaardigd door het Waals gewest zijn beschikbaar op de Franstalige pagina van dit artikel. Indien gewenst, staan wij u uiteraard graag bij voor een vertaling of voor meer informatie.

 

FEDERALE MAATREGELEN

 

ALGEMEEN

 

Welwillendheid bij vertraging overheidsopdrachten

Wat?

 • Geen boetes of sancties voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus.

 

 

Digitale ondertekening authentieke akten

Wat?

 • Mogelijkheid tot verlenen digitale (authentieke) volmacht aan vertrouwenspersoon of notariële medewerker die de akte kan ondertekenen
 • Niet meer nodig om zich te verplaatsen naar een notariskantoor voor de ondertekening van akten (koopakte, schenkingsakte, …)
 • Verlenen van volmacht is kosteloos.

 

Hoe?

 • De partijen verschijnen voor de notaris via een videoconferentie
 • De partijen identificeren zich en ondertekenen de akte elektronisch aan de hand van een elektronische identiteitskaart of van een digitale itsme ID; het gebruik van het rijksregisternummer is daarbij toegestaan
 • De notaris ondertekent de akte aan de hand van een elektronische identiteitskaart
 • De volmachten worden aan de authentieke aangehecht. Hiervoor maakt de notaris een eensluidend verklaard afschrift op papier op van deze elektronisch ondertekende volmacht.

 

 

SOCIALE MAATREGELEN

Sociale bijdragen voor zelfstandigen: uitstel, vermindering of vrijstelling 

Wat?

 • Uitstel
  • Voor alle zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep)
  • Mogelijk voor voorlopige bijdragen van alle kwartalen van 2021 en voor de regularisatiebijdragen van 2018, 2019 en 2020, die vervallen op 31/03/2021, 30/06/2021, 30/09/2021 of 31/12/2021
  • Uitstel voor maximum één jaar
  • Dubbele garantie
   • vermeerderingen worden kwijtgescholden op moment van effectieve betaling
   • behoud sociale rechten
 • Vermindering
  • Voor alle zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep)
  • Van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2021
  • Mogelijk indien het beroepsinkomen lager ligt dan de wettelijke drempels
  • Niveau van vermindering te bepalen in overleg met sociaal verzekeringsfonds, op basis van aangebrachte verduidelijkingen door zelfstandige en het concrete dossier (niveau van daling in verkoop/bestellingen, vermindering van het zakencijfer, etc.)
 • Vrijstelling:
  • Voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters)
  • Kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend
  • Kan worden gevraagd voor voorlopige bijdragen van alle kwartalen van 2021 en voor de regularisatiebijdragen van 2018, 2019 en 2020 met vervaldag in 2021
  • Geen opbouw pensioenrechten voor de kwartalen waarvoor er een vrijstelling is. Dit kan later (binnen 5 jaar) geregulariseerd worden zodat kwartalen toch in aanmerking komen voor de pensioenberekening.
 • Kwijtschelding verhogingen:
  • Voorlopige sociale bijdragen van alle kwartalen van 2021 die niet tijdig betaald worden, geven geen aanleiding tot verhogingen
  • Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen van 2018, 2019 en 2020 die in de loop van 2021 moeten worden betaald.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds
 • Uitstel:
  • Om een uitstel te bekomen voor de bijdragen van Q3/2021 moet de aanvraag ingediend worden vóór 30/09/2021 en voor de bijdragen van Q4/2021 moet de aanvraag ingediend worden vóór 31/12/2021.
  • Aanvraag moet volgende inlichtingen bevatten: naam, voornaam en woonplaats, naam en zetel bedrijf, ondernemingsnummer, motivering over de moeilijkheden die de aanvrager ondervindt door het coronavirus (minstens een duidelijke verklaring op eer)
 • Vermindering
  • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds
 • Vrijstelling:
  • Via sociaal verzekeringsfonds of online aanvraag 
  • Best ook melden via email aan: [email protected]
  • 02/546 60 19
  • Aangeraden om sociaal verzekeringsfonds te contacteren om aanvraag te doen
 • Kwijtschelding van verhogingen:
  • Gebeurt automatisch, geen aanvraag noodzakelijk
  • Voor meer info contacteer je best je sociaal verzekeringsfonds
  • 02/546 60 19

Bron: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

 

Overbruggingsrecht zelfstandige bij quarantaine of zorg kind vanaf 2021

Voor wie?

 • Volledige uitkering voor:
  • Zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 7.356,08 EUR
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 7.021,29 EUR
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd in België
 • Voor zelfstandigen die in quarantaine worden geplaatst en daardoor hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen daadwerkelijk en volledig moeten onderbreken. Zelfstandigen die hun activiteit van thuis uit kunnen organiseren, komen niet in aanmerking. Die situatie van overmacht moet aangetoond worden aan de hand van een quarantaine-attest (op hun eigen naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven als de zelfstandige)
 • De zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor de zorg voor hun kind(eren) tot maximaal 18 jaar, doordat de klas in quarantaine moet of door de sluiting van de school/ kinderopvang, doordat het kind zich in quarantaine bevindt of doordat het kind verplicht lessen op afstand moet volgen als gevolg van de corona maatregelen. Die situatie van overmacht moet aangetoond worden aan de hand van een bewijsstuk (beslissing van de directie van de school of beslissing van de kinderopvang)
 • Omvang financiële steun bedraagt bij een volledige uitkering maximaal 1.291,69 EUR zonder gezinslast en 1.614,10 EUR met gezinslast bij een duurtijd van minimum 28 dagen. Deze financiële steun daalt naargelang de duurtijd van de quarantaine tussen de 28 tot minstens 7 dagen bedraagt
 • Mogelijk voor de maanden januari tot en met september 2021.

 

Hoe aanvragen?

 

 

Dubbel corona overbruggingsrecht zelfstandige -  januari - september 2021

Voor wie?

 • Volledige uitkering voor:
  • Zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 euro en 7.356,08 EUR
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 7.021,29 EUR
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd in België
 • Voor de periode van januari t.e.m. september 2021
 • Zelfstandigen die hun activiteiten verplicht volledig moeten onderbreken naar aanleiding van de coronamaatregelen (m.u.v. toegestane take-away in horeca, de toegestane click and collect voor niet-essentiële handelszaken en het vervroegd sluitingsuur voor nachtwinkels). Er is geen minimumduur van onderbreking vereist
 • Zelfstandigen die niet verplicht moeten sluiten, maar waarvan de zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van een zelfstandige activiteit vermeld in het vorige punt, op voorwaarde dat de zelfstandige activiteit zelf dus ook volledig onderbroken is tijdens deze periode van gedwongen sluiting door de overheid
 • Niet-essentiële handelszaken in de periode van 27/03/2021 t.e.m. 25/04/2021, die hun activiteiten niet kunnen verderzetten via een systeem van bestellen en afhalen, van leveren of via een systeem op afspraak. Niet-essentiële handelszaken die hun activiteiten wel verderzetten via een systeem van bestellen en afhalen, van leveren of via een systeem op afspraak, kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht bij omzetdaling
 • Omvang financiële steun bedraagt bij een volledige uitkering 3.292,76 EUR met gezinslast en 2.635,04 EUR zonder gezinslast (resp. 1.646,38 EUR en 1.317,52 EUR bij een gedeeltelijke uitkering).

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds stelt vervolgens een formulier ter beschikking
 • Aanvraag voor de maanden juli, augustus en september 2021 mogelijk tot uiterlijk 30/03/2022.

 

 

Overbruggingsrecht bij omzetdaling zelfstandige - januari t.e.m. december 2021

​Voor wie?

 • Volledige uitkering voor ondernemingen uit alle sectoren:
  • Zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 7.356,08 EUR
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 7.021,29 EUR
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd in België én zelfstandige moet de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen effectief betaald hebben gedurende ten minste vier van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft
 • Zelfstandigen met een omzetdaling van minstens 40% in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor de uitkering wordt aangevraagd ten opzichte van dezelfde kalendermaand in het refertejaar 2019. Daarnaast moet de zelfstandige de link tussen het omzetverlies en de COVID-19 crisis kunnen motiveren. Vanaf 1/10/2021 tot en met 31/12/2021 moet een omzetdaling van minstens 65% kunnen worden aangetoond
 • Voor de maanden januari t.e.m. december 2021
 • Omvang financiële steun bedraagt bij een volledige uitkering 1.646,38 EUR met gezinslast en 1.317,52 EUR zonder gezinslast (resp. 823,19 EUR en 658,76 EUR bij een gedeeltelijke uitkering).

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds stelt vervolgens een formulier ter beschikking
 • Aanvraag voor de maanden juli, augustus en september 2021 mogelijk tot uiterlijk 30/03/2022.

 

 

Overbruggingsrecht zelfstandige voor andere situaties

Wat?

 • Het klassiek overbruggingsrecht ter ondersteuning van de zelfstandigen die hun activiteit stopzetten of onderbreken:
  • Door faillissement
  • Door economische moeilijkheden
  • Gedwongen onderbreking of stopzetting door een beslissing van een derde economische actor of door een gebeurtenis die economische impact heeft, die de activiteit rechtstreeks en aanzienlijk raakt. Het coronavirus wordt beschouwd als een gebeurtenis met economische impact.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds

 

 

Minnelijk afbetalingsplan betaling verschuldigde RSZ-bijdragen

Wat?

 • Voor werkgevers die personeel tewerkstellen en die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om door de werkgever aangegeven bijdragen voor Q1, Q2 en Q3/2021, de bijdragen jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2020 en de tot 31/12/2021 vervallen rechtzettingen van verschuldigde bijdragen aan de RSZ te betalen 
 • Minnelijke betalingstermijnen aanvragen voor de socialezekerheidsbijdragen voor Q1, Q2 en Q3/2021: hierdoor kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag kan via een online aanvraagformulier
 • In het verzoek moet ook uitgelegd worden hoe de onderneming door het coronavirus wordt getroffen.

Bron: https://www.rsz.be/coronacrisis/minnelijke-afbetalingsplannen

 

 

Vrijstelling overuren bij werkgevers die tot de cruciale sectoren behoren

Wat?

 • Het aantal vrijwillige overuren wordt opgetrokken tot 220 uren ipv 100 uren voor ondernemingen uit alle sectoren
 • Werkgevers die tot de cruciale sectoren behoren kregen vanaf Q1/2021 al 120 bijkomende vrijwillige overuren. Zij kunnen het eventuele saldo van de bijkomende vrijwillige overuren dat nog niet gepresteerd werd inzetten tot 31/12/2021
 • Deze maatregel geldt voor heel 2021 en ook voor heel 2022*
 • Deze maatregel houdt in dat er in de loop van 2021 120 extra vrijwillige overuren kunnen gepresteerd worden, ongeacht de sector (maar beperkt tot de privésector) en ongeacht of er dat jaar reeds vrijwillige overuren van het contingent van 100 overuren gebruikt werden. Ook in 2022 kan voor alle kwartalen en in alle sectoren 120 extra vrijwillige overuren gepresteerd worden
 • Voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 worden de extra vrijwillige overuren die reeds in het 1ste en 2de kwartaal 2021 gepresteerd werden, wel in mindering gebracht van het bijkomend contingent van 120 extra overuren
 • De bezoldigingen voor de 120 bijkomende vrijwillige overuren die worden gepresteerd worden vrijgesteld van overloontoeslag, RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

* Onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad

 

 

Doelgroepvermindering bijdragen

Wat?

 • Ondersteuning in de loonkost door de toekenning van een bijdragevermindering
 • Voor alle ondernemingen uit alle sectoren waarvan het tewerkstellingsvolume is gestegen
 • De vermindering mag voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid toegepast worden
 • Deze maatregel is geldig voor Q3 2021, namelijk van 1/06/2021 tot en met 30/09/2021
 • De doelgroepvermindering is van toepassing op ondernemingen waarvan het arbeidsvolume in Q3 2021 verhoogt ten opzichte van Q1 2021. Deze verhoging van arbeidsvolume houdt nieuwe aanwervingen en / of de afbouw van tijdelijke werkloosheid in. Het mag echter niet een gevolg zijn van een fusie, splitsing of overdracht. Voor de toename van het arbeidsvolume moet er rekening gehouden worden met het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers in de onderneming:
  • <50 werknemers: een stijging van minstens 25%
  • 50 tot 499 werknemers: een stijging van minstens 20%
  • Minstens 500 werknemers: een stijging van minstens 10%
 • Op het einde van Q3 2021 zal nagekeken worden of de onderneming voldoet aan de vereiste stijging van het arbeidsvolume
 • Om in aanmerking te komen voor de bijdragevermindering moet de werkgever naast bovenstaande voorwaarden omtrent de verhoging van het arbeidsvolume bijkomend ook aan volgende voorwaarden voldoen:
  • De werknemers waarop de doelgroepvermindering wordt toegepast moeten ononderbroken in dienst worden gehouden gedurende Q3 2021, met uitzondering van de situaties waarbij de werknemer zelf ontslag neemt of wordt ontslagen om dringende reden
  • De werkgever mag in 2021 geen dividenden uitkeren, eigen aandelen inkopen of bonussen uitkeren aan leidinggevende en leden van de Raad van Bestuur
  • In Q2 en Q3 2021 mag er geen collectief ontslag aangekondigd zijn of worden
  • De werkgever moet de verplichting tot gebruik van het geregistreerd kassasysteem voor bepaalde werkgevers in de horecasector naleven
  • De werkgever moet in 2021 de opleidingsverplichtingen, in het kader van de interprofessionele opleidingsdoelstellingen naleven. Dit wil zeggen dat de sectorale cao’s moeten worden nageleefd. Indien deze ontbreken, moet het individuele recht op opleiding nageleefd worden. Dit betreft een recht van gemiddeld 2 dagen opleiding per jaar, per voltijds equivalent
   • Deze verplichting is niet van toepassing op werkgevers die minder dan 10 werknemers tewerkstellen. Een sectorale CAO kan hen wel een vormingsverplichting opleggen
   • Werkgevers met minstens 10 maar minder dan 20 werknemers, zijn onderworpen aan een lichtere opleidingsverplichting
 • Werkgevers die zwaar getroffen zijn, hebben recht op 2.400 EUR per kwartaal per werknemer en dit voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid. Er is voldaan aan de voorwaarde voor zwaar getroffen onderneming indien het arbeidsvolume:
  • Ofwel tijdens Q1 2021 50% lager ligt dan in Q1 2020
  • Ofwel tijdens Q4 2020 50% lager ligt dan in Q4 2019
 • Werkgevers die minder zwaar getroffen zijn, hebben recht op een vermindering van maximaal 1000 euro per kwartaal per werknemer en dit voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid.

 

Hoe aanvragen?

 • De RSZ zal achteraf controles uitvoeren op basis van de DmfA-aangifte op de naleving van deze voorwaarden
 • De RSZ zal op basis van de gegevens van de DMFA op 1/072021 bekijken of een onderneming al dan niet als zwaar getroffen onderneming moet beschouwd worden. Wijzigingen of rechtzettingen na 1 juli 2021 worden niet in aanmerking genomen
 • Indien uit de controles achteraf blijkt dat de werkgever de toekenningsvoorwaarden niet naleeft, dan annuleert de RSZ de doelgroepvermindering in de DmfA-aangifte.

 

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona versoepelde procedure 

Wat?

 • Voor elke werkgever zal alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van de uitbraak van COVID-19 worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf 1/10/2020 tot en met 31/12/2021
 • Kan toegepast worden in geval van:
  • Werkgebrek door de coronacrisis
  • Overmacht ingevolge een quarantainemaatregel en werknemer is in het bezit van een quarantainegetuigschrift
  • Overmacht ten gevolge van de opvang van een kind wegens de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten als gevolg van een coronamaatregel en werknemer is in het bezit van een attest sluiting wegens corona
  • Overmacht ten gevolge van de opvang van het kind omdat het kind in quarantaine is
 • In principe kan deze vorm van werkloosheid enkel in volledige dagen worden opgenomen. In de periode van 10.05.2021 tot 30.06.2021 was het ook mogelijk om halve dagen tijdelijke werkloosheid te nemen in de sectoren van de dienstencheques en het schooltransport.

 

Hoe aanvragen?

 • Vereenvoudigde formaliteiten voor werknemers en werkgevers
 • Voor de werkgever:
  • In ASR scenario 5 (elektronische aangifte sociaal risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) moet de werkgever de tijdelijke werkloosheid maandelijks aangeven als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”)
  • Geen controlekaarten C3.2A af te leveren
  • Brengt werknemer op individuele of collectieve wijze in kennis ten laatste op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de (verlenging) van de schorsing. Daarin vermeldt de werkgever de periode waarop de kennisgeving betrekking heeft en de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld en, in voorkomend geval, de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer geacht wordt arbeidsprestaties te leveren. Ook bij verhoging van het oorspronkelijk aantal werkloosheidsdagen of verandering van voltijds naar deeltijds stelsel geldt dezelfde informatieplicht
  • Informeert de betrokken werknemer over de mogelijkheid om RVA uitkeringen te verkrijgen
  • Licht de ondernemingsraad of bij gebrek daaraan de vakbondsafvaardiging in van het gebruik van deze maatregel
 • Voor de werknemer :
  • Vereenvoudigd formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA en de ASR scenario 5 kan tot en met 31/12/2021 gebruikt worden bij het indienen van een uitkeringsaanvraag, eenmalig en elektronisch in te dienen bij de uitbetalingsinstelling
  • Geen toelaatbaarheidsvoorwaarden
  • Uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 EUR/maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA
 • Er wordt op de uitkering een verminderde bedrijfsvoorheffing ingehouden van 15%. Deze bedrijfsvoorheffing wordt tijdelijk verlaagd van 26,75% naar 15%, zodat de tijdelijk werklozen meer netto loon overhouden.

Bron: RVA.be

 

 

Compensatie van werkgeverskost van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge het coronavirus voor de jaarlijkse vakantie voor bedienden

Wat?

 • Werkgevers, die in Q2 2020 bedienden tewerkstelden, zullen een compensatie ontvangen van de werkgeverskost voor de gelijkstelling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus voor de jaarlijkse vakantie van bedienden
 • De RSZ zal voor elke werkgever van bedienden een percentage van de globale financieringsenveloppe (van in totaal 93.582.741 EUR) vaststellen, dat weergeeft hoeveel de betrokken werkgever beroep heeft gedaan op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge het coronavirus voor de periode tot 31/12/2020. Dit percentage is bepalend voor het toekennen van de compensatie
 • De compensatie komt ten vroegste in het tweede kwartaal van 2021.

 

Hoe aanvragen?

 • Een werkgever die in aanmerking komt voor deze financiële compensatie, hoeft hiervoor geen aanvraag in te dienen
 • De RSZ zal zelf berekenen hoeveel de compensatie bedraagt en zal deze in mindering brengen van de socialezekerheidsbijdragen van Q2/2021. Een eventueel saldo kan worden overgedragen naar de volgende kwartalen van 2021 voor zover er bijdragen verschuldigd zijn.

 

 

Mogelijkheid tot afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor werknemers die in tijdelijke werkloosheid verkeren

Wat?

 • Het is mogelijk om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd van minimaal 7 dagen te sluiten, zonder dat dit het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot gevolg zou hebben, indien deze arbeidsovereenkomsten worden gesloten door werknemers die in tijdelijke werkloosheid verkeren
 • Deze arbeidsovereenkomsten moeten worden gesloten met een andere werkgever dan de werkgever waarbij de werknemer in tijdelijke werkloosheid verkeert
 • Enkel voor werkgevers uit de zorgsector, het onderwijs en werkgevers die instellingen en centra exploiteren die belast zijn met contactopsporing om de verspreiding van het Covid-19 virus te beperken
 • Vanaf 1/10/2020 t.e.m. 30/09/2021.

 

 

Aanvulling door werkgever bij RVA-uitkering tijdelijke werkloosheid

Wat?

 • Aanvullende vergoeding door werkgever bovenop de werkloosheidsuitkeringen die een werknemer ontvangt bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische reden
 • Vrij van sociale zekerheidsbijdragen
 • Voorwaarden:
  • De aanvulling heeft niet tot gevolg dat de werknemer ‘netto’ meer zou ontvangen dan wanneer hij gewerkt had
  • Met het ‘netto’ wordt het belastbaar loon bedoeld (bruto - RSZ)
  • Werknemers van dezelfde categorie worden gelijk behandeld, door ofwel tot een bepaald percentage van het nettoloon te compenseren of door iedereen een forfaitair bedrag te betalen (mits in acht name van het maximum van de werknemers met het laagste loon)
  • Er wordt rekening gehouden met het gemiddelde loon van de voorbije maanden als het gaat om werknemers met een variabel loon
  • Er mag alleen rekening gehouden worden met het loon waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, dus geen voordelen zoals maaltijdcheques
 • Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

 

Hoe?

 • Doorgeven aan payroll dienstverlener
 • Eventuele aanvullingen die voor de maand maart werden toegekend maar die te hoog zijn, kunnen gecompenseerd worden door de aanvullingen voor de eerstvolgende maanden te verlagen.

 

 

Schorsing opzeggingstermijn vanaf 22 juni 2020 tijdens periodes van Corona- werkloosheid

Wat?

 • Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt (of beëindigd heeft vanaf 1/03/2020) met een opzeggingstermijn, zal de opzeggingstermijn vanaf 22/06/2020 geschorst worden voor periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar aanleiding van de coronamaatregelen (‘Corona-werkloosheid’). De opzeggingstermijn zal dus worden verlengd met deze periodes
 • Elke opzeggingstermijn die aanvangt vanaf 1/03/2020, en die nog niet afgelopen is, valt onder het toepassingsgebied. Opzeggingstermijnen die al aangevat waren voor deze datum zullen dus niet meer worden geschorst tijdens periodes Corona-werkloosheid
 • Opzeggingen gegeven door de werknemer worden ook niet geschorst door periodes van Corona-werkloosheid, ongeacht wanneer de opzeggingstermijn aanvangt.

 

 

Studentenarbeid tijdens Q4 2020, Q1, Q2 en Q3/2021

 • De arbeidsuren die studenten presteerden in de zorg- en onderwijssector tijdens Q4/2020, Q1 en Q2/2021 werden niet aangerekend op het contingent van 475 uren dat jaarlijks door studenten aan voordelig socialezekerheidstarief kan worden gepresteerd
 • De arbeidsuren die studenten tijdens Q3/2021 presteren, worden eveneens niet aangerekend op het contigent van 475 uren. Deze maatregel is in tegenstelling tot bovenstaande van toepassing op alle studenten, ongeacht de activiteitensector.

 

 

Verlenging geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques en sport/cultuurcheques

 • De geldigheidsduur van maaltijd-, eco- en geschenkcheques die tussen 1/11/2020 en 31/03/2021 vervallen, wordt omwille van de coronapandemie verlengd met 6 extra maanden.
 • De sport- en cultuurcheques blijven geldig tot en met 30/09/2021.

 

 

Uitstel betaling vennootschapsbijdrage

Wat?

 • Vennootschappen zijn normaal verplicht om voor 30 juni een jaarlijkse sociale bijdrage te betalen, waarvan het bedrag afhangt van het balanstotaal
 • In 2020 hadden vennootschappen de tijd tot 31/12/2020. 
 • Voor 2021 krijgen vennootschappen opnieuw de tijd tot 31/12/2021
 • De sociale verzekeringsfondsen zullen in die zin de vervaldagberichten niet zoals gewoonlijk in april-mei versturen, maar pas vanaf september.

 

 

Vaccinatieverlof

Wat?

 • Klein verlet (recht om afwezig te zijn met behoud van loon) vanaf 9/04/2021 voor werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. Het recht geldt tot en met 31/12/2021 en kan (indien de omstandigheden het vereisen) eventueel verlengd worden tot en met 30/06/2022
 • De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Dit is zowel de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum, als de tijd die nodig is om zich te verplaatsen naar en van de plaats van vaccinatie
 • Voor alle werknemers en werkgevers die met elkaar zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst, inclusief jobstudenten en uitzendkrachten. Ook het contractueel personeel van de openbare sector valt onder deze regeling.

 

Hoe aanvragen?

 • De werknemer moet de werkgever zo spoedig mogelijk op voorhand verwittigen van zijn afwezigheid, van zodra hij zelf het tijdstip van vaccinatie kent.

 

 

Coronapremie

Wat?

 • Ondernemingen kunnen hun werknemers een premie van maximum 500 EUR toekennen onder de vorm van consumpiecheques
 • Voor ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald. Er is geen wettelijke invulling van het begrip ‘goede resultaten
 • Deze premie mag toegekend worden bovenop de loonmarge van 0,4%
 • De premie kan toegekend worden van 1/08/2021 t.e.m. 31/12/2021
 • Deze premie is vrijgesteld in de personenbelasting, vrijgesteld van RSZ-bijdragen en volledig aftrekbaar voor de werkgever. Enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% verschuldigd.

 

 

FISCALE MAATREGELEN - ALGEMEEN

Steunmaatregelen gericht op het aanmoedigen van investeringen

Wat?

De wet van 15/07/2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) voorziet in een aantal bijkomende fiscale maatregelen:

 • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing (deze steunmaatregel is inmiddels afgelopen):
  • Vrijstelling bedraagt 50% van het verschil tussen enerzijds de bedrijfsvoorheffing voor elke van de maanden juni, juli en augustus 2020 en anderzijds de bedrijfsvoorheffing voor de maand mei 2020. De bedrijfsvoorheffing van de berekeningsbasis is gelijk aan de nog door te storten bedrijfsvoorheffing na toepassing van eventuele andere vrijstellingen
  • Op voorwaarde dat er tussen 12/03/2020 en 31/05/2020 gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen een beroep werd gedaan op tijdelijke werkloosheid voor minstens 1 werknemer per dag. Het betreft hier een periode van 30 opeenvolgende dagen, inclusief weekends en feestdagen, tenzij die dagen geen werkdagen zijn in de onderneming.
  • Indien werkgever tussen 12/03/2020 en 31/12/2020:
   • geen inkoop van eigen aandelen verricht, noch een kapitaalvermindering doorvoert of dividenden toekent; en
   • geen link heeft met vennootschappen gevestigd in een belastingparadijs of betalingen aan deze vennootschappen verricht (tenzij ze gerechtvaardigd zijn)
 • Fiscale vrijstelling voor opleidingen:
  • Voor werknemers die minstens 6 maanden aan de slag zijn én die bepaalde opleidingen volgen tijdens een bepaalde periode
  • Fiscale vrijstelling van 11,75% van de bezoldiging (beperkt tot 3.500 EUR) van de betrokken werknemer
  • Deze maatregel geldt vanaf 1 januari 2021
  • De opleiding moet minstens 10 dagen bedragen gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen. Voor kleine ondernemingen wordt dit verminderd tot 5 dagen gedurende een ononderbroken periode van 75 kalenderdagen
 • Een nieuw tax shelter-systeem Covid-19:
  • Belastingvermindering in de personenbelasting voor de verwerving van nieuwe aandelen van kmo’s die ten gevolge van de coronacrisis een omzetdaling van minstens 30% ondervonden in de periode tussen 2/11/2020 tot 31/12/2020 (tweede tax shelter COVID-19)   
  • Deze maatregel geldt tot 31/08/2021
  • De kmo mag met de ontvangen kapitaalinjecties geen dividenduitkeringen, kapitaalverminderingen, inkoop eigen aandelen of uitgifte van lening verrichten
  • Uitgesloten zijn beleggings-, financierings- of thesaurievennootschappen, vastgoedvennootschappen, managementvennootschappen, beursgenoteerde vennootschappen, vennootschappen die band hebben met belastingparadijzen of ondernemingen in moeilijkheden
  • Maximumbedrag van inbreng per vennootschap 250.000 EUR
  • ‘Cumul’ met bestaande tax shelter stelsels is mogelijk
  • Belastingvermindering van 20% en maximaal 100.000 EUR – eventueel saldo is overdraagbaar naar drie volgende belastbare tijdperken
  • Aandelen moeten gedurende minstens 5 jaar behouden blijven
  • Het Belgisch Staatsblad van 08.02.2021 publiceerde een bericht met vaststelling van het model van attest nr. 281.77 dat toelaat de vereiste bewijzen te leveren.
 • Een verhoogde investeringsaftrek (25%):
  • Voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12/3/22020 en 31/12/2022 door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen
  • De verhoogde investeringsaftrek van 25% wordt verlengd voor investeringen gedaan tot eind 2022
  • De investeringsaftrek voor investeringen verricht van 1/01/ 2019 tot en met 31 december 2021, die niet benut kan worden voor het belastbaar tijdperk waarin de investeringen werden verricht, is uitzonderlijk overdraagbaar naar de twee volgende belastbare tijdperken en gaat daarna verloren
 • De fiscale aftrekbaarheid van receptiekosten wordt opgetrokken van 50% tot 100% voor kosten gedaan zijn tussen 8/06/2020 en 31/12/2020
 • Belastingvermindering voor giften in de personenbelasting:
  • Een verhoging van 10 tot 20% van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften
  • De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 wordt verhoogd van 45 naar 60% ter ondersteuning van ngo's en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis

 

 

FISCALE MAATREGELEN - INKOMSTENBELASTINGEN

 

Automatisch uitstel betaling (rechts)personen- en vennootschapsbelasting

Wat?

 • (Rechts)personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners:
  • extra termijn van 2 maanden
  • geldig voor betaling van belastingen, gevestigd vanaf 12/03/2020 voor betaling van belastingen gevestigd voor 12/03/2020, zie hieronder (maatregel i.v.m. afbetalingsplan)
 • geen nalatigheidsinteresten verschuldigd.

 

 

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Wat?

 • Mogelijkheid tot aanvragen afbetalingsplan voor fiscale schulden in de (rechts)personenbelasting, vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing en btw
 • Bijkomstig aan automatisch uitstel zoals hierboven omschreven
 • Voor ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen), ongeacht sector, die kunnen aantonen effectief hinder te ondervinden t.g.v. het coronavirus
 • NIET voor ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen
 • Afbetalingsplan over maximaal 24 maanden (kan in uitzonderlijke omstandigheden verlengd worden tot 36 maanden. Grote ondernemingen kunnen een afbetalingsplan over 50 maanden aanvragen
 • Afbetalingsplan kan aangevraagd worden voor ‘coronaschulden’ (d.i. schulden ontstaan vanaf 01/01/2020)
 • Vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • Kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling
 • Schulden mogen niet voortvloeien uit fraude.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag per schuld kan worden ingediend tot uiterlijk 30/09/2021
 • In te dienen bij ontvangst aanslagbiljet / betaalbericht
 • Per mail of per brief aan één centraal contactpunt : Regionaal Invorderingscentrum (RIC) voor de gemeente van de woonplaats (natuurlijke personen) of de maatschappelijke zetel (rechtspersonen)
 • Via een standaardformulier
 • Antwoord binnen 30 dagen na aanvraag.

Bron: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/coronavirus/betaling

 

 

Uitstel DAC6-meldingsplicht

 • Grensoverschrijdende fiscale constructies met potentieel risico op belastingontwijking die plaatsvonden tussen 25/06/2018 en 30/06/2020, moesten normaliter uiterlijk op 31/08/2020 worden gemeld bij de Belgische fiscus. Die zal de informatie delen in een Europese databank, toegankelijk voor alle Europese belastingadministraties.
 • Fiscale constructies die worden opgezet vanaf 1/07/2020 moeten binnen de 30 dagen worden gemeld.
 • De meldingsplicht rust in eerste instantie op BDO (als tussenpersoon-dienstverlener), maar, onder bepaalde omstandigheden, ook op u als belastingplichtige.
 • Vanwege de coronacrisis werd via een administratieve tolerantie een uitstel toegekend van 6 maanden. 
 • Voor constructies die in de loop van de maanden januari en februari 2021 moeten worden gerapporteerd, geldt een uitstel tot en met 28 februari 2021 (deze steunmaatregel is dus afgelopen)
 • Voor bijkomende informatie verwijzen wij naar onze newsflash 'Meldingsplicht grensoverschrijdende fiscale constructies vanaf 1 juli 2020' op de BDO-website.

 

 

Soepelere toepassing vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelsvorderingen Covid-19-crisis

Wat?

 • Circulaire 2020/C/45 d.d. 23/3/2020 bevestigt dat de crisis door het virus Covid-19 een bijzondere omstandigheid is, die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen op ondernemingen die een achterstand hebben bij de betaling van die vorderingen als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de maatregelen die door de federale regering werden genomen

 

Hoe aanvragen/toepassen?

 • De vennootschappen moeten iedere schuldenaar met solvabiliteitsproblemen identificeren en toelichten in de bijlage bij de aangifte vennootschapsbelasting (niet-inwoners) - opgave 204.3 
 • De beoordeling van het verlies op een vordering moet, zoals gewoonlijk, per schuldenaar gebeuren. Er mag evenwel enige soepelheid worden toegepast bij de beoordeling van de inningsmoeilijkheden bij de vennootschap-schuldenares waarvan de omzet aanzienlijk is afgenomen door de beperkende maatregelen die werden opgelegd door de federale regering.

 

 

Tax shelter audiovisuele werken en podiumkunsten: steunmaatregelen

Wat?

 • In het kader van de tax shelter wetgeving moet de producent binnen een bepaalde termijn kwalificerende productie- en exploitatieuitgaven doen.
 • Deze termijn bedraagt 24 maanden voor podiumwerken + animatie (audiovisueel) en 18 maanden voor audiovisuele werken.
 • Beide termijnen worden met 12 maanden verlengd en bedragen respectievelijk:
  • 36 maanden (24 maanden + 12 maanden) voor podiumwerken + animatie (audiovisueel)
  • 30 maanden (18 maanden + 12 maanden) voor audiovisuele werken
 • Podiumwerken die uitsluitend worden vertoond d.m.v. live streaming ten laatste op 15/12/2020 kunnen in aanmerking komen voor tax shelter financiering. Livestreams vertoond na 15/12/2020 kunnen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor tax shelter financiering. Er moet namelijk een vooraf bepaalde prijs betaald moet worden om de vertoning te kunnen bekijken
 • Deze maatregel geldt tot en met 30/09/2021. 
 • Het Tax Shelter attest moet uiterlijk op 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend worden afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën
 • De vrijstelling wordt toegekend uiterlijk in het aanslagjaar verbonden met het vijfde belastbaar tijdperk
 • Indien de investeerder het attest niet heeft ontvangen uiterlijk op 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend, wordt de voorheen vrijgestelde winst aangemerkt als winst van het laatste belastbare tijdperk waarin het Tax Shelter attest rechtsgeldig kon worden afgeleverd
 • De investeerder moet de sommen, waartoe hij zich in uitvoering van de raamovereenkomst heeft verbonden, storten binnen de 3 maanden na ondertekening van de raamovereenkomst.
 • Deze termijn kan met 3 maanden worden uitgesteld, voor zover de vervaldag van de oorspronkelijke termijn van 3 maanden na 12/03/2020 valt
 • Als de investeerder na de met 3 maanden verlengde termijn nog steeds niet in staat is de sommen te storten, dan wordt de eerdere tijdelijke vrijstelling een belastbare winst van het eerste belastbaar tijdperk dat eindigt na die verlengde termijn
  • De belastingplichtige moet de cel Tax Shelter hiervan op de hoogte brengen – op die manier kunnen alle administratieve sancties vermeden worden, noch zullen nalatigheidsinteresten van toepassing zijn
  • Bovenstaande kan ook, onder voorwaarden, gelden als er slechts een gedeeltelijke betaling van de sommen kan gebeuren
 • Onder bepaalde voorwaarden kan het werk dat geproduceerd zou worden, in de raamovereenkomst vervangen worden door een ander werk, zonder nadelige fiscale gevolgen (slechts éénmalige wijziging toegestaan). ). Bovendien kan een tweede wijziging van de raamovereenkomst worden doorgevoerd met het oog op de aanduiding van een ander in aanmerking komend werk, waarvoor de eerste wijziging ten laatste op 31 januari 2021 werd uitgevoerd. Voorwaarde is wel dat het nieuw in aanmerking komend werk door dezelfde productievennootschap wordt uitgevoerd
 • Inzake podiumwerken zijn heel wat voorstellingen uitgesteld. Toch zullen de uitgaven gedaan n.a.v. de voorstellingen die geprogrammeerd waren in de maand na de Première, maar die niet hebben kunnen plaatsvinden, in aanmerking worden genomen als Belgische productie- en exploitatieuitgaven in de maand na de Première. Deze dienen dan wel in de verlengde termijn, zoals hierboven vermeld, gedaan worden.
 • Naast een uitstel voor de uitgaven, komt er een verhoging van de maximale vrijstelling en als gevolg daarvan een verhoging van de maximale investering:
  • voor vennootschappen die uiterlijk op 30/12/2020 afsluiten:
   • maximale vrijstelling: 1.700.000 EUR (i.p.v. 850.000 EUR)
   • maximale investering: 477.528 EUR (1.700.000 EUR/356%)
  • voor vennootschappen die afsluiten tussen 31.12.2020 et 31.12.2021:
   • maximale vrijstelling: 2.000.000 EUR (in de plaats van 1.000.000 EUR)
   • maximale investering: 475.059 EUR (2.000.000 euro/421%)

 

Hoe?

 • Om te kunnen genieten van de verlenging van de termijnen voor de productie- en exploitatieuitgaven, moet de producent aantonen dat het in aanmerking komende werk rechtstreekse schade heeft ondervonden als gevolg van de door de federale overheid uitgevaardigde maatregelen in verband met de strijd tegen het coronavirus, i.e. dat deze maatregelen hem belet hebben om de nodige uitgaven te doen binnen de 'normale' termijn.
 • Om te kunnen genieten van het uitstel van betaling van de sommen door de investeerder, moet de investeerder aantonen dat hij door de maatregelen van de federale overheid m.b.t. de COVID-19-pandemie:
  • Ofwel niet over de nodige liquiditeiten beschikte na afloop van de oorspronkelijke termijn van 3 maanden;
  • Ofwel zijn liquiditeiten gebruikt heeft voor de redding en/of heropstart van zijn activiteiten (wat zal blijken uit een belangrijke daling van de liquide middelen volgend op de periode nadat de oorspronkelijke 3 maanden termijn verstreken is)
 • Om te kunnen genieten van de ruimere aanmerking als Belgische productie- en exploitatieuitgaven die gedaan zijn binnen de maand na de Première, dient de productievennootschap aan te tonen dat het uitstel van de voorstellingen voortvloeit uit de beslissing van de federale regering om de schouwspelzalen en de andere voorstellingsruimtes te sluiten.

 

 

Tolerantie voor de nieuwe ‘EBITDA interestaftrekbeperking’

Wat?

 • De nieuwe EBITDA interestaftrekbeperking die in werking getreden is vanaf 1/01/2020 voor leningen aangegaan vanaf 17/06/2016, of leningen die sinds voor die datum bestaan maar sinds die datum fundamentele wijzigingen hebben ondergaan
 • Leningen van voor 17/06/2016 worden dus niet geviseerd door deze interestaftrekbeperking, tenzij zij fundamentele wijzigingen ondergaan hebben sinds 17/06/2016
 • De fiscus bepaalt dat het toestaan van specifieke betalingsmodaliteiten voor leningen die werden afgesloten voor 17/06/2016 niet moet worden beschouwd als een fundamentele wijziging wanneer:
  • de belastingplichtige kan aantonen dat de betalingsproblemen (*) het gevolg zijn van de crisis door Covid-19, en
  • de betalingsmodaliteiten blijken uit een goedgekeurde aanvraag bij een financiële instelling of opgenomen zijn in een aanvullende overeenkomst
 • De ‘oude’ interestaftrekbeperking (thin cap 5:1 regel) blijft gelden voor deze ‘oude’ leningen
 • De specifiek betalingsmodaliteiten waarvan sprake moeten aan die ‘oude’ leningen toegestaan worden voor 30/06/2020 en blijven lopen tot ten laatste 31/12/2020.

(*) Die betalingsproblemen, die voortvloeien uit een algemeen liquiditeits- en solvabiliteitsprobleem, kunnen inzonderheid blijken uit een daling van de omzet of activiteit, de tijdelijke of volledige werkloosheid van het personeel of de tijdelijke sluiting als gevolg van de maatregelen die door de federale regering werden opgelegd in het kader van de bestrijding van Covid-19.

 

 

Vervroegde verliesaftrek - COVID-19-reserve

 • Wet van 23/06/2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie
 • Tijdelijke vrijstelling in de vennootschapsbelasting en Belasting der niet-inwoners/vennootschappen van geheel of deel van resultaat van aanslagjaar 2019 of 2020 (belastbare tijdperken afgesloten tussen 13/03/2019 en 31/07/2020 – dus ook 31/12/2019), ten belope van de verliezen van het volgende belastbare tijdperk
  • De vrijstelling wordt verleend door (fiscaal) een tijdelijke vrijgestelde reserve aan te leggen in het belastbare tijdperk dat afsluit tussen 13/03/2019 en 31/12/2020
  • Op die manier vindt er een carry-back van verliezen plaats
 • De vrijstelling mag niet hoger zijn dan het resultaat van het belastbare tijdperk (dat afsluit tussen 13/03/2019 en 31/12/2020) en niet hoger zijn dan 20 miljoen EUR
  • Er moet gekeken worden naar het resultaat na de eerste bewerking, zonder toepassing van de vrijstelling maar na aftrek van DBI-aftrek en innovatie/octrooi-aftrek
 • Moet niet opgenomen en behouden worden in één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief (onaantastbaarheidsvoorwaarde is niet van toepassing). Wel moet een afzonderlijk formulier (275 COV) aan de aangifte worden toegevoegd
 • De vrijstelling wordt teruggenomen in de aangifte met betrekking tot het daaropvolgende boekjaar, gecorrigeerd voor het tariefverschil (indien van toepassing)
 • Het is de bedoeling dat het bedrag van de vrijstelling en het bedrag van het verlies zo nauw mogelijk bij elkaar aansluiten
 • Te grote afwijking: sanctie in de vorm van een bijzondere aanslag, met een tolerantie van 10% van de werkelijke verliezen
 • Niet mogelijk indien (gedeeltelijke) uitkering of verdeling van het eigen vermogen zoals een dividenduitkering (inclusief liquidatiebonus en liquidatiereserve), kapitaalvermindering, of eigen aandelen inkopen in de periode van 12/03/2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2021
 • Uitsluiting van bepaalde vennootschappen zoals beleggingsvennootschappen en gereglementeerde vastgoedvennootschappen, ook indien deelneming in of betalingen aan belastingparadijs
 • Evenmin mogelijk voor vennootschappen die al voor de COVID-19-pandemie in moeilijkheden verkeerden
 • Er mag geen voordeel zijn door tariefwijziging over jaren heen (vrijstelling eerst aan hoger tarief, daarna belasting aan lager tarief) – hiervoor vindt er een correctie plaats (zie hoger).

 

Vervroegde verliesaftrek - Vrijstelling in de personenbelasting of belasting van niet-inwoners

Wat?

 • Wet van 23/06/2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie
 • Ten belope van het in 2020 verwachte verlies, kan een deel van de winst of baten van inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) in de personenbelasting worden vrijgesteld:
  • Aanvraag moet gebeuren via een afzonderlijk formulier 276 COV (omdat het formulier aangifte PB al gepubliceerd is)
   • bedrag van het verwachte verlies gemotiveerd worden
  • Beperkt tot netto-winst (netto-baten) van Belgische oorsprong van 2019; vrijstelling kan dus niet leiden tot een negatief resultaat
 • In inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) wordt de vrijstelling teruggenomen, om op die manier te vermijden dat het verlies tweemaal wordt afgetrokken
 • Indien geen verlies, of verlies is kleiner dan het vrijgestelde bedrag, dan wordt er een belastingvermeerdering toegepast
  • Deze belastingvermeerdering is afhankelijk van de mate van overschatting van het verlies: hoe hoger de overschatting, hoe hoger het tarief van de belastingvermeerdering
  • De vermeerdering bedraagt maximaal 18%
  • Er is een tolerantie van 10% van de werkelijke verliezen
 • Dit alles komt eigenlijk neer op een vervroegde verliesaftrek
 • Niet te combineren met forfaitaire grondslagen: er moet afgezien worden van het gebruik hiervan wenst men dit toe te passen
 • Dit stelsel staat evenmin open voor ondernemingen die al voor de COVID-19-pandemie in moeilijkheden verkeerden
 • Deze aanvraag moet samen met het formulier 276 COV ingediend worden bij de bevoegde belastingdienst uiterlijk de laatste dag van de indieningstermijn van de aangifte in de inkomstenbelasting van aanslagjaar 2020
 • De belastingplichtigen die hun aangifte vanaf 25 augustus 2020 via elektronische wegindienen, moeten het elektronisch formulier gebruiken om de vrijstelling aan te vragen. De belastingplichtigen die hun aangifte ireeds hebben ingediend vóór diezelfde datum, kunnen dan weer geen gebruik maken van het elektronische formulier, ook al hebben ze hun aangifte via elektronische weg ingediend. Wie zijn aangifte op papier indient, kan evenmin gebruik maken van het elektronische formulier.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag samen met het formulier 276 COV in te dienen bij de bevoegde belastingdienst, uiterlijk de laatste dag van de indieningstermijn van de aangifte in de inkomstenbelasting voor aanslagjaar 2020
 • Belastingplichtigen die hun aangifte vanaf 25/08/2020 via elektronische weg indienen, moeten het elektronisch formulier gebruiken om de vrijstelling aan te vragen
 • Belastingplichtigen die hun aangifte al hebben ingediend vóór diezelfde datum, kunnen dan weer geen gebruik maken van het elektronische formulier, ook al hebben ze hun aangifte via elektronische weg ingediend. Wie zijn aangifte op papier indient, kan evenmin gebruik maken van het elektronische formulier.

 

 

Herstelreserve of wederopbouwreserve

Wat?

 • In de vennootschapsbelasting en belasting der niet-inwoners/vennootschappen kan voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 een vrijgestelde reserve (‘herstelreserve’ of ‘wederopbouwreserve’) aangelegd worden ten belope van het verlies geleden in 2020
 • Maximum aanleg over alle jaren: bedrijfsverlies van boekjaar 2020, met als absoluut maximum 20 miljoen EUR
  • Maximale aanleg per jaar is het bedrag van de aangroei van de reserves (na aanpassingen in meer en min aan de begintoestand, en voor de aanleg van deze wederopbouwreserve)
 • Dit moet toelaten dat bedrijven hun eigen middelen terug op peil krijgen
 • De vrijgestelde reserve moet op het passief geboekt worden en voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde
 • Eigen vermogen moet in stand gehouden worden (geen inkoop eigen aandelen, kapitaalvermindering of dividenduitkering) + tewerkstellingspeil moet behouden blijven
 • Er mogen geen banden zijn met belastingparadijzen
 • Geheel of gedeeltelijke terugname (belastbaarheid) bij inkoop van eigen aandelen (ten belope van waarde), dividenduitkering (ten belope van uitkering), kapitaalvermindering of verdeling eigen vermogen (ten belope van bedrag) of bij aanzienlijke daling (> 15%) in haar tewerkstelling (in loonkosten)

 

Hoe aanvragen?

 • Vennootschappen kunnen aanspraak maken op de herstelreserve door een formulier, waarvan het model door de Koning moet worden vastgesteld, bij de aangifte te voegen voor de aanslagjaren waarin de vrijstelling kan worden toegepast.

 

 

Telewerk

 • Mogelijkheid tot forfaitaire thuiswerkvergoeding (kost eigen aan de werkgever): (bureau)vergoeding voor alle medewerkers die regelmatig en structureel thuiswerk verrichten (i.e. minstens 5 werkdagen/maand - vanaf 1/3/2021 equivalent van 1 werkdag/week): tot maximum 126,94 EUR (voor maart 2020),  129,48 EUR/maand (vanaf 1.04.2020) en 144,31 EUR (vanaf 1.04.2021 tot en met 30/09/2021). 
  • voor bureaukosten gemaakt voor het thuiskantoor (incl. huur en eventuele afschrijvingen): printer- en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming, onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing, … in de verblijfplaats van de werknemer
  • niet belastbaar bij de werknemers
  • werkgever kan kost aftrekken als beroepskost
  • vrijgesteld van sociale bijdragen
  • werkgever mag de kosten niet al op een andere manier terugbetalen
  • rulingaanvraag mogelijk voor kosten eigen aan de werkgever wanneer u:
   • niet voldoet aan de voorwaarden voor de forfaitaire thuiswerkvergoeding
   • een onderscheid tussen verschillende functiecategorieën wil creëren
   • andere kosten wil vergoeden.
 • Werkgever kan bovendien ook een kostenvergoeding tot 40 EUR/maand toekennen aan werknemers voor het gebruik van:
  • een privé internetaansluiting en -abonnement: maximum 20 EUR
  • een privécomputer: maximum 20 EUR
 • Werkgever kan daarnaast ook materiaal en/of internet- of telefoonabonnement ter beschikking stellen, maar bij privégebruik geldt een voordeel in natura in hoofde van de werknemer
  • PC: 6 EUR/maand of 72 EUR/jaar
  • tablet, gsm, smartphone: 3 EUR/maand of 36 EUR/jaar
  • telefoonabonnement: 4 EUR/maand of 48 EUR/jaar
  • internetverbinding: 5 EUR/maand of 60 EUR/jaar
 • Cumul van de forfaitaire kantoorvergoeding met de terugbetaling van de aankoopprijs van kantoormeubilair/informaticamateriaal: limitatieve lijst.

 

 

Grensoverschrijdende tewerkstelling: overeenkomsten met diverse EU Lidstaten over thuiswerk

Wat?

 • Werknemers die ten gevolge van de COVID-19-pandemie van thuis uit werken, blijven belastbaar in de Staat waar ze voorheen, vóór het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden
 • Deze regeling is van toepassing vanaf 11/03/2020 wat betreft Duitsland, Nederland en Luxemburg, en vanaf 14/03/2020 wat betreft Frankrijk.
 • De regeling geldt voor al deze landen, na enkele verlengingen, tot en met 30/09/2021
 • De overeenkomst met Nederland bevat verder enkele specifieke bepalingen
 • De overeenkomst met Frankrijk geldt niet voor inwoners van Frankrijk die vallen onder het speciaal regime van de grensarbeiders

 

 

Vrijstelling vergoedingen toegekend door gemeenschappen, gewesten, provincies en gemeenten

Wat?

 • Wet van 29/05/2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie
 • Vergoedingen ontvangen in het kader van steunmaatregelen getroffen door de gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten zijn vrijgesteld van inkomstenbelastingen
 • Voorwaarden:
  • het mag niet gaan om een directe of indirecte vergoeding in ruil voor de levering van goederen of het verlenen van diensten
  • uitdrukkelijke bepaling vereist dat deze vergoeding wordt verleend om het hoofd te bieden aan de rechtstreekse of onrechtstreekse economische of sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie
 • De vergoeding wordt betaald of toegekend tussen 15/03/2020 en 31/12/2020. Deze maatregel wordt verlengd tot eind 2021 
 • In de personenbelasting: de vergoedingen worden vermeld op de berekeningsnota bij het aanslagbiljet personenbelasting van de genieter.
 • Voorbeelden: hinderpremie, compensatiepremie,…

 

Uitzondering

 • Circulaire 2020/C/94 van 8/07/2020 m.b.t. het belastingstelsel van de financiële uitkeringen verkregen in het kader van het COVID-19
 • Valt niet onder bovenstaande vrijstellingsregeling
 • Het belastingstelsel is afhankelijk van de aard van de onderbroken activiteit in het kader waarvan de zelfstandige die uitkeringen heeft verkregen
 • Het belastingstelsel van die uitkeringen is dus ook afhankelijk van de inkomstencategorie waartoe de inkomsten uit de onderbroken activiteit van de verkrijger behoren
  • winst of baten
  • bezoldigingen van werknemers of van bedrijfsleiders
  • bezoldigingen van meewerkende echtgenoten

 

 

Verlaging bedrijfsvoorheffing voor tijdelijk werklozen

Wat?

 • Werknemers die ingevolge de COVID-19-pandemie tijdelijk werkloos worden, kunnen tot en met 30/09/2021 een verhoogde RVA-uitkering ontvangen (70% van het begrensd gemiddeld loon met een absoluut maximum van 2.754,76 EUR per maand. 
 • Op deze werkloosheidsuitkering wordt een verlaagd tarief van 15% bedrijfsvoorheffing toegepast. Deze maatregel geldt voor uitkeringen toegekend of betaald vanaf 1/01/2021 t.e.m. 30/09/2021.

 

 

Belastingvoordeel kwijtschelding huur

Wat?

 • Voor de maanden maart t.e.m. september 2021 wordt er - onder voorwaarden -  aan verhuurders een belastingvermindering van 30% toegekend op de kwijtgescholden huur (voor minstens 40%) voor huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de COVID-19 maatregelen (de huurders moeten bijgevolg aan een aantal voorwaarden voldoen). 
 • De verhuurder en huurder mogen geen verbonden partijen zijn
 • Deze maatregel geldt zowel in de personenbelasting, vennootschapsbelasting als belasting der niet-inwoners
 • Het maximaal bedrag dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering is 5.000 EUR/maand. Per verhuurder geldt een maximumbedrag van 45.000 EUR/maand.
 • De belastingvermindering wordt in de vennootschapsbelasting toegepast via een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet
 • Voor de maanden juni, juli, augustus en september 2021 moet de schriftelijke overeenkomst uiterlijk op 15/11/2021 aan de Administratie worden bezorgd.

 

 

FISCALE MAATREGELEN - INDIRECTE BELASTINGEN

 

Vrijstelling van btw en invoerrechten voor de invoer van goederen ter bestrijding van COVID-19

Wat?

 • De invoer van goederen ter bestrijding van COVID-19 kan genieten van een vrijstelling van btw en invoerrechten
 • Concreet wordt een vrijstelling van de btw en invoerrechten verleend voor de invoer van goederen die:
  • in België voor het verbruik worden aangegeven door overheidsinstellingen of door andere instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter, welke door de minister van Financiën of zijn gemachtigde zijn erkend en
  • bestemd zijn om in België te worden aangewend voor de bestrijding van het Coronavirus
 • De vrijstelling geldt tot en met 31/12/2021

 

Hoe aanvragen?

 • Indien de betrokken instelling nog niet erkend is door de AAD&A, moet voorafgaandelijk een erkenning aangevraagd worden.
 • Een EORI-nummer (nodig voor de invoer van goederen in de Europese Gemeenschap) wordt automatisch toegekend aan de betrokken organisaties
 • Verder geen voorafgaande goedkeuring van de administratie vereist. Het Enig Document moet wel bepaalde vermeldingen bevatten.

 

 

Verlaagd btw-tarief op levering, intracommunautaire verwerving en invoer van beschermingsmiddelen

Wat?

Mondmaskers en handgels
 • Verlaagd btw-tarief van 6% op de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van volgende beschermingsmiddelen:
  • mondmaskers
  • hydroalcoholische gels 
  • Tijdelijk: van 1/01/2021 tot en met 31/09/2021 
 • Voor de invoer van mondmaskers en hydroalcoholische gels primeert echter de volledige vrijstelling van btw en invoerrechten tot 31/12/2021 (cf. Vrijstelling van btw en invoerrechten voor de invoer van goederen ter bestrijding van COVID-19)
Vaccins en in-vitrodiagnostiek
 • ​Verlaagd tarief van 0% op leveringen, intracommunautaire verwervingen en de invoeren van COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek tegen deze ziekte, alsook op de diensten die hier nauw mee samenhangen
  • Tijdelijk: van 01/01/2021 tot en met 31/12/2022
 • Voor de invoer van vaccins en diagnostische tests primeert echter de volledige vrijstelling van btw en invoerrechten tot 31/12/2021 (cf. vrijstelling van btw en invoerrechten voor de invoer van goederen ter bestrijding van COVID-19). Nadien geldt bovenvermeld 0% tarief tot en met 31/12/2022 (onder voorbehoud van een verlenging van de vrijstelling).

 

 

Tijdelijke administratieve tolerantie btw-aftrek voor bedrijfswagens

Wat?

 • Belastingplichtigen die gebruik maken van methode 2 (semi-forfaitaire aftrek van btw op bedrijfswagen) kunnen voor 2020 gebruik maken van de forfaitaire aftrek van 35% (methode 3)
 • De voorwaarden voor deze aftrek zijn:
  • toepassing van dezelfde methode op alle gemotoriseerde vervoermiddelen die bestemd zijn voor het vervoer van personen en/of goederen over de weg
  • slechts één voertuig per gebruiker
  • (iii) daadwerkelijk gebruik van het voertuig als werkinstrument of als exploitatiemiddel in het kader van de economische activiteit
 • De voorwaarde voor het aanhouden van methode 3 voor een periode van 4 jaar vervalt dan voor 2020.

 

 

Tijdelijke verlaging btw-tarief op sommige restaurant- en cateringdiensten

Wat?

 • Tijdelijk 6% btw het verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse
 • Voor alle permanente of tijdelijke inrichtingen die restaurant- of cateringdiensten verrichten
 • Van 8/05/2021 t.e.m. 30/09/2021 
 • Alcoholische dranken zijn uitgesloten van de regeling en blijven onderworpen aan 21% btw:
  • bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol
  • andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.
 • Wie een geregistreerd kassasysteem heeft, past best de programmering van het kassasysteem aan. Meer info.

 

 

Harmonisering teruggave btw

Wat?

 • Om de liquiditeit van ondernemingen te ondersteunen worden de drempelbedragen voor de vraag tot teruggave van btw verlaagd (en gelijkgeschakeld met de drempelbedragen voor buitenlandse ondernemingen)
 • Maatregel geldt vanaf 1/012021
 • Voor startende bedrijven en eindejaaraangiften bedraagt het drempelbedrag  50 EUR
 • Voor periodieke aangevers wordt het drempelbedrag 400 EUR
 • Startende bedrijven kunnen elke maand een terugbetaling van het btw-krediet vorderen.

 

 

Lagere nalatigheidsinteresten btw, douane- en accijnsrechten

Wat?

 • Het tarief van de nalatigheidsinteresten wordt gelijkgesteld met het tarief voor de inkomstenbelastingen
 • Concreet daalt het tarief van 9,6% naar 4% (of 8% in bepaalde specifieke gevallen) nalatigheidsinteresten. Het tarief van de moratoriuminteresten daalt van 9,6% naar 2%
 • Bovendien daalt de btw-boete bij laattijdige betaling van 15% naar 10%
 • Deze maatregelen gelden voor Q2 en Q3/2021 (i.e. april, mei, juni, juli, augustus en september 2021).

 

 

 Proportionele btw-boetes verlaagd

 • Het tarief van de proportionele fiscale btw-boetes wordt tijdelijk verlaagd van 15% naar 10%
 • Deze maatregel treedt op 01/04/2021 in werking en geldt tot en met 30/09/2021.

 

 

Terugbetaling accijnzen op tankbier en bier in vaten

Wat?

 • Er wordt een terugbetaling van accijnzen verleend voor tankbier en bier in vaten dat in verbruik werd gesteld maar onverkoopbaar is geworden ten gevolge van de verplichte sluiting van de horeca
 • Voorwaarde is dat het bier effectief wordt teruggenomen, vernietigd en vervangen door bier van dezelfde aard en in dezelfde hoeveelheid zonder nieuwe doorrekening van accijnzen
 • De maatregel is van toepassing op alle inverbruikstellingen van tankbier en bier in vaten vanaf 01/06/2020 t.e.m. 30/10/2020, dat werd vervangen tussen 01/04/2021 en 30/09/2021.

 

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR DE FOD FINANCIEN EN FEBELFIN (KOEPEL VOOR DE BANKSECTOR)

 

Charters betalingsuitstel ondernemingskredieten

In het kader van het Tweede Charter n.a.v. de coronacrisis kan een betalingsuitstel van bepaalde ondernemingskredieten worden bekomen tot 31 juni 2021. Dit houdt in dat er geen aflossingen van kapitaal moet gebeuren. De interesten blijven wel verschuldigd. In totaal mag het toegekende betalingsuitstel voor een ondernemingskrediet, in het kader van het Eerste en Tweede Charter, samen nooit meer dan 9 maanden bedragen.


Omdat de coronacrisis blijft aanhouden, kan er onder het 'Derde charter' een langer betalingsuitstel dan de maximumgrens van 9 maanden worden toegekend op voorwaarde dat de ondernemingen / organisaties wordt beschouwd als financieel gezond. Dit betalingsuitstel is geldig tot 30 juni 2021.

 

Tweede Charter

Wie komt in aanmerking?

Deze maatregel geldt voor levensvatbare Belgische niet-financiële bedrijven en KMO’s, zelfstandigen, VZW’s die voldoen aan elke van deze 4 voorwaarden:

 1. Er zijn betalingsproblemen door de coronacrisis:
  • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen
  • er wordt volledig of deels een beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid
  • de federale overheid heeft bevolen om de ondernemingverplicht te sluiten
 2. De onderneming is vast gevestigd in België
 3. De onderneming is levensvatbaar. Dit houdt in:
  • dat de onderneming op 1 september 2020 geen betalingsachterstallen had op de lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen
  • dat de onderneming op 30 september 2020 minder dan 30 dagen achterstal had op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen
  • uitstellen van betaling (bv. btw, sociale bijdragen, Eerste Charter) die werden toegekend als corona steunmaatregel, worden niet als achterstallen beschouwd.
 4. De onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering (betalingsuitstel in het kader van het Eerste Charter wordt niet beschouwd als een inbreuk op de contractuele

 

Ook volgende sectoren/activiteiten komen in aanmerking:

 • non-profit organisaties, zowel social profit als andere, incl. Ziekenhuizen
 • niet-financiële bedrijven met een publiek aandeelhouderschap
 • bemiddelaars (agenten en makelaars) van banken en verzekeringen
 • gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s)
 • holdings waar de hoofdactiviteit erin bestaat om deelnemingen aan te houden in niet-financiële bedrijven

 

Uitgesloten

 • Enkel 'niet-financiële' bedrijven komen in aanmerking voor deze maatregel.

 

Welke ondernemingskredieten komen in aanmerking?

Dit betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • Kredieten met een vast aflossingsplan
 • Kaskredieten
 • Vaste voorschotten

Een betalingsuitstel kan enkel worden aangevraagd voor kredieten die werden toegekend voor 1 april 2020.

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst.

 

Voorwaarden betalingsuitstel

 • Aanvragen tot betalingsuitstel kunnen enkel worden ingediend voor toekomstige vervaldagen tot eind juni 021. De betalingsuitstellen lopen uiterlijk tot 30 juni 2021. Een onderneming of organisatie kan in totaal nooit meer dan 9 maanden betalingsuitstel voor een krediet krijgen, ongeacht of dat uitstel werd toegekend in het kader van het Eerste Charter of in het kader van het Tweede Charter.
 • De aanvragen voor het betalingsuitstel dienen tijdig te gebeuren en uiterlijk 10  kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet en uiterlijk op 31 maart 2021.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstig vervaldagen tot eind juni 2021.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de looptijd van een krediet zal max. 3 maanden langer zijn.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

 

Derde Charter: betalingsuitstel waarbij de maximumgrens van 9 maanden is overschreden

Omdat de coronacrisis blijft aanhouden, kan er onder het Derde Charter aan ondernemingen/organisaties een langer betalingsuitstel van de max. 9 maanden worden toegekend op voorwaarde dat de ondernemingen/organisaties ‘financieel gezond’ zijn. Dit betalingsuitstel is geldig tot 30 juni 2021 en kan enkel worden aangevraagd voor kredieten die werden toegekend voor 1 april 2020. Alle andere voorwaarden – die reeds vermeld zijn bij het Tweede Charter- zijn ook hier van toepassing.

 

Definitie van een niet-gezonde onderneming

Enkel niet-gezonde ondernemingen worden uitgesloten voor dit betalingsuitstel tot eind juni 2021. Als niet-gezonde ondernemingen/organisaties worden beschouwd: ondernemingen/organisaties die een negatief eigen vermogen  hadden eind 2019 én aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 1. De onderneming/organisatie had achterstel op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 september 2020 of had meer dan 30 dagen achterstel op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 30 september 2020. Uitstellen van betaling die werden toegekend als COVID-19 steunmaatregel worden niet als achterstallen beschouwd.
 2. De onderneming/organisatie heeft niet bij alle banken haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 Augustus 2020 of doorliep een actieve kredietherstructurering voorafgaand aan 31 augustus 2020
 3. De onderneming/organisatie heeft verlies geboekt in 2019.
 4. Het eigen vermogen van de onderneming/organisatie is op het moment van de aanvraag negatief en de onderneming/organisatie beschikt niet over de middelen om op korte termijn het kapitaal te versterken.

 

Voorwaarden betalingsuitstel

 • Aanvragen tot betalingsuitstel kunnen enkel worden ingediend voor vervaldagen gesitueerd voor 30 juni 2021. De betalingsuitstellen lopen uiterlijk tot 30 juni 2021
 • De aanvragen voor betalingsuitstel dienen tijdig te gebeuren en uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige vervaldagen tot 30 juni 2021.

 

Aanvraagprocedure

 • Wie als ondernemer/organisatie hierop een beroep wil doen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet of voor vervaldagen gesitueerd voor 30 juni 2021. De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten.

 

 

Overbruggingskredieten (> 1 jaar) onder staatswaarborg

Om de kmo’s met een herstel van meer dan 12 maanden te ondersteunen, werd er een nieuwe waarborgregeling uitgewerkt voor kmo-kredieten met een looptijd van meer dan 12 maanden tot maximaal 36 maanden. Deze garantieregeling van € 10 miljard maakt gebruik van de bestaande enveloppe van € 50 miljard.

Wie komt in aanmerking?

Deze maatregel geldt voor alle niet-financiële kmo's (inclusief zelfstandigen zonder vennootschap).

Enkel ondernemingen opgericht door de Belgische ingezetenen kunnen van deze maatregel gebruikmaken. De kmo kan zowel opgericht zijn naar Belgisch recht of als bijkantoor met een vaste inrichting in België.

De gewaarborgde kredieten worden aangewend ten gunste van de Belgische activiteiten van deze kmo's. De kredieten mogen niet in belangrijke mate worden aangewend voor de financiering van de buitenlandse activiteiten van de kredietnemer (de kredietovereenkomst dient dergelijk gebruik uit te sluiten of te beperken tot 10% van het gewaarborgd krediet; verliezen op gewaarborgde kredieten die dergelijk gebruik niet uitsluiten worden niet vergoed).

Deze waarborgregeling is ook van toepassing op de kredieten die verleend worden aan de in België gevestigde kmo's met als hoofdactiviteit trading (export en import van goederen naar resp. uit het buitenland).

 

Komen niet in aanmerking

 • Ondernemingen tegen wie een collectieve insolventieprocedure loopt;
 • Ondernemingen die reddingssteun hebben ontvangen, die niet terugbetaald is;
 • Ondernemingen die herstructureringssteun hebben ontvangen en nog steeds onderworpen zijn aan een herstructureringsplan (
 • Patrimoniumvennootschappen;
 • Managementvennootschappen.

 

Definitie kmo

Er moet worden voldaan aan volgende Europese kmo-definitie:

 

Welke ondernemingskredieten?

Deze garantieregeling geldt voor alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen, met een looptijd van meer dan 1 jaar en maximum 5 jaar, die banken verstrekken aan niet-financiële kmo's.

Het gaat over kredieten en kredietlijnen die door de banken vanaf 24 juli 2020 tot en met juni 2021 verstrekt worden, met inbegrip van kredieten die voor 30 juni 2021 zijn terugbetaald.

 

Interestvoet & kosten voor de onderneming

Er kunnen dossier- of administratieve kosten worden aangerekend.

Er moet een onderscheid gemaakt worden al naargelang de looptijd van het gewaarborgd krediet al dan niet langer is dan 36 maanden:

 • Voor een nieuw bijkomend krediet of kredietlijn met een looptijd van maximum 36 maanden: de nominale maximumrente bedraagt 2 % (exclusief 'fee'); de ‘fee’ bedraagt 50 basispunten met pro ratering in functie van looptijd krediet
 • Voor een nieuw bijkomend krediet of kredietlijn met een looptijd van meer dan 36 maanden en maximum 5 jaar: de nominale maximumrente bedraagt 2,5 % (exclusief 'fee'); de ‘fee’ bedraagt 100 basispunten met pro ratering in functie van looptijd krediet
 • Een dergelijke fee is verplicht in het kader van de Europese regels rond staatssteun. De kredietinstelling kan er ook voor opteren om een bedrag aan totale rente aan te rekenen aan de klant zonder deze fee te specificeren.

 

Werking garantieregeling

Elke bank kan een deel van de enveloppe opnemen in nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen in verhouding tot haar marktaandeel in de uitstaande kredieten en kredietlijnen (alle looptijden) aan levensvatbare niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profit organisaties op 31 december 2019. Instellingen mogen tot 20% van de toegewezen enveloppe aanwenden voor het verlenen van gewaarborgde kredieten onder deze tweede garantieregeling.

De kredietgever moet op het ogenblik dat een krediet wordt verleend, de kredieten die hij onder de waarborgregeling wenst te brengen, specifiek identificeren. De keuze voor de waarborgregeling gebeurt dus op het ogenblik van de verlening van het krediet en mits akkoord van de kredietnemer.

De garantie geldt per individueel krediet, waarvan het verlies ten belope van 80% gedragen wordt door de Staat.

Het systeem is facultatief voor banken (kredietinstellingen naar Belgisch recht en bijkantoren van buitenlandse kredietinstellingen) die meer dan € 20.000 aan kredieten en kredietlijnen hadden uitstaan aan niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profit organisaties op 31 december 2019.

De uiterlijke datum voor het aanspreken van deze staatswaarborg is 30 juni 2025.

 

Aanvraagprocedure

Voor een aanvraag kan je terecht bij je bank of elke kredietinstelling naar Belgisch recht en bijkantoren van buitenlandse kredietinstellingen. Het toekennen van een krediet met staatswaarborg is evenwel geen verplichting voor de bank, ook niet aan ondernemingen die aan de criteria voldoen. Bij het toekennen van een nieuw krediet, past een bank haar normaal risicobeleid en normale kredietpolitiek toe. Ze is, volgens de wet Kmo-financiering, zelfs verplicht om het meest passende krediet toe te kennen.

De bank zal normaal gezien een ‘verklaring op eer’ laten ondertekenen door de onderneming en kan bijkomende bewijsstukken opvragen.

 

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET VLAAMS GEWEST

 

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme 5-9 (afgelopen maatregel)

Wat?

 • Ondernemingen en zelfstandigen die een omzetdaling van 60% of meer kenden in de periode van 01/04/2021 t.e.m. 30/04/2021 (Vlaams beschermingsmechanisme 7 ) of in de periode van 01/05/2021 t.e.m. 31/05/2021 (Vlaams beschermingsmechanisme 8)  kunnen deze Vlaamse premie ontvangen
 • Het doel van deze premie is om ondernemingen en zelfstandigen de mogelijkheid te geven om de terugloop in ontvangsten te overbruggen
 • De premie bedraagt 10% van de omzet in de referteperiode (voor zelfstandigen in bijberoep is dat 5%)
  • Het maximumbedrag van de premie voor de periode tussen 01/04/2021 - 30/04/2021 en voor de periode tussen 01/05/2021 - 31/05/2021 varieert tussen 7.500 EUR -  40.000 EUR. Het minimumbedrag bedraagt 600 EUR
  • Voor gesloten sectoren worden de minimum- en maximumbedragen geprorateerd
 • De gewestelijke vergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelastingen
 • De vergoeding kan bovendien gecumuleerd worden met de corona-lening van PMV
 • Voorwaarden:
  • Onderneming met een (actieve) exploitatiezetel in Vlaanderen
  • Omzetdaling van minstens 60% in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Voor startende ondernemingen wordt de vergelijking gemaakt met de verwachte omzet uit het financieel plan
  • Ook ondernemingen die verplicht moesten sluiten komen in aanmerking en kunnen de aanvraag indienen voor de periode tussen 01/04/2021 - 30/04/2021  en voor de periode tussen 01/05/2021 - 31/05/2021. Deze ondernemingen moeten bovendien geen omzetdaling aantonen. Uitzondering geldt indien een restaurant meer dan 50% van zijn omzet uit take away-activiteiten haalde in deze periode. Dan moet de onderneming wel een omzetdaling van 60% aantonen. Als de onderneming pas in 2020 is gestart met take away-activiteiten dient ze geen omzetdaling aan te tonen.
  • De omzetdaling moet het gevolg zijn van de verstrengde coronamaatregelen opgelegd door het Overlegcomité
 • Uitgesloten vennootschappen:
  • Holding-, patrimonium- en managementvennootschappen
  • Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen  en waaraan zij zakelijke diensten verlenen
  • Ondernemingen met achterstallige schulden naar aanleiding van een terugvordering van een ten onrechte ontvangen coronahinderpremie, corona compensatiepremie, corona ondersteuningspremie of Vlaams Beschermingsmechanisme
  • Ondernemingen die op 01/01/2021 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de KBO
  • Middelgrote en grote ondernemingen die op 31/12/2019 in moeilijkheden waren
  • Kleine ondernemingen die op 31/12/2019 in moeilijkheden waren en momenteel in een nationale insolventieprocedure zitten
  • Kredietinstellingen en financiële instellingen die onder toezicht vallen van de NBB
 • De Vlaamse Regering heeft bovendien beslist om het Vlaams Beschermingsmechanisme te verlengen voor juni 2021 (periode van 01/06/2021 t.e.m. 30/06/2021)
 • Premie aanvraag voor april 2021: het percentage wordt opgetrokken van 10% naar 15%. Daarnaast werden de maximumbedragen tijdelijk verhoogd, nl. tussen 11.250 EUR en 60.000 EUR (enkel voor april 2021).

 

Hoe aanvragen?

 • De aanvraag voor de maand januari 2021 kan niet meer worden aangevraagd
 • De aanvraag voor de maand februari 2021 kan niet meer worden aangevraagd
 • De aanvraag voor de maand maart 2021 kan niet meer worden aangevraagd
 • De aanvraag voor de maand april 2021 kan niet meer worden aangevraagd
 • De aanvraag voor de maand mei 2021 kan niet meer worden aangevraagd
 • De aanvraag voor de maand juni 2021 kan niet meer worden aangevraagd.
 • De bewijsstukken van de omzetdaling moeten gedurende 5 jaar worden bijgehouden voor een eventuele controle
 • VLAIO onderzoekt de aanvraag. De beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming.

 

 

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme 10

Wat?

 • Ondernemingen en zelfstandigen uit specifieke sectoren die een omzetdaling van 60% of meer kenden in de periode van 01/07/2021 t.e.m. 30/09/2021 kunnen deze Vlaamse premie ontvangen
 • Het doel van deze premie is om ondernemingen en zelfstandigen de mogelijkheid te geven om de terugloop in ontvangsten te overbruggen
 • Volgende sectoren komen, op basis van hun NACE-codes, in aanmerking voor deze premie:
  • Discotheken en dancings
  • Feestzalen
  • Hotels
  • Eventbedrijven
 • De premie bedraagt 10% van de omzet (excl. btw) in de referteperiode (d.i. juli – september 2019). Voor zelfstandigen in bijberoep is dat 5%
  • Het maximumbedrag van de premie varieert tussen 22.500 EUR -  120.000 EUR (voor zelfstandigen in bijberoep variëren de maximumbedragen tussen 11.250 – 60.000 EUR)
  • Er geldt geen minimumbedrag
 • De gewestelijke vergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelastingen
 • De vergoeding kan bovendien gecumuleerd worden met de corona-lening van PMV
 • Voorwaarden:
  • Onderneming met een (actieve) exploitatiezetel in Vlaanderen
  • Omzetdaling van minstens 60% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Voor startende ondernemingen wordt de vergelijking gemaakt met de verwachte omzet uit het financieel plan
 • Uitgesloten vennootschappen:
  • Holding-, patrimonium- en managementvennootschappen
  • Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen  en waaraan zij zakelijke diensten verlenen
  • Ondernemingen die op 01/07/2021 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de KBO
  • Ondernemingen die vrijwillig gesloten zijn in de subsidieperiode (uitz. Jaarlijkse sluiting)
  • Ondernemingen in moeilijkheden

 

Hoe aanvragen?

 • Deze maatregel is nog niet operationeel
 • De aanvraag kan pas ingediend worden na indiening van de btw-aangifte over het derde kwartaal van 2021
 • Verdere info volgt.

 

 

Omboekingspremie eventsector

Wat?

 • Ondernemingen uit de eventsector die omwille van de COVID-19-pandemie omboekingen moesten uitvoeren, kunnen deze premie aanvragen
 • Volgende omboekingen komen in aanmerking: omboekingen voor evenementen met een capaciteit van minstens 1.000 tickets in de periode van 13/03/2020 t.e.m. 30/06/2021
 • Totaal steunbudget van 10 miljoen EUR.
 • Maximumbedrag van 2 EUR per omboeking
 • Voorwaarden:
  • Onderneming met een (actieve) exploitatiezetel in Vlaanderen
  • Op basis van een lijst met NACE-codes (kunst, amusement en recreatie, alsook beurzen en congressen)
 • Uitgesloten vennootschappen:
  • Ondernemingen wiens NACE-code niet opgenomen is in de lijst
  • Holding-, patrimonium- en managementvennootschappen
  • Kredietinstellingen en financiële instellingen die onder toezicht vallen van de NBB
  • Ondernemingen die op datum van de aanvraag niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de KBO
  • Structureel gesubsidieerde organisaties
  • Ondernemingen met achterstallige schulden naar aanleiding van een terugvordering van een ten onrechte ontvangen coronahinderpremie, corona compensatiepremie, corona ondersteuningspremie of Vlaams Beschermingsmechanisme
  • Middelgrote en grote ondernemingen die op 31/12/2019 in moeilijkheden waren
  • Kleine ondernemingen die op 31/12/2019 in moeilijkheden waren en momenteel in een nationale insolventieprocedure zitten
  • Ondernemingen in een rechtstoestand van ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening
  • Ondernemingen die voor de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd geen boekhoudkundig verlies hebben geleden.

 

Hoe aanvragen?

 • Deze maatregel is nog niet operationeel
 • Aanvraag kan vanaf het najaar van 2021
 • Verdere info volgt.

 

 

Subsidies

Wat?

 • Mogelijkheid tot aanvragen bepaalde subsidies (voornamelijk kmo-groeisubsidie) door het Coronavirus
 • Bijvoorbeeld: t.g.v. Coronavirus wordt overwogen een nieuwe strategie uit te rollen, worden nieuwe producten gelanceerd of nieuwe diensten aangeboden, worden nieuwe markten verkend, …
 • Mogelijk ook andere subsidies dan de kmo-groeisubsidie, afhankelijk van de specifieke situatie van iedere onderneming

KMO-groeisubsidie

 • Voorwaarden
  • Enkel voor Vlaamse kmo's en vrije beroepen uit de privésector met een aanvaardbare hoofdactiviteit
  • Geen negatief eigen vermogen op het ogenblik van de aanvraagWie reeds in het verleden steun ontving in het kader van een kmo-groeidossier of een digitaal transformatieproject kan pas na 36 maanden een nieuw dossier indienen
  • De steun wordt toegekend voor het aanwerven van een strategisch medewerker en voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener binnen 1 groeitraject. Er gelden bijkomende voorwaarden voor de strategisch medewerker en externe dienstverleners.
  • Volgende thema’s komen in aanmerking: Internationalisering, digitalisering, innovatie en duurzaam en circulair ondernemen.
 • Omvang:
  • Maximaal bedrag per groeitraject: 50.000 EUR
  • Max. 25.000 EUR voor een advies van externe dienstverleners
  • Max. 25.000 EUR voor de aanwerving van 1 strategisch medewerker
  • Er wordt een steunpercentage toegekend van 50% van de kost die minstens 20.000 EUR moet bedragen
  • Mogelijkheid tot uitbreiding van de subsidieaanvraag ingediend in 2020. De aanvraag voor een uitbreiding moet gebeuren binnen de 12 maanden na de datum vermeld op de beslissingsbrief en vóór de aanvraag van de tweede schijf van het initieel goedgekeurde subsidiedossier.

 

Hoe aanvragen?

 • Volgens de geijkte weg per subsidie
 • Datum tweede oproep voor de KMO-groeisubsidie: 01/07/2021 t.e.m. 31/08/2021. Thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen
 • Datum derde oproep voor de KMO-groeisubsidie: 01/11/2021 t.e.m. 31/12/2021. Thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen, innovatie

Bron: Vlaio - Subsidies & financiering

 

 

Globalisatiemechanisme

Wat?

 • Subsidie voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020 minstens 60% omzetverlies hebben én een boekhoudkundig verlies hebben geleden
 • Voorwaarden:
  • De onderneming heeft op 30/09/2020 een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest (KBO)
  • De onderneming heeft in de referentieperiode van 1/04/2019 tot en met 31/12/2019 een omzet gehaald van minstens 450.000 EUR (excl. Btw)
 • Uitgesloten ondernemingen:
  • Holdingvennootschappen, patrimoniumvennootschappen en managementvernnootschappen
  • Kredietinstellingen en financiële instellingen onder toezicht van de NBB
  • Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden ingevolge faillissement, ontbinding, vereffening of stopzetting
  • Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen. De onderneming komt wel in aanmerking voor de steun indien ze naast de zakelijke diensten ook exploitatieactiviteiten uitoefent
  • Ondernemingen die op 31/12/2019 in moeilijkheden verkeerden
 • De premie bedraagt 10% van de omzet in de referteperiode in 2019
 • Voor kleine ondernemingen en (middel)grote ondernemingen wordt de steun beperkt tot respectievelijk 90% en 70% van de niet-gedekte vaste kosten in de periode van 1/04/2020 tot en met 31/12/2020
 • De maatregel treedt in werking op 5 maart 2021.

 

Hoe aanvragen?

 • De aanvraag kan elektronisch ingediend worden vanaf 01/04/2021 tot uiterlijk 30/09/2021.

 

 

Handelshuurlening en kwijtgescholden huur

Wat?

Handelshuurlening (afgelopen maatregel)
 • De Vlaamse regering kent een handelshuurlening toe aan ondernemingen die ten gevolge van de coronacrisis hun handelshuur niet kunnen betalen
 • Concreet: Vlaamse regering schiet 2 maanden huur per pand voor via een lening aan de huurder, mits de huurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Het maximumbedrag voor al de panden samen bedraagt 35.000 EUR. Dit veronderstelt dat huurder en verhuurder een vrijwillige overeenkomst sluiten
 • Uitbreiding van de regeling vanaf 4/01/2021:
  • Lening zal dan 4 maanden huur kunnen dekken
  • Maximumbedrag per pand: 60.000 EUR. Verhuurder moet nog steeds 1 maand huur kwijtschelden
  • Maximumbedrag voor alle panden samen: 150.000 EUR indien één onderneming meerdere panden huurt
 • Regeling van handelshuurlening staat ook open voor ondernemingen die gestart zijn na 12/03/2020
 • Voorwaarde om van deze lening te kunnen genieten is dat de onderneming recht had op de corona-hinderpremie, i.e. verplicht werd haar fysieke locatie (geheel of gedeeltelijk) te sluiten
 • Termijn voor terugbetaling van de handelshuurlening: ten laatste 24 maanden (2 jaar) na toekenning van het krediet. De terugbetaling begint echter pas na 6 maanden. De rente bedraagt 2% per jaar
 • De handelshuurlening kon t.e.m. 30/06/2021 worden aangevraagd.

 

Belastingvermindering voor kwijtegscholden huur
 • Voor de maanden maart t.e.m. september 2021 wordt er - onder voorwaarden -  aan verhuurders een belastingvermindering van 30% toegekend op de kwijtgescholden huur (voor minstens 40%) voor huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de COVID-19 maatregelen (de huurders moeten bijgevolg aan een aantal voorwaarden voldoen)
 • De verhuurder en huurder mogen geen verbonden partijen zijn
 • Deze maatregel geldt zowel in de personenbelasting, vennootschapsbelasting als belasting der niet-inwoners
 • Het maximaal bedrag dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering is 5.000 EUR/maand. Per verhuurder geldt een maximumbedrag van 45.000 EUR/maand.
 • De belastingvermindering wordt in de vennootschapsbelasting toegepast via een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet.

 

 

Flexibiliteit omtrent voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Wat?

 • Mogelijkheid tot verlenging termijnen voor volgende VLAIO-subsidies:
  • Baekeland-mandaten
  • ecologiepremie+
  • ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek
  • innovatiemandaten (IM)
  • onderzoeksproject
  • ontwikkelingsproject
  • strategische ecologiesteun (STRES)
  • strategische Transformatiesteun (STS)
  • thematische ICON-projecten

 

Hoe aanvragen?

 • Contact en overleg rechtstreeks met dossierbehandelaar bij VLAIO

 

 

Overige lokale en sectorale steunmaatregelen

 

 

Winwinlening

Wat?

 • De bestaande winwinlening wordt uitgebreid en de grensbedragen worden opgetrokken
 • Als privépersoon kan je nu een lening van 75.000 EUR in plaats van 50.000 EUR verstrekken
 • De ontlener kan voortaan 300.000 euro in plaats van 200.000 EUR lenen
 • De looptijd van 8 jaar wordt verlengd tot 10 jaar (looptijd tussen 5 en 10 jaar)
 • Bij faillissement wordt de overheidswaarborg opgetrokken tot 40% belastingvermindering voor winwinleningen gesloten na 15/03/2020 tot uiterlijk 31/12/2021.

 

 

Vriendenaandeel

Wat?

De Vlaamse regering lanceert tevens het vriendenaandeel:

 • Mogelijkheid om als particulier een lening van maximaal 75.000 EUR toe te kennen aan een (Vlaamse) onderneming
 • De ontlener kan op deze manier zoals bij de winwinlening 300.000 EUR kapitaal ophalen. Er is echter geen cumul met het bedrag van de winwinlening mogelijk. Concreet betekent dit dat de ontlener maximum 300.000 EUR kan lenen via de winwinlening en het vriendenaandeel samen
 • Het fiscale voordeel voor het vriendenaandeel wordt vastgelegd op 2,5% gedurende vijf jaar
 • De Vlaamse regering voorziet in een beschermingsmechanisme voor de particuliere geldverstrekker. Er moet namelijk een verslag – met goedkeuring van een bedrijfsrevisor of extern accountant -  worden opgesteld over de uitgifteprijs van de aandelen
 • In de volgende gevallen kan een onderneming geen aanspraak maken op het vriendenaandeel:
  • de onderneming heeft in de 2 voorafgaande jaren een kapitaalvermindering doorgevoerd
  • de onderneming voert gedurende deze periode een kapitaalvermindering door
  • de onderneming mag dividenden uitkeren voor zover er uitkeerbare winst beschikbaar is.
 • Deze maatregel is operationeel sinds 11/02/2021.

 

 

Waarborgcapaciteit van PMV Gigarant wordt opgetrokken

Wat?

 • De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt opgetrokken van de huidige 1,5 miljard EUR naar 3 miljard EUR
 • De COVID-19 waarborg wordt enkel toegekend voor de financiering aan een onderneming die op 31/12/2019 geen onderneming in moeilijkheden was
 • Er wordt gezorgd voor een goede spreiding van het risico tussen de banken en de Vlaamse overheid.

 

Modaliteiten?

 • De termijn bedraagt max. 6 jaar.
 • Voor deze crisis-waarborg wordt de cash te betalen premie, verlaagd in vergelijking met de huidige Gigarant-premie
 • Het bedrag van de COVID-19 gewaarborgde financiering per onderneming wordt tijdelijk beperkt conform de Europese regelgeving:
  • het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of
  • 25% van de totale omzet 2019 of
  • mits een gepaste rechtvaardiging, de liquiditeitsbehoefte voor de komende 18 maanden voor een KMO of voor de komende 12 maanden voor een grote onderneming
 • Er wordt een tewerkstellingsengagement gevraagd
 • Dossiers die onder het toepassingsgebied van het federale ‘corona-akkoord’ vallen, worden uitgesloten van de Gigarant-waarborg
 • De waarborgen kunnen uiterlijk tot 15/10/2021 uitgegeven worden
 • Naast een beroep op de federale waarborgregeling kan ook beroep worden gedaan op de Vlaamse Covid-19 waarborgregeling.

 

 

PMV achtergestelde leningen op 3 jaar aan start- en scale-ups en kmo's

Wat?

 • Om de effecten van de coronacrisis voor Vlaamse bedrijven te temperen, creëert PMV een financiële buffer op middellange termijn met achtergestelde leningen op 3 jaar. Dit als aanvulling op overbruggingskredieten op heel korte termijn vanuit het federale niveau.
 • De focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups, en ook mature bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden komen door de coronacrisis en nood hebben aan financiële versterking om de gevolgen van de coronacrisis bovenop te komen.  

 

Voor wie?

 • Enkel intrinsiek gezonde en levensvatbare Vlaamse kmo’s die naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen in financiële ademnood komen of zullen komen, komen in aanmerking voor een Corona-lening
 • Bedrijven:
  • met op het moment van de aanvraag een effectieve tewerkstelling die minimum 80% bedraagt van hun totale personeelsbestand dat op het einde van 2019 was tewerkgesteld (maximaal 20% tijdelijke werkloosheid), of
  • die zich ertoe engageren om op zeer korte termijn terug over te gaan naar een effectieve tewerkstelling van minimum 80% van hun totale personeelsbestand dat op het einde van 2019 was tewerkgesteld (maximaal 20% tijdelijke werkloosheid), of
  • die minstens 50% van hun totale aantal werknemers uit het systeem van tijdelijke werkloosheid halen en terug aan het werk zetten
 • Voor ondernemingen die bijzonder getroffen zijn door strenge en langdurige coronamaatregelen (zoals bijvoorbeeld de toeristische sector, de evenementensector, de sector van het personenvervoer, … en hun toeleveranciers)  waardoor een minimale effectieve tewerkstelling van 80% op zeer korte termijn niet economisch haalbaar is, kan het een versoepeling van de minimale tewerkstellingsvoorwaarden worden toegestaan, waarbij een realistisch re-activatieplan moet worden voorgelegd dat het volgende aantoont:
  • een stelselmatige afbouw van het aantal voltijdse equivalenten in tijdelijke werkloosheid
  • een minimale effectieve tewerkstelling van 60% van het aantal voltijdse equivalenten per einde 2019 tegen uiterlijk eind 2021
 • ​De versoepeling van de minimale tewerkstellingsvoorwaarden is altijd van toepassing op ondernemers in de autocar-, autobus- en taxisector
 • Bedrijven zonder achterstallen op hun lopende kredieten of bij de belastingen, btw of sociale zekerheidsbijdragen aan het begin van de coronacrisis
 • Indien de kredietnemer beschikt over lopende bankfinanciering: de bevestiging van de banken dat zij de bestaande kredietopeningen en werkkapitaallijnen van de kredietnemer onder de bestaande voorwaarden gedurende minstens 6 maanden zullen behouden, behoudens in het geval van contractuele wanprestatie
 • Voor twee doelgroepen:
  • Start- en scale-ups: (jonge) bedrijven die in de laatste 3 jaren geen recurrente positieve kasstroom hadden en die vernieuwende producten en/of diensten ontwikkelen of reeds op de markt brengen
  • Kmo’s en zelfstandigen: bedrijven die vóór de Coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor klassieke bankfinanciering.

 

Modaliteiten

 • Bedrag
  • Minimum: 25.000 EUR
  • Maximum: 2.800.000 EUR
  • PMV is door Europa verplicht om een onderscheid te maken tussen bedragen onder en boven 1.800.000 EUR 
  • Beide leningschijven moeten bij Europa elk onder een apart schema aangemeld worden, waardoor er verschillende regels gelden voor de eerste schijf tot 1.800.000 EUR en voor de schijf vanaf 1.800.000 tot 2,8 miljoen EUR
   • Leningen tot 1.800.000 EUR: geen beperkingen in termen van loonkost of omzet
   • Leningen vanaf 1.800.000 EUR - 2.800.000 EUR:  het maximumbedrag voor de schijf boven 1.800.000 euro wordt beperkt tot het grootste van een van de volgende bedragen:
    • 100% van de loonkost
    • 12,5% van de omzet
  • Het toegekende krediet moet de financieringsbehoefte van minstens 12 maanden volledig dekken, eventueel gecombineerd met door andere partijen gecommitteerde investeringen
  • Het maximumbedrag van de achtergestelde lening op 3 jaar kan optioneel verhoogd worden tot maximum 4.300.000 EUR mits een (bijkomend) engagement van de aandeelhouders, investeerders, banken en/of andere financiers met een looptijd van minstens 3 jaar tegen marktconforme voorwaarden in functie van het risicoprofiel
  • Het maximumbedrag is beperkt tot 225.000 EUR voor de landbouwsector en tot 270.000 EUR voor de visserij en aquacultuur
 • Vorm
  • Achtergesteld krediet
 • Opname
  • Op te nemen in één schijf bij toekenning
 • Looptijd
  • 3 jaar
 • Terugbetaling
  • Voor start-ups & scale-ups: integrale terugbetaling op eindvervaldag (bullet-lening)
  • Voor kmo’s en zelfstandigen:
   • vrijstelling van kapitaalaflossingen tijdens de eerste 24 maanden, vervolgens maandelijks, driemaandelijkse of zesmaandelijkse kapitaalaflossingen
   • integrale terugbetaling op eindvervaldag (bullet-lening) mogelijk mits onderbouwing
 • Interest
  • Voor start-ups en scale-ups: gecombineerde rentevoet
   • Voor de lening tot 1.800.000 EUR (1ste schijf)
    • een jaarlijkse, uitgestelde interest van 5,00 %, integraal betaalbaar op eindvervaldag
    • een conversierecht dat toelaat om de hoofdsom en de uitstaande interesten van de Corona-lening in het geval van een kapitaalronde of een exit te converteren in aandelen aan discount van 25 % op de aandelenprijs van die kapitaalronde/exit
   • Voor de lening boven 1.800.000 EUR (2de schijf)
    • een jaarlijkse minimum interest van 6%, integraal betaalbaar op eindvervaldag
  • Voor kmo's en zelfstandigen: vaste rentevoet
   • een jaarlijkse minimum interest van 4,5%, integraal betaalbaar op eindvervaldag
 • Waarborgen
  • Geen
 • Onverenigbaarheid
  • De achtergestelde lening op drie jaar is onverenigbaar met de hinderpremie, compensatiepremie, ondersteuningspremie en subsidie van het Vlaams Beschermingsmechanisme. De onverenigbaarheid met één of met een combinatie van de premies en subsidies geldt voor beide doelgroepen voor wie de lening is bedoeld. Wie na het ontvangen van één van de premies of subsidies toch een beroep wil doen op de lening, zal de premie(s) en/of de subsidie moeten terugbetalen.
  • De onverenigbaarheid geldt niet voor kredieten tot 75.000 EUR
 • Combinatie met de corona ondersteunings- en compensatiepremie
  • De achtergestelde lening op drie jaar is cumuleerbaar met de corona ondersteunings- en compensatie-premie en het Vlaams beschermingsmechanisme. Het cumulverbod werd opgeheven.  

    

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag van de achtergestelde leningen via de website van PMV vóór 15/10/2021 
 • Streefdoel is om de doorlooptijd tussen de aanvraag (mits een volledig en onderbouwd informatiepakket) en de beslissing over de aangevraagde coronalening te beperken tot maximaal 1 maand.

 

 

PMV betalingsuitstel van 6 maanden

 • Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ toegekend vanuit PMV/z moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen. De voorziene domiciliëringen voor terugbetaling van kapitaal en/of intresten worden opgeschort voor alle kredietnemers
 • De opschorting geldt voor 6 maanden 
 • De automatische opschorting geldt voor alle kredietnemers, ongeacht welke sector
 • Als kredietgever van een winwinlening kan er, ingevolge de coronacrisis, een uitstel van betaling in kapitaal of interesten verleend worden aan de kredietnemer.

Bron: https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

 

 

Opschorting van terugbetaling startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+

Wat?

 • De Vlaamse overheid voorziet in een automatische opschorting van 6 maanden voor de terugbetaling van de startlening, de Cofinanciering en de Cofinanciering+.
 • Deze opschorting geldt automatisch 
 • Deze maatregel is afgelopen sinds eind september 2020.

 

 

Heropstartlening

Wat?

 • Ondernemers die handelsgoederen moeten aankopen kunnen een lening afsluiten voor de financiering van deze aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten (rooster 81, 82 en 83 van de btw-aangifte).
 • Looptijd van de lening: 2 of 3 jaar met een rente van 1% per jaar
  • 2 jaar voor leningen tot 50.000 EUR
  • 3 jaar voor leningen boven de 50.000 EUR.
 • Omvang van de lening of leningen: 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen (rooster 81) in de referentieperiode 2019.
  • Maximum 25% van het te ontlenen bedrag mag betrekking hebben op aankopen opgenomen in rooster 82 en 83.
  • Minimumbedrag: 10.000 EUR
  • Maximumbedrag: 750.000 EUR
 • De aanvrager kan twee leningen toegezegd krijgen.

 

Voor wie?

 • De lening kan worden toegekend aan de volgende ondernemingen met exploitatiezetel in het Vlaams Gewest:
  • Een zelfstandige - natuurlijk persoon
  • Een vennootschap
  • Een VZW
  • Een buitenlandse onderneming met een juridisch statuut dat gelijkwaardig is aan de bovenvermelde ondernemingen.
 • De onderneming moet aan volgende voorwaarden voldoen:
  • Het is een actieve onderneming in de KBO
  • Er loopt geen insolventieprocedure en de onderneming is niet gedagvaard door de RSZ.
  • Er zijn geen schulden bij het Fonds Innoveren en Ondernemingen inzake terugvorderingen van coronagerelateerde steunmaatregelen
  • Het gaat niet om ondernemingen die op 31/12/2019 in moeilijkheden waren

 

Hoe aanvragen?

 • De aanvraag kan enkel online ingediend worden via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.
 • Aanvraag vanaf 31/05/2021 tot uiterlijk 30/09/2021, 12u.

 

 

Strategische Transformatiesteun COVID-19 (tijdelijke uitbreiding)

Wat?

 • Subsidie voor investeringen voor de productie en het aanbieden van COVID-19-gerelateerde producten en diensten
 • Het gaat om een uitbreiding van de Strategische Transformatiesteun: Steun voor grote investerings- en opleidingsprojecten die een transformatie beogen zowel van de onderneming als van de Vlaamse economie
 • De steun kan aangevraagd worden door kmo’s en grote ondernemingen
 • Het maximale steunpercentage is 50% van de investeringen
 • Een aanvraag voor deze steun moet ingediend zijn vóór 1/11/2021.

 

 

Financiële assistentie aan bedrijven

Wat?

 • Bedrijven die een lening hebben bij PMV of waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft zullen door PMV gecontacteerd worden en bijstand krijgen in financieringsvraagstukken ten gevolge van de coronacrisis.

 

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 

Informatieverstrekking

 

 

Steun aan ondernemingen

Premie voor niet-essentiële sector

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen

 

Premie voor contactberoepen van 1.500 EUR

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen

 

Eenmalige premie van 4.000 EUR

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen

 

Compensatiepremie van 2.000 EUR 

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen

 

Premie voor gesloten Brusselse bars, cafés en restaurants 

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen

 

Premie ter ondersteuning van de hotelsector

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen

 

Premie voor de evenementensector

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen

 

Premie voor de culturele en creatieve sector

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen

 

Premie voor exploitanten van taxidiensten en diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen.

 

Premie voor culturele en creatieve organisaties zonder winstoogmerk

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen.

 

Corona-premie voor zwaar getroffen zelfstandigen 

Zelfstandigen die in de periode van 1/10/ 2020 tot en met 30/04/2021 gedurende ten minste zes maanden een coronaoverbruggingsrecht hebben genoten, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een brutopremie van 598,81 EUR. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u deze bijdrage automatisch. Normaalgezien vindt de kennisgeving plaats  vóór 1/092021. Als u op die datum nog niet bent ingelicht en u vindt dat u recht heeft op de premie, dan kunt u vóór 15/09/2021 bij uw socialeverzekeringsfonds een aanvraag indienen om de voorwaarden te laten onderzoeken.

 

Relancepremie (voortzetting van de Tetra- en Tetra +-premies)

Deze nieuwe premie is bedoeld ter ondersteuning van ondernemers die actief zijn in de restaurant- en cafésector (en sommige van hun leveranciers), discotheken, evenementen, cultuur, toerisme en sport. Dit steunmechanisme zal medio oktober 2021 in werking treden, nadat de twee decreten in tweede lezing door de regering zijn aangenomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina: https://1819.brussels/nl/blog/brussel-nieuwe-steunmaatregelen-voor-het-herstel-van-de-ondernemingen-die-het-zwaarst-zijn  

 

Premie voor toeristische accommodatie (voortzetting van de Tetra- en Tetra +-premies)

Deze steun is gebaseerd op het mechanisme van de ordonnantie van 26/10/2020 betreffende steun aan hotels en appartementenhotels, maar zal openstaan voor de gehele sector toeristische accommodatie. Dit steunmechanisme zal rond half oktober 2021 van toepassing zijn, nadat de twee decreten in tweede lezing door de regering zijn aangenomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina: https://1819.brussels/nl/blog/brussel-nieuwe-steunmaatregelen-voor-het-herstel-van-de-ondernemingen-die-het-zwaarst-zijn 

 

Aanwervingspremie (PHOENIX.BRUSSEL)

De phoenix.brussels.-premie heeft tot doel werkgevers die Brusselaars aanwerven die onlangs zijn ingeschreven bij Actiris en/of die zijn ontslagen als gevolg van de gezondheidscrisis, de mogelijkheid te bieden financiële steun te genieten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina: https://1819.brussels/nl/blog/phoenixbrussels-een-nieuwe-covid-tewerkstellingsmaatregel-voor-2021 

 

 

Financiele Maatregelen

Handelshuurlening

Aan huurders die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in moeilijkheden verkeren, kan een handelshuurlening worden toegekend om hen in staat te stellen de maandelijkse aflossingen voor de eerste helft van 2021 te betalen, maar ook de maandelijkse aflossingen die sinds april 2020 niet meer konden worden betaald. De lening wordt verstrekt tot uiterlijk 31 december 2021. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina: https://economie-werk.brussels/handelshuurlening 

 

Verlening van overheidsgaranties

Wat?

 • De ondernemingen kunnen aanspraak maken op overheidsgaranties (via het Brussels Waarborgfonds) voor bankleningen.

 

Proxi-lening

Deze lening heeft tot doel particuliere spaargelden aan te trekken voor de financiering van Brusselse KMO's en zo hun eigen vermogen op korte termijn te versterken. Voor meer informatie, zie de volgende pagina: https://1819.brussels/nl/blog/de-proxi-lening-ter-ondersteuning-van-je-zaak 

 

Kredieten van Finance&Invest.Brussel

Finance&invest.brussels steunt Brusselse bedrijven met meer dan 10 VTE die getroffen zijn door de coronaviruscrisis met leningen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina: https://1819.brussels/nl/blog/update-coronavirus-nieuwe-voorwaarden-voor-de-kredieten-van-financebrussels 

 

Oxygen-lening (BRUSOC)

De Oxygen-lening is een antwoord op cash flow-problemen en bevordert tegelijkertijd de herstart en ontwikkeling van ondernemingen. Het budget van 15.000.000 EUR dat voor dit product was uitgetrokken, is opgebruikt. Daarom zullen alleen in aanmerking komende aanvragen die vóór 31/07/2021 zijn ingediend, in behandeling worden genomen. Hub.brussels zal de follow-up verzorgen en ervoor zorgen dat de aanvragen uiterlijk op 15/09/2021 volledig zijn.

 

RECOVER-lening (BRUSOC)

RECOVER is een noodlening ter versterking van de microkredieten voor zelfstandigen, sociale werkbedrijven en sociale ondernemingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina: https://hub.brussels/nl/blog/covid-19-noodlening-voor-brusselse-zkos/