Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.

Coronasteun voor ondernemingen (update)

Jean Santin , Senior Manager |

11 januari 2021

Ondernemingen die in financiële moeilijkheden terecht komen omwille van de verspreiding van het COVID-19 virus, kunnen diverse sociaalrechtelijke en fiscale steunmaatregelen aanvragen. Wij verstrekken u hiervan graag een overzicht.

 

FEDERALE MAATREGELEN

ALGEMEEN

 

SOCIALE MAATREGELEN

 

FISCALE MAATREGELEN - ALGEMEEN

 

FISCALE MAATREGELEN - INKOMSTENBELASTINGEN

 

FISCALE MAATREGELEN - INDIRECTE BELASTINGEN

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR FOD FINANCIËN EN FEBELFIN (KOEPEL VOOR DE BANKSECTOR)

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET VLAAMS GEWEST

 

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

De steunmaatregelen uitgevaardigd door het Waals gewest zijn beschikbaar op de Franstalige pagina van dit artikel. Indien gewenst, staan wij u uiteraard graag bij voor een vertaling of voor meer informatie.

 

FEDERALE MAATREGELEN

 

ALGEMEEN

 

Welwillendheid bij vertraging overheidsopdrachten

Wat?

 • Geen boetes of sancties voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus.

 

 

Digitale ondertekening authentieke akten

Wat?

 • Mogelijkheid tot verlenen digitale (authentieke) volmacht aan vertrouwenspersoon of notariële medewerker die de akte kan ondertekenen
 • Niet meer nodig om zich te verplaatsen naar een notariskantoor voor de ondertekening van akten (koopakte, schenkingsakte, …)
 • Verlenen van volmacht is kosteloos.

 

Hoe?

 • De partijen verschijnen voor de notaris via een videoconferentie
 • De partijen identificeren zich en ondertekenen de akte elektronisch aan de hand van een elektronische identiteitskaart of van een digitale itsme ID; het gebruik van het rijksregisternummer is daarbij toegestaan
 • De notaris ondertekent de akte aan de hand van een elektronische identiteitskaart
 • De volmachten worden aan de authentieke aangehecht. Hiervoor maakt de notaris een eensluidend verklaard afschrift op papier op van deze elektronisch ondertekende volmacht.

 

 

SOCIALE MAATREGELEN

Sociale bijdragen voor zelfstandigen: uitstel, vermindering of vrijstelling 

Wat?

 • Uitstel
  • Voor alle zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep)
  • Mogelijk voor voorlopige bijdragen van de 4 kwartalen van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen op 31/03 2020, 30/06/2020, 30/09/2020 en 31/12/2020 en nog niet werden betaald
  • Uitstel voor maximum één jaar
  • Dubbele garantie
   • vermeerderingen worden kwijtgescholden op moment van effectieve betaling
   • behoud sociale rechten
 • Vermindering
  • Voor alle zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep)
  • Van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020
  • Mogelijk indien het beroepsinkomen lager ligt dan de wettelijke drempels
  • Zal automatisch worden verleend bij impact coronavirus op activiteit
  • Niveau van vermindering te bepalen in overleg met sociaal verzekeringsfonds, op basis van aangebrachte verduidelijkingen door zelfstndige en het concrete dossier (niveau van daling in verkoop/bestellingen, vermindering van het zakencijfer, etc.)
 • Vrijstelling:
  • Voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters)
  • Kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend
  • Kan worden gevraagd voor voorlopige bijdragen van de 4 kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen in 2020
  • Geen opbouw pensioenrechten voor de kwartalen waarvoor er een vrijstelling is. Dit kan later (binnen 5 jaar) geregulariseerd worden zodat kwartalen toch in aanmerking komen voor de pensioenberekening.
 • Kwijtschelding verhogingen:
  • Voorlopige sociale bijdragen van de eerste  twee kwartalen van 2020 die niet tijdig (voor 31/06/2020) betaald worden, zullen geen aanleiding geven tot verhogingen
  • Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31/03/2020 moeten betaald zijn.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds
 • Uitstel:
  • Om een uitstel te bekomen voor de bijdrage van Q4/2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31/12/2020, moet de aanvraag vóór 14/12/2020 worden ingediend
  • Aanvraag moet volgende inlichtingen bevatten: naam, voornaam en woonplaats, naam en zetel bedrijf, ondernemingsnummer, motivering over de moeilijkheden die de aanvrager ondervindt door het coronavirus (minstens een duidelijke verklaring op eer)
 • Vermindering
  • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds
 • Vrijstelling:
  • Via sociaal verzekeringsfonds of online aanvraag 
  • Best ook melden via email aan: [email protected]
  • 02/546 60 19
  • Aangeraden om sociaal verzekeringsfonds te contacteren om aanvraag te doen
 • Kwijtschelding van verhogingen:
  • Gebeurt automatisch, geen aanvraag noodzakelijk
  • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds
  • Meer info: [email protected]
  • 02/546 60 19

Bron: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

 

Overbruggingsrecht bij onderbreking activiteit zelfstandige in 2020

Wat?

 • Volledige uitkering voor:
  • Zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 6.996,89 EUR en 13.993,77 EUR
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 6.996,89 EUR en 7.330,52 EUR
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 6.996,89 EUR en 13.993,77 EUR
  • Actief gepensioneerde zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 6.996,89 EUR
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd in België en geniet geen vervangingsinkomen
 • Ofwel bij verplichte (gedeeltelijke of volledige) sluiting ofwel, indien geen opgelegde verplichte sluiting, bij volledige onderbreking van minstens 7 kalenderdagen naar aanleiding van corona
 • Voor maanden maart tot en met december 2020: ofwel bij verplichte (gedeeltelijke of volledige) sluiting opgelegd door de federale overheid ofwel, indien geen opgelegde verplichte sluiting, bij volledige onderbreking van minstens 7 kalenderdagen naar aanleiding van corona
 • Tijdens de maanden juli tot en met december 2020:
  • Bij  verplichte gedeeltelijke of volledige onderbreking van de activiteit opgelegd door de federale overheid zonder minimumduur
  • Indien geen opgelegde sluiting door de overheid maar wel gedwongen om zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken omwille van afhankelijkheid van een activiteit die verplicht moet sluiten, zonder minimumduur maar afhankelijkheid aangetoond kan worden
 • Voor de maanden juli en augustus 2020: ook mogelijk indien genoodzaakt om als gevolg van de coronacrisis activiteit volledig te onderbreken gedurende een periode van ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen tijdens de betrokken kalendermaand. Men zal een duidelijk oorzakelijk verband moeten kunnen aantonen tussen de onderbreking en COVID-19 aan de hand van objectieve elementen
 • Omvang financiële steun bedraagt bij een volledige uitkering 1.291,69 EUR zonder gezinslast en 1.614,10 EUR met gezinslast (resp. 807,05 EUR en 645,85 EUR bij een gedeeltelijke uitkering)
 • Cumuleerbaar met een bezoldiging die de zelfstandige ontvangt uit de vennootschap en met uitkeringen van RVA voor zelfstandigen in bijberoep die technisch werkloos is in zijn hoofdberoep, federale uitkeringen begrensd tot maximum 1.614 EUR/maand
 • De federale uitkeringen staan volledig los van de Vlaamse premies. Wie al recht had op de eenmalige (en belastingvrije) Vlaamse compensatiepremie van 1.500 EUR, behoudt deze. Wie technisch werkloos is in zijn hoofdberoep als werknemer, behoudt ook de (eenmalige) Vlaamse energiepremie van 202 EUR
 • Opgelet: alle wijzigingen van btw-activiteitencodes moeten aan FOD Financiën gemeld worden d.m.v. indiening van een ondertekend formulier 604B (enkel voor wijzigingen die betrekking hebben op een effectief uitgevoerde activiteit).

 

Hoe aanvragen?

 

 

Overbruggingsrecht zelfstandige bij quarantaine of zorg kind vanaf 2021

Voor wie?

 • Volledige uitkering voor:
  • Zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 7.356,08 EUR
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 7.021,29 EUR
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd in België
 • Voor zelfstandigen die in quarantaine worden geplaatst en daardoor hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen daadwerkelijk en volledig moeten onderbreken. Zelfstandigen die hun activiteit van thuis uit kunnen organiseren, komen niet in aanmerking. Die situatie van overmacht moet aangetoond worden aan de hand van een quarantaine-attest (op hun eigen naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven als de zelfstandige)
 • De zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor de zorg voor hun kind(eren) tot maximaal 18 jaar, doordat de klas in quarantaine moet of door de sluiting van de school/ kinderopvang, doordat het kind zich in quarantaine bevindt of doordat het kind verplicht lessen op afstand moet volgen als gevolg van de corona maatregelen. Die situatie van overmacht moet aangetoond worden aan de hand van een bewijsstuk (beslissing van de directie van de school of beslissing van de kinderopvang)
 • Omvang financiële steun bedraagt bij een volledige uitkering maximaal 1.291,69 EUR zonder gezinslast en 1.614,10 EUR met gezinslast bij een duurtijd van minimum 28 dagen. Deze financiële steun daalt naargelang de duurtijd van de quarantaine tussen de 28 tot minstens 7 dagen bedraagt.

 

Hoe aanvragen?

 

 

Corona overbruggingsrecht zelfstandige -  januari 2021

Voor wie?

 • Volledige uitkering voor:
  • Zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 euro en 7.356,08 EUR
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 7.021,29 EUR
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd in België
 • Zelfstandigen die in januari 2021 hun activiteiten verplicht volledig moeten onderbreken naar aanleiding van de coronamaatregelen (m.u.v. toegestane take-away in horeca, de toegestane click and collect voor niet-essentiële handelszaken en het vervroegd sluitingsuur voor nachtwinkels). Er is geen minimumduur van onderbreking vereist
 • Zelfstandigen die niet verplicht moeten sluiten, maar waarvan de zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van een zelfstandige activiteit vermeld in het vorige punt, op voorwaarde dat de zelfstandige activiteit zelf dus ook volledig onderbroken is tijdens deze periode van gedwongen sluiting door de overheid
 • Omvang financiële steun bedraagt bij een volledige uitkering 3.228,20 EUR met gezinslast en 2.583,38 EUR zonder gezinslast (resp. 1.614,10 EUR en 1.291,69 EUR bij een gedeeltelijke uitkering).

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds stelt vervolgens een formulier ter beschikking
 • Aanvraag mogelijk tot uiterlijk 30/09/2021.

 

 

Corona overbruggingsrecht zelfstandige - februari en maart 2021

Voor wie?

 • Volledige uitkering voor:
  • Zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EURen 14.042,57 EUR
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 7.356,08 EUR
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Actief gepensioneerde zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 7.021,29 EUR
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd in België
 • Zelfstandigen die verplicht volledig moeten sluiten in februari en maart 2021 naar aanleiding van de coronamaatregelen opgelegd door de overheid. Zelfstandige activiteiten die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van een zelfstandige activiteit vermeld hierboven en die dus niet verplicht onderbroken zijn, komen niet in aanmerking voor dit overbruggingsrecht
 • Zelfstandigen die een gedeelte van de zelfstandige activiteit verderzetten, zelfs indien dat onder de vorm van take-away is, komen niet in aanmerking voor dit overbruggingsrecht
 • Omvang financiële steun bedraagt bij een volledige uitkering maximaal 1.291,69 EUR zonder gezinslast en 1.614,10 EUR met gezinslast bij een duurtijd van minimum 15 opeenvolgende dagen van volledige onderbreking (resp. 645,85 EUR en 807,05 EUR bij een gedeeltelijke uitkering). Deze financiële steun bedraagt de helft van de bovenvermelde bedragen bij een volledige onderbreking die minder dan 15 opeenvolgende dagen geduurd heeft.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds stelt vervolgens een formulier ter beschikking
 • Aanvraag mogelijk tot uiterlijk 30/09/2021.

 

 

Overbruggingsrecht bij omzetdaling zelfstandige - januari t.e.m. maart 2021

Voor wie?

 • Volledige uitkering voor:
  • Zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut)
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep
 • Gedeeltelijke uitkering voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 7.356,08 EUR
  • Student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 EUR en 14.042,57 EUR
  • Actief gepensioneerde zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 7.021,29 EUR
 • Voorwaarde: zelfstandige is sociale bijdragen verschuldigd in België én zelfstandige moet de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen effectief betaald hebben gedurende ten minste vier van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft
 • Zelfstandigen met een omzetdaling van minstens 40% in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor de uitkering wordt aangevraagd ten opzichte van dezelfde kalendermaand in het refertejaar 2019. Daarnaast moet de zelfstandige de link tussen het omzetverlies en de COVID-19 crisis kunnen motiveren
 • Voor de maanden januari, februari en maart 2021
 • Omvang financiële steun bedraagt bij een volledige uitkering 1.614,10 EUR met gezinslast en 1.291,69 EUR zonder gezinslast (resp. 807,05 EUR en 645,85 EUR bij een gedeeltelijke uitkering).

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds stelt vervolgens een formulier ter beschikking
 • Aanvraag mogelijk tot uiterlijk 30/09/2021.

 

 

Overbruggingsrecht zelfstandige voor andere situaties

Wat?

 • Het klassiek overbruggingsrecht ter ondersteuning van de zelfstandigen die hun activiteit stopzetten of onderbreken:
  • Door faillissement
  • Door economische moeilijkheden
  • Gedwongen onderbreking of stopzetting door een beslissing van een derde economische actor of door een gebeurtenis die economische impact heeft, die de activiteit rechtstreeks en aanzienlijk raakt. Het coronavirus wordt beschouwd als een gebeurtenis met economische impact.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds

 

 

Uitstel voor werkgevers van betalingen aan de RSZ

Wat?

 • Uitstel van alle door de RSZ geïnde bijdragen en betalingen vanaf 20/03/2020 tot 15/12/2020
 • Automatisch uitstel voor de sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020
 • Check hier of u recht hebt op automatisch uitstel
 • Uitstel na voorafgaande aangifte voor ondernemingen die niet door een verplichte sluiting beoogd zijn, maar die gesloten zijn
  • omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven
  • of omdat ze om andere reden gesloten zijn zoals sluiting klanten of toeleveranciers. De productie en verkoop moet zijn stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enz.
  • uitstel op basis van een verklaring op eer
 • Uitstel na voorafgaande aangifte voor ondernemingen die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien. Zij moeten verklaren dat de coronacrisis voor hun onderneming zal leiden tot
  • een vermindering met ten minste 65 % van de omzet die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangiften bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, 2° WBTW met betrekking tot het tweede kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die resulteert uit dezelfde handelingen die moesten worden opgenomen in de periodieke btw-aangiften met betrekking tot het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020
  • en/of een vermindering van de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020
 • Voor volgende aan de RSZ verschuldigde bedragen:
  • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen
  • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen
  • het derde voorschot voor het 1e kwartaal
  • het saldo van het 1e kwartaal
  • het debetbericht jaarlijkse vakantie
  • de voorschotten voor het 2e kwartaal
  • het saldo van het 2e kwartaal
 • De verplichting om de RSZ-aangifte binnen de geldende termijnen in te dienen, blijft van kracht.

 

Hoe aanvragen?

 • Automatisch uitstel
 • Sinds 31/07/2020 kan geen verklaring op eer meer worden ingediend
 • De RSZ zal de ex-post-controles uitvoeren.

 

 

Compensatie voor werkgevers voor de RSZ-bijdragen van Q3 2020

Wat?

 • Tegemoetkoming die overeenstemt met de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het derde kwartaal 2020
 • Voor volgende ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis:
  • De horecasector
  • De culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector 
  • Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden en die sinds 29/10/2020 of 2/11/ 2020 gesloten zijn op basis van de ministeriële besluiten met dringende coronamaatregelen. Dit zijn onder meer de casino’s, wellnesscentra, pretparken, schoonheidssalons, kapperszaken en tattooshops
  • Vakantieparken, bungalowparken en campings die sinds 3/11/2020 voor het publiek gesloten zijn op basis van de ministeriële besluiten met dringende coronamaatregelen
 • Premie stemt overeen met het bedrag van de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het Q3 2020. Het gaat om het bedrag na aftrek van eventuele verminderingen (‘netto’), de persoonlijke bijdrage, de bijdrage jaarlijkse vakantie en bijzondere bijdragen (bijvoorbeeld de bijdragen voor het Fonds voor Sluiting van ondernemingen, de bijdragen voor een Fonds voor bestaanszekerheid,…) worden niet in aanmerking genomen.

 

Hoe aanvragen?

Bron: https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronacrisis-maatregelen-voor-werkgevers/compensatie-rsz-bijdragen

 

 

Afbetalingsplan betaling sociale werkgeversbijdragen

Wat?

 • Voor werkgevers die personeel tewerkstellen en die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen
 • Minnelijke betalingstermijnen aanvragen voor de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020: hierdoor kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen
 • Maatregel verlengd voor het Q3 2020 en Q4 2020, dus ook voor deze periodes kunnen minnelijke betalingstermijnen aangevraagd worden bij de RSZ voor de socialezekerheidsbijdragen

 

Hoe aanvragen?

 • Een online aanvraagformulier invullen gericht aan de RSZ 
 • In het verzoek moet ook uitgelegd worden hoe de onderneming door het coronavirus wordt getroffen.

Bron: https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/minnelijke-afbetalingsplannen

 

 

Vrijstelling overuren bij werkgevers die tot de cruciale sectoren behoren

Wat?

 • Het aantal vrijwillige overuren wordt opgetrokken tot 220 uur ipv 100 uur
 • Voor werkgevers die tot de cruciale sectoren behoren
 • Deze maatregel gold al voor de periode van 1/04/2020 t.e.m. 30/06/2020
 • Maatregel wordt uitgebreid met de periode van 1/10/2020 t.e.m. 31/12/2020 en de periode van 1/01/2021 t.e.m. 31/03/2021
 • De bezoldigingen voor de 120 bijkomende vrijwillige overuren die worden gepresteerd in de periode van 1/10/2020 tot en met 31/12/2020 en de bezoldigingen voor de 120 bijkomende vrijwillige overuren in de periode van 1/01/2021 tot en met 31/03/ 2021 worden vrijgesteld van overloontoeslag, RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

 

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona versoepelde procedure 

Wat?

 • Voor elke werkgever zal alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van de uitbraak van COVID-19 worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf 1/10/2020 tot en met 31/03/2021
 • Kan toegepast worden in geval van:
  • Werkgebrek door de coronacrisis
  • Overmacht ingevolge een quarantainemaatregel en werknemer is in het bezit van een quarantainegetuigschrift
  • Overmacht ten gevolge van de opvang van een kind wegens de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten als gevolg van een coronamaatregel en werknemer is in het bezit van een attest sluiting wegens corona.

 

Hoe aanvragen?

 • Vereenvoudigde formaliteiten voor werknemers en werkgevers
 • Voor de werkgever:
  • In ASR scenario 5 (elektronische aangifte sociaal risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) moet de werkgever de tijdelijke werkloosheid maandelijks aangeven als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”)
  • Geen controlekaarten C3.2A af te leveren
  • Brengt werknemer op individuele of collectieve wijze in kennis ten laatste op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de (verlenging) van de schorsing. Daarin vermeldt de werkgever de periode waarop de kennisgeving betrekking heeft en de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld en, in voorkomend geval, de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer geacht wordt arbeidsprestaties te leveren. Ook bij verhoging van het oorspronkelijk aantal werkloosheidsdagen of verandering van voltijds naar deeltijds stelsel geldt dezelfde informatieplicht
  • Informeert de betrokken werknemer over de mogelijkheid om RVA uitkeringen te verkrijgen
  • Licht de ondernemingsraad of bij gebrek daaraan de vakbondsafvaardiging in van het gebruik van deze maatregel
 • Voor de werknemer :
  • Vereenvoudigd formulier, eenmalig en elektronisch in te dienen bij de uitbetalingsinstelling
  • Geen toelaatbaarheidsvoorwaarden
  • Uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 EUR/maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA
 • Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Bron: RVA.be

 

 

Compensatie van werkgeverskost van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge het coronavirus voor de jaarlijkse vakantie voor bedienden

Wat?

 • Werkgevers, die in Q2 2020 bedienden tewerkstelden, zullen een compensatie ontvangen van de werkgeverskost voor de gelijkstelling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus voor de jaarlijkse vakantie van bedienden
 • De RSZ zal voor elke werkgever van bedienden een percentage van de globale financieringsenveloppe (van in totaal 93.582.741 EUR) vaststellen, dat weergeeft hoeveel de betrokken werkgever beroep heeft gedaan op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge het coronavirus voor de periode tot 31/12/2020. Dit percentage is bepalend voor het toekennen van de compensatie
 • De compensatie komt ten vroegste in het tweede kwartaal van 2021.

 

Hoe aanvragen?

 • Meer informatie volgt.

 

 

Mogelijkheid tot afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor werknemers die in tijdelijke werkloosheid verkeren

Wat?

 • Het is mogelijk om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd van minimaal 7 dagen te sluiten, zonder dat dit het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot gevolg zou hebben, indien deze arbeidsovereenkomsten worden gesloten door werknemers die in tijdelijke werkloosheid verkeren
 • Deze arbeidsovereenkomsten moeten worden gesloten met een andere werkgever dan de werkgever waarbij de werknemer in tijdelijke werkloosheid verkeert
 • Enkel voor werkgevers uit de zorgsector, het onderwijs en werkgevers die instellingen en centra exploiteren die belast zijn met contactopsporing om de verspreiding van het Covid-19 virus te beperken
 • Vanaf 1/10/2020 t.e.m. 31/03/2021.

 

 

Corona-tijdskrediet en landingsbanen

Wat?

 • Voor werknemers die werken bij werkgevers die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden of herstructurering door Minister van Werk
 • Nieuwe vorm van tijdskrediet en landingsbanen die naast het gewone tijdskrediet bestaat
 • Tijdens het corona-tijdskrediet en landingsbaan kent de RVA een onderbrekingsuitkering toe als de werknemer aan alle voorwaarden voldoet
 • Recht voor werknemer vanaf 1.07.2020 in periode waarin werkgever erkend is als onderneming in moeilijkheden
 • Minimum 1 tot maximum 6 maanden, voor 1/2e of 1/5e
 • Corona landingsbaan voor werknemers van 55 jaar en ouder
 • Erkenning van werkgever als onderneming in moeilijkheden of herstructurering is gebaseerd op dezelfde voorwaarden als voor werkloosheid met bedrijfstoeslag, zonder dat er een CAO vereist is:
  • Een onderneming in moeilijkheden is een “onderneming die in de jaarrekeningen van de laatste twee boekjaren, die de periode voorafgaan voor dewelke de erkenning gevraagd wordt, een verlies boekt uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen, wanneer voor het laatste boekjaar dit verlies het bedrag van de afschrijvingen en de waardevermindering op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa overschrijdt.”
  • Een onderneming in herstructurering is “de onderneming die voldoet aan één van volgende voorwaarden:
   • de onderneming (= de technische bedrijfseenheid, TBE) die een collectief ontslag doorvoert. Elk ontslag dat betrekking heeft op een bepaald aantal werknemers wordt beschouwd als collectief ontslag, namelijk:
    • ten minste 10% van de werknemers in ondernemingen met meer dan 100 werknemers
    • ten minste 10 werknemers in ondernemingen van meer dan 20 werknemers maar minder dan 100 werknemers
    • ten minste 6 werknemers in ondernemingen met meer dan 11 werknemers en minder dan 21 werknemers
    • ten minste de helft van de werknemers in ondernemingen met minder dan 12 werknemers
   • De onderneming dient dit collectief ontslag uit te voeren uiterlijk binnen de 6 maanden die volgen op de datum van erkenning als zijnde een onderneming in herstructurering
  • De onderneming (= de juridische entiteit) die, tijdens het jaar dat de aanvraag voorafgaat, een aantal werkloosheidsdagen gekend heeft, dat ten minste gelijk is aan 20% van het totaal aantal dagen aangegeven voor werklieden aan RSZ. Deze bepaling is enkel van toepassing op de ondernemingen waar ten minste 50% van de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders tewerkgesteld worden
  • De erkenning mag ten vroegste ingaan op 1/03/2020 en ten laatste op 31/12/2020.

 

Hoe aanvragen?

 • Werkgever vraagt erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering aan bij Minister van Werk, volgens procedure beschreven op de website van FOD WASO, zonder verplichting van CAO of ondernemingsplan
 • Werkgever en werknemer vullen formulier C-61 Corona-tijdskrediet in met kopie van de beslissing tot erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. Werknemer verstuurt ondertekend C-61 formulier aangetekend aan RVA ten laatste twee maanden na de start van het corona-tijdskrediet. Dezelfde procedure moet worden gevolgd bij verlenging of hernieuwing
 • Werkgever en werknemer sluiten en bijlage aan de arbeidsovereenkomst met vermelding van de deeltijdse arbeidsregeling ten laatste op de eerste dag van het corona-tijdskrediet

 

 

RSZ doelgroepvermindering bij tijdelijke arbeidsduurvermindering

Wat?

 • Mogelijkheid voor de werkgever om vanaf 1/07/2020 tijdelijk een vermindering van de arbeidsduur toe te passen om de vermindering van activiteit te compenseren en de loonkost te doen dalen zonder te moeten overgaan tot ontslagen
 • Voor werkgevers die een erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering bekomen van Minister van Werk (zie Corona-tijdskrediet en website van FOD WASO, zonder verplichting van CAO of ondernemingsplan), waarvan de periode van erkenning ten vroegste aanvangt op 1/03/ 2020 en ten laatste op 31/12/ 2020
 • Arbeidsduurvermindering genereert recht voor werkgever op forfaitaire doelgroepvermindering inzake sociale zekerheidsbijdragen indien de wekelijkse voltijdse arbeidsduur verminderd wordt met 1/4e of 1/5e voor alle werknemers of een specifieke groep van werknemers. Het bedrag van de vermindering van sociale zekerheidsbijdragen wordt verhoogd indien de vermindering van de arbeidsduur gepaard gaat met de invoering van de vierdagenweek
 • De voltijdse werknemers die onder toepassing van de vermindering van de arbeidsduur vallen, blijven ‘voltijdse’ werknemers
 • De vermindering van de arbeidsduur impliceert een pro rata afname van het brutoloon en dus een kostenbesparing. De collectieve arbeidsovereenkomst (of arbeidsreglement) moet daarom voorzien in een vorm van looncompensatie. Deze looncompensatie bedraagt minstens 3/4e van het bedrag van de forfaitaire vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen
 • De doelgroepvermindering is een forfaitair bedrag per kwartaal en per betrokken werknemer:
  • 600 EUR bij vermindering van de arbeidsduur met 1/5e of 1.000 EUR indien er ook een vierdagenweek wordt ingevoerd
  • 750 EUR bij vermindering van de arbeidsduur met 1/4e of 1.150 EUR indien er ook een vierdagenweek wordt ingevoerd.

 

Hoe aanvragen?

 • Afsluiten van een CAO (of arbeidsreglement) met minimale bepalingen, zie website FOD WASO
 • Binnen 1 maand die volgt op de ondertekening van de collectieve arbeidsovereenkomst (of de wijziging van het arbeidsreglement) moet de werkgever een kopie van de collectieve arbeidsovereenkomst (of arbeidsreglement) bezorgen aan het bevoegd directiehoofd van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van FOD WASO
 • Op de driemaandelijkse DmfA-aangiften aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden de betrokken werknemers aangeduid met een specifieke verminderingscode. Ook dienen de data van begin en einde van de arbeidsduurvermindering te worden vermeld alsook de wekelijke arbeidsduur zowel vóór als na de arbeidsduurvermindering.

 

 

Aanvulling door werkgever bij RVA-uitkering tijdelijke werkloosheid

Wat?

 • Aanvullende vergoeding door werkgever bovenop de werkloosheidsuitkeringen die een werknemer ontvangt bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische reden
 • Vrij van sociale zekerheidsbijdragen
 • Voorwaarden:
  • De aanvulling heeft niet tot gevolg dat de werknemer ‘netto’ meer zou ontvangen dan wanneer hij gewerkt had
  • Met het ‘netto’ wordt het belastbaar loon bedoeld (bruto - RSZ)
  • Werknemers van dezelfde categorie worden gelijk behandeld, door ofwel tot een bepaald percentage van het nettoloon te compenseren of door iedereen een forfaitair bedrag te betalen (mits in acht name van het maximum van de werknemers met het laagste loon)
  • Er wordt rekening gehouden met het gemiddelde loon van de voorbije maanden als het gaat om werknemers met een variabel loon
  • Er mag alleen rekening gehouden worden met het loon waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, dus geen voordelen zoals maaltijdcheques
 • Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

 

Hoe?

 • Doorgeven aan payroll dienstverlener
 • Eventuele aanvullingen die voor de maand maart werden toegekend maar die te hoog zijn, kunnen gecompenseerd worden door de aanvullingen voor de eerstvolgende maanden te verlagen.

 

 

Schorsing opzeggingstermijn vanaf 22 juni 2020 tijdens periodes van Corona- werkloosheid

Wat?

 • Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt (of beëindigd heeft vanaf 1/03/2020) met een opzeggingstermijn, zal de opzeggingstermijn vanaf 22/06/2020 geschorst worden voor periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar aanleiding van de coronamaatregelen (‘Corona-werkloosheid’). De opzeggingstermijn zal dus worden verlengd met deze periodes
 • Elke opzeggingstermijn die aanvangt vanaf 1/03/2020, en die nog niet afgelopen is, valt onder het toepassingsgebied. Opzeggingstermijnen die al aangevat waren voor deze datum zullen dus niet meer worden geschorst tijdens periodes Corona-werkloosheid
 • Opzeggingen gegeven door de werknemer worden ook niet geschorst door periodes van Corona-werkloosheid, ongeacht wanneer de opzeggingstermijn aanvangt.

 

 

Uitstel sociale verkiezingen

 

 

Terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers uit bepaalde sectoren

Wat?

 • Een werkgever kan zijn vaste werknemers ter beschikking stellen van een gebruiker uit de zorg- of onderwijssector of instellingen en centra exploiteren die belast zijn met contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus te beperken, in afwijking van artikel 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers
 • Voorwaarde: vaste werknemers waren al vóór 1/10/2020 in dienst bij de werkgever
 • De voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling moet worden vastgelegd in een geschrift ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de werknemer en moet opgesteld zijn voor het begin van de terbeschikkingstelling
 • Vanaf 1/10/2020 t.e.m. 31/03/2021.

 

 

Studentarbeid tijdens Q2 2020

Wat?

 • De arbeidsuren die studenten presteren tijdens Q2 2020 (april-mei-juni 2020) worden niet aangerekend op het contingent van 475 uren dat jaarlijks door studenten aan voordelig sociaalzekerheidstarief kan worden gepresteerd
 • Voor alle sectoren.

 

 

Studentenarbeid tijdens Q4 2020 en Q1 2021

 • De arbeidsuren die studenten presteren tijdens Q4 2020 en Q1 2021 (vanaf 1/10/ 2020 t.e.m. 31/03/2021) worden niet aangerekend op het contingent van 475 uren dat jaarlijks door studenten aan voordelig socialezekerheidstarief kan worden gepresteerd
 • Enkel in de zorg- en onderwijssector.

 

 

Consumptiecheques

Wat?

 • Werkgevers kunnen werknemers éénmalig consumptiecheques toekennen voor een totaal bedrag van maximaal 300 EUR om uit te geven aan horeca, cultuur of sport of in kleinhandelszaken die tijdens de lockdown verplicht langer dan één maand gesloten waren
 • Toekenning is mogelijk tot 31/12/2020
 • Consumptiecheques worden niet als loon beschouwd en vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • de cheque mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies of andere voordelen
  • de toekenning moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op niveau van de sector of onderneming. Bij gebrek aan vakbondsafvaardiging in de onderneming of indien de toekenning betrekking heeft op een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is om een CAO te sluiten, kan de toekenning ook geregeld worden via een individuele overeenkomst
  • de collectieve arbeidsovereenkomst of individuele overeenkomst vermeldt de hoogste nominale waarde van de consumptiecheque (max. 10 EUR/cheque)
  • de cheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd
  • de cheque is op papier of elektronisch door een erkende uitgever
  • de cheque moet enkele verplichte bepalingen vermelden
  • de cheques mogen niet in geld omgeruild worden
  • het totale bedrag van de toegekende cheques is maximaal 300 euro per werknemer
 • De belastingvrijstelling en de aftrekbaarheid van consumptiecheques als beroepskosten zou ook onderhevig zijn aan bovenvermelde voorwaarden. Meer info volgt later nog.
 • Geldigheidsduur van de cheque: 8/06/2020 t.e.m. 7/06/2021
 • De cheques kunnen uitgegeven worden in inrichtingen die behoren tot de horecasector, de culturele sector (die erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd worden door de bevoegde overheid), sportverenigingen (voor wie een federatie erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen bestaat of behoren tot een van de nationale federaties) en kleinhandelszaken die tijdens de lockdown verplicht langer dan één maand gesloten waren en die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbieden aan de consument en voldoen aan de voorwaarden om in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als micro-onderneming te worden beschouwd (gemiddeld jaarlijks personeelsbestand van maximaal 10 werknemers, balanstotaal van maximaal 350.000 euro en jaaromzet van maximaal 700.000 EUR).

 

 

Verlenging geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques en sport/cultuurcheques

 • De geldigheidsduur van maaltijd-, eco- en geschenkcheques die tussen 1/11/2020 en 31/03/2021 vervallen, wordt omwille van de coronapandemie verlengd met 6 extra maanden.
 • De sport- en cultuurcheques blijven geldig tot en met 30/09/2021.

 

 

Uitstel betaling vennootschapsbijdrage

Wat?

 • Vennootschappen zijn normaal verplicht om voor 30 juni een jaarlijkse sociale bijdrage te betalen, waarvan het bedrag afhangt van het balanstotaal
 • Dit jaar hebben vennootschappen de tijd tot 31/12/2020
 • De sociale verzekeringsfondsen zullen in die zin de vervaldagberichten niet zoals gewoonlijk in april-mei versturen, maar pas vanaf september.

 

 

FISCALE MAATREGELEN - ALGEMEEN

 

Fiscale stimulans voor schenkingen van computers

Wat?

 • Wet van 29/05/2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie
 • Schenken van computers aan scholen gevestigd in België geven aanleiding tot dezelfde fiscale voordelen als de schenking van medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen
 • Aftrekbaar als beroepskost (personenbelasting/vennootschapsbelasting)
 • Geen ‘abnormaal of goedgunstig voordeel’
 • Vrij van btw
 • Voor particulieren kan een schenking van computers ook in aanmerking komen voor een belastingvermindering van 60% (beperkt tot 20% van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor schenkingen)
 • De in aanmerking te nemen waarde wordt bepaald o.b.v. een aankoopfactuur, met een vermindering van 25% per volledig jaar verstreken vanaf de datum van aankoop, ofwel, bij gebrek aan aankoopfactuur, op een raming van de marktwaarde van de geschonken computer op 29/02/2020
 • De maatregel is van toepassing tot 31/12/2020.

 

 

Steunmaatregelen gericht op het aanmoedigen van investeringen

Wat?

De wet van 15/07/2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) voorziet in een aantal bijkomende fiscale maatregelen:

 • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing:
  • Vrijstelling bedraagt 50% van het verschil tussen enerzijds de bedrijfsvoorheffing voor elke van de maanden juni, juli en augustus 2020 en anderzijds de bedrijfsvoorheffing voor de maand mei 2020. De bedrijfsvoorheffing van de berekeningsbasis is gelijk aan de nog door te storten bedrijfsvoorheffing na toepassing van eventuele andere vrijstellingen
  • Op voorwaarde dat er tussen 12/03/2020 en 31/05/2020 gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen een beroep werd gedaan op tijdelijke werkloosheid voor minstens 1 werknemer per dag. Het betreft hier een periode van 30 opeenvolgende dagen, inclusief weekends en feestdagen, tenzij die dagen geen werkdagen zijn in de onderneming.
  • Indien werkgever tussen 12/03/2020 en 31/12/2020:
   • geen inkoop van eigen aandelen verricht, noch een kapitaalvermindering doorvoert of dividenden toekent; en
   • geen link heeft met vennootschappen gevestigd in een belastingparadijs of betalingen aan deze vennootschappen verricht (tenzij ze gerechtvaardigd zijn)
 • Een nieuw tax shelter-systeem Covid-19:
  • Belastingvermindering in de personenbelasting voor de verwerving van nieuwe aandelen van kmo’s die ten gevolge van de coronacrisis een omzetdaling van minstens 30% ondervonden in de periode tussen 14/03/2020 tot 30/04/2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019
  • De kmo mag met de ontvangen kapitaalinjecties geen dividenduitkeringen, kapitaalverminderingen, inkoop eigen aandelen of uitgifte van lening verrichten
  • Uitgesloten zijn beleggings-, financierings- of thesaurievennootschappen, vastgoedvennootschappen, managementvennootschappen, beursgenoteerde vennootschappen, vennootschappen die band hebben met belastingparadijzen of ondernemingen in moeilijkheden
  • Maximumbedrag van inbreng per vennootschap 250.000 EUR
  • ‘Cumul’ met bestaande tax shelter stelsels is mogelijk
  • Belastingvermindering van 20% en maximaal 100.000 EUR – eventueel saldo is overdraagbaar naar drie volgende belastbare tijdperken
  • Aandelen moeten gedurende minstens 5 jaar behouden blijven
 • Een verhoogde investeringsaftrek (25%):
  • Voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12/3/22020 en 31/12/2022 door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen
  • De verhoogde investeringsaftrek van 25% wordt verlengd voor investeringen gedaan tot eind 2022
  • De investeringsaftrek voor investeringen verricht van 1/01/ 2019 tot en met 31 december 2021, die niet benut kan worden voor het belastbaar tijdperk waarin de investeringen werden verricht, is uitzonderlijk overdraagbaar naar de twee volgende belastbare tijdperken en gaat daarna verloren
 • De fiscale aftrekbaarheid van receptiekosten wordt opgetrokken van 50% tot 100% voor kosten gedaan zijn tussen 8/06/2020 en 31/12/2020
 • De opschorting van het btw-voorschot van december 2020:
  • Zowel maand- als kwartaalaangevers dienen geen voorschot te betalen op de btw die verschuldigd is over de handelingen van respectievelijk december 2020 of het vierde kwartaal van 2020 (in principe verschuldigd uiterlijk 24 december 2020)
  • Btw over voormelde periode is pas verschuldigd tegen 20 januari 2021 
 • Belastingvermindering voor giften in de personenbelasting:
  • Een verhoging van 10 tot 20% van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften
  • De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 wordt verhoogd van 45 naar 60% ter ondersteuning van ngo's en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis
 • Invoering van de consumptiecheque:
  • De werkgever kan aan zijn werknemers een cheque geven met een maximale waarde van 10 EUR per cheque en maximaal 300 EUR per werknemer
  • De cheque van 300 EUR is fiscaal aftrekbaar in hoofde van de werkgever en volledig vrijgesteld van inkomstenbelasting en van socialezekerheidsbijdragen voor de werknemer
  • Voor meer info, zie hoger: sociale maatregelen - consumptiecheques.

 

 

FISCALE MAATREGELEN - INKOMSTENBELASTINGEN

 

Automatisch uitstel betaling (rechts)personen- en vennootschapsbelasting

Wat?

 • (Rechts)personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners:
  • extra termijn van 2 maanden
  • geldig voor betaling van belastingen, gevestigd vanaf 12/03/2020 voor betaling van belastingen gevestigd voor 12/03/2020, zie hieronder (maatregel i.v.m. afbetalingsplan)
 • geen nalatigheidsinteresten verschuldigd.

 

 

Afbetalingsplan (rechts)personen- en vennootschapsbelasting en btw

Wat?

 • Mogelijkheid tot aanvragen afbetalingsplan voor fiscale schulden
 • Bijkomstig aan automatisch uitstel zoals hierboven omschreven (btw, (rechts)personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners)
 • Voor ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen), ongeacht sector, die kunnen aantonen effectief hinder te ondervinden t.g.v. het coronavirus
 • NIET voor ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen
 • Vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • Kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling
 • Schulden mogen niet voortvloeien uit fraude.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag per schuld kan worden ingediend tot uiterlijk 31/03/2021
 • In te dienen bij ontvangst aanslagbiljet / betaalbericht
 • Per mail of per brief aan één centraal contactpunt : Regionaal Invorderingscentrum (RIC) voor de gemeente van de woonplaats (natuurlijke personen) of de maatschappelijke zetel (rechtspersonen)
 • Via een standaardformulier
 • Antwoord binnen 30 dagen na aanvraag.

Bron: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

 

 

Verlenging deadline voor indiening aangifte belasting niet-inwoners (vennootschappen)

 • Uitstel tot en met 15/01/2021.

 

 

Uitstel DAC6-meldingsplicht

 • Grensoverschrijdende fiscale constructies met potentieel risico op belastingontwijking die plaatsvonden tussen 25/06/2018 en 30/06/2020, moesten normaliter uiterlijk op 31/08/2020 worden gemeld bij de Belgische fiscus. Die zal de informatie delen in een Europese databank, toegankelijk voor alle Europese belastingadministraties.
 • Fiscale constructies die worden opgezet vanaf 1/07/2020 moeten binnen de 30 dagen worden gemeld.
 • De meldingsplicht rust in eerste instantie op BDO (als tussenpersoon-dienstverlener), maar, onder bepaalde omstandigheden, ook op u als belastingplichtige.
 • Vanwege de coronacrisis werd via een administratieve tolerantie een uitstel toegekend van 6 maanden.
 • Voor bijkomende informatie verwijzen wij naar onze newsflash 'Meldingsplicht grensoverschrijdende fiscale constructies vanaf 1 juli 2020' op de BDO-website.

 

 

Wijziging percentages van de voorafbetalingen in de inkomstenbelastingen

Wat?

 • Wet van 29/05/2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie voorziet een verhoging van de bonificatiepercentages voor voorafbetalingen voor het derde en vierde kwartaal 2020. Het uitstel van voorafbetalingen is daardoor minder nadelig
 • Maatregel geldt voor vennootschappen en zelfstandigen met liquiditeitsproblemen
 • Maatregel geldt ook voor voorafbetalingen die betrekking hebben op een belastbaar tijdperk dat afsluit tussen 30/09/2020 en 31/01/2021. In dat geval betreft het de voorafbetalingen voor het 3e en 4e kwartaal van het boekjaar (voor de 10de dag van de 10de maand en voor de 20e dag van de laatste maand)
 • Maatregel geldt niet voor:
  • vennootschappen die in de periode van 12/03 tot en met de laatste dag van het betreffende belastbaar tijdperk
   • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen
   • dividenden betalen of toekennen (ook uitkeringen van liquidatiereserves)
   • een variabele remuneratie betalen aan bepaalde bestuurders, zoals opgelijst in artikel 3:6, § 3, tweede lid, 6° WVV
   • aandeelhouder zijn van of sommen betalen aan vennootschappen gevestigd in belastingparadijzen, vennootschappen getroffen door de CFC-bepalingen en vennootschappen gevestigd in landen die niet voldoen aan de normen qua gegevensuitwisseling
    • tenzij het bewijs geleverd kan worden dat deze betalingen het gevolg zijn van reële en bestaande commerciële relaties op basis van bestaande contracten op de dag van inwerkingtreding van deze bepaling
  • Natuurlijke personen die hierdoor meer bonificatie wegens voorafbetalingen zouden kunnen krijgen
 • De percentages van de vermeerderingen zelf en de vervaldata blijven ongewijzigd.

 

Voorafbetaling Personenbelasting

Vennootschapsbelasting

(geen dividenduitkering)

Vennootschapsbelasting

(wel dividenduitkering)

 VA1 (10/04/2020) 3% 9% 9%
VA2 (10/07/2020) 2,5% 7,5% 7,5%
VA3 (12/10/2020) 2,25% 6,75% 6%
VA4 (21/12/2020) 1,75% 5,25% 4,5%

 

 

Soepelere toepassing vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelsvorderingen Covid-19-crisis

Wat?

 • Circulaire 2020/C/45 d.d. 23/3/2020 bevestigt dat de crisis door het virus Covid-19 een bijzondere omstandigheid is, die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen op ondernemingen die een achterstand hebben bij de betaling van die vorderingen als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de maatregelen die door de federale regering werden genomen

 

Hoe aanvragen/toepassen?

 • De vennootschappen moeten iedere schuldenaar met solvabiliteitsproblemen identificeren en toelichten in de bijlage bij de aangifte vennootschapsbelasting (niet-inwoners) - opgave 204.3 
 • De beoordeling van het verlies op een vordering moet, zoals gewoonlijk, per schuldenaar gebeuren. Er mag evenwel enige soepelheid worden toegepast bij de beoordeling van de inningsmoeilijkheden bij de vennootschap-schuldenares waarvan de omzet aanzienlijk is afgenomen door de beperkende maatregelen die werden opgelegd door de federale regering.

 

 

Tax shelter audiovisuele werken en podiumkunsten: steunmaatregelen

Wat?

 • In het kader van de tax shelter wetgeving moet de producent binnen een bepaalde termijn kwalificerende productie- en exploitatieuitgaven doen.
 • Deze termijn bedraagt 24 maanden voor podiumwerken + animatie (audiovisueel) en 18 maanden voor audiovisuele werken.
 • Beide termijnen worden met 12 maanden verlengd en bedragen respectievelijk:
  • 36 maanden (24 maanden + 12 maanden) voor podiumwerken + animatie (audiovisueel)
  • 30 maanden (18 maanden + 12 maanden) voor audiovisuele werken
 • Podiumwerken die uitsluitend worden vertoond d.m.v. live streaming ten laatste op 15/12/2020 kunnen in aanmerking komen voor tax shelter financiering. Livestreams vertoond na 15/12/2020 kunnen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor tax shelter financiering. Er moet namelijk een vooraf bepaalde prijs betaald moet worden om de vertoning te kunnen bekijken
 • Deze maatregel geldt tot en met 31/03/2021
 • Het Tax Shelter attest moet uiterlijk op 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend worden afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën
 • De vrijstelling wordt toegekend uiterlijk in het aanslagjaar verbonden met het vijfde belastbaar tijdperk
 • Indien de investeerder het attest niet heeft ontvangen uiterlijk op 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend, wordt de voorheen vrijgestelde winst aangemerkt als winst van het laatste belastbare tijdperk waarin het Tax Shelter attest rechtsgeldig kon worden afgeleverd
 • De investeerder moet de sommen, waartoe hij zich in uitvoering van de raamovereenkomst heeft verbonden, storten binnen de 3 maanden na ondertekening van de raamovereenkomst.
 • Deze termijn kan met 3 maanden worden uitgesteld, voor zover de vervaldag van de oorspronkelijke termijn van 3 maanden na 12/03/2020 valt
 • Als de investeerder na de met 3 maanden verlengde termijn nog steeds niet in staat is de sommen te storten, dan wordt de eerdere tijdelijke vrijstelling een belastbare winst van het eerste belastbaar tijdperk dat eindigt na die verlengde termijn
  • De belastingplichtige moet de cel Tax Shelter hiervan op de hoogte brengen – op die manier kunnen alle administratieve sancties vermeden worden, noch zullen nalatigheidsinteresten van toepassing zijn
  • Bovenstaande kan ook, onder voorwaarden, gelden als er slechts een gedeeltelijke betaling van de sommen kan gebeuren
 • Onder bepaalde voorwaarden kan het werk dat geproduceerd zou worden, in de raamovereenkomst vervangen worden door een ander werk, zonder nadelige fiscale gevolgen (slechts éénmalige wijziging toegestaan)
 • Inzake podiumwerken zijn heel wat voorstellingen uitgesteld. Toch zullen de uitgaven gedaan n.a.v. de voorstellingen die geprogrammeerd waren in de maand na de Première, maar die niet hebben kunnen plaatsvinden, in aanmerking worden genomen als Belgische productie- en exploitatieuitgaven in de maand na de Première. Deze dienen dan wel in de verlengde termijn, zoals hierboven vermeld, gedaan worden.
 • Naast een uitstel voor de uitgaven, komt er een verhoging van de maximale vrijstelling en als gevolg daarvan een verhoging van de maximale investering:
  • voor vennootschappen die uiterlijk op 30/12/2020 afsluiten:
   • maximale vrijstelling: 1.700.000 EUR (i.p.v. 850.000 EUR)
   • maximale investering: 477.528 EUR (1.700.000 EUR/356%)
  • voor vennootschappen die afsluiten tussen 31.12.2020 et 31.12.2021:
   • maximale vrijstelling: 2.000.000 EUR (in de plaats van 1.000.000 EUR)
   • maximale investering: 475.059 EUR (2.000.000 euro/421%)

 

Hoe?

 • Om te kunnen genieten van de verlenging van de termijnen voor de productie- en exploitatieuitgaven, moet de producent aantonen dat het in aanmerking komende werk rechtstreekse schade heeft ondervonden als gevolg van de door de federale overheid uitgevaardigde maatregelen in verband met de strijd tegen het coronavirus, i.e. dat deze maatregelen hem belet hebben om de nodige uitgaven te doen binnen de 'normale' termijn.
 • Om te kunnen genieten van het uitstel van betaling van de sommen door de investeerder, moet de investeerder aantonen dat hij door de maatregelen van de federale overheid m.b.t. de COVID-19-pandemie:
  • Ofwel niet over de nodige liquiditeiten beschikte na afloop van de oorspronkelijke termijn van 3 maanden;
  • Ofwel zijn liquiditeiten gebruikt heeft voor de redding en/of heropstart van zijn activiteiten (wat zal blijken uit een belangrijke daling van de liquide middelen volgend op de periode nadat de oorspronkelijke 3 maanden termijn verstreken is)
 • Om te kunnen genieten van de ruimere aanmerking als Belgische productie- en exploitatieuitgaven die gedaan zijn binnen de maand na de Première, dient de productievennootschap aan te tonen dat het uitstel van de voorstellingen voortvloeit uit de beslissing van de federale regering om de schouwspelzalen en de andere voorstellingsruimtes te sluiten.

 

 

Tolerantie voor de nieuwe ‘EBITDA interestaftrekbeperking’

Wat?

 • De nieuwe EBITDA interestaftrekbeperking die in werking getreden is vanaf 1/01/2020 voor leningen aangegaan vanaf 17/06/2016, of leningen die sinds voor die datum bestaan maar sinds die datum fundamentele wijzigingen hebben ondergaan
 • Leningen van voor 17/06/2016 worden dus niet geviseerd door deze interestaftrekbeperking, tenzij zij fundamentele wijzigingen ondergaan hebben sinds 17/06/2016
 • De fiscus bepaalt dat het toestaan van specifieke betalingsmodaliteiten voor leningen die werden afgesloten voor 17/06/2016 niet moet worden beschouwd als een fundamentele wijziging wanneer:
  • de belastingplichtige kan aantonen dat de betalingsproblemen (*) het gevolg zijn van de crisis door Covid-19, en
  • de betalingsmodaliteiten blijken uit een goedgekeurde aanvraag bij een financiële instelling of opgenomen zijn in een aanvullende overeenkomst
 • De ‘oude’ interestaftrekbeperking (thin cap 5:1 regel) blijft gelden voor deze ‘oude’ leningen
 • De specifiek betalingsmodaliteiten waarvan sprake moeten aan die ‘oude’ leningen toegestaan worden voor 30/06/2020 en blijven lopen tot ten laatste 31/12/2020.

(*) Die betalingsproblemen, die voortvloeien uit een algemeen liquiditeits- en solvabiliteitsprobleem, kunnen inzonderheid blijken uit een daling van de omzet of activiteit, de tijdelijke of volledige werkloosheid van het personeel of de tijdelijke sluiting als gevolg van de maatregelen die door de federale regering werden opgelegd in het kader van de bestrijding van Covid-19.

 

 

Vervroegde verliesaftrek - COVID-19-reserve

 • Wet van 23/06/2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie
 • Tijdelijke vrijstelling in de vennootschapsbelasting en Belasting der niet-inwoners/vennootschappen van geheel of deel van resultaat van aanslagjaar 2019 of 2020 (belastbare tijdperken afgesloten tussen 13/03/2019 en 31/07/2020 – dus ook 31/12/2019), ten belope van de verliezen van het volgende belastbare tijdperk
  • De vrijstelling wordt verleend door (fiscaal) een tijdelijke vrijgestelde reserve aan te leggen in het belastbare tijdperk dat afsluit tussen 13/03/2019 en 31/12/2020
  • Op die manier vindt er een carry-back van verliezen plaats
 • De vrijstelling mag niet hoger zijn dan het resultaat van het belastbare tijdperk (dat afsluit tussen 13/03/2019 en 31/12/2020) en niet hoger zijn dan 20 miljoen EUR
  • Er moet gekeken worden naar het resultaat na de eerste bewerking, zonder toepassing van de vrijstelling maar na aftrek van DBI-aftrek en innovatie/octrooi-aftrek
 • Moet niet opgenomen en behouden worden in één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief (onaantastbaarheidsvoorwaarde is niet van toepassing). Wel moet een afzonderlijk formulier (275 COV) aan de aangifte worden toegevoegd
 • De vrijstelling wordt teruggenomen in de aangifte met betrekking tot het daaropvolgende boekjaar, gecorrigeerd voor het tariefverschil (indien van toepassing)
 • Het is de bedoeling dat het bedrag van de vrijstelling en het bedrag van het verlies zo nauw mogelijk bij elkaar aansluiten
 • Te grote afwijking: sanctie in de vorm van een bijzondere aanslag, met een tolerantie van 10% van de werkelijke verliezen
 • Niet mogelijk indien (gedeeltelijke) uitkering of verdeling van het eigen vermogen zoals een dividenduitkering (inclusief liquidatiebonus en liquidatiereserve), kapitaalvermindering, of eigen aandelen inkopen in de periode van 12/03/2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2021
 • Uitsluiting van bepaalde vennootschappen zoals beleggingsvennootschappen en gereglementeerde vastgoedvennootschappen, ook indien deelneming in of betalingen aan belastingparadijs
 • Evenmin mogelijk voor vennootschappen die al voor de COVID-19-pandemie in moeilijkheden verkeerden
 • Er mag geen voordeel zijn door tariefwijziging over jaren heen (vrijstelling eerst aan hoger tarief, daarna belasting aan lager tarief) – hiervoor vindt er een correctie plaats (zie hoger).

 

Vervroegde verliesaftrek - Vrijstelling in de personenbelasting of belasting van niet-inwoners

Wat?

 • Wet van 23/06/2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie
 • Ten belope van het in 2020 verwachte verlies, kan een deel van de winst of baten van inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) in de personenbelasting worden vrijgesteld:
  • Aanvraag moet gebeuren via een afzonderlijk formulier 276 COV (omdat het formulier aangifte PB al gepubliceerd is)
   • bedrag van het verwachte verlies gemotiveerd worden
  • Beperkt tot netto-winst (netto-baten) van Belgische oorsprong van 2019; vrijstelling kan dus niet leiden tot een negatief resultaat
 • In inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) wordt de vrijstelling teruggenomen, om op die manier te vermijden dat het verlies tweemaal wordt afgetrokken
 • Indien geen verlies, of verlies is kleiner dan het vrijgestelde bedrag, dan wordt er een belastingvermeerdering toegepast
  • Deze belastingvermeerdering is afhankelijk van de mate van overschatting van het verlies: hoe hoger de overschatting, hoe hoger het tarief van de belastingvermeerdering
  • De vermeerdering bedraagt maximaal 18%
  • Er is een tolerantie van 10% van de werkelijke verliezen
 • Dit alles komt eigenlijk neer op een vervroegde verliesaftrek
 • Niet te combineren met forfaitaire grondslagen: er moet afgezien worden van het gebruik hiervan wenst men dit toe te passen
 • Dit stelsel staat evenmin open voor ondernemingen die al voor de COVID-19-pandemie in moeilijkheden verkeerden
 • Deze aanvraag moet samen met het formulier 276 COV ingediend worden bij de bevoegde belastingdienst uiterlijk de laatste dag van de indieningstermijn van de aangifte in de inkomstenbelasting van aanslagjaar 2020
 • De belastingplichtigen die hun aangifte vanaf 25 augustus 2020 via elektronische wegindienen, moeten het elektronisch formulier gebruiken om de vrijstelling aan te vragen. De belastingplichtigen die hun aangifte ireeds hebben ingediend vóór diezelfde datum, kunnen dan weer geen gebruik maken van het elektronische formulier, ook al hebben ze hun aangifte via elektronische weg ingediend. Wie zijn aangifte op papier indient, kan evenmin gebruik maken van het elektronische formulier.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag samen met het formulier 276 COV in te dienen bij de bevoegde belastingdienst, uiterlijk de laatste dag van de indieningstermijn van de aangifte in de inkomstenbelasting voor aanslagjaar 2020
 • Belastingplichtigen die hun aangifte vanaf 25/08/2020 via elektronische weg indienen, moeten het elektronisch formulier gebruiken om de vrijstelling aan te vragen
 • Belastingplichtigen die hun aangifte al hebben ingediend vóór diezelfde datum, kunnen dan weer geen gebruik maken van het elektronische formulier, ook al hebben ze hun aangifte via elektronische weg ingediend. Wie zijn aangifte op papier indient, kan evenmin gebruik maken van het elektronische formulier.

 

 

Herstelreserve of wederopbouwreserve

 • In de vennootschapsbelasting en belasting der niet-inwoners/vennootschappen kan voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 een vrijgestelde reserve (‘herstelreserve’ of ‘wederopbouwreserve’) aangelegd worden ten belope van het verlies geleden in 2020
 • Maximum aanleg over alle jaren: bedrijfsverlies van boekjaar 2020, met als absoluut maximum 20 miljoen EUR
  • Maximale aanleg per jaar is het bedrag van de aangroei van de reserves (na aanpassingen in meer en min aan de begintoestand, en voor de aanleg van deze wederopbouwreserve)
 • Dit moet toelaten dat bedrijven hun eigen middelen terug op peil krijgen
 • De vrijgestelde reserve moet op het passief geboekt worden en voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde
 • Eigen vermogen moet in stand gehouden worden (geen inkoop eigen aandelen, kapitaalvermindering of dividenduitkering) + tewerkstellingspeil moet behouden blijven
 • Er mogen geen banden zijn met belastingparadijzen
 • Geheel of gedeeltelijke terugname (belastbaarheid) bij inkoop van eigen aandelen (ten belope van waarde), dividenduitkering (ten belope van uitkering), kapitaalvermindering of verdeling eigen vermogen (ten belope van bedrag) of bij aanzienlijke daling (> 15%) in haar tewerkstelling (in loonkosten).

Deze maatregel werd goedgekeurd door het Parlement.

 

Hoe aanvragen?

 • Vennootschappen kunnen aanspraak maken op de herstelreserve door een formulier, waarvan het model door de Koning moet worden vastgesteld, bij de aangifte te voegen voor de aanslagjaren waarin de vrijstelling kan worden toegepast.

 

 

Telewerk

 • Mogelijkheid tot forfaitaire thuiswerkvergoeding (kost eigen aan de werkgever): (bureau)vergoeding voor alle medewerkers die regelmatig en structureel thuiswerk verrichten (i.e. minstens 5 werkdagen/maand): tot maximum 126,94 EUR (voor maart 2020) en 129,48 EUR/maand (vanaf 1.04.2020)
  • voor bureaukosten gemaakt voor het thuiskantoor (incl. huur en eventuele afschrijvingen): printer- en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming, onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing, … in de verblijfplaats van de werknemer
  • niet belastbaar bij de werknemers
  • werkgever kan kost aftrekken als beroepskost
  • vrijgesteld van sociale bijdragen
  • werkgever mag de kosten niet al op een andere manier terugbetalen
  • rulingaanvraag mogelijk voor kosten eigen aan de werkgever wanneer u:
   • niet voldoet aan de voorwaarden voor de forfaitaire thuiswerkvergoeding
   • een onderscheid tussen verschillende functiecategorieën wil creëren
   • andere kosten wil vergoeden.
 • Werkgever kan bovendien ook een kostenvergoeding tot 40 EUR/maand toekennen aan werknemers voor het gebruik van:
  • een privé internetaansluiting en -abonnement: maximum 20 EUR
  • een privécomputer: maximum 20 EUR
 • Werkgever kan daarnaast ook materiaal en/of internet- of telefoonabonnement ter beschikking stellen, maar bij privégebruik geldt een voordeel in natura in hoofde van de werknemer
  • PC: 6 EUR/maand of 72 EUR/jaar
  • tablet, gsm, smartphone: 3 EUR/maand of 36 EUR/jaar
  • telefoonabonnement: 4 EUR/maand of 48 EUR/jaar
  • internetverbinding: 5 EUR/maand of 60 EUR/jaar

 

 

Grensoverschrijdende tewerkstelling: overeenkomsten met diverse EU Lidstaten over thuiswerk

Wat?

 • Werknemers die ten gevolge van de COVID-19-pandemie van thuis uit werken, blijven belastbaar in de Staat waar ze voorheen, vóór het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden
 • Deze regeling is van toepassing vanaf 11/03/2020 wat betreft Duitsland, Nederland en Luxemburg, en vanaf 14/03/2020wat betreft Frankrijk. De regeling geldt voor al deze landen na enkele verlengingen tot en met 31/03/2021
 • De overeenkomst met Nederland bevat verder enkele specifieke bepalingen
 • De overeenkomst met Frankrijk geldt niet voor inwoners van Frankrijk die vallen onder het speciaal regime van de grensarbeiders
 • De overeenkomsten kunnen via volgende links geraadpleegd worden:

 

 

Vrijstelling vergoedingen toegekend door gemeenschappen, gewesten, provincies en gemeenten

Wat?

 • Wet van 29/05/2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie
 • Vergoedingen ontvangen in het kader van steunmaatregelen getroffen door de gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten zijn vrijgesteld van inkomstenbelastingen
 • Voorwaarden:
  • het mag niet gaan om een directe of indirecte vergoeding in ruil voor de levering van goederen of het verlenen van diensten
  • uitdrukkelijke bepaling vereist dat deze vergoeding wordt verleend om het hoofd te bieden aan de rechtstreekse of onrechtstreekse economische of sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie
 • De vergoeding wordt betaald of toegekend tussen 15/03/2020 en 31/12/2020. Deze maatregel wordt verlengd t.e.m. 31/03/2021 
 • In de personenbelasting: de vergoedingen worden vermeld op de berekeningsnota bij het aanslagbiljet personenbelasting van de genieter.
 • Voorbeelden: hinderpremie, compensatiepremie,…

 

Uitzondering

 • Circulaire 2020/C/94 van 8/07/2020 m.b.t. het belastingstelsel van de financiële uitkeringen verkregen in het kader van het COVID-19
 • Valt niet onder bovenstaande vrijstellingsregeling
 • Het belastingstelsel is afhankelijk van de aard van de onderbroken activiteit in het kader waarvan de zelfstandige die uitkeringen heeft verkregen
 • Het belastingstelsel van die uitkeringen is dus ook afhankelijk van de inkomstencategorie waartoe de inkomsten uit de onderbroken activiteit van de verkrijger behoren
  • winst of baten
  • bezoldigingen van werknemers of van bedrijfsleiders
  • bezoldigingen van meewerkende echtgenoten

 

 

FISCALE MAATREGELEN - INDIRECTE BELASTINGEN

 

Vrijstelling van btw en invoerrechten voor de invoer van goederen ter bestrijding van COVID-19

Wat?

 • De invoer van goederen ter bestrijding van COVID-19 kan genieten van een vrijstelling van btw en invoerrechten
 • De vrijstelling werd verlengd tot en met 30/04/2021
 • De invoer van de goederen moet gebeuren door of voor rekening van overheidsinstellingen, ziekenhuizen of andere humanitaire hulporganisaties
 • Een terugbetaling van btw en invoerrechten kan gevraagd worden voor de invoer van goederen die voldoen aan de voorwaarden van de vrijstelling verricht sinds 13/03/2020.

 

Hoe aanvragen?

 • Indien de betrokken instelling nog niet erkend is door de AAD&A, moet voorafgaandelijk een erkenning aangevraagd worden.
 • Een EORI-nummer (nodig voor de invoer van goederen in de Europese Gemeenschap) wordt automatisch toegekend aan de betrokken organisaties
 • Verder geen voorafgaande goedkeuring van de administratie vereist. Het Enig Document moet wel bepaalde vermeldingen bevatten.

 

 

Verlaagd btw-tarief op levering, intracommunautaire verwerving en invoer van beschermingsmiddelen

Wat?

 • Verlaagd btw-tarief van 6% op de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van volgende beschermingsmiddelen:
  • mondmaskers beoogd door de GN-codes: 4818 90 10 00, 4818 90 90 00, 6307 90 98 10, 6307 90 98 91, 6307 90 98 99 en 9020 00 00 80
  • hydroalcoholische gels bedoeld onder de GN-codes: 2207 20 00, 3808 94 10, 3808 94 20 en 3808 94 90
  • Tijdelijk: van 1/01/2021 tot en met 31/03/2021
 • ​Verlaagd tarief van 0% op leveringen, intracommunautaire verwervingen en de invoeren van COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek tegen deze ziekte, alsook op de diensten die hier nauw mee samenhangen
  • Tijdelijk: van 01/01/2021 tot en met 31/12/2022.

 

 

Tijdelijke verlaging btw-tarief op sommige restaurant- en cateringdiensten

Wat?

 • Tijdelijk 6% btw op restaurant- en cateringdiensten, incl. verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes,…).
 • Van 8/06/2020 t.e.m. 31/12/2020
 • Alcoholische dranken zijn uitgesloten van de regeling en blijven onderworpen aan 21%btw:
  • bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol
  • andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.
 • Wie een geregistreerd kassasysteem heeft, past best de programmering van het kassasysteem aan. Meer info.

Overzicht:

Beoogde restaurant- en cateringdiensten 6%
Niet-alcoholische dranken, ter plaatse geconsumeerd 6%
Alcoholische dranken 21%

 

Voor wie?

 • Alle permanente of tijdelijke inrichtingen die restaurant- of cateringdiensten verrichten.

Bron: Koninklijk besluit van 8 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de btw en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot maatregelen ter ondersteuning van de horeca

 

 

Decembervoorschot btw 2020

Wat?

Btw-belastingplcithigen die kwartaal- of maandaangiftes indienen, moeten dit jaar geen decembervoorschot betalen op de btw met betrekking tot de verrichtingen van:

 • het vierde kwartaal 2020 (als u kwartaalaangiften indient) of
 • de maand december 2020 (als u maandaangiften indient).

De btw verschuldigd voor het laatste aangiftetijdvak van 2020 moet dan ten laatste op 20.01.2021 volledig worden betaald.

 

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR DE FOD FINANCIEN EN FEBELFIN (KOEPEL VOOR DE BANKSECTOR)

 

Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten

Wat?

 • Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat er gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal verschuldigd zijn. De intresten blijven wel verschuldigd en dit tot uiterlijk 31.10.2020. Deze periode wordt nu verlengd tot 31.12.2020
 • Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel
 • Geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Wie?

Aanvraag kan geschieden door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1. De onderneming/organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis: 

 • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen
 • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid
 • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming

2. De onderneming/organisatie is vast gevestigd in België.

3. De onderneming/organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1.02.2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29.02.2020.

4. De onderneming/organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31.01.2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

 

Welke kredieten?

 • Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:
  • kredieten met een vast aflossingsplan
  • kaskredieten
  • vaste voorschotten
 • Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming/organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

 

Wanneer?

 • Aanvragen tot betalingsuitstel dienen aangevraagd én goedgekeurd te zijn voor 30.09.2020
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen
 • Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. Best is om de bank een week voor de vervaldag van de komende maand te contacteren
 • De bank kan enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten
 • Voor initiële uitstellen die lopen tot uiterlijk 30.09.2020, kan de aanvraag tot verlenging ten vroegste 30 dagen en ten laatste 10 dagen voor de eindvervaldag van het initiële uitstel gebeuren. De aanvrager moet op het moment van de aanvraag voor de verlenging nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van het initiële betalingsuitstel
 • Voor initiële uitstellen die lopen tot 31.10.2020 kan de aanvraag voor verlenging ingediend worden tussen 1.09.2020 en 20.09.2020. Sommige banken hanteren ruimere termijnen voor het indienen van de aanvraag, maar de uiterste datum van indiening kan nooit later zijn dan 20.09.2020.

 

 

Overbruggingskrediet (max. 12 maanden en voor kmo's uitbreiding mogelijk tot 36 maanden)

Wat?

 • Voor niet-financiële ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen (met of zonder vennootschap)
 • Maximale looptijdkrediet: niet langer dan 12 maanden. Voor kmo’s (die vaak nood hebben aan langer lopende kredieten) wordt een bijkomende garantieregeling voorzien voor kmo-kredieten met een looptijd tussen 12 en 36 maanden.
 • Voorwaarden:
  • op 1.02.2020 geen betalingsachterstand hebben
  • op 29.02.2020 een betalingsachterstand hebben van minder dan 30 dagen
 • Overheidswaarborg voor nieuwe kredieten tussen 22.03.2020 en 31.12.2020. De oorspronkelijke deadline van 30.09.2020 vervalt aldus.
 • Maximale rente voor deze nieuwe kredieten bedraagt max. 1,25% (excl. Fee)
  • fee = 0,25% voor kredieten aan kleine en middelgrote ondernemingen
  • fee = 0,50% voor kredieten aan grote ondernemingen
 • Waarborg is beperkt tot een maximaal kredietbedrag van 50 mio EUR voor een bedrijf (of groep van verbonden bedrijven). Voor een bedrag hoger dan 50 mio EUR is een goedkeuring van de overheid vereist per dossier.

 

Hoe ?

 • Aanvraag in te leiden bij uw bank

Bron: https://www.febelfin.be/nl/de-contactpunten-bij-de-banken-kredietmaatschappijen

 

 

Betalingsuitstel voor kapitaalsaflossingen in Q1/2021

Wat?

 • Ondernemingen/organisaties kunnen voor bestaande kredieten betalingsuitstel van kapitaalaflossingen krijgen voor vervaldagen in januari, februari en maart 2021 tot uiterlijk 31/03/2021. Deze maatregel moet ondernemingen / organisaties de nodige zuurstof geven zodat ze aan hun (andere) financiële verplichtingen kunnen voldoen nu hun inkomsten afnemen of volledig wegvallen
 • In totaal mag het toegekende betalingsuitstel voor een ondernemingskrediet, in het kader van het Eerste en Tweede Charter, samen nooit meer dan 9 maanden bedragen.

 

Welke ondernemingen?

 • Niet-financiële ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die de financiële gevolgen voelen van de coronacrisis.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag bij de bank waar het krediet is aangegaan
 • Uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet
 • Aanvragen tot betalingsuitstel kunnen enkel worden ingediend voor vervaldagen in januari, februari of maart 2021. Dit betekent dat de betalingsuitstellen uiterlijk tot 31/03/2021 lopen.

 

Welke bewijzen voorleggen?

De onderneming / organisatie moet aantonen dat ze voldoet aan elk van de volgende vier voorwaarden:

 • De onderneming / organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis
  • De omzet of activiteit is gedaald of zal dalen
  • Er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid
  • De overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.
 • De onderneming / organisatie is vast gevestigd in België
 • De onderneming / organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1/09/2020 of de onderneming / organisatie had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 30/09/2020. Uitstellen van betaling (bv. btw, sociale bijdragen, eerste charter) die werden toegekend als coronasteunmaatregel worden niet als achterstallen beschouwd
 • De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31/08/2020 (betalingsuitstel in het kader van het eerste charter wordt niet beschouwd als een inbreuk op de contractuele kredietverplichtingen) en doorliep geen actieve kredietherstructurering voorafgaand aan 31/08/2020.

 

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET VLAAMS GEWEST

 

Aanmoedigingspremie voor werknemers

Wat?

 • De bestaande Vlaamse aanmoedigingspremie is uitgebreid en wordt ook toegekend aan werknemers van ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien
 • De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden
 • De maandelijkse (bruto-)premie voor de werknemer varieert tussen 68 - 172 EUR en kan ten vroegste ingaan op 1/04/2020 en eindigt ten laatste op 31/12/2020
 • Sinds 29/07/2020 kan deze Vlaamse aanmoedigingspremie niet meer gecombineerd worden met de federale looncompensatie in geval van een vermindering van de arbeidsduur met minstens 20%.

 

 

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanism 3

Wat?

 • Ondernemingen en zelfstandigen die een omzetdaling van 60% of meer kenden in de periode van 16/11/2020 t.e.m. 31/12/2020 kunnen deze Vlaamse premie ontvangen
 • Het doel van deze premie is om ondernemingen en zelfstandigen de mogelijkheid te geven om de terugloop in ontvangsten te overbruggen
 • De premie bedraagt 10% van de omzet in de referteperiode (voor zelfstandigen in bijberoep is dat 5%)
  • Het maximumbedrag van de premie voor de periode tussen 16/11/2020 en 31/12/2020 varieert tussen 11.250 EUR -  60.000 EUR. Het minimumbedrag bedraagt 1.000 EUR
  • Voor gesloten sectoren worden de minimum- en maximumbedragen geprorateerd
 • De gewestelijke vergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelastingen
 • De vergoeding kan bovendien gecumuleerd worden met de corona-lening van PMV
 • Voorwaarden:
  • Onderneming met een (actieve) exploitatiezetel in Vlaanderen
  • Omzetdaling van minstens 60% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Voor startende ondernemingen wordt de vergelijking gemaakt met de verwachte omzet uit het financieel plan
  • Ook ondernemingen die verplicht moesten sluiten komen in aanmerking en kunnen de aanvraag indienen voor de periode tussen 16/11/2020 en 31/12/2020. Deze ondernemingen moeten bovendien geen omzetdaling aantonen. Uitzondering geldt indien een restaurant meer dan 50% van zijn omzet uit take away-activiteiten haalde in de periode van 16/11/2019 t.e.m. 31/12/2019. Dan moet de onderneming wel een omzetdaling van 60% aantonen. Als de onderneming pas in 2020 is gestart met take away-activiteiten dient ze geen omzetdaling aan te tonen.
  • De omzetdaling moet het gevolg zijn van de verstrengde coronamaatregelen opgelegd door het Overlegcomité
 • Uitgesloten vennootschappen:
  • Holding-, patrimonium- en managementvennootschappen
  • Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen  en waaraan zij zakelijke diensten verlenen
  • Ondernemingen met achterstallige schulden naar aanleiding van een terugvordering van een ten onrechte ontvangen coronahinderpremie, corona compensatiepremie, corona ondersteuningspremie of Vlaams Beschermingsmechanisme
  • Ondernemingen die op 1/10/2020 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de KBO
 • De Vlaamse Regering heeft bovendien beslist om het Vlaams Beschermingsmechanisme te verlengen tot eind februari 2021
  • Het maximumbedrag van de premie voor de periode januari – februari 2021 varieert tussen 7.500 EUR - 40.000 EUR. Het minimumbedrag bedraagt 600 EUR.

 

Hoe aanvragen?

 • De aanvraag kan online worden ingediend  tot uiterlijk op 31/12/2020
 • De aanvraag voor de tweede periode lopende van 16 /11/2020 tot 31/12/2020, zal aangevraagd kunnen worden vanaf 4/01/2021 tot en met 15/02/2021
 • De aanvraag voor de maand januari 2021 zal aangevraagd kunnen worden vanaf 16/02/2021 tot uiterlijk 15/03/2021
 • De aanvraag voor de maand februari 2021 zal aangevraagd kunnen worden vanaf 16/03/2021 tot uiterlijk 15/04/2021
 • De bewijsstukken van de omzetdaling moeten gedurende 5 jaar worden bijgehouden voor een eventuele controle
 • VLAIO onderzoekt de aanvraag. De beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming.

 

 

Subsidies

Wat?

 • Mogelijkheid tot aanvragen bepaalde subsidies (voornamelijk kmo-groeisubsidie) door het Coronavirus
 • Bijvoorbeeld: t.g.v. Coronavirus wordt overwogen een nieuwe strategie uit te rollen, worden nieuwe producten gelanceerd of nieuwe diensten aangeboden, worden nieuwe markten verkend, …
 • Mogelijk ook andere subsidies dan de kmo-groeisubsidie, afhankelijk van de specifieke situatie van iedere onderneming
 • De Vlaamse Regering heeft een nieuwe subsidie goedgekeurd voor zwaar getroffen sectoren. Zo komt er een subsidie voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hebben
 • De premie bedraagt 10% van de omzet in de referteperiode in 2019.

 

Hoe aanvragen?

 • Volgens de geijkte weg per subsidie

Bron: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/kmo-groeisubsidie-strategisch-adviesaanwerving-bij

 

 

Handelshuurlening

Wat?

 • De Vlaamse regering kent een handelshuurlening toe aan ondernemingen die ten gevolge van de coronacrisis hun handelshuur niet kunnen betalen
 • Concreet: Vlaamse regering schiet 2 maanden huur per pand voor via een lening aan de huurder, mits de huurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Het maximumbedrag voor al de panden samen bedraagt 35.000 EUR. Dit veronderstelt dat huurder en verhuurder een vrijwillige overeenkomst sluiten
 • Uitbreiding van de regeling vanaf 4/01/2021:
  • Lening zal dan 4 maanden huur kunnen dekken
  • Maximumbedrag per pand: 60.000 EUR. Verhuurder moet nog steeds 1 maand huur kwijtschelden.
  • Maximumbedrag voor alle panden samen: 150.000 EUR indieen één onderneming meerdere panden huurt
 • Regeling van handelshuurlening staat ook open voor ondernemingen die gestart zijn na 12/03/2020
 • Voorwaarde om van deze lening te kunnen genieten is dat de onderneming recht had op de corona-hinderpremie, i.e. verplicht werd haar fysieke locatie (geheel of gedeeltelijk) te sluiten
 • Termijn voor terugbetaling van de handelshuurlening: ten laatste 24 maanden (2 jaar) na toekenning van het krediet. De terugbetaling begint echter pas na 6 maanden. De rente bedraagt 2% per jaar.

 

Hoe aanvragen?

 • Online aanvraag via de roze knop op de website van Vlaio (bekijk hier de handleiding) tot uiterlijk 1/03/2021. De verhuurder moet de aanvraag bevestigen en dit uiterlijk voor 4/03/2021.

Meer info: www.vlaanderen.be/handelshuurlening

 

 

Flexibiliteit omtrent voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Wat?

 • Mogelijkheid tot verlenging termijnen voor volgende VLAIO-subsidies:
  • Baekeland-mandaten
  • ecologiepremie+
  • ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek
  • innovatiemandaten (IM)
  • onderzoeksproject
  • ontwikkelingsproject
  • strategische ecologiesteun (STRES)
  • strategische Transformatiesteun (STS)
  • thematische ICON-projecten

 

Hoe aanvragen?

 • Contact en overleg rechtstreeks met dossierbehandelaar bij VLAIO

 

 

Overige lokale en sectorale steunmaatregelen

 

 

Winwinlening

Wat?

 • De bestaande winwinlening wordt uitgebreid en de grensbedragen worden opgetrokken
 • Als privépersoon kan je nu een lening van 75.000 EUR in plaats van 50.000 EUR verstrekken
 • De ontlener kan voortaan 300.000 euro in plaats van 200.000 EUR lenen
 • De looptijd van 8 jaar wordt verlengd tot 10 jaar (looptijd tussen 5 en 10 jaar)
 • Bij faillissement wordt de overheidswaarborg opgetrokken tot 40% belastingvermindering voor winwinleningen gesloten na 15/03/2020 tot uiterlijk 31/12/2021.

 

 

Vriendenaandeel

Wat?

De Vlaamse regering lanceert tevens het vriendenaandeel:

 • Mogelijkheid om als particulier een lening van maximaal 75.000 EUR toe te kennen aan een (Vlaamse) onderneming
 • De ontlener kan op deze manier zoals bij de winwinlening 300.000 EUR kapitaal ophalen. Er is echter geen cumul met het bedrag van de winwinlening mogelijk. Concreet betekent dit dat de ontlener maximum 300.000 EUR kan lenen via de winwinlening en het vriendenaandeel samen
 • Het fiscale voordeel voor het vriendenaandeel wordt vastgelegd op 2,5% gedurende vijf jaar
 • De Vlaamse regering voorziet in een beschermingsmechanisme voor de particuliere geldverstrekker. Er moet namelijk een verslag – met goedkeuring van een bedrijfsrevisor of extern accountant -  worden opgesteld over de uitgifteprijs van de aandelen
 • In de volgende gevallen kan een onderneming geen aanspraak maken op het vriendenaandeel:
  • de onderneming heeft in de 2 voorafgaande jaren een kapitaalvermindering doorgevoerd
  • de onderneming voert gedurende deze periode een kapitaalvermindering door
  • de onderneming mag dividenden uitkeren voor zover er uitkeerbare winst beschikbaar is.

Deze maatregel werd op 25/11/2020 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 

 

Uitstel betaling onroerende voorheffing

Wat?

 • Later uitsturen aanslagbiljetten onroerende voorheffing: vanaf september
 • Inning pas in het najaar (in plaats van in het voorjaar)
 • Rechtspersonen krijgen een betalingsuitstel tot 30/04/2021 voor de onroerende voorheffing van aanslagjaar 2020
 • Geen nalatigheidsinteresten verschuldigd
 • Voor eenmanszaken wordt voorzien in een soepel afbetalingsplan tot 30/04/2021. Er moet bovendien geen bewijs van financiële problemen worden voorgelegd bij de aanvraag van een afbetalingsplan.

 

Hoe aanvragen?

 • Automatisch (zie hoger)

Bron: https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst

 

 

Erf- en registratiebelasting: verlenging van de termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen

Wat?

 • De termijn wordt automatisch verlengd tot 31/01/2021
 • Als de aangifte van nalatenschap in de erfbelasting ten laatste op 31/01/2021 wordt ingediend, is geen belastingverhoging verschuldigd voor een laattijdige aangifte. Dit is een automatische verlenging
 • Er wordt bovendien geen belastingverhoging opgelegd indien de termijn voor registratie van een akte wordt overschreden. Ook hier geldt een automatische verlenging tot en met 31/01/2021
 • Ook de termijn waarbinnen men moet voldoen aan de voorwaarden om gunstregimes te kunnen behouden, wordt automatisch verlengd tot en met 31/01/2021.

 

 

Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting

 • 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting: 
  • Op aanslagbiljetten die vanaf 26/03/2020 tot 30/09/2020 verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden). Voor aanslagbiljetten verzonden vanaf 1/10/2020 geldt terug de gewone termijn van 2 maanden
  • Voor aanslagbiljetten die vanaf 1/03/2020 verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend
 • Maatregel geldt voor rechtspersonen. Eenmanszaken kunnen een afbetalingsplan en eventueel een kwijtschelding vragen.

Bron: https://www.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst-eerste-golf

 

 

Crisiswaarborg

Wat?

 • Uitbreiding bestaande 'generieke' waarborgregeling bij Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV/z)
 • Ondernemingen & zelfstandigen kunnen voor bestaande bancaire en niet-bancaire schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen. Voor de bestaande niet-bancaire schulden geldt een termijn van 12 maanden. Deze periode moet worden gerekend tot aan de datum van ondertekening van het kredietcontract
 • Komt bovenop bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal
 • Bestaande schulden: voor zelfstandigen die hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen, liggende facturen niet kunnen betalen
 • 1.000 leningen van 100.000 EUR kunnen gewaarborgd worden (onder de 75% gewestwaarborg)
 • Tot eind 2020
 • Verplicht aan te tonen dat de financieringsvraag een gevolg is van de coronacrisis
 • Een verdere uitbreiding van de waarborgcapaciteit kan in overweging genomen worden indien nodig
 • De Vlaamse overheid heeft het nu ook makkelijker gemaakt om bij een bank financiering te vinden voor hun werkkapitaal voor bedrijven die voornamelijk reeds langer openstaande facturen niet kunnen betalen ten gevolge van de coronacrisis
 • De kost van de crisiswaarborg daalt tot 0,25% voor de ondernemer.

 

Hoe aanvragen?

 • Regeling kan worden aangevraagd bij bank of leasingmaatschappij
 • Regeling wordt op dit moment verder uitgewerkt

Bron: https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding 

 

 

Waarborgcapaciteit van PMV Gigarant wordt opgetrokken

Wat?

 • De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt opgetrokken van de huidige 1,5 miljard EUR naar 3 miljard EUR
 • De COVID-19 waarborg wordt enkel toegekend voor de financiering aan een onderneming die op 31/12/2019 geen onderneming in moeilijkheden was
 • Er wordt gezorgd voor een goede spreiding van het risico tussen de banken en de Vlaamse overheid.

 

Modaliteiten?

 • De termijn bedraagt max. 6 jaar.
 • Voor deze crisis-waarborg wordt de cash te betalen premie, verlaagd in vergelijking met de huidige Gigarant-premie
 • Het bedrag van de COVID-19 gewaarborgde financiering per onderneming wordt tijdelijk beperkt conform de Europese regelgeving:
  • het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of
  • 25% van de totale omzet 2019 of
  • mits een gepaste rechtvaardiging, de liquiditeitsbehoefte voor de komende 18 maanden voor een KMO of voor de komende 12 maanden voor een grote onderneming
 • Er wordt een tewerkstellingsengagement gevraagd
 • Dossiers die onder het toepassingsgebied van het federale ‘corona-akkoord’ vallen, worden uitgesloten van de Gigarant-waarborg
 • De waarborgen kunnen uiterlijk tot 31/12/2020 uitgegeven worden
 • Naast een beroep op de federale waarborgregeling kan ook beroep worden gedaan op de Vlaamse Covid-19 waarborgregeling.

 

 

PMV achtergestelde leningen op 3 jaar aan start- en scale-ups en kmo's

Wat?

 • Om de effecten van de coronacrisis voor Vlaamse bedrijven te temperen, creëert PMV een financiële buffer op middellange termijn met achtergestelde leningen op 3 jaar. Dit als aanvulling op overbruggingskredieten op heel korte termijn vanuit het federale niveau.
 • De focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups, en ook mature bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden komen door de coronacrisis en nood hebben aan financiële versterking om de gevolgen van de coronacrisis bovenop te komen.  

 

Voor wie?

 • Enkel intrinsiek gezonde en levensvatbare Vlaamse kmo’s die naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen in financiële ademnood komen of zullen komen, komen in aanmerking voor een Corona-lening
 • Bedrijven:
  • met op het moment van de aanvraag een effectieve tewerkstelling die minimum 80% bedraagt van hun totale personeelsbestand dat op het einde van 2019 was tewerkgesteld (maximaal 20% tijdelijke werkloosheid), of
  • die zich ertoe engageren om op zeer korte termijn terug over te gaan naar een effectieve tewerkstelling van minimum 80% van hun totale personeelsbestand dat op het einde van 2019 was tewerkgesteld (maximaal 20% tijdelijke werkloosheid), of
  • die minstens 50% van hun totale aantal werknemers uit het systeem van tijdelijke werkloosheid halen en terug aan het werk zetten
 • Voor ondernemingen die bijzonder getroffen zijn door strenge en langdurige coronamaatregelen (zoals bijvoorbeeld de toeristische sector, de evenementensector, de sector van het personenvervoer, … en hun toeleveranciers)  waardoor een minimale effectieve tewerkstelling van 80% op zeer korte termijn niet economisch haalbaar is, kan het een versoepeling van de minimale tewerkstellingsvoorwaarden worden toegestaan, waarbij een realistisch re-activatieplan moet worden voorgelegd dat het volgende aantoont:
  • een stelselmatige afbouw van het aantal voltijdse equivalenten in tijdelijke werkloosheid
  • een minimale effectieve tewerkstelling van 60% van het aantal voltijdse equivalenten per einde 2019 tegen uiterlijk eind 2021
 • ​De versoepeling van de minimale tewerkstellingsvoorwaarden is altijd van toepassing op ondernemers in de autocar-, autobus- en taxisector
 • Bedrijven zonder achterstallen op hun lopende kredieten of bij de belastingen, btw of sociale zekerheidsbijdragen aan het begin van de coronacrisis
 • Indien de kredietnemer beschikt over lopende bankfinanciering: de bevestiging van de banken dat zij de bestaande kredietopeningen en werkkapitaallijnen van de kredietnemer onder de bestaande voorwaarden gedurende minstens 6 maanden zullen behouden, behoudens in het geval van contractuele wanprestatie
 • Voor twee doelgroepen:
  • Start- en scale-ups: (jonge) bedrijven die in de laatste 3 jaren geen recurrente positieve kasstroom hadden en die vernieuwende producten en/of diensten ontwikkelen of reeds op de markt brengen
  • Kmo’s en zelfstandigen: bedrijven die vóór de Coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor klassieke bankfinanciering.

 

Modaliteiten

 • Bedrag
  • Minimum: 25.000 EUR
  • Maximum: 2.800.000 EUR
  • PMV is door Europa verplicht om een onderscheid te maken tussen bedragen onder en boven 800.000 EUR 
  • Beide leningschijven moeten bij Europa elk onder een apart schema aangemeld worden, waardoor er verschillende regels gelden voor de eerste schijf tot 800.000 EUR en voor de schijf vanaf 800.000 tot 2,8 miljoen EUR
   • Leningen tot 800.000 EUR: geen beperkingen in termen van loonkost of omzet
   • Leningen vanaf 800.000 EUR - 2.800.000 EUR:  het maximumbedrag voor de schijf boven 800.000 euro wordt beperkt tot het grootste van een van de volgende bedragen:
    • 100% van de loonkost
    • 12,5% van de omzet
  • Het toegekende krediet moet de financieringsbehoefte van minstens 12 maanden volledig dekken, eventueel gecombineerd met door andere partijen gecommitteerde investeringen
  • Het maximumbedrag van de achtergestelde lening op 3 jaar kan optioneel verhoogd worden tot maximum 4.300.000 EUR mits een (bijkomend) engagement van de aandeelhouders, investeerders, banken en/of andere financiers met een looptijd van minstens 3 jaar tegen marktconforme voorwaarden in functie van het risicoprofiel
  • Het maximumbedrag is beperkt tot 100.000 EUR voor de landbouwsector en tot 120.000 EUR voor de visserij en aquacultuur
 • Vorm
  • Achtergesteld krediet
 • Opname
  • Op te nemen in één schijf bij toekenning
 • Looptijd
  • 3 jaar
 • Terugbetaling
  • Voor start-ups & scale-ups: integrale terugbetaling op eindvervaldag (bullet-lening)
  • Voor kmo’s en zelfstandigen:
   • vrijstelling van kapitaalaflossingen tijdens de eerste 24 maanden, vervolgens maandelijks, driemaandelijkse of zesmaandelijkse kapitaalaflossingen
   • integrale terugbetaling op eindvervaldag (bullet-lening) mogelijk mits onderbouwing
 • Interest
  • Voor start-ups en scale-ups: gecombineerde rentevoet
   • Voor de lening tot 800.000 EUR (1ste schijf)
    • een jaarlijkse, uitgestelde interest van 5,00 %, integraal betaalbaar op eindvervaldag
    • een conversierecht dat toelaat om de hoofdsom en de uitstaande interesten van de Corona-lening in het geval van een kapitaalronde of een exit te converteren in aandelen aan discount van 25 % op de aandelenprijs van die kapitaalronde/exit
   • Voor de lening boven 800.000 EUR (2de schijf)
    • een jaarlijkse minimum interest van 6%, integraal betaalbaar op eindvervaldag
  • Voor kmo's en zelfstandigen: vaste rentevoet
   • een jaarlijkse minimum interest van 4,5%, integraal betaalbaar op eindvervaldag
 • Waarborgen
  • Geen
 • Onverenigbaarheid
  • De achtergestelde lening op drie jaar is onverenigbaar met de hinderpremie, compensatiepremie, ondersteuningspremie en subsidie van het Vlaams Beschermingsmechanisme. De onverenigbaarheid met één of met een combinatie van de premies en subsidies geldt voor beide doelgroepen voor wie de lening is bedoeld. Wie na het ontvangen van één van de premies of subsidies toch een beroep wil doen op de lening, zal de premie(s) en/of de subsidie moeten terugbetalen.
  • De onverenigbaarheid geldt niet voor kredieten tot 75.000 EUR
 • Combinatie met hinder- en compensatiepremie
  • De achtergestelde lening op drie jaar is onverenigbaar met de hinder- en compensatie-premie. De onverenigbaarheid met één of beide premies geldt voor beide doelgroepen voor wie de lening is bedoeld. Wie na het ontvangen van één of beide premies toch een beroep wil doen op de lening, zal de premie(s) moeten terugbetalen.

 

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag van de achtergestelde leningen via de website van PMV vóór 15/04/2021 
 • Streefdoel is om de doorlooptijd tussen de aanvraag (mits een volledig en onderbouwd informatiepakket) en de beslissing over de aangevraagde coronalening te beperken tot maximaal 1 maand.

 

 

 

PMV betalingsuitstel van 3 maanden

 • Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ toegekend vanuit PMV/z moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen. De voorziene domiciliëringen voor terugbetaling van kapitaal en/of intresten worden opgeschort voor alle kredietnemers
 • De opschorting geldt voor drie maanden en zal indien nodig verlengd worden tot zes maanden.
 • De automatische opschorting voor minimum 3 maanden geldt voor alle kredietnemers, ongeacht welke sector
 • Als kredietgever van een winwinlening kan er, ingevolge de coronacrisis, een uitstel van betaling in kapitaal of interesten verleend worden aan de kredietnemer.

Bron: https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

 

 

Opschorting van terugbetaling startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+

Wat?

 • De Vlaamse overheid voorziet in een automatische opschorting van 6 maanden voor de terugbetaling van de startlening, de Cofinanciering en de Cofinanciering+.
 • Deze opschorting geldt automatisch 

 

 

Financiële assistentie aan bedrijven

Wat?

 • Bedrijven die een lening hebben bij PMV of waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft zullen door PMV gecontacteerd worden en bijstand krijgen in financieringsvraagstukken ten gevolge van de coronacrisis.

 

 

MAATREGELEN AANGEKONDIGD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 

Informatieverstrekking

 

 

Steun aan ondernemingen

Eenmalige premie van 4.000 EUR

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen

 

Compensatiepremie van 2.000 EUR 

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen

 

Premie voor gesloten Brusselse bars, cafés en restaurants van 3.000 EUR

Wat?

 • Drinkgelegenheden en restaurants kunnen genieten van een premie van 3.000 EUR per vestiging met een maximum van 15.000 EUR
 • Ondernemingen die in aanmerking komen voor deze premie, zijn ondernemingen die:
  • Ten minste één vestiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben die actief is op 19/10/2020
  • Een of meer BTW-activiteiten uitoefenen onder de volgende NACE-codes 
   • NACE-code BTW 56.101: "Full service catering"
   • NACE-code BTW 56 102: "Catering met beperkte dienstverlening"
   • NACE-code BTW 56.301: "Café's en bars"
  • Gedwongen zijn te sluiten overeenkomstig artikel 6, § 1 van het ministerieel besluit van 28/10/2020, met uitzondering van een eventuele afhaaldienst
 • Ondernemingen die de verplichting om te sluiten niet respecteren, komen niet in aanmerking voor de premie.

 

Hoe aanvragen?

 • De premie kon tot 4/12/2020 worden aangevraagd om de website Brussel Economie en Werkgelegenheid. Mogelijks wordt deze maatregel nog verlengd
 • Bijlage bij de aanvraag :
  • Een bankcertificaat (of recent bankuittreksel) van een Belgische zichtrekening van de onderneming
  • Een kopie van beide zijden van de identiteitskaart van de persoon die het formulier ondertekent.

 

Premie ter ondersteuning van de hotelsector

 • De termijn voor het aanvragen van deze premie is reeds verlopen

 

Premie voor de evenementensector

 • Premie van 3.000 tot 9.000 EUR
 • Voorwaarden:
  • De vennootschap of de zelfstandige die:
   • sinds 18/03/2020 ten minste één vestiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft
   • minder dan 50 voltijdse equivalenten heeft
   • geregistreerd bij de KBO op 18/03/2020 en voldoet aan haar verplichtingen inzake btw-aangifte en -betaling op 20/10/2020
   • sinds 18/03/2020 actie is in een van de toegelaten sectoren (NACE-btw-codes) 
   • een economische en commerciële activiteit uitoefent
   • geen overheidsbedrijf is of niet als dusdanig beschouwd wordt
Situatie

Bedrag

Niet-btw-plichtige onderneming , ongeacht de datum van registratie bij de KBO

3.000 EUR

Btw-plichtige onderneming, geregistreerd bij de KBO vóór 1/01/2019

Minimum 3.000 EUR en een verhoging tot 9.000 EUR indien een omzetdaling van ten minste 60 % tussen de eerste drie kwartalen van 2019 en de eerste drie kwartalen van 2020 wordt aangetoond op basis van de periodieke btw-aangiften (premie = 50 % van de omzet van de eerste drie kwartalen van 2019, begrensd tot 9.000 EUR)

Btw-plichtige onderneming, geregistreerd bij de KBO tussen 1/01/2019-31/12/2019.

3.000 EUR en een verhoging van maximaal 9.000 EUR indien een daling van de omzet met ten minste 60 % tussen 2019 en 2020 door een accountant wordt gecertificeerd (premie = 50 % van de totale omzet in 2019, begrensd tot  9 000 EUR)

Btw-plichtige onderneming, geregistreerd bij de KBO tussen 1/01/2020 - 18/03/2020.

3.000 EUR

 

Hoe aanvragen?

 

Premie voor de culturele en creatieve sector

Wat?

 • Onder bepaalde voorwaarden kunnen culturele en creatieve organisaties zonder winstoogmerk die door de crisis zijn getroffen, profiteren van een premie van 4.000 EUR:
 • Wie? Elke structuur in de Brusselse culturele en creatieve sector van 0 tot maximaal 5 voltijdse equivalenten (VTE) die georganiseerd is in de vorm van een onderneming zonder winstoogmerk en die onder een in de lijst opgenomen NACE-code valt
 • Voorwaarden:
  • Ten minste één vestiging op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben
  • Getroffen zijn door de COVID-19-crisis met inkomstenverlies dat van invloed is op het jaarresultaat en op het vermogen om de vaste kosten te dragen
  • Geen faillissements- of liquidatieprocedure zijn gestart vóór maart 2020
  • In de balans van 2019 mogen geen overgedragen winsten of niet-toegewezen reserves van meer dan 5.000 EUR zijn opgenomen.

 

Hoe aanvragen?

 • De aanvraag voor de premie kon uiterlijk op 23/11/2020 worden ingediend 
 • Belangrijk: culturele en creatieve organisaties die in de zomer van 2020 al de 'Covid-19 Culture'-premie van 2.000 EUR ontvingen, hoeven en kunnen geen nieuwe aanvraag meer indienen. Een premie van 2.000 EUR wordt automatisch op hun bankrekening gestort (en bereikt zo een totaal bedrag van 4.000 EUR).

 

 

Cashflow van ondernemingen

Verlening van overheidsgaranties

Wat?

 • De ondernemingen kunnen aanspraak maken op overheidsgaranties (via het Brussels Waarborgfonds) voor bankleningen.

 

Lening HORECA

Wat?

 • Finance&invest.brussels ondersteunt, via leningen, restaurants, cafés, hotels en hun leveranciers die getroffen worden door de coronaviruscrisis: ongedekte lening egen een verlaagde rentevoet
 • Termijn van 5 jaar
 • Mogelijkheid van een moratorium (uitstel van betaling, uitgezonderd de intresten) van 6 tot 12 maanden
 • Geen pari passu (delen van garanties met banken)
 • Zonder negatieve pledge of persoonlijke garantie.
 • Rentevoet per tranche
 • Voorwaarden:
 • Om in aanmerking te komen moeten Brusselse horeca-uitbaters:
  • Ten minste 10 FTE's in dienst hebben
  • Geen financiële problemen eind 2019
  • Al andere maatregelen hebben aangesproken
 • Basiscriteria voor steun aan belangrijke leveranciers in de horeca-sector:
  • Prioriteit wordt gegeven aan diegenen die de meest essentiële goederen of diensten leveren voor de continuïteit van de activiteiten van de Brusselse horeca-bedrijven en die het grootste volume aan Brusselse horeca-bedrijven in hun klantenbestand hebben
  • Eind 2019 geen financiële problemen gehad hebben
  • Al andere maatregelen aangesproken hebben

 

Hoe aanvragen?

 • Verzoek kan per e-mail naar [email protected] worden ingediend met de volgende informatie:
  • Bedrijfsnaam
  • Btw-identificatienummer
  • Sector van activiteit
  • Telefoonnummer.

 

 

Microkrediet: noodlening 'BRUSOC Recover'

Wat?

 • Noodlening verstrekt door BRUSOC om de spanning op het vlak van cashflow van bedrijven te helpen verminderen en het herstel en de ontwikkeling van de economische activiteiten die door de huidige crisis worden getroffen, opnieuw te bevorderen.

 

Welke bedragen?

 • Maximaal 15.000 EUR
 • In te ruilen over een periode van maximaal 3 jaar
 • Vaste rentevoet van 1,75%
 • Geen dossierkosten.

 

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

 

Hoe aanvragen?

 • Verzoek per e-mail naar: [email protected] U ontvangt dan een link naar een in te vullen formulier.
 • Hieronder vindt u een lijst van de verplichte documenten die u moet opstellen om ze bij het formulier te voegen:
  • Al uw btw-aangiftes 2018, 2019 en 2020
  • Indien van toepassing, de gedetailleerde jaarrekening voor 2017 en 2018 (of het aanslagbiljet voor natuurlijkenpersonen)
  • Een boekhoudkundige situatie op de 31/12/2019, goedgekeurd door de boekhouder
  • Een verklaring op eer met betrekking tot uw belasting-, ONSS- en BTW-schulden
  • Een verklaring op eer betreffende het ontbreken van een opzegging van een krediet door een financiële instelling vóór 13/03/2020 (als vennootschap) of attest NBB (voor de natuurlijke personen)
  • Als uw bedrijf minder dan twee jaar oud is, het financiële plan dat opgesteld was bij de oprichting van de onderneming
  • Een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart
  • Een kopie van de volledige statuten van de onderneming.

Bron: 1819.brussels

 

 

Subsidies voor geannuleerde of uitgestelde evenementen als gevolg van de Covid-19-pandemie

Wat?

 • Evenementen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die worden geannuleerd, komen in aanmerking voor de subsidie, op voorwaarde dat :
  • de begunstigde verklaart dat de kosten voor deze evenementen en activiteiten zijn gemaakt en dat deze kosten niet kunnen worden geannuleerd
  • de begunstigde niet in aanmerking komt voor andere steun en maatregelen in verband met de Covid-19-crisis, ongeacht of dit federale of regionale steunmaatregelen zijn, of hulp uit privé initiatieven betreft
 • Uitgestelde door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gesubsidieerde evenementen, die later op het jaar zullen plaatsvinden, komen ook in aanmerking, ondanks de wijziging van de datum waarop deze evenementen plaatsvinden.


Hoe?

Crf. Besluit van de Regering van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 26 maart 2020 tot goedkeuring van de storting van de subsidies voor evenementen en activiteiten die worden geannuleerd of uitgesteld wegens de coronaviruspandemie.

 

 

Cashflow van culturele en creatieve ondernemingen

Naast de maatregelen van de Brusselse regering heeft de regering van de Federatie Wallonië-Brussel de noodlening van het St'art investeringsfonds voor de ondernemingscashflow van culturele en creatieve ondernemingen goedgekeurd.

Wat? 

 • Deze noodlening is bestemd voor alle culturele en creatieve ondernemingen actief in sectoren waarvan het hoofddoel bestaat uit het creëren, ontwikkelen, produceren, reproduceren, promoten, verspreiden en/of op de markt brengen van goederen, diensten en activiteiten met een culturele, artistieke en/of historische dimensie.
 • Deze lening zou beschikbaar zijn voor een periode van 6 maanden (eventueel te verlengen met 6 bijkomende maanden) voor een bedrag van 20.000 tot 100.000 EUR tegen een vast tarief van 2%.
 • Men voorziet ook in de mogelijkheid om op verzoek van de betrokken ondernemingen uitstel van betaling te verlenen voor uitstaande leningen (rente en kapitaal).

 

Hoe?

 • Meer informatie over de noodlening vindt u op Start-invest.be
 • Wat het uitstel van betaling betreft: de maatregel zal worden ingevoerd vanaf 31 maart 2020. Elke verlenging van het uitstel of elk verzoek om een uitstel van meer dan een maand zal per geval worden behandeld.

 

 

Toewijzen van een speciale opdracht aan Finance&Invest.brussels

Wat?

 • mogelijkheid om een lening tegen verlaagd tarief toe te kennen aan belangrijke leveranciers in de horecasector, waardoor zij een verlengde betalingstermijn kunnen aanbieden aan de ondernemingen actief in de horecasector
 • mogelijkheid om een lening toe te kennen tegen verlaagd tarief voor horecavestigingen met meer dan 50 werknemers.

 

 

Uitstel voor de terugbetaling van leningen verstrekt door Finance&Invest.brussels

Wat?

 • Geval per geval wordt bekeken of uitstel kan woden toegekend op de terugbetaling van de hoofdsom van leningen die door Finance&Invest.brussels werden toegekend aan ondernemingen in de getroffen sectoren.

 

 

Onroerende voorheffing

 Wat?

 • Verlenging van de termijn voor de betaling van de onroerende voorheffing met 2 maanden
 • Van toepassing op alle inwoners van het Brussels hoofdstedelijk gewest zonder dat een inkomensdaling als gevolg van de coronaviruscrisis moet worden aangetoond
 • De betalingsvoorwaarden zijn eveneens versoepeld.

 

Hoe?

 • Wanneer u uw aanslagbiljet ontvangt, heeft u 4 maanden de tijd om de onroerende voorheffing te betalen
 • Voor al uw aanvragen onroerende voorheffing, consulteer www.mytax.brussels.

 

 

Verlenging van de termijnen voor indiening en betaling van registratie- en successierechten

Wat?

 • De termijn voor de neerlegging van aan registratie onderworpen akten zijn (zie artikel 32 in verband met artikel 9 W.Reg.) worden door middel van een administratieve tolerantie tot 4 maanden verlengd, mits deze termijn afloopt tussen 1/11/2020 en 31/01/2021
 • De termijn voor de betaling van de registratierechten wordt met maximaal vier maanden verlengd door middel van een administratieve tolerantie, mits deze termijn afloopt tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021
 • De termijnen voor de betaling van successierechten is door middel van een administratieve tolerantie met 4 maanden verlengd, mits deze termijn afloopt tussen 1/11/2020 en 31/01/2021
 • De termijn voor de indiening van de successieaangiftes wordt met maximaal 4 maanden verlengd door middel van een administratieve tolerantie, mits deze termijn afloopt tussen 1/11/2020 en 31/01/2021.

 

 

Verkeers- en wegenbelasting 

Wat? 

 • Verlenging van de periode voor de betaling van de motorrijtuigenbelasting en de wegenbelasting met twee maanden, naast de normale twee maanden. 

 

 

In de sociale economie en voor dienstencheques

 • De termijn voor de steun aan huishoudhulpen, het forfait voor dienstenchequebedrijven en de verhoogde regionale tussenkomst is verstreken.

 

 

Schorsing van LEZ boetes

 • Wijziging van de ingangsdatum voor het verzenden van boetes in de lage-emissiezone (oorspronkelijk gepland vanaf 1/04/2020)
 • Tijdelijke opschorting van de verzending van boetes voor de betrokken voertuigen sinds 2018. De inwerkingtreding van de boetes wordt daarom uitgesteld tot de eerste dag van de maand die volgt op het einde van de maatregelen die de federale overheid in verband met de Covid-19-pandemie heeft genomen.