• Laadstations voor e-voertuigen: meer duidelijkheid over geldende btw-regels

Laadstations voor e-voertuigen: meer duidelijkheid over geldende btw-regels

30 december 2021

Verschillende btw-vragen bleven tot op heden onbeantwoord betreffende de plaatsing van een laadstation of het opladen van elektrische voertuigen.

In de Circulaire van 2021/C113 licht de btw-administratie de btw-regeling toe met betrekking tot de installaties van laadstations voor elektrische voertuigen, het opladen van een elektrisch voertuig en het recht op aftrek van btw.

Levering met installatie van laadstation

 

Levering met installatie van laadstation in België 

Wat de levering met installatie van laadstation in België betreft, geldt als algemene regel dat 21% btw van toepassing is. Aangezien de handeling kan worden gelijkgesteld met de uitvoering van een werk in onroerende staat, kan er onder bepaalde voorwaarden aanspraak worden gemaakt op een verlaagd tarief van 6% (bijvoorbeeld bij installatie in een privé-woning ouder dan 10 jaar en mits betrekking op de eigenlijke woning). In een B2B-context is ook mogelijk een verlegging van heffing toepassing.

 

Recht op aftrek

Het recht op aftrek voor de levering met installatie in hoofde van de werkgever voor de levering met installatie van een dergelijk laadstation, zal worden bepaald in functie van

  1. zijn eigen btw-statuut (btw-belastingplichtige met 100% recht op aftrek, dan wel gemengde of volledig vrijgestelde btw-belastingplichtige); én
  2. de plaatsing bij de onderneming zelf, dan wel bij de werknemer (ook al behoudt de werkgever de eigendom hiervan).

In ieder geval wordt de aankoop of huur van een laadstation niet beschouwd als een zogenaamde autokost waarvoor de maximum aftrekbeperking van 50% van toepassing is en dit ongeacht het laadstation bij de werkgever, dan wel bij de werknemer wordt geïnstalleerd.

Zo kan de input btw met betrekking tot de levering met plaatsing van een laadstation bij de onderneming zelf, wiens activiteiten bestaan uit het verrichten van handelingen die volledig recht op aftrek geven van input btw waarvoor ook dit laadstation wordt gebruikt, volledig in aftrek worden genomen. Aftrekbeperkingen in functie van het effectief beroepsmatig gebruik zijn van toepassing bij de installatie ervan bij de werknemer thuis indien de werknemer hiervoor geen vergoeding moet betalen. Het beroepsmatig gebruik moet dan worden bepaald volgens één van de methoden vastgelegd als voor het voertuig zelf. Uiteraard moet er rekening worden gehouden met een mogelijke onttrekking of herziening indien bijvoorbeeld de werknemer verhuist en de installatie achterblijft. Ingeval van terbeschikkingstelling tegen vergoeding (bvb vermindering nettoloon, via cafetariaplan) zal de aftrek mogelijk zijn mits de vergoeding wordt bepaald op basis van een normale waarde.

 

Opladen van elektrische voertuigen via een laadstation

Daarnaast staat de btw-administratie ook stil bij de btw-gevolgen met betrekking tot het opladen van elektrische voertuigen via een laadstation in België.

Hierbij geldt als algemeen principe dat het opladen van een batterij wordt beschouwd als de levering van een goed en wordt beschouwd als een zogenaamde ‘brandstofkost’. Dit betekent dat de aftrek moet worden beperkt tot het effectief beroepsmatig gebruik met een maximum van 50%. Indien het elektriciteitsverbruik niet per voertuig kan worden opgemeten, zal het aftrekbaar percentage in overleg met de btw-administratie moeten worden bepaald.

De levering van dergelijke elektriciteit in België is onderworpen aan 21% btw.

Verder wordt er een onderscheid gemaakt in de situatie tussen (semi-)publieke laadstations en laadstations ter beschikking gesteld van werknemers.

 

Semi-publieke laadstations

Bij semi-publieke laadstations zal het opladen van de batterij doorgaans gebeuren via een laadpass of een laadabonnement uitgegeven door een e-mobility service provider (ook wel 'eMP' of 'eMSP' genoemd). Dergelijke eMP’s sluiten vervolgens overeenkomsten af met de charge point operators ('CPO').

In de relatie tussen de eMP en de gebruiker zal voor het opladen van de batterij in België Belgische btw verschuldigd zijn (plaats van effectieve gebruik en verbruik). Of er al dan niet effectief Belgisch btw moet worden aangerekend op de factuur of er een verlegging van heffing mogelijk is, is afhankelijk van de plaats van vestiging van betrokken partijen en hun btw-statuut.  In de relatie tussen CPO en eMP gelden andere btw-regels.

 

Laadstations ter beschikking gesteld van werknemers

Wanneer de werkgever voorziet in een laadstation bij de werknemer,  wordt de elektriciteit zelf aangerekend door de energieleverancier aan de werknemer. De werkgever betaalt een vergoeding aan de werknemer voor het gedeelte van de elektriciteitsfactuur dat wordt gebruik voor het opladen van wagen.

Indien de werkgever een beroep doet op de diensten van een eMP om de elektriciteitsmeters uit te lezen en het opstellen van de documenten, is het btw-regime afhankelijk van de tussenkomst die wordt verricht door de eMP.

Indien de eMP enkel de data verwerkt en de vergoeding wordt rechtstreeks betaald door de werkgever, is er sprake van een gewone dienst tussen de eMP en de werkgever. Indien de werkgever een in België gevestigde btw-belastingplichtige is, zal er Belgische btw (21%) van toepassing zijn, al dan niet met verlegging van heffing (afhankelijk van de plaats van vestiging van de eMP). Ditzelfde btw-regime is van toepassing wanneer de eMP ook tussenkomt in de betaling van de vergoeding in naam en voor rekening van de werkgever. De terugbetaling ervan door de werkgever van de eigenlijke vergoeding aan de eMP wordt beschouwd als een voorgeschoten kost niet onderworpen aan btw. De dienstverlening door de eMP zelf wordt niet beschouwd als een autokost en is dus niet onderworpen aan de maximum 50% aftrekbeperking.

De btw-behandeling is anders wanneer de eMP optreedt in eigen naam en voor eigen rekening bij de betaling van de vergoeding aan de werknemer. De werknemer wordt dan geacht elektriciteit te verkopen aan de eMP die op zijn beurt dit doorverkoopt aan de werkgever. In de relatie tussen de eMP en de werkgever moet er Belgische btw worden aangerekend voor de laadstations in België.

Het ontvangen van deze vergoeding voor de levering van elektriciteit heeft in principe geen btw-gevolgen voor de betrokken werknemer, zelfs niet wanneer deze voor bepaalde andere activiteiten het statuut zou hebben van btw-belastingplichtige. Let op, er moet steeds rekening worden gehouden met de feitelijke omstandigheden.

Voor de werkgever zijn er hieromtrent ook geen specifieke btw-verplichtingen verbonden, behoudens dat er geen recht op aftrek kan worden toegepast op de vergoeding voor het thuis opladen van de elektrische wagen.

 

Contact

Voor vragen over dit onderwerp kan je terecht bij je gebruikelijk BDO-aanspreekpunt of kan je per e-mail contact opnemen via het mailadres [email protected] ter attentie van een van onze experten van het btw-team: