• Nieuw dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk heeft gevolgen voor de belastingheffing op dividenden

Nieuw dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk heeft gevolgen voor de belastingheffing op dividenden

02 december 2021

Bien que celle-ci n’est pas encore en vigueur, son texte permet déjà de déterminer l’impact qu’elle aura sur la fiscalité des dividendes distribués par des sociétés françaises à des personnes physiques résidentes belges. 

Saga van de FBB op Franse dividenden

De dividenden die een Belgische rijksinwoner van een Franse vennootschap ontving, waren enerzijds onderworpen aan een bronheffing van 15% in Frankrijk (of 12,8% onder bepaalde voorwaarden) en anderzijds aan de in België toepasselijke bronheffing van 30% op de netto inkomsten aan de Belgische grens. De uiteindelijke effectieve belastingheffing op dit dividend bedroeg derhalve 40,5%, indien de Franse bronheffing 15% bedroeg, of 38,96%, indien de Franse bronheffing 12,8% bedroeg.

Voor een bruto dividend van 100 EUR, uitgekeerd door een Franse vennootschap en ontvangen door een Belgische inwoner - natuurlijke persoon, was de situatie bijvoorbeeld als volgt:

Franse belasting

15%

12,8%

Brutodividend

100

100

Franse bronheffing

-15

-12,8

 

 

 

Dividend belastbaar in België

85

87,2

Belgische roerende voorheffing (30%)

25,5

26,16

 

 

 

Nettodividend

59,5

61,04

Effectieve belasting

40,5%

38,96%

 

Deze juridische dubbele belasting was in strijd met de bewoordingen van het huidige dubbelbelastingverdrag tussen Frankrijk en België (hierna ‘het Verdrag’). Het Verdrag bepaalt immers dat de Belgische belasting van het dividend (in casu 30% van het netto-dividend aan de Belgische grens) wordt verminderd met een forfaitair buitenlands belastingkrediet (hierna ‘FBB’ genoemd) dat aftrekbaar is onder de in de Belgische wetgeving vastgestelde voorwaarden, zonder dat dit krediet minder dan 15% van het netto-grensinkomen mag bedragen.

In het arrest van 25 februari 2021 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat, hoewel de FBB op dividenden niet meer bestaat in het Belgische nationale recht (met één uitzondering voor aandelen die worden gebruikt in een beroepscontext), het Verdrag bepaalt dat de belasting in België op de netto-inkomsten aan de grens wordt verminderd met een minimum van 15 %. Omdat het internationale recht voorrang geniet op het Belgische nationale recht, moet een belastingkrediet aldus door België worden toegepast ondanks het ontbreken van een bepaling in de Belgische nationale belastingwetgeving.

Naar aanleiding van deze rechtspraak van het Hof van Cassatie heeft de Belgische belastingadministratie haar standpunt herzien over de wettelijke dubbele belasting van Belgische natuurlijke personen op dividenden ontvangen van Franse vennootschappen. Dit standpunt is van toepassing vanaf inkomstenjaar 2020. Een circulaire van 28 mei 2021 verduidelijkt bovendien het gewijzigde standpunt, omdat volgens de Belgische belastingadministratie niet alle situaties onder de rechtspraak van het Hof van Cassatie vallen. Met toepassing van een belastingkrediet op de belasting in België van de netto-inkomsten aan de grens, bedraagt de definitieve effectieve belasting op dit dividend voor de Belgische belastingplichtige 27,75% indien de Franse bronheffing 15% bedraagt, of 25,88% indien de Franse bronheffing 12,8% bedraagt.

Voor een bruto dividend van 100 EUR dat wordt uitgekeerd door een Franse vennootschap en wordt ontvangen door een Belgische inwoner natuurlijke persoon, is de situatie bijvoorbeeld als volgt:

Franse belasting

15%

12,8%

Brutodividend

100

100

Franse bronheffing

-15

-12,8

 

 

 

Dividend belastbaar in België

85

87,2

Belgische roerende voorheffing (30%)

25,5

26,16

 

 

 

Intermediair nettodividend

59,5

61,04

FBB*

12,75

13,08

*15% van het in België belastbaar dividend

 

 

 

 

 

Nettodividend

72,25

74,12

Effectieve belasting

27,75%

25,88%

 

Afschaffing van het FBB in het nieuwe dubbelbelastingverdrag

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag bevat geen bepaling meer over het FBB. De belastingdruk voor Belgische belastingplichtigen (natuurlijke personen) op dividenden van Franse oorsprong zal bijgevolg toenemen zodra het nieuwe dubbelbelastingverdrag in werking treedt. De tekst van het nieuwe verdrag bepaalt wel dat de maximale Franse bronbelasting niet meer dan 12,8% mag bedragen (tegenover 15% onder het huidige verdrag). De uiteindelijke effectieve belasting op dit dividend voor de Belgische belastingplichtige zal dus opnieuw 38,96% bedragen.

Voor een bruto dividend van 100 EUR dat wordt uitgekeerd door een Franse vennootschap en wordt ontvangen door een Belgische inwoner natuurlijke persoon, is de situatie bijvoorbeeld als volgt:

Franse belasting

12,8%

Brutodividend

100

Franse bronheffing

-12,8

 

 

Dividend belastbaar in België

87,2

Belgische roerende voorheffing (30%)

26,16

 

 

Nettodividend

61,04

Effectieve belasting

38,96%

 

Hoewel de maximale Franse bronbelasting niet hoger zal zijn dan 12,8% (tegen 15% onder het huidige verdrag), zal de belastingdruk bij de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag (d.w.z. 38,96%) dus hoger zijn dan onder het huidige verdrag (d.w.z. 27,75% of 25,88%).

 

Inwerkingtreding van het nieuwe dubbelbelastingverdrag

Om in werking te kunnen treden, moet de nieuwe overeenkomst nog worden geratificeerd in België en Frankrijk. Het zal naar verwachting op zijn vroegst op 1 januari 2023 in werking treden.