• Nieuw sectorakkoord in het paritair comité 200

Nieuw sectorakkoord in het paritair comité 200

25 november 2021

De sectorale onderhandelingen in het kader van de loonnorm zijn succesvol beëindigd en op 18 november hebben de sociale partners een nieuw sectorakkoord gesloten dat van toepassing is op bedrijven en de bedienden van PC 200.

Hierbij informeren wij u alvast over de belangrijkste punten uit het sectorakkoord, die binnenkort reeds de nodige actie vereisen.

Toekenning van de coronapremie

Voorwaarden

Vooreerst voorziet het sectorakkoord in een verplichte toekenning van een coronapremie (in de vorm van consumptiecheques) voor ondernemingen die voldoen aan volgende 2 voorwaarden:

  • Winst gemaakt hebben (= bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening) in kalenderjaar 2019 EN 2020.
  • Omzet (code 70) is met ten minste 5% gestegen in het kalenderjaar 2020 ten opzichte van het kalenderjaar 2019. Indien de omzet niet beschikbaar is, dient u naar de brutomarge (code 9900) te kijken.

Deze coronapremie moet uiterlijk op 31 december 2021 toegekend worden.

 

Bedrag

Het bedrag van de toe te kennen coronapremie hangt af van de stijging van de omzet:

  • Is de omzet (code 70) met minstens 5% gestegen? Dan bedraagt het basisbedrag van de coronapremie 125 EUR.
  • Is de omzet met minstens 10% gestegen? Dan bedraagt het basisbedrag van de coronapremie 250 EUR.

U kan de werknemers ook een hoger bedrag toekennen aan coronapremie met een maximum van 500 EUR. In dat geval dient u wel een individuele overeenkomst te sluiten met elke werknemer met betrekking tot de toekenning van de coronapremie.

 

(Para)fiscale behandeling

Indien aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan voor de toekenning van de coronapremie, dan wordt deze coronapremie niet als loon beschouwd.

De coronapremie zal niet onderworpen zijn aan de gewone socialezekerheidsbijdragen. De werkgever is wel een bijzondere bijdrage van 16,5% verschuldigd op het bedrag van de coronapremie.

Op fiscaal vlak is de coronapremie vrijgesteld van inkomstensbelastingen. Het bedrag van de coronapremie en de bijzondere bijdrage vormen voor de werkgever bovendien aftrekbare beroepskosten.

 

Vorm en bestelling

De coronapremie zal worden uitgereikt in de vorm van een consumptiecheques.

 

Actie

Verifieer of er sprake is van een positieve bedrijfswinst in de kalenderjaren 2019 en 2020 en zo ja, of er sprake is van een omzetstijging van minstens 5%.

 

Loonsverhoging

Info

Alle lonen in PC 200 moeten vanaf 1/12/2021 worden verhoogd met 0,4%. Indien u een gelijkwaardig voordeel heeft voorzien, is deze loonsverhoging niet van toepassing.

Noteer dat deze loonsverhoging niet hetzelfde is als de indexering van de lonen. De indexering van de lonen in PC 200 zal plaatsvinden in januari 2022.

 

Actie

Bekijk voor 1/12/2021 of u een gelijkwaardig voordeel wil voorzien of de loonsverhoging wil laten doorgaan.

 

Contact

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij onze experten van Social Legal of bij u gebruikelijke BDO-contactpersoon: