• Transfer pricing controles: wees voorbereid!

Transfer pricing controles: wees voorbereid!

Gaëlle Pirenne, Manager |

14 januari 2021

Het begin van het jaar luidt doorgaans eveneens het begin van het werkplan van de Cel Verrekenprijzen van de Federale Overheidsdienst Financiën in. Dit nationale team, dat gespecialiseerd is in transfer pricing controles, wordt voortdurend versterkt, aangezien het uitvoeren van transfer pricing controles nog altijd één van de doelstellingen van de belastingdienst blijft.

Fiscale controles die veel voorbereiding vergen

Voorafgaand aan een controle ontvangt u via een vraag om inlichtingen.Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst van ongeveer 30 vragen. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. De vragenlijst voor het jaar 2021 bevat enkele nieuwe vragen:

  • Verzoek tot het verstrekken van informatie met betrekking tot de "DEMPE"-functies (development, enhancement, maintenance, protection, exploitation)
  • Verzoek tot het verstrekken van de interne jaarrekening
  • Verzoek tot het verstrekken van diverse informatie met betrekking tot de verwerving van vaste activa.

Middels deze vraag om inlichtingen wordt aan de belastingplichtige gevraagd om heel wat informatie te verzamelen. Er kan echter wel gevraagd worden om een pre-audit vergadering met de Administratie te beleggen om de omvang van deze vragenlijst af te bakenen. Hoewel het als optie in de vragenlijst wordt voorgesteld, wordt het sterk aanbevolen om deze vergadering te laten plaatsvinden voordat de door de administratie gevraagde informatie wordt verzonden.

Transfer pricing controles worden overigens gekenmerkt door hun lange looptijd, met een gemiddelde duurtijd van 18 maanden. Ze zijn erg omslachtig en vereisen een diepgaande doorlichting van de analytische cijfers van de onderneming ( met name de onderverdeling in 'Business Units').

Het BDO Transfer Pricing team beschikt over de nodige ervaring en kennis om het bedrijf dat een dergelijke controle ondergaat te ondersteunen via de volgende diensten:

  • Identificatie van de risico's aan de hand van een preventieve pre-audit analyse (in afwezigheid van de administratie) 
  • Begeleiding tijdens de eerste fasen van de controle (pre-audit, uitwisseling van informatie en houden van vergaderingen met de administratie, enz.
  • Begeleiding tijdens de eventuele eindonderhandelingen met de administratie
  • Implementatie en monitoring van de controle.

 

Correcties naar aanleiding van een belastingcontrole

Wat de eventuele correcties betreft die de administratie in het kader van een dergelijke controle zou kunnen opleggen, willen we er u nog eens aan herinneren dat sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting geen fiscale aftrekken meer kunnen worden toegestaan op belastingsupplementen die gevestigd worden naar aanleiding van een fiscale controle. Dit houdt in dat een aanpassing automatisch zal leiden tot een "cash-out" voor de betrokken onderneming, waartegen bovendien geen fiscale aftrekken tegen kunnen worden afgezet.

Bovendien voorziet de Belgische wetgeving in correcties in geval van een toekenning van abnormale of goedgunstige voordelen, maar ook, en dit is zeer bijzonder, in bepaalde gevallen van ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen. Fiscale aftrekken kunnen immers niet worden afgezet tegen het deel van de winst dat door een dergelijk voordeel wordt gevormd wanneer het afkomstig is van een onderneming waarmee een verband van onderlinge afhankelijkheid bestaat. België corrigeert de situatie aldus, zelfs wanneer het een Belgische entiteit is die ‘bevoordeeld’ wordt, wat vrij zeldzaam is op het internationale vlak.

Ten slotte leiden deze aanpassingen soms tot economische dubbele belasting over hetzelfde inkomen voor twee verbonden entiteiten in twee verschillende staten.

Hierdoor zijn de risico's groter dan ooit.

 

Contact

Voor bijkomende vragen of assistentie bij het vervullen van deze formaliteiten kunt u terecht bij het BDO Transfer Pricing Team: