• Wijzigingen in het
  medische landschap
  op het vlak van btw

Wijzigingen in het medische landschap op het vlak van btw

28 december 2021

In navolging van rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Grondwettelijk hof werd de vrijstelling van btw voor medische prestaties aangepast met ingang vanaf 1 januari 2022.

De btw-administratie licht deze nieuwe regeling toe in de Circulaire nr. 2021/C/114.

Aanpassingen aan de vrijstelling

De wetgeving werd op twee punten aangepast:

 • Beperking van de vrijstelling voor diensten van medische verzorging met een therapeutisch doel, met name diensten die de diagnose, verzorging en, in de mate van het mogelijke, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen tot doel hebben of de bescherming, het behoud of herstel van de gezondheid van personen. De beoordeling van al dan niet aanwezigheid van het therapeutisch doel wordt overgelaten aan de medische beroepsbeoefenaar die de hoofdhandeling uitvoert.

 

 • Uitbreiding van de vrijstelling: niet meer exclusief voorbehouden aan beoefenaars van gereglementeerde medische of paramedische beroepen, maar ook voor diegenen die door een adequate opleiding geacht kunnen worden een equivalent kwaliteitsniveau te bereiken. Voor deze tweede categorie moeten de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld:
  • houder zijn van een certificaat afgeleverd door een instelling erkend door een bevoegde overheid van het land waar die instelling gevestigd is
  • op basis van dit certificaat beschikken over de noodzakelijke kwalificaties om medische verzorging te verlenen waarvan het kwaliteitsniveau voldoende hoog is om soortgelijk te zijn aan die aangeboden door de beoefenaars van gereglementeerde medische en paramedische beroepen.

Een specifieke kennisgeving moet door deze tweede categorie worden verricht.

 

Wat met ziekenhuizen?

De aanpassing van de vrijstelling heeft niet alleen een invloed op dokters, tandartsen, ed. maar ook op ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, klinieken en dispensaria. De vrijstelling voor ziekenhuisverpleging en medische verzorging zal eveneens beperkt worden tot diensten met een therapeutisch doel, alsook de nauw daarmee verband houdende handelingen.

Handelingen die bijvoorbeeld uitdrukkelijk worden uitgesloten van de vrijstelling zijn:

 • de terbeschikkingstelling van internet, een televisie of telefoon tegen betaling in de kamer van een patiënt
 • de verkoop van andere dranken dan die welke in de opnamekamer en voor eigen gebruik van de patiënt worden verstrekt
 • de terbeschikkingstelling van een parkingplaats tegen betaling aan de patiënten, bezoekers of werknemers van het ziekenhuis
 • de kappers- of manicurediensten verricht tegen betaling voor patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis, behoudens onco-esthetiek
 • het verstrekken van maaltijden en kamers aan de begeleider van patiënten, behoudens wanneer deze prestaties onontbeerlijk zijn voor het bereiken van de therapeutische doelstellingen van de ziekenhuisverpleging en de medische verzorging (dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer de in het ziekenhuis opgenomen persoon een minderjarige is)
 • het uitbaten van een drank- of eetgelegenheid (ook wanneer patiënten hiervan gebruik maken).

 

Praktische gevolgen

Indien er handelingen worden verricht die buiten de toepassing van de vrijstelling van btw vallen, moet er een aanvraag tot btw-registratie (e604A) of wijziging (e604B – voornamelijk voor medische beroepsbeoefenaars die voordien hun prestaties met btw aanrekenden maar nu binnen de vrijstelling vallen) worden ingediend. Dit formulier kan nog worden ingediend tot 31 januari 2022 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

Wanneer de omzet uit de btw belaste prestaties lager is dan 25.000,00 EUR kan er ook nog geopteerd worden voor de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen. Of u hiervoor in aanmerking komt, zal moeten worden beoordeeld per individueel dossier.

Bij keuze of verplichting tot gewone btw-belastingplicht zal de medische beroepsbeoefenaar/instelling gehouden zijn om de btw-verplichtingen na te komen, zoals het indienen van periodieke btw-aangiften, bijhouden van btw-boekhouding, facturering/dagontvangstenboek, klantenlisting, opgave intracommunautaire handelingen, enz.

 

Recht op aftrek

Van zodra er handelingen worden gesteld buiten toepassing van de vrijstelling, verkrijgt de medische beroepsbeoefenaar/instelling een (beperkt) recht op aftrek van input btw.

Voor gemengde btw-belastingplichtigen zal het recht op aftrek worden bepaald op basis van een algemeen verhoudingsgetal (in functie van de btw belaste omzet in verhouding tot de totale omzet), dan wel het werkelijk gebruik ervan. 

 

Wat met de historische btw?

De medische beroepsbeoefenaars/instellingen die voordien onder een vrijstelling vielen en nu overgaan naar een (gemengd dan wel volledig) btw-belast statuut, kunnen een (gedeeltelijke) herziening verrichten in hun voordeel van de eerder niet gerecupereerde btw in functie van de nieuwe btw belaste activiteiten. Voor bedrijfsmiddelen zal dit enkel mogelijk zijn in de mate de herzieningstermijn nog niet is verstreken (5 of 15 jaar afhankelijk van de aard van de investering) en dit enkel vanaf het jaar van de wijziging en de nog te lopen herzieningstermijn.

Ook is er een regularisatie mogelijk met betrekking tot de andere goederen en diensten waarvan btw opeisbaar was vanaf 2019 die nog niet werden verbruikt op 1 januari 2022. Dit vergt de opmaak van een inventaris die uiterlijk op 30 juni 2022 bij de btw-administratie moet zijn ingediend en kan pas na indiening van die inventaris ook effectief worden toegepast. De btw-administratie voorziet ook in een gespreide terugbetaling ervan, in die zin dat het btw-tegoed enkel kan worden verrekend ten belope van de te betalen btw in de periodieke btw-aangifte met desgevallend overdracht naar de volgende periode.

Uiteraard zullen de medische beroepsbeoefenaars die vanaf 1 januari 2022 wel onder de vrijstelling vallen een herziening van input btw met betrekking tot bedrijfsmiddelen moeten verrichten in hun nadeel. In principe moet deze herziening in éénmaal gebeuren, maar om de financiële impact ervan te spreiden kan er worden geopteerd om dit jaarlijks te herzien.

 

Inwerkingtreding

De wetgeving is van toepassing vanaf 1 januari 2022.

Er geldt een overgangsregeling, waarbij de oude wetgeving nog van toepassing blijft voor wat betreft:

 • de ingrepen of behandelingen verricht door medische beroepsbeoefenaars en ziekenhuizen die uiterlijk op 31 januari 2021 zijn vastgelegd met de patiënt om te worden verricht op een bepaalde datum (op voorwaarde dat de behandeling of de ingreep effectief wordt uitgevoerd of afgerond uiterlijk op 30 juni 2022)
 • de dienstprestaties (vb. expertises) die reeds zijn uitgevoerd uiterlijk op 31 december 2021 (belastbaar feit) maar waarvoor er zich een oorzaak van opeisbaarheid voordoet na die datum.

Voor erelonen die betrekking hebben op dienstprestaties die materieel worden verricht voor 1 januari 2022 en na 1 januari 2022 blijft de oude regeling nog van toepassing voor de diensten die materieel verricht zijn vóór 1 januari 2022 maar waarvan btw nog niet opeisbaar is voor zover er een gedetailleerde kostenstaat uiterlijk op 28 februari 2022 wordt uitgereikt aan de medecontractant.

Welke impact deze btw-wijziging heeft voor u of uw organisatie moet individueel worden beoordeeld. Wij kunnen u hierbij verder begeleiden.