• Enkele wijzigingen op het vlak van de btw
    ter harmonisatie van regelgeving

Enkele wijzigingen op het vlak van de btw ter harmonisatie van regelgeving

08 november 2022

De federale regering kondigde in september heel wat fiscale maatregelen aan. Een wetsontwerp houdende diverse fiscale en financiële bepalingen bevat naast de beloofde energiemaatregelen ook een aantal belangrijke btw-wijzigingen. Ze zijn voornamelijk bedoeld om de regelgeving te harmoniseren met deze die geldt in de inkomstenbelastingen en ook om bepaalde tarieven te actualiseren.

Verlenging bewaar- en verjaringstermijnen

Om een gelijke behandeling tussen btw en directe belastingen te garanderen zullen de volgende termijnen worden gewijzigd:

  • de bewaartermijn voor facturen, boeken en andere stukken wordt verlengd van 7 jaar naar 10 jaar;
  • de verjaringstermijn ingeval van laattijdige of niet-indiening van btw-aangiften wordt verlengd van 3 jaar naar 4 jaar; en
  • de verjaringstermijn voor fraude wordt verlengd van 7 jaar naar 10 jaar.

De wijzigingen van de bovenstaande termijnen zijn van toepassing op de btw die opeisbaar is vanaf 1 januari 2023. De btw die opeisbaar is geworden vóór 1 januari 2023 blijft onderworpen aan de huidige bewaar- en verjaringstermijnen.

 

Verlaging nalatigheids- en moratoriuminteresten

Om een einde te maken aan het veelvoud van rentevoeten van de nalatigheids- en moratoriuminteresten voor de btw, wordt er voorzien in een uniform tarief dat 4% hoger ligt dan het tarief dat van toepassing is op andere schulden beheerd door de FOD Financiën.

Concreet bedragen de nalatigheidsinteresten (i.e. interesten verschuldigd door de btw-belastingplichtige aan de Belgische Schatkist) voortaan 8% (voor het jaar 2023). Dat is de basisrentevoet van 4%, conform artikel 2, § 2/1, eerste lid, 1° van de wet van 5 mei 1865, vermeerderd met 4%. Indien de basisrentevoet stijgt naar 5%, zullen de nalatigheidsinteresten stijgen naar 9% .

De moratoriuminteresten (i.e. de interesten verschuldigd door de Staat aan een btw-belastingplichtige) zullen systematisch 2% lager zijn dan de toepasselijke nalatigheidsinteresten. Voor het jaar 2023 bedragen de moratoriuminteresten bijgevolg 6%.

Wanneer de administratie niet beschikt over de nodige gegevens om de teruggave of terugbetaling te voldoen, zullen de moratoriuminteresten ook niet worden uitbetaald.

De wijzigingen van de nalatigheids- en moratoriuminteresten treden vanaf 1 januari 2023. Bijgevolg zijn deze tarieven pas van toepassing op de btw die opeisbaar is geworden vanaf 1 januari 2023. De btw die opeisbaar is geworden vóór 1 januari 2023 blijft onderworpen aan de huidige (en hogere) nalatigheids- en moratoriuminteresten.

 

Mogelijkheid tot opleggen van dwangsommen

Belastingplichtigen die hun verplichtingen tijdens een btw-controle niet nakomen of de uitoefening van de btw-controle belemmeren, kunnen geconfronteerd worden met dwangsommen. Er zal ook een dwangsom kunnen worden opgelegd wanneer het onderzoek uitgevoerd wordt op vraag van een Staat waarmee België btw-inlichtingen uitwisselt.

De mogelijkheid om dwangsommen op te leggen treedt in werking op de 10de dag na de bekendmaking van de nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

BDO kan u bijstaan ingeval van een btw-controle. Maar voor het zover komt, kunnen wij uiteraard een btw scan uitvoeren waarbij de btw-behandeling van de voornaamste inkomende en uitgaande transacties worden geëvalueerd.

 

Contact

Heeft u vragen bij deze nieuwe maatregelen? Onze btw-experten staan ter beschikking voor verdere advisering of assistentie. Stuur een e-mail naar [email protected] ter attentie van een van de leden van het btw-team: