• Fiscale hervorming sijpelt door in beleidsverklaring federale regering (update)

Fiscale hervorming sijpelt door in beleidsverklaring federale regering (update)

27 oktober 2022

De kogel is door de kerk. De regering heeft - op de valreep voor de Beleidsverklaring in het parlement - een akkoord bereikt over de meerjarenbegroting 2023-2024.
 

Premier De Croo heeft in zijn Beleidsverklaring van 11 oktober 2022 duidelijk gemaakt wat zijn regering de komende twee jaar nog van plan is. Dat de begrotingstabel die hij daarbij hanteert een zoektocht is naar nieuwe inkomsten en besparingen zal - in het licht van de huidige energiecrisis – niemand nog verbazen.

Budgettair evenwicht

De regering wil het structurele tekort van de federale overheid in 2024 op 3,2% van het bruto binnenlands product brengen. Er komt (verlengde) steun voor gezinnen, zelfstandigen en bedrijven die te kampen hebben met hoge energielasten en stijgende loonkosten. Deze financiële steun zal – voor een deel – uit de overwinstbelasting komen die de energiesector wordt opgelegd (van 1 januari 2022 tot, al minstens, 30 juni 2023).

Aan de Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wordt gevraagd om tegen december 2022 een voorstel uit te werken voor een eerste fase van een bredere fiscale hervorming. Deze hervorming moet zorgen voor een verlaging van de fiscale lasten op arbeid. De implementatie hiervan zou dan nog kunnen starten in de huidige legislatuur. Deze garantie heeft de Minister van Financiën gekregen. Op die manier zal er toch al het één en ander uit de Blauwdruk van de Minister kunnen gerealiseerd worden in 2023 en 2024. 

 

Fiscale maatregelen

Welke maatregelen de regering op fiscaal vlak onder meer wil nemen, lees je hieronder:

 • De belastingvrije som in de personenbelasting zou worden verhoogd (zodat een deel meer van wat je verdient niet belast wordt). Deze verhoging wordt gecombineerd met de werkbonus of een belastingkrediet.

 • De federale belastingvermindering voor de niet-eigen woning zou  vanaf 2024 verdwijnen. Deze afschaffing geldt enkel voor nieuwe leningen, i.e., leningen die vanaf 1 januari 2024 worden afgesloten. Vandaag wordt nog steeds een fiscaal voordeel gegeven aan wie een lening aangaat om een tweede, derde, vierde, etc. woning te verwerven, terwijl dit niet het geval is voor de eerste eigen woning. Binnenkort komt er op die manier een einde aan deze onrechtvaardige fiscale uitzondering.

 • In afwachting van de invoering van een internationale minimumbelasting voor multinationals onder de zogenaamde ‘Pillar 2’, zou het percentage van de korf voor de minimale belastbare basis in de vennootschapsbelasting worden opgetrokken van 30% naar 60% en dit tot de invoering van ‘Pillar 2’.  Concreet betekent dit dat 60% (i.p.v. 30%) van de winst boven 1 miljoen EUR niet meer kan worden geneutraliseerd door fiscale aftrekken (zoals bv. de aftrek van de vorige fiscale verliezen). Dat komt neer op een de facto minimumbelasting van 15% (i.p.v. de huidige 7,5%).

 • Het fiscaal stelsel van auteursrechten zou worden hervormd op zowel fiscaal als sociaalrechtelijk vlak om fraude en misbruik uit het systeem te halen. Vanaf 2024 wordt het systeem ingeperkt in het licht van de oorspronkelijke doelstellingen. Tot nu toe kent dit systeem een ruim toepassingsgebied.

 • Met extra personeel binnen de opsporingsdiensten van de FOD Financiën moet de strijd tegen fiscale fraude worden versterkt.

 • De notionele interestaftrek zou worden opgeheven.

 • Bij ontvangst van royalty’s uit het buitenland zou de forfaitaire berekening voor het ‘FBB’ worden vervangen door een berekening in functie van de werkelijk betaalde buitenlandse bronbelasting. Ondanks het bestaan van een dubbelbelastingverdrag, houden bepaalde landen toch een (beperkte) bronheffing in op royalty’s. Om die dubbele taxatie verder te beperken, voorziet België onder bepaalde voorwaarden in een verrekening van de buitenlandse bronheffing. Dit wordt het ‘FFB-stelsel’ genoemd.

 • De aftrek van de jaarlijkse taks op de kredietinstellingen, collectieve beleggingsinstellingen en verzekeringsondernemingen zou worden beperkt tot 20%.

 • Wat betreft de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ontwrichte zones zou de toepassingsperiode van de steunzones voor een tweede keer verlengd worden en de vrijstelling uitgebreid worden tot werkgevers die getroffen zijn door een natuurramp.

De regering zet ook in op een ‘taxshift gezondheidszorg’, die tegen januari 2023 moet worden uitgewerkt. Zo zou de btw voor ongezonde producten verhoogd worden en de btw op gezonde producten verlaagd worden (bv. tot 0% voor fruit en groenten). De verpakkingsheffing wordt eveneens uitgebreid.

Ook worden de accijnzen verhoogd op rookwaren, inclusief voor de elektronische sigaretten vanaf 2024 (deze laatste vielen tot nu toe onder het btw-regime). 

Wat eerder al vaststond, was een hervorming van de btw en accijnzen op gas en elektriciteit. De btw-tariefverlaging in dit verband (tot 6%) wordt al zeker verlengd tot einde maart 2023. De regering verlengt ook de verlaging van accijnzen naar het Europees minimum op aardgas en elektriciteit voor ondernemingen tot eind maart 2023. De accijnsverlaging voor benzine en diesel wordt eveneens verlengd tot deze datum.

De voorgestelde verhoging van de jaarlijkse taks op effectenrekeningen heeft het niet gehaald.

 

Sociale maatregelen

De regering voorziet naast de fiscale maatregelen ook sociale maatregelen. Sommige hiervan werden al eerder aangekondigd. Het gaat dan specifiek om het volgende:

 • Verlenging van de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid ‘energie’ voor werkgevers  en van het overbruggingsrecht ‘energie’ voor zelfstandigen tot het einde van het eerste kwartaal van 2023
 • Vrijstelling van de patronale sociale zekerheidsbijdragen op de indexverhogingen voor de eerste twee kwartalen van 2023 en een uitstel ervan voor de twee laatste kwartalen
 • Mogelijkheid voor studenten om meer fiscaal gunstige uren te werken (tot 600 uur in plaats van 475)
 • Uitbreiding van het systeem van flexi-jobs naar de landbouw, evenementen- en cultuursector, de zorg en de sport
 • Invoering van de pensioenbonus, die eerder dit jaar beslist werd (zie in dit verband onze nieuwsbrief van 19 juli 2022)

Het is nu wachten op meer details. Blijf ons zeker volgen voor verdere updates!