• Fiscale maatregelen uit federaal begrotingsakkoord 2022 bekrachtigd in programmawet

Fiscale maatregelen uit federaal begrotingsakkoord bekrachtigd in programmawet

07 januari 2022

De federale regering kondigde half oktober 2021 enkele nieuwe fiscale maatregelen aan in haar begrotingsakkoord voor 2022. Dit begrotingsakkoord streefde naar een evenwicht tussen investeringen voor een economisch herstel en nieuwe middelen om de begroting terug in evenwicht te brengen.

De aangekondigde maatregelen zijn nu vastgelegd in een programmawet van 27 december 2021 (B.S. 31 december 2021). Blikvangers zijn onder meer de hervorming van het fiscaal statuut van sportbeoefenaars en sportclubs, de hervorming van het statuut van de buitenlandse kaderleden en de uitbreiding van het fiscaal gunstregime inzake tax shelters voor start-ups en scale-ups.

Dit verandert er allemaal op fiscaal vlak.

Fiscale stimulansen voor sportbeoefenaars

De hervorming van de fiscale en sociale voordelen voor sportbeoefenaars doet al een aantal maanden heel wat stof opwaaien. De uiteindelijke wijzigingen, kunnen als volgt worden samengevat:

Jonge sport beoefenaar

Het fiscale statuut van de jong sport beoefenaar ondergaat enkele wijzigingen:

  • Uniformisering van de leeftijd om als ‘jonge’ sportbeoefenaar te kwalificeren. De maximum leeftijd voor jonge sport beoefenaars wordt zowel voor afzonderlijke taxaties als voor de vrijstelling bedrijfsvoorheffing uniform op 23 jaar gezet (in plaats van 26). Een overgangsperiode zorgt er evenwel voor dat sportbeoefenaars die op datum van inwerkingtreding van de maatregel 23, 24 of 25 jaar zijn jonge sportbeoefenaars blijven volgens de oude regels tot zij de leeftijd van 26 hebben bereikt. De leeftijdsgrens is van belang voor het belastingtarief dat geldt voor de sportbeoefenaars. Jonge sportbeoefenaars worden belast aan een tarief van 16,5% op hun inkomsten uit sport. Amateur sportbeoefenaars ouder dan 23 worden belast aan 33% (op de eerste schijf van 12.300 EUR - basisbedrag).
  • Hogere vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing: de wet voorzag voorheen al in een vrijstelling tot doorstorting bedrijfsvoorheffing ten belope van 70% met de mogelijkheid dat de koning dit percentage kan verhogen tot 80%. De vrijstelling wordt nu opgetrokken naar 75%, maar de mogelijkheid om de vrijstelling te verhogen per KB wordt opgeheven.

 

Andere sport beoefenaars

Voor de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor sportbeoefenaars, andere dan deze dewelke kwalificeren als ‘jonge’ sportbeoefenaar, wordt de verplichte bestedingsverplichting aan de opleiding van jonge sportbeoefenaars opgetrokken van 50% naar 55% van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing.

 

Beperkte aftrekbaarheid van sportmakelaarsvergoeding

Vergoedingen aan sportmakelaars kunnen voortaan nog maar voor 3% van de bruto jaarlijkse vergoeding tijdens de gehele looptijd van hun arbeidsovereenkomst fiscaal in aftrek worden gebracht. Dit om de toekenning van overdreven vergoedingen aan sportmakelaars te ontmoedigen.

Deze beperking is enkel van toepassing in de vennootschapsbelasting (incl. niet-inwoners) en de rechtspersonenbelasting. De beperking geldt niet in de personenbelasting.

Natuurlijke personen die zelf hun makelaar betalen worden daarom niet geviseerd door de maatregel. Maar doorgaans worden makelaars betaald door de club en niet door de sportbeoefenaar zelf.

 

Wijziging aanvullende pensioenregeling voor sportbeoefenaars

Voorheen konden  sportbeoefenaars vanaf de leeftijd van 35 jaar hun aanvullend pensioen laten uitbetalen wanneer zij hun beroep als sportbeoefenaar definitief en volledig stopzetten. Het aanvullend pensioen wordt desgevallend belast aan een tarief van 20%. Deze mogelijkheid wordt door de programmawet opgeheven. Voortaan komen de sportbeoefenaars onder dezelfde fiscale bepalingen te vallen als ‘gewone’ werknemers. Er wordt wel voorzien in een overgang voor wat betreft de aansluitingen bij een pensioentoezegging van voor 20 oktober 2021.

 

Buitenlandse kaderleden

Ook het regime van de buitenlandse kaderleden heeft een wettelijk kader gekregen. De krijtlijnen van de nieuwe spelregels kan je lezen in onze publicatie ‘Important amendments of the special tax regime for expatriates in Belgium’.

 

Hervorming zorgvastgoed

Gelet op het risico op een hogere factuur voor de inwoners van zorginstellingen werd bij wet van 18 december 2016 een verlaagd tarief van roerende voorheffing op uitgekeerde dividenden ingevoerd voor gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) die minstens 60 pct. van hun investeringen richten op onroerende goederen die uitsluitend of hoofdzakelijk voor aan woonzorg of gezondheidszorg aangepaste wooneenheden aangewend worden of bestemd zijn. Het percentage van de investeringen in deze specifieke onroerende goederen (rusthuizen, service flats, assistentenwoningen, etc.) onroerende goederen wordt nu verhoogd naar 80%.

De programmawet verduidelijkt eveneens hoe de verhouding investeringen in zorgvastgoed ten aanzien van investering in het totale vastgoed moet worden bepaald.

 

Aftrekbaarheid regularisatieheffingen aan banden gelegd

De wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie, en regionale wetgeving laten aan een belastingplichtige toe om zijn of haar toestand te regulariseren door sommen, inkomsten, kapitalen en handelingen die eerder niet werden aangegeven toch nog aan te geven bij het Contactpunt regularisaties) of bij de Vlaamse Belastingdienst in ruil voor fiscale en strafrechtelijke immuniteit.

De programmawet bepaalt nu uitdrukkelijk dat deze regularisatieheffingen, alsook de gestorte geldsommen die leiden tot het verval van de strafvordering fiscaal geen aftrekbare beroepskosten vormen.

 

Belastingvermindering voor kinderoppas

Het bedrag van belastingvermindering voor kinderoppas in de personenbelasting werd al verhoogd bij programmawet van 20 december 2020 tot 13 EUR voor aanslagjaar 2021, en tot 13,70 EUR vanaf het aanslagjaar 2022.

Vanaf aanslagjaar 2022 al kan je voortaan een bedrag van 14 EUR per dag kinderoppas per kind in aanmerking nemen voor de belastingvermindering.

Het bedrag van de belastingvermindering wordt sedert de programmawet van 20 december 2020 geïndexeerd op basis van de coëfficiënt voorzien in de wet (1,6679 voor het aanslagjaar 2022). Het basisbedrag voorzien in artikel 14535, WIB92, wordt vervangen door het bedrag 8,40 EUR.

 

Tax shelter start-ups & scale-ups versterkt

In het kader van de economische relance na de COVID19-pandemie kijkt de regering ook naar het potentieel van start-ups en scale-ups. Omdat startende ondernemingen slechts beperkte zekerheden kunnen bieden, hebben zij op vandaag vaak moeilijkheden om kapitaal en leningen te verkrijgen, desondanks hun waardevolle groeiperspectieven. Om deze bedrijven te ondersteunen kennen we het stelsel van de tax shelter voor start-ups en scale-ups dat aan investeerders onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering toekent.

Om deze ondernemingen extra te ondersteunen in hun expansie worden de maximumbedragen die zij onder het bestaande regime kunnen ophalen, verdubbeld van 250.000 EUR naar 500.000 EUR voor start-ups en van 500.000 EUR naar 1 miljoen EUR voor scale-ups.

 

Overuren met overwerktoeslag bouw

De schaarste op de arbeidsmarkt naar geschoolde arbeidskrachten in de bouwsector zal op korte termijn niet snel worden weggewerkt. De sector doet dan ook vaak een beroep op overwerk. De programmawet trekt daarom het aantal fiscaal voordelige overuren in de bouwsector verhoogd van 180 naar 220 uren.

Ook voor de arbeiders in de wegenbouw en spoorwegwerken die werken via een atypische uurregeling/werkschema worden het aantal fiscaal voordelige overuren verhoogd van 180 naar 280 uren voor de werknemers die tewerkgesteld zijn bij werkgevers die hoofzakelijk wegenwerken of spoorwegwerken verrichten (met uitsluiting van het aanleggen van ondergrondse leidingen en kabels) en aan wie de overheid oplegt om in het weekend, op feestdagen of ’s nachts te werken voor die werkgevers.

 

BTW - uitsluiting van het verschaffen van gemeubeld logies uit de vrijstellingsregeling van belastingen

Aanbieders van gemeubelde logies worden uitgesloten van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Belastingplichtigen kunnen genieten van een btw-vrijstelling voor de leveringen van goederen en diensten die ze verrichten waarvan de gerealiseerde jaaromzet in België niet meer bedraagt dan 25.000 EUR. Op die regel gelden een aantal uitzonderingen. Aan deze uitzonderingen wordt nu een nieuwe paragraaf toegevoegd voor wat betreft ‘het verschaffen van gemeubeld logies in hotels, motels en in inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verleend’.

 

Professionele diesel

Het fiscaal voordeel dat momenteel bestaat voor diesel gebruikt voor bepaalde professionele doeleinden wordt verminderd. Het bedrag van de vrijstelling van de bijzondere accijns werd verlaagd naar 226,9716 EUR per 1 000 liter en dit vanaf 1 januari 2022.

 

Loading...