• Nieuwigheden in transfer pricing voor 2022

Nieuwigheden in transfer pricing voor 2022

09 februari 2022

Het begin van het jaar markeert gewoonlijk het begin van het werkplan van de cel Verrekenprijzen, dat bestaat uit een team internationale belastingen en een transfer pricing team.

Dit nationale team, gespecialiseerd in transfer pricing controles, versterkt alsmaar. Dergelijke controles blijven immers een van de doelstellingen van de belastingadministratie.

Het jaar 2022 is geen uitzondering op de regel en de administratie gaat door met het uitbreiden van de cel Verrekenprijzen. Zo heeft de administratie 35 nieuwe plaatsen voorzien voor werknemers van verschillende ervaringsniveaus. Het merendeel van deze posten bestaat uit hogere profielen met een zekere mate van ervaring. Hieruit blijkt eens te meer het toenemende belang dat de Belgische belastingautoriteiten hechten aan verrekenprijzen.

Wijzigingen in de controleprocedure

Pre-auditvergadering niet meer optioneel

Tot dusver begon elke transfer pricing controle met de toezending van een gestandaardiseerde vragenlijst met een dertigtal vragen. Deze vragenlijst werd jaarlijks uitgegeven en werd van tijd tot tijd aangepast om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verrekenprijzen. Bovendien werd de belastingbetaler een (facultatieve) pre-auditvergadering aangeboden.

Vanaf 2022 wijzigt de belastingadministratie haar aanpak aanzienlijk. Vooreerst verzenden de belastinginspecteurs voortaan een verzoek voor een pre-audit, waarmee zij de belastingplichtige op de hoogte stellen van een aankomende fiscale controle. De pre-audit vergadering is vanaf dit jaar aldus niet meer optioneel.

Het modelformulier dat de administratie verzendt (het verzoek voor een pre-audit), is momenteel nog in ontwikkeling.

Let wel, de pre-audit vergadering is niet louter een formaliteit en wordt best nauwgezet voorbereid. Dergelijke vergadering heeft immers een grote invloed op de gehele controle die volgt. De gedetailleerdheid van de tijdens de pre-audit verstrekte informatie heeft ook een invloed op de hoeveelheid informatie die naderhand door de administratie zal worden gevraagd. Hoe duidelijker de informatie die tijdens de pre-audit wordt verstrekt, des te makkelijker kan de administratie de gepaste informatie opvragen. Hierdoor kan de belastingplichtige zeer uitgebreide en in sommige gevallen irrelevante standaardvragen vermijden.

 

Gepersonaliseerde vragenlijst

In navolging van deze pre-audit vergadering ontvangt de belastingplichtige een gepersonaliseerde lijst met vragen die hij zal moeten beantwoorden (gepersonaliseerde transfer pricing vragenlijst). Waarschijnlijk wordt de tot dusver gebruikte standaardvragenlijst gebruikt als basis voor de opstelling van de gepersonaliseerde vragenlijst.

 

Timing

Volgens de huidige planning voorziet de belastingadministratie de pre-audit verzoeken eind februari 2022 te verzenden naar de betrokken belastingplichtige ondernemingen.

Net als bij de oude procedure valt te verwachten dat transfer pricing controles veel tijd in beslag zullen blijven nemen (onder de oude procedure gemiddeld 18 maanden). Transfer pricing controles zijn zeer tijdrovend en hebben een diepgaande analyse nodig van de analytische cijfers van de onderneming (nl. de uitsplitsing in ‘Business Units’).

Omdat de fiscale gevolgen aanzienlijk kunnen zijn en omwille van de technische aard van de materie, is een zorgvuldige voorbereiding ten zeerste aangeraden.

 

Correcties naar aanleiding van een belastingcontrole

Bij een transfer pricing controle kan de Administratie bepaalde correcties doorvoeren. Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting van 2018 kan echter geen fiscale aftrek meer worden toegepast op het gedeelte van het resultaat dat het voorwerp uitmaakt van een correctie wanneer de belastingadministratie een belastingverhoging toepast. Dit houdt in dat een aanpassing automatisch zal leiden tot een "cash-out" voor de betrokken onderneming, waartegen bovendien geen fiscale aftrekken tegen kunnen worden afgezet.

Bovendien voorziet de Belgische wetgeving in correcties in geval van een toekenning van abnormale of goedgunstige voordelen, maar ook, en dit is zeer bijzonder, in bepaalde gevallen van ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen. Fiscale aftrekken kunnen immers niet worden afgezet tegen het deel van de winst dat door een dergelijk voordeel wordt gevormd wanneer het afkomstig is van een onderneming waarmee een verband van onderlinge afhankelijkheid bestaat. België corrigeert de situatie aldus, zelfs wanneer het een Belgische entiteit is die ‘bevoordeeld’ wordt, wat vrij zeldzaam is op het internationale vlak.

Ten slotte leiden deze aanpassingen soms tot economische dubbele belasting over hetzelfde inkomen voor twee verbonden entiteiten in twee verschillende staten. Hoewel dit meestal enige tijd in beslag neemt, bestaan er procedures om dubbele belastingheffing te voorkomen (op basis van een bilateraal belastingverdrag of op basis van het Arbitrageverdrag op Europees niveau).

Bijgevolg kan men concluderen dat de risico’s groter zijn dan ooit.

 

BDO Transfer Pricing team

Het Transfer Pricing team van BDO heeft de ervaring en de kennis om de onderneming die een dergelijke belastingcontrole ondergaat te ondersteunen via de volgende diensten:

  • Identificatie van risico's door middel van een preventieve analyse bij de pre-audit en een risicoanalyse (bij afwezigheid van de administratie);
  • Begeleiding vanaf de eerste fasen van de controle (pre-auditvergadering, uitwisselingen en vergaderingen met de administratie, enz;)
  • Steun tijdens de eventuele slotonderhandelingen met de administratie;
  • Uitvoering van en toezicht op de controle.

Wij raden aan om te kiezen voor een directe ondersteuning, te beginnen met de pre-auditvergadering, tijdens welke een aanzienlijke stroom van informatie al beschikbaar zal zijn voor de belastingadministratie.

 

Nog vragen?

Indien u vragen heeft of bijstand wenst van een van onze deskundigen, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze experten uit het BDO Tgransfer Pricing Team.