• Vrijstelling van medisch attest
    voor de eerste dag van
    arbeidsongeschiktheid

Vrijstelling van medisch attest voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid

21 november 2022

Als werknemer ben je wettelijk verplicht je werkgever onmiddellijk in kennis te stellen van arbeidsongeschiktheid.

Onder de huidige regelgeving moet je dan een medisch attest (ziektebriefje) voorleggen aan je werkgever indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dat voorschrijft of, bij ontstentenis daarvan, indien je werkgever daarom verzoekt. Dit attest moet binnen twee werkdagen worden verzonden of ingeleverd (behalve in geval van overmacht), tenzij in een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement een andere termijn is bepaald.

Sommige bedrijven zien al af van het overleggen van het medische attest bij kortdurende afwezigheid.

Deze praktijk wordt nu veralgemeend voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

Wat verandert er?

De wet van 30 oktober 2022 voert een vrijstelling in van de verplichting om een medisch attest voor te leggen voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, en dit tot drie keer per kalenderjaar.

Hiermee wil de regering in de voetsporen treden van andere Europese landen, die het medisch attest voor kortdurende afwezigheid al hebben afgeschaft. In deze landen zou deze maatregel een positief effect hebben op het kortdurende ziekteverzuim en zelfs tot een vermindering hebben geleid.

Bovendien wil de regering met deze maatregel de administratieve lasten voor huisartsen verminderen.

Uiteraard moet de werknemer zijn werkgever nog altijd onmiddellijk in kennis stellen van zijn arbeidsongeschiktheid.

 

Geldt deze vrijstelling ongeacht de duur van de arbeidsongeschiktheid?

Deze vrijstelling geldt zowel voor een arbeidsongeschiktheid van één dag als voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid.

Een werknemer die na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid vaststelt dat zijn arbeidsongeschiktheid langer zal duren, kan dus ook van deze maatregel gebruik maken.

Dit voorkomt dat de werknemer zijn arbeidsongeschiktheid met terugwerkende kracht moet laten vaststellen. In dit geval moet de werknemer een medisch attest overleggen vanaf de tweede dag van arbeidsongeschiktheid.

 

Geldt deze vrijstelling voor alle ondernemingen?

Kleine en middelgrote ondernemingen die op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet minder dan 50 werknemers in dienst hebben, kunnen van deze maatregel afwijken door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of een arbeidsreglement.

Zodra een onderneming de grens van 50 werknemers overschrijdt (op 1 januari van het betrokken kalenderjaar), kan zij aldus geen gebruik meer maken van deze afwijking.

 

Moet ik als werknemer automatisch gebruik maken van de vrijstelling?

Je bent als werknemer niet verplicht om voor elke periode van afwezigheid gebruik te maken van de vrijstelling van medisch attest. Je kan er ook voor kiezen je werkgever voor de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid toch een medisch attest voor te leggen en zo een van je drie jaarlijkse vrijstellingen te behouden voor een ander moment van arbeidsongeschiktheid.

 

Hoe lang moet ik als werkgever aan de maatregel voldoen en wat zijn de actiepunten?

De wet van treedt in werking op 28 november 2022.

Werkgevers wordt daarom verzocht bijzondere aandacht te besteden aan de inhoud van hun arbeidsreglement om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

Ter herinnering: kmo’s met minder dan 50 werknemers kunnen ervoor kiezen de vrijstelling niet toe te passen, maar moeten dan een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten of de afwijking in hun arbeidsreglement moeten opnemen.