• Wat verandert er in 2022
    - en later -
    op het vlak van btw?

Wat verandert er in 2022 - en later - op het vlak van btw?

18 februari 2022

De 'wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde' (dd. 27.12.2021) omvat een aantal wijzigingen, waarvan we een aantal graag voor u kort toelichten.

Afschaffing van het attest voor toepassing verlaagd tarief bij renovatiewerken aan privéwoningen

Renovatie- en herstellingswerken aan woningen ouder dan tien of vijftien jaar zijn onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6 %. Eén van de voorwaarden betreft de ouderdom van de woning en een hoofdzakelijk gebruik als privéwoning.

Om dit verlaagd tarief te kunnen toepassen moest er eveneens een attest voorhanden zijn.

Dit attest wordt nu vervangen door de volgende verklaring die moet worden voorzien door de aannemer op de facturen:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste [vijftien of tien] jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de aannemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, intresten en geldboeten.

Wanneer de afnemer niet schriftelijk betwist binnen een periode van één maand dat deze voorwaarden voldaan zijn binnen de maand na de ontvangst van de factuur, is hij aansprakelijk voor de correcte toepassing van het verlaagde btw-tarief.

Wat de ouderdom van de privéwoning betreft, moet er nu rekening worden gehouden met de eerste ingebruikneming 'in de loop van een kalenderjaar dat ten minste [vijftien/tien] jaar voorafgaat aan de eerste factuur met betrekking tot die handelingen'.

Gelijkaardige bepalingen zijn voorzien voor de toepassing van het verlaagd tarief voor het verlaagd tarief voor privéwoningen voor gehandicapten en instellingen voor gehandicapten.

Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2022. Het huidige attest kan nog tot 30 juni 2022 gebruikt worden.

 

Gemeubelde logies – maximum termijn drie maanden

Hoteldiensten zijn als uitzondering op een vrijgestelde onroerende verhuur in principe onderworpen aan 6% btw. Voor wat als hoteldienst moet worden verstaan was er geen wettelijke definitie, maar enkel een administratief standpunt.

Om te vermijden dat het begrip hoteldienst te ruim wordt opgevat, wordt dit met ingang vanaf 1 juli 2022 als volgt omschreven:

Het verschaffen, voor een periode van minder dan drie maanden, van gemeubelde logies in hotels, motels en inrichtingen met een soortgelijke functie waar betalende gasten onderdak wordt verleend waarbij er minstens aan één van volgende 'nauw samenhangende' diensten wordt verstrekt door de exploitant of door een derde voor zijn rekening:

  • het instaan voor het fysiek onthaal van de gasten
  • de terbeschikkingstelling van huishoudlinnen en de vervanging ervan tenminste eenmaal per week
  • het dagelijks verschaffen van het ontbijt.

 

Opheffing van de regeling van forfaitaire grondslagen van aanslag – Aanpassing van de regeling voor landbouwondernemingen

Vanaf 1 januari 2028 verdwijnen alle forfaitaire grondslagen van aanslag. Een specifieke regeling wordt ingevoerd voor de landbouwondernemingen die momenteel de combinatie maken tussen de forfaitaire landbouwregeling en een andere forfaitaire regeling. Dit om te vermijden dat ze geen gebruik meer kunnen maken van de forfaitaire landbouwregeling. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld.

Btw-plichtigen die op 31 december 2021 al een forfaitaire btw-regeling toepassen, kunnen deze blijven gebruiken tot 31 december 2027. Voor btw-plichtigen, die de forfaitaire regeling nog niet toepassen, valt deze mogelijkheid weg vanaf 1 januari 2022.

 

Teruggaaf van btw voor belastingplichtigen die buiten de EU zijn gevestigd

De procedure om een btw teruggaaf te bekomen zal ook elektronisch moeten worden verricht en volgens de dezelfde voorwaarden als binnen de EU gevestigde btw-belastingplichtigen.

 

Kennisgeving werkelijk gebruik voor gemengde belastingplichtige

Personen die zowel btw-belaste handelingen verrichten als btw-vrijgestelde handelingen zonder recht op aftrek (de zogenaamde gemengde belastingplichtige) berekenen hun btw-aftrek in principe aan de hand van het algemeen verhoudingsgetal (d.w.z. op basis van de totale btw omzet ten opzichte van de totale omzet).

Er kan ook een vergunning worden gevraagd om het werkelijk gebruik toe te passen, waarbij de kosten die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan de btw belaste activiteiten volledig in aftrek kunnen worden gebracht, rekening houdend met de gewone aftrekbeperkingen en uitsluitingen. Daarnaast is er geen aftrek mogelijk voor de kosten die rechtstreeks betrekking hebben op de vrijgestelde activiteiten. Voor de niet-toewijsbare kosten moet er in overleg met de btw-administratie een bijzondere verdeelsleutel worden bepaald.

De btw-administratie kan ook de toepassing van het werkelijk gebruik opleggen.

Vanaf 1 januari 2023 zal er louter een elektronische kennisgeving worden voorzien bij een keuze voor het werkelijk gebruik.

Ook gemengde btw-plichtigen die reeds het werkelijk gebruik hanteren, zullen een dergelijke elektronische kennisgeving moeten indienen, met inachtneming van een overgangsperiode van zes maanden vanaf de inwerkingtreding van deze wijziging (m.a.w. vóór 30 juni 2023).

 

Contact

Heb je vragen bij deze nieuwe maatregelen? Onze btw-experten staan ter beschikking voor advisering of assistentie bij btw-formaliteiten.