• Vanaf 2024 worden er een aantal
    procedurele btw-wijzigingen
    doorgevoerd

Vanaf 2024 worden er een aantal procedurele btw-wijzigingen doorgevoerd

28 april 2023

De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 2 maart 2023 groen licht gegeven op het wetsontwerp waarin de modernisering van de periodieke btw-aangiften (de zogenaamde “btw-ketting”) en de vereenvoudigde inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen wordt nagestreefd.

 

Verlenging indieningsdatum btw-aangiften voor kwartaalaangevers

Vanaf 1 januari 2024 wordt de indieningstermijn voor kwartaalaangevers verlengd van de 20ste naar de 25ste van de maand na verstrijken van het kwartaal.

 

Uitbreiding maandelijkse teruggaaf van btw voor alle maandaangevers

Op dit moment kan een maand-of kwartaalaangever het btw-krediet enkel op kwartaalbasis terugkrijgen. Maandaangevers hebben wel de mogelijkheid om door middel van een teruggaafvergunning een maandelijkse teruggave te genieten. Deze vergunning verdwijnt en de maandelijkse btw-teruggaaf wordt de algemene regel voor alle belastingplichtigen die maandelijkse btw-aangiften indienen. 

 

Opgebouwd btw-tegoed voorbije perioden: enkel teruggaaf van btw via provisierekening

Op dit ogenblik wordt een terugbetaling van een btw-tegoed aangevraagd via de periodieke btw-aangifte. Een terugbetaling zal volgen van het tegoed dat blijkt uit de ingediende btw-aangifte, maar ook het openstaand  tegoed op de btw rekening-courant.

Vanaf 2024 is een teruggaafverzoek via de periodieke btw-aangifte louter nog mogelijk voor het btw tegoed uit de ingediende btw-aangifte zelf en dit op voorwaarde dat de btw-aangiften van de voorbije zes maanden tijdig werden ingediend.

Indien er een tegoed is uit voorgaande btw-aangiften moet dit tegoed teruggevraagd worden via een aparte procedure, via de zogenaamde ‘btw-provisierekening’. De provisierekening wordt beschikbaar via MyMinfin, waarbij de belastingplichtige zal kunnen kiezen om het bedrag op die rekening geheel, dan wel gedeeltelijk terug te vragen.

 

Vervangende aangifte bij laattijdige indiening

Indien de btw-aangifte niet of laattijdig wordt ingediend zal de belastingplichtige vanaf 2024 een voorstel van vervangende aangifte ontvangen en dit na het verstrijken van een termijn van drie maanden volgend op de aangifteperiode.

Bij de vervangende aangifte zal de btw-administratie een verschuldigd btw-bedrag berekenen dat gebaseerd is op het hoogst verschuldigde btw-bedrag met betrekking tot de voorgaande 12 maanden, met 2.100 euro als minimum. Na het ontvangen van de vervangende aangifte heeft de belastingplichtige één maand de tijd om de vervangende aangifte te corrigeren en bijgevolg de ontbrekende btw-aangifte in te dienen. Indien de vervangende btw-aangifte niet tijdig wordt gecorrigeerd, kan de belastingplichtige de btw-aangifte enkel nog corrigeren via een administratief beroep, of een neer te leggen verzoekschrift bij de rechtbank.

 

Antwoordtermijn 1 maand bij vraag om inlichtingen

De verplichting wordt ingevoerd om binnen een termijn van 1 maand te antwoorden op een vraag om inlichtingen van de btw-administratie. Deze termijn kan worden verlengd op vraag van de belastingplichtige bij gegronde redenen.

De termijn zal slechts 10 dagen bedragen indien de rechten van de schatkist in gevaar zijn of ingeval van een teruggaafcontrole.
 

Btw-schulden via domiciliëring betalen

Naar aanleiding van de automatisering van de inning van belastingschulden wordt het ook mogelijk om de btw-schulden via domiciliëring te betalen.

 

Inwerkingtreding 

De btw-wijzingen treden in werking op 1 januari 2024. Maar gelet op de IT technische wijzigingen die vereist zullen zijn bij de btw-administratie, kan de startdatum worden uitgesteld naar een latere datum, maar dit mag niet later zijn dan 1 januari 2025.

 

Contact 

Heeft u vragen bij deze nieuwe maatregelen? Onze btw-experten staan ter beschikking voor verdere advisering of assistentie. Stuur een e-mail naar btw-tva@bdo.be ter attentie van een van de leden van het btw-team: