• Verdere verduidelijking
    ‘zakelijk gebruik’ bij verlaagd
    btw-tarief voor de levering
    van elektriciteit en aardgas
    aan openbare instellingen

Verdere verduidelijking ‘zakelijk gebruik’ bij verlaagd btw-tarief voor de levering van elektriciteit en aardgas aan openbare instellingen

04 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 geldt het verlaagd btw-tarief van 6% voor de levering van elektriciteit en aardgas gebruikt voor verwarmingsdoeleinden aan particulieren (contract van niet-zakelijk gebruik). De btw-administratie geeft bijkomende verduidelijking over het vaststellen van het zakelijk of niet-zakelijk gebruik, met onder meer aandacht voor de situatie van openbare instellingen. 

Levering van elektriciteit en aardgas aan openbare instellingen: zakelijk gebruik? 

 

Principe 

De Staat, lokale en regionale overheden, alsook andere publiekrechtelijke lichamen worden in principe niet als bedrijf worden aangemerkt voor de werkzaamheden of handelingen die zij als overheid verrichten. Hierdoor wordt het verbruik van deze instellingen in principe beschouwd als niet-zakelijk en is het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing is.  

 

Concurrentieverstoring van enige betekenis 

Voor de werkzaamheden of handelingen die deze instellingen verrichten waarbij een behandeling als niet-bedrijf tot concurrentieverstoringen van enige betekenis zou leiden, worden zij daarvoor wél als bedrijf aangemerkt. Hun verbruik van elektriciteit en aardgas kwalificeert dan ook als zakelijk verbruik. Het gaat hier bijvoorbeeld om het uitbaten van een woornzorgcentrum door het OCMW of de organisatie van kinderopvang door een gemeente.  

De drempel van 25.000,00 EUR die wordt gehanteerd voor de toepassing van btw op handelingen die tot concurrentieverstoring van enige betekenis kunnen leiden, geldt hier niet. Lokale overheden of publiekrechtelijke lichamen kunnen dan toch aangemerkt worden als bedrijf. Hierdoor is het btw-tarief van 21% van toepassing op de levering van elektriciteit en aardgas gebruikt voor verwarmingsdoeleinden en warmte via warmtenetten. Wanneer zij energiecontracten afsluiten die betrekking hebben op meerdere handelingen/activiteiten, moet telkens bekeken worden of het verbruik overwegend zakelijk of niet-zakelijk is.  

Concreet moet er dus per energiecontract of per aansluitingspunt worden nagegaan wat het aandeel van de handelingen is die worden verricht als overheid (niet-zakelijk gebruik) en wat het aandeel is van de handelingen die tot concurrentieverstoring van enige betekenis kunnen leiden, zonder toepassing te maken van een minimumdrempel (zakelijk gebruik).  

 

Wettelijk vermoeden zakelijk verbruik

Wanneer een ondernemingsnummer wordt meegedeeld aan de energieleverancier, geldt er een wettelijk weerlegbaar vermoeden in hoofde van de energieleverancier dat het energiecontract een levering voor zakelijk gebruik betreft, tenzij de verbruiker de energieleverancier uitdrukkelijk heeft gemeld dat het gaat om een contract voor een levering voor overwegend niet-zakelijk gebruik door middel van volgende verklaring:

“Dit contract is afgesloten met het oog op een levering van aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof/ elektriciteit voor overwegend niet-zakelijk gebruik in de zin van artikel 420, § 5, van de programmawet van 27 december 2004.”.

De verklaring wordt in principe per contract gedaan. Indien één contract echter verschillende aansluitingspunten (EAN) omvat, en indien het overwegend gebruik per aansluitingspunt verschillend is, dan zal de energieleverancier enkel een opsplitsing kunnen maken indien dit ook op die manier wordt meegedeeld.

 

Contact  

Heb je vragen bij deze nieuwe regelgeving, of wil je de impact van deze nieuwe regels voor jouw situatie graag laten bekijken? Onze btw-experten staan ter beschikking voor advisering of assistentie bij btw-formaliteiten.