• Belgium-France
  Country Desk

Belgium-France Country Desk

De Belgium-France Desk wil grensoverschrijdende expertise bieden via bijstand en adviesverlening aan natuurlijke personen en bedrijven of organisaties die specifieke Frans-Belgische banden hebben.

Deze Desk wordt gevormd door een multidisciplinair team dat bestaat uit Franstalige juridische en fiscale adviseurs, revisoren en ondernemingsadviseurs (“corporate finance”) die elk hun expertisedomein hebben en zich in het bijzonder richten op Frans-Belgische aangelegenheden.

De Desk werkt nauw samen met BDO Frankrijk.

Overzicht van de Frans-Belgische grensoverschrijdende vraagstukken

 • Tot op welk niveau kan een vennootschap die gevestigd is in een van beide landen, zakendoen in het andere land zonder zich kenbaar te maken (zonder een vaste inrichting te hebben, hoogstens een eenvoudig vertegenwoordigingskantoor)?
 • Is het wenselijk om een dochterbedrijf of een filiaal in Frankrijk op te richten (of in België) vanuit commercieel of fiscaal oogpunt (in tegenstelling tot Frankrijk kent België geen systeem van fiscale consolidatie, maar laat het toe verliezen van een buitenlands filiaal zonder beperking te verrekenen)? Als het om een vennootschap gaat, welke vorm moet men dan kiezen?
 • Hoe kan de overname van een Belgische vennootschap door een Franse groep (en omgekeerd) het best worden georganiseerd wat betreft de overnameaudit, de waardering van de onderneming en de overnamevorm?
 • Hoe moet men herstructureren via een vereffening of een grensoverschrijdende fusie?
 • Wat zijn de administratieve verplichtingen voor de detachering van Belgische werknemers en loontrekkenden in Frankrijk en omgekeerd en wat zijn de gevolgen op sociaal, fiscaal... niveau?
 • Hoe kan men het nettoloon van een kaderlid of bedrijfsleider beschermen (of verhogen) die zijn beroepsactiviteiten uitoefent in beide landen terwijl zijn fiscale woonplaats zich in Frankrijk of in België bevindt? In welke gevallen kan men in België de bijzondere belastingregeling voor buitenlandse kaderleden toepassen? Welke problemen zullen zich stellen als het gezin van het buitenlandse kaderlid in Frankrijk blijft wonen? In de omgekeerde situatie (detachering naar Frankrijk), zou een Belgisch kaderlid van de belastingsregeling "impatriés" genieten?
 • Waarom is een systeem van split-payroll (verdeling van het loon over twee werkgevers die in twee verschillende landen zijn gevestigd) zo voordelig wanneer de werknemer een inwoner van België is? Waarom is dat niet zo wanneer een bedrijfsleider en inwoner van Frankrijk wordt aangesteld als bestuurder van de Belgische dochteronderneming zonder dat hij de bijzondere belastingregeling in België kan genieten?
 • Welke voorzorgen moet men nemen wanneer men zijn woonplaats overbrengt van Frankrijk naar België? Welke adviezen kan men geven om een gedwongen vestiging in België te vermijden? Hoe kan men de definitieve fiscale woonplaats bepalen in geval van dubbele woonplaats (gastland/land van oorsprong)? Wat is in dit opzicht het nut van de twee Frans-Belgische verdragen die tegelijkertijd enerzijds de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting en anderzijds de successierechten behandelen?
 • Welke adviezen moeten worden gegeven bij de verwerving van vastgoed in Frankrijk? Moet men een burgerlijke vastgoedvennootschap (société civile immobilière-SCI) oprichten? Hoe moet men de successierechten in Frankrijk begroten in geval van overbrenging van de woonplaats naar Frankrijk (in het bijzonder wanneer men nog steeds eigenaar is van vastgoed in België)? Wat zijn meer in het algemeen de valstrikken die men moet vermijden bij schenking aan een toekomstige erfgenaam die inwoner is van Frankrijk?
 • Hoe kan men de vermogensbelasting in Frankrijk verminderen?

Overzicht van ons aanbod

We kunnen een precies antwoord geven op deze vragen. Hierbij helpen we u niet enkel bij het beslissingsproces maar ook bij de juridische, boekhoudkundige en administratieve opvolging die eruit voortvloeien:

 • bijstand bij de oprichting van een vennootschap of de opening van een filiaal;
 • vervulling van alle boekhoudkundige, administratieve, fiscale (directe belastingen en btw) en auditformaliteiten (commissaris) die voortvloeien uit de vestiging in België;
 • bijstand bij de sociale en fiscale controles door de Belgische overheden;
 • aanvraag van een voorafgaande beslissing (“ruling”) bij de Belgische belastingadministratie;
 • zoeken van potentiële kansen op de ene of andere markt in het kader van een overnameproject (aankoopmandaat); bemiddelaar ten aanzien van lokale investeerders (industriële, individuele, Private Equity, enz.) in het kader van een overdracht (verkoopmandaat).