• Public Sector

  “Ik wil samenwerken met iemand die onze ‘taal’ spreekt, die onze organisatie begrijpt en ook echt vooruithelpt.”

Public Sector

De publieke sector professionaliseert en evolueert naar een mature, eigentijdse speler in een almaar complexere en digitalere samenleving. Veranderende maatschappelijke verwachtingen, druk op overheidsfinanciën, de onophoudelijke technologische evolutie en ontwikkelingen in marktwerking nopen de overheden om hun publieke dienst- en hulpverlening eigentijds in te vullen. Dat proces is nog niet voltooid. Iedereen ervaart dat de kwaliteit, efficiëntie en doeltreffendheid beter worden. Iedereen weet ook dat het nog veel beter kan.


Integreer samenwerking en schaaloptimalisatie

Burgers, bedrijven… verwachten een efficiënte en resultaatgerichte dienstverlening van de overheid. De eisen nemen toe, op elk niveau. De wil is er wel. Maar de versnippering van de verschillende diensten staat de slagkracht en geloofwaardigheid van het openbaar bestuur duidelijk in de weg. Er moet nog veel veranderen, muren worden gesloopt, schaalvoordelen gerealiseerd. Er is nood aan een slimme organisatie met eenvoudige en transparante processen en structuren. Dan zal de efficiëntie bijna automatisch groeien. Op voorwaarde dat alle collega’s zich bewust zijn van het waarom van de veranderingen en weten welke meerwaarde ze zullen realiseren.


U zoekt

Een multidisciplinair team van experten om:

 • organisatiestructuren te harmoniseren en optimaliseren;
 • de maatschappelijke effecten van uw beleidsdoelstellingen (op basis van een set van doordachte beleids- en beheersindicatoren) in kaart te brengen;
 • de efficiëntie van processen en werkwijzen te meten;
 • kosten-batenanalyses te maken die kunnen uitmonden in verzelfstandiging, outsourcing, insourcing, publiek-private samenwerkingsverbanden;
 • de juiste schaal te helpen bepalen voor de uit te voeren taak en om integraties en (de)fusies binnen overheid en non-profit te begeleiden;
 • complexe veranderingsprojecten te ondersteunen;
 • nieuwe dienstverleningsconcepten uit te werken;

Creëer meer beleidsruimte dankzij een onderbouwde meerjarenplanning, heldere rapportering en inzichten

Het is een publiek geheim dat de besturen moeten besparen. Intussen wordt de wetgeving almaar complexer. Anders gezegd, u moet meer doen met minder terwijl de ‘klant’ het vanzelfsprekend vindt dat de dienstverlening almaar beter kan en moet. De dingen blijven doen zoals dat jarenlang werd gedaan, is dus geen optie meer. Wie zijn middelen beheert op basis van het verleden, kan moeilijk een onderbouwde visie op (middel)lange termijn uittekenen. Toch? Het komt er dus op aan om ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven en innovatieve projecten. Dat lukt pas als het hele plaatje klopt, van strategie over interne besluitvorming en samenwerkingsverbanden tot de operationele organisatie en dienstverlening. Hoe? Door te meten, inzichtelijk te rapporteren, de organisatie te beheersen en de audits van het Rekenhof of Audit Vlaanderen in praktijk te brengen.


U zoekt

Een multidisciplinair team van experten om:

 • de maatschappelijke effecten van uw beleidsdoelstellingen (op basis van een set van doordachte beleids- en beheersindicatoren) in kaart te brengen;
 • de financiële rapportering (in de meest brede zin) te doen, inzicht te bieden in de gerealiseerde doelstellingen en bijhorende cijfers en te helpen bij de financiële meerjarenplanning en simulaties;
 • fiscaal advies te geven (bijv. btw-ruling);
 • een monitoringsysteem (indicatoren) en managementrapportering op te zetten;
 • een systeem van interne controle/organisatiebeheersing en interne audit uit te bouwen;
 • als onafhankelijke bedrijfsrevisor de financiële audit te doen;

Zet talentvol en gemotiveerd overheidspersoneel in

Het ambtenarenkorps krimpt. Tegelijk komt de balans tussen de beschikbare competenties (hard en soft) en de noden van een eigentijds overheidsapparaat in het gedrang. Vraag is hoe stop of voorkom je de braindrain? Hoe aantrekkelijk nog is de overheid anno 21ste eeuw? En kan ze als eigentijdse werkgever voldoende talentvolle en gedreven medewerkers vinden, binden en op de juiste manier inzetten? Want zonder gemotiveerd (management)talent geen kwalitatieve of performante dienstverlening. Punt. Investeer daarom in een sterk management en in geëngageerde en bevlogen medewerkers. Outsourcing en interim-management bieden soms oplossingen.


U zoekt

Een multidisciplinair team van experten om:

 • de juiste competenties bij de overheidsmedewerkers aan te scherpen;
 • de organisatiecultuur in kaart te brengen, de gewenste vorm te geven en te helpen implementeren;
 • de betrokkenheid van de medewerkers te peilen (polsslag);
 • nieuwe teams klaar te stomen voor een optimale samenwerking (intervisiesessies, teambuildingactiviteiten…);
 • bij rekrutering de competenties te evalueren (assessment center);
 • de competenties van kandidaten te ontwikkelen binnen hun nieuwe rol (development center);
 • het professioneel functioneren in kaart te brengen vanuit verschillende standpunten en rollen (leidinggevenden, medewerkers, collega’s…) - 360° feedbackoefening;
 • een leiderschapstraject uit te werken. Dat is een ondersteunend traject waarin we het (nieuwe) managementteam begeleiden om een sterke positie in te nemen en de gewenste impact te realiseren;
 • het interim-management op zich te nemen;

Investeer in de digitale dienstverlening, communicatie en participatie

Niemand ontsnapt aan de digitalisering en technologische evolutie. De overheid net zomin. Maar de praktijk volgt niet altijd even snel. Of is te complex of overlappend – hoe vaak moeten burgers of bedrijven dezelfde informatie meermaals ingeven? Bovendien zoekt de eigentijdse (interne en externe) klant ‘instant satisfaction’ en claimt hij een actieve rol in het proces van de dienstverlening. Niet langer de eigen organisatie staat centraal, maar de burger. De dienst die geen aansluiting vindt bij de nieuwe technologie en participatiesamenleving, zet zichzelf buitenspel. Die digitale omwenteling doe je natuurlijk niet in een vingerknip. Wel integendeel. De eigen structuur, werking en cultuur veranderen vergt tijd. Van de mensen en van de organisatie. Bovendien moeten de ICT-systemen volgen en de front-, mid- en backoffice naadloos op elkaar worden afgestemd. Een typisch voorbeeld van een geslaagde digitale dienstverlening is het e-loket.


U zoekt

Een multidisciplinair team van experten om:

 • de dienstverleningsprocessen performanter te maken vanuit het standpunt van de burger-klant;
 • de beschikbare middelen in lijn te brengen met de toegevoegde waarde voor de dienstverlening aan de burger;
 • generieke concepten te combineren met maatwerk. Want niet alle burgers zijn per definitie vragende partij voor digitale oplossingen of plaats- en tijdonafhankelijk werken; trajecten rond ‘co-thinking’, ‘co-production’ en ‘co-creation’ te begeleiden;
 • IT-toepassingen te laten renderen;