• Het btw-tegoed op rekening-
    courant verjaart niet!

Het btw-tegoed op de rekening-courant verjaart niet!

Mazen Al Haffar, Advisor |

08 augustus 2022

Telkens weer zien belastingplichtigen de teruggaaf van hun btw-tegoed geweigerd wanneer ze de teruggaaf niet tijdig hebben aangevraagd.

Volgens het traditionele Belgische administratieve standpunt moet de belastingplichtige de teruggaaf vragen vóór het einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar waarin de aangifte met vermelding van een bedrag in rooster 72 werd ingediend. Zo niet, is het verzoek tot teruggaaf van het btw-tegoed verjaard.

In een recent arrest rekent het Hof van Cassatie (arrest van 17 juni 2022, F.20.0038.F) definitief af met dit probleem, dat bepaalde belastingplichtigen in het verleden duur kon komen te staan. Het staat nu aldus onomstotelijk vast dat de teruggaaf van het in rekening-courant geboekte btw-tegoed niet is onderworpen aan een verjaringstermijn.

In dit arrest bevestigt het Hof van Cassatie immers dat de aanleiding voor de teruggaaf van een btw-tegoed niet de indiening is van een aangifte waarin eenvoudigweg een btw-bedrag ten gunste van de belastingplichtige is vermeld, maar wel de indiening van een aangifte waarin de belastingplichtige uitdrukkelijk om de teruggaaf verzoekt.

Hieruit kan worden afgeleid dat de verjaringstermijn voor een btw-tegoed op de rekening-courant van een belastingplichtige pas begint te lopen nadat de belastingplichtige hierom in zijn aangifte heeft verzocht.

 

Contact

Heb je vragen bij dit onderwerp? Onze btw-experten staan ter beschikking voor advisering of assistentie bij btw-formaliteiten.