• Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor R&D:
    Belgisch Hof van Cassatie doet verrassende uitspraak over tijdstip
    van aanmelding project bij BELSPO

Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor R&D: Belgisch Hof van Cassatie doet verrassende uitspraak over tijdstip van aanmelding project bij BELSPO

12 juli 2023

Het wettelijk kader en de praktijk rond de toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing en de bijhorende BELSPO-registratie is niet altijd in lijn met elkaar. Geschillen tussen de belastingplichtige en de fiscus zorgen bijgevolg al voor heel wat rechtspraak, voornamelijk omtrent de BELSPO-formaliteiten. Zo heeft het Hof van Cassatie zich begin 2023 voor het eerst uitgesproken over het tijdstip waarop een O&O-project moet worden aangemeld. Over deze toch wel verrassende uitspraak is eind april 2023 een circulaire gepubliceerd waarin het administratief standpunt wordt aangepast aan de beslissing van het Hof van Cassatie.

Volgens de wetgeving mag de vrijstelling enkel worden toegepast voor projecten wanneer deze zijn aangemeld bij BELSPO met een verwachte aanvangsdatum en vooropgestelde einddatum van het project.

Administratief standpunt vóór beslissing Hof van Cassatie

Tot voor kort was het administratief standpunt duidelijk: de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing kan slechts worden toegepast vanaf de maand waarin het project of programma bij BELSPO is aangemeld en heeft geen terugwerkende kracht naar de periode die de aanmelding voorafgaat.

Concreet betekent dit dat de BV-vrijstelling ten vroegste kan worden toegepast vanaf het ogenblik van de aanmelding van het project in BELSPO.

 

Uitspraak Hof van Cassatie (06/01/2023)

Met haar beslissing heeft het Hof van Cassatie een strenger standpunt ingenomen voor wat betreft het tijdstip van de aanmelding, namelijk dat de aanmelding moet geschieden voorafgaand aan de aanvangsdatum van het project.

In de praktijk betekent dit dat een project moet geregistreerd zijn alvorens het project effectief wordt opgestart binnen de onderneming. Projecten die reeds zijn gestart kunnen volgens deze uitspraak bijgevolg achteraf niet meer worden aangemeld waardoor de BV-vrijstelling voor het volledige project niet meer kan worden toegepast.

 

Circulaire van 27/04/2023 past het administratief standpunt aan

Door het duidelijk standpunt van het Hof van Cassatie moet de administratie haar positie omtrent het tijdstip van aanmelding wijzigen. Concreet werd er beslist om het administratief standpunt dat tot nu werd ingenomen verder toe te passen tot 31 juli 2023. Met ingang van 1 augustus 2023 zal het administratief standpunt vervolgens het strengere standpunt van het Hof van Cassatie volgen en moeten O&O-projecten worden aangemeld vóórdat het project van start gaat.

 

Wat verandert er nu concreet?

Projectaanmeldingen tot en met 31 juli 2023

Projecten of programma’s die al bestonden, kunnen aanspraak maken op de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling vanaf het moment van de aanmelding (mits alle formaliteiten zijn voldaan). Er is echter geen sprake van terugwerkende kracht voor toepassing van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Voorbeeld: Onderneming X start op 1 januari 2023 project Z op. Op 1 juli 2023 is het project al 6 maand lopende en wordt het project aangemeld in BELSPO met aanvangsdatum 10 juli 2023. De onderneming zal aanspraak kunnen maken op de vrijstelling vanaf juli 2023 tot wanneer de einddatum van het project is verstreken.

Projectaanmeldingen vanaf 1 augustus 2023

De aanmelding van projecten moet gebeuren vóór de effectieve aanvangsdatum van het project. Projecten die reeds bestonden maar hun aanmelding pas na 1 augustus 2023 zouden doen, kunnen geen aanspraak meer maken op de vrijstelling voor de O&O-werkzaamheden die haar werknemers aan dit project besteden.

Voorbeeld 1: onderneming X start op 1 januari 2023 project Z op. Op 1 september 2023 is het project al 8 maand lopende en wil de onderneming het project aanmelden in BELSPO en de vrijstelling toepassen. Omdat het project al op 1 juli 2023 van start is gegaan kan de onderneming geen aanspraak meer maken op de vrijstelling voor de tijd die haar werknemers spenderen aan O&O-activiteiten op dit project.

Voorbeeld 2: onderneming X start op 1 september 2023 project Z op. Op 15 augustus 2023 wordt het project aangemeld in BELSPO met startdatum 1 september 2023. De vrijstelling kan worden toegepast vanaf 1 september 2023. Indien onderneming X project Z zou aanmelden op 15 september 2023 kan de vrijstelling niet meer worden toegepast aangezien project reeds van start gegaan is op 1 september 2023.